Testi I Matures-matematike

50 Pyetjet | Total Attempts: 892

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testi I Matures-matematike

TESTI I MATURËS-MATEMATIKË( ONLINE )50 detyraKoha 60 minutaPërgatiti: Faton HyseniMaj 2016


Questions and Answers
 • 1. 
  Janë dhënë bashkësitë  Prerja e tyre është bashkësia :
  • A. 

   (-5,6]

  • B. 

   (1,2]

  • C. 

   [1,2]

  • D. 

   (2,6]

 • 2. 
  Janë dhënë bashkësitë   dhe  . Numri i elementeve të   është :
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 3. 
  Nga barazimi  rrjedh që vlera e x-it është :
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 4. 
  Nëse x-2=5, atëherë x2-4 është :
  • A. 

   15

  • B. 

   25

  • C. 

   35

  • D. 

   45

 • 5. 
  20% e numrit 250 është :
  • A. 

   5000

  • B. 

   500

  • C. 

   50

  • D. 

   5

 • 6. 
  Vlera e shprehjes  është :
  • A. 

   8

  • B. 

   6

  • C. 

   4

  • D. 

   2

 • 7. 
  Numri  është i barabartë me: 
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   16

 • 8. 
  Vlera e shprehjes  është :
  • A. 

   5

  • B. 

   1

  • C. 

   0

  • D. 

   -1

 • 9. 
  Nëse , atëherë  është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 10. 
  Nëse . Atëherë  është :
  • A. 

   0

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   -16

 • 11. 
  Inekuacioni  është i njëvlershëm me :
  • A. 

   X

  • B. 

   X>3

  • C. 

   X

  • D. 

   X>-3

 • 12. 
  Cilat nga vlerat e mëposhtme nuk është në bashkësinë e zgjidhjeve të inekuacionit 
  • A. 

   -4

  • B. 

   -3

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 13. 
  Bashkësia e përcaktimit të funksionit 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 14. 
  Vlera e palejueshme e x-it në shprehjen  është :
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   9

 • 15. 
  Prodhimi i rrënjëve reale të ekuacionit  është i barabartë me :
  • A. 

   -5

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   30

 • 16. 
  Ekuacioni  ka dy rrënjë reale të barabarta. Vlera e m është :
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 17. 
  Vlera e shprehjes  është :
  • A. 

   -1

  • B. 

   0

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 18. 
  Vlera  është :
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 19. 
  Është dhënë . Vlera e -së është : 
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   -1

  • D. 

   -2

 • 20. 
  Është dhënë. Vlera e  është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Është dhënë progresioni aritmetik me kufizën e parë 2 dhe me diferencë të progresionit 3. Kufiza e dhjetë e tij është :
  • A. 

   10

  • B. 

   29

  • C. 

   30

  • D. 

   45

 • 22. 
  Tri kufizat e para të një progresioni aritmetik janë 8, 13, x-2 . Vlera e x-it është :
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20

 • 23. 
  Mesatarja aritmetike e numrave 2, 4, 7, 9, 13 është :
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 24. 
  Moda në vargun e numrave 2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,5 është
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 25. 
  Koeficienti këndor i drejtëzës 2x-y+5=0 është : 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   5

 • 26. 
  Drejtëza 2x-3y+6=0 e pret boshtin Ox në pikën e abshisës : 
  • A. 

   -3

  • B. 

   0

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 27. 
  Pikat A(1,0), B(2,0) dhe C(3, 0) janë pikat e një :
  • A. 

   Parabole

  • B. 

   Rrethi

  • C. 

   Drejtëze

  • D. 

   Hiperbole

 • 28. 
  Janë dhënë pikat A(-1,2) dhe B(1,4). Pika C është mesi i segmentit AB.Ordinata e pikës C është :
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 29. 
  Syprina e rrethit me perimetër  është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 30. 
  Perimetri i një katrori është 16cm. Diametri i rrethit të brendashkruar të tij është :
  • A. 

   4cm

  • B. 

   6cm

  • C. 

   8cm

  • D. 

   10cm

 • 31. 
  Vektorët  dhe  gëzojnë vetinë që :
  • A. 

   Kanë gjatësi të barabartë

  • B. 

   Janë paralel

  • C. 

   Janë pingul

  • D. 

   Janë të barabartë

 • 32. 
  Vektorët  dhe  janë pingul. Vlera e x-it është :
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 33. 
  Vëllimi i kubit është i barabartë me . Sipërfaqja në  e njërës prej faqeve të tij është :
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   64

 • 34. 
  Është dhënë koni i drejtë rrethor me lartësi 6cm dhe përftuese 10cm. Rrezja e bazës së konit është :
  • A. 

   2cm

  • B. 

   4cm

  • C. 

   6cm

  • D. 

   8cm

 • 35. 
  Janë dhënë numrat 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Sa numra dyshifrorë , pa përsëritje shifrash mund të formohen me to: 
  • A. 

   81

  • B. 

   90

  • C. 

   100

  • D. 

   110

 • 36. 
  Numri i grupeve treshe që mund të formohen me pesë libra të ndryshëm është:
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   20

 • 37. 
  Probabiliteti i një ngjarjeje është x. Cilën nga vlerat e mëposhtme nuk mund të marrë x ?
  • A. 

   0

  • B. 

   0.5

  • C. 

   0.9

  • D. 

   1.1

 • 38. 
  Dy zare hedhen njëkohësisht. Sa është probabiliteti i ngjarjes që shuma e numrave të rënë të  jetë jo më shumë se 4 ?
  • A. 

   1/2

  • B. 

   1/3

  • C. 

   1/6

  • D. 

   1/9

 • 39. 
  Vlera e  është : 
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 40. 
  Vlera e  është :
  • A. 

   1/3

  • B. 

   1/4

  • C. 

   1/6

  • D. 

   1/9

 • 41. 
  Derivati i funksionit  në pikën x=1 është :
  • A. 

   1

  • B. 

   10

  • C. 

   12

  • D. 

   16

 • 42. 
  Vlera e x-it për tëcilën ka maksimum funksioni  është :
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 43. 
  Derivati i funksionit y=sin2x  në pikën x është : 
  • A. 

   2sinx

  • B. 

   2cosx

  • C. 

   2cos2x

  • D. 

   2sinxcosx

 • 44. 
  Rrethi x2+y=9 kalon nëpër pikën me koordinata : 
  • A. 

   (3,3)

  • B. 

   (9,0)

  • C. 

   (0,3)

  • D. 

   (1,1)

 • 45. 
  Qendra e rrethit  është pika me koordinata :
  • A. 

   (0,0)

  • B. 

   (5,0)

  • C. 

   (0,5)

  • D. 

   (5,4)

 • 46. 
  Ekuacioni 9x2+4y2=36 në planin koordinativ paraqet :
  • A. 

   Parabolë

  • B. 

   Elipsë

  • C. 

   Rreth

  • D. 

   Hiperbolë

 • 47. 
   është i barabartë me :
  • A. 

   1/2

  • B. 

   -1/2

  • C. 

   1

  • D. 

   2

 • 48. 
  Integrali i caktuar  është :
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   E

 • 49. 
  Numri i2009 është :
  • A. 

   1

  • B. 

   -1

  • C. 

   I

  • D. 

   -i

 • 50. 
  Pjesa reale Re(z) e numrit kompleks  është:
  • A. 

   1

  • B. 

   -1

  • C. 

   I

  • D. 

   -i