Test1 Ovp - 2010

72 Questions | Attempts: 65
Share

SettingsSettingsSettings
Test1 Ovp - 2010 - Quiz

Opa cupa meni srce lupa!


Questions and Answers
 • 1. 
  Објектите:
  • A. 

   имаат два атрибути: податоци и функции членки

  • B. 

   се создаваат веднаш со самото креирање на класа

  • C. 

   може да се повикуваат само од други објекти

  • D. 

   може да се создаваат само во својата класа

 • 2. 
  Дефинирањето (создавањето) на објекти се извршува во:
  • A. 

   самата класа

  • B. 

   било каде каде што има референца до соодветниот објект

  • C. 

   само во функцијата main

  • D. 

   во било која функција, која може да биде необјектна или функција членка на некој објект

 • 3. 
  Доколку сакаме да ги направиме членките на класата јавни (достапни и од надвор од класата) тогаш треба:
  • A. 

   пред нивното декларирање на стои клучниот збор public

  • B. 

   не треба да се декларира ништо

  • C. 

   пред нивното декларирање да стои клучниот збор void

 • 4. 
  Кога се дефинира класа:
  • A. 

   таа може да содржи јавни податочни членки

  • B. 

   таа може да содржи приватни податочни членки

  • C. 

   таа може да содржи само приватни податочни членки

 • 5. 
  Пристап до функциските членки се врши со:
  • A. 

   преку операторот за достап "."

  • B. 

   секогаш преку операторот за достап "->"

  • C. 

   преку името на објектот

 • 6. 
  Пристапот до податочните членки на класа се извршува:
  • A. 

   преку операторот за достап "."

  • B. 

   секогаш преку операторот за достап "->"

  • C. 

   преку името на објектот

 • 7. 
  Јавните членки се достапни:
  • A. 

   од другите членки на класата

  • B. 

   само од другите членки на класата

  • C. 

   само од необјектните функции

  • D. 

   само од функцијата main

  • E. 

   од било кој дел од програмата

 • 8. 
  Кога се дефинира класа:
  • A. 

   таа мора да содржи само приватни податочни членки

  • B. 

   таа мора да содржи само јавни податочни членки

  • C. 

   се препорачува да содржи приватни податочни членки

 • 9. 
  Класа е
  • A. 

   класа на типови на податоци

  • B. 

   со неа се дефинира почеток на програма

  • C. 

   множество на податочни објекти

  • D. 

   е апстрактен тип со кој се создава множество на објекти кои делат (поседуваат) заедничко однесување и структура

 • 10. 
  Сите функциски членки мора да бидат:
  • A. 

   јавни

  • B. 

   приватни

  • C. 

   може да има и јавни и приватни функциски членки

 • 11. 
  За да имаме полиморфизам треба да имаме
  • A. 

   референцна променлива од суперкласа

  • B. 

   референцна променлива од апстрактна класа

  • C. 

   објект од поткласа

  • D. 

   објект од суперкласа

 • 12. 
  Да се означи кои од наведените се особини на класните конструктори:
  • A. 

   името им е исто со името на класата

  • B. 

   се функции што се извршуваат автоматски при креирање на инстанца од класата

  • C. 

   името им е исто со името на класата, со додаден void

  • D. 

   се функции што се извршуваат автоматски при уништување на објект од класата

 • 13. 
  До приватен член на класа се пристапува
  • A. 

   со која било функција од необјектниот дел на програмата

  • B. 

   со функција од приватниот дел на класата

  • C. 

   со функција членка на класата

 • 14. 
  До јавен член на класа се пристапува
  • A. 

   од која било функција во програмата

  • B. 

   од функција во која е креиран објект на класата

 • 15. 
  При инстанцирање на објект од некоја класа
  • A. 

   се креираат сите податоци и сите методи на објектот

  • B. 

   само податоците

  • C. 

   само методите

 • 16. 
  Името на функција – членка на некоја класа не може да биде исто со името на класата.
  • A. 

   неточно

  • B. 

   точно

 • 17. 
  Основната задача на конструкторите на класата е:
  • A. 

   иницијализација на податочните членки од класата

  • B. 

   динамичка алокација на меморија

  • C. 

   енкапсулација на променливите во класата

  • D. 

   ниту еден од наведените одговори

 • 18. 
  Објектите се:
  • A. 

   множество на податочни објекти

  • B. 

   инстанци на класи

  • C. 

   дефинираат секогаш кога ќе се креира нова класа

 • 19. 
  Кога се дефинира класа, ако на почеток не се наведе каков достап има до членките:
  • A. 

   членките што следат се јавни

  • B. 

   членките што следат се приватни

 • 20. 
  Објектите:
  • A. 

   имаат два атрибути: податоци и функции членки

  • B. 

   се создаваат веднаш со самото креирање на класа

  • C. 

   може да се повикуваат само од други објекти

  • D. 

   може да се создаваат само во својата класа

 • 21. 
  Кога се дефинира класа:
  • A. 

   таа може да содржи јавни податочни членки

  • B. 

   таа може да содржи приватни податочни членки

  • C. 

   таа може да содржи само приватни податочни членки

 • 22. 
  Класниот конструктор кај локалните објекти:
  • A. 

   се повикува секогаш кога се извршува декларациска наредба

  • B. 

   се повикува еднаш, кога програмата првпат започнува со извршување

  • C. 

   се повикува два пати: на почетокот и на крајот од извршувањето на програмата

  • D. 

   не се повикува ниту еднаш

 • 23. 
  Апстрактна класа е класа
  • A. 

   во која сите методи се апстрактни

  • B. 

   од која можеме да инстанцираме објект

  • C. 

   која се дефинира со клучниот збор abstract

  • D. 

   од која можеме да искористиме референцна променлива

 • 24. 
  Да се означи кои од наведените се особини на класните конструктори:
  • A. 

   се функции што не враќаат вредности

  • B. 

   се функции на кои најчесто повратниот тип им е int или float

  • C. 

   се функции кои не можат да имаат параметри

 • 25. 
  При структурно програмирање
  • A. 

   проблемот се дели на поедноставни проблеми

  • B. 

   се користи техника „програмирање оддолу нагоре” (bottom-up programming)

  • C. 

   се користи модуларно програмирање

Back to Top Back to top