ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน วิชา Start With Science Project

20 | Total Attempts: 863

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน วิชา Start With Science Project - Quiz

ให้นักเรียนเลือกข้อที่เ ็นว่าถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ จุดกลม หน้าตัวเลือกที่เห็นว่าถ กต้องที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
  • A. 

   เพื่อให้ผู้ทำโครงงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

  • B. 

   เพื่อให้ผู้ทำโครงงานมีโครงงานเป็นของตนเอง

  • C. 

   เพื่อให้ผู้ทำโครงงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  • D. 

   เพื่อให้ผู้ทำโครงงานตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  ข้อใดคือจัดเป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
  • A. 

   พืชรสขมกับการกำจัดศัตรูพืช

  • B. 

   เครื่องสูบน้ำพลังลม

  • C. 

   การเจริญเติบโตของเห็ดชนิดต่างๆ

  • D. 

   พัฒนาขนาดของดอกมะลิซ้อน

 • 3. 
  ความหมายของโครงงาน ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์

  • B. 

   มีการศึกษาและบันทึกผลที่ได้จากการศึกษา

  • C. 

   มีการวางรูปแบบและกำหนดวิธีการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดคือคุณค่าของการทำโครงงาน
  • A. 

   ทำให้มีความร่ำรวย

  • B. 

   ทำให้โด่งดัง

  • C. 

   ช่วยให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  • D. 

   ช่วยทำให้มีสมาธิสั้น

 • 5. 
  เมื่อลงมือทำโครงงาน สิ่งใดไม่ควรกระทำ
  • A. 

   นุชหาข้อมูลที่เป็นเท็จ และคิดขึ้นมาเอง

  • B. 

   พลอยทำตามแบบแผนที่ตนเองวางไว้ในหลักการที่ถูกต้อง

  • C. 

   นัทหาข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูล

  • D. 

   ทามเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมก่อนลงมือทำ

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ตอนการดำเนินงานการทำโครงงาน
  • A. 

   สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน

  • B. 

   ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากแหล่งช้อมลูต่างๆ

  • C. 

   วางแผนการการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาในกาดำเนินการ งบประมาณ

  • D. 

   นั่งกินขนมในเวลาทำงาน ขี้เกียจทำงาน

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน
  • A. 

   บางครั้งอาจไม่ต้องปฏิบัติตามแผนก็ได้

  • B. 

   แผนอาจเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

  • C. 

   การปฏิบัติงานบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องวางแผนก็ได้

  • D. 

   วางแผนไว้อย่างไรควรปฏิบัติการอย่างนั้น

 • 8. 
  ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ในข้อใดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน
  • A. 

   พลังงานน้ำ

  • B. 

   พลังงานลม

  • C. 

   พลังงานจากคลื่น

  • D. 

   พลังงานแสงอาทิตย์

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ชื่อโครงงาน

  • B. 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • C. 

   งบประมาณที่ใช้

  • D. 

   ชื่อผู้ทำโครงงาน

 • 10. 
  หัวข้อเรื่องที่ดี ควรได้มาโดยวิธีใด
  • A. 

   การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

  • B. 

   การอ่านหนังสือ

  • C. 

   ปัญหาที่พบโดยบังเอิญ

  • D. 

   การสนทนากับผู้รู้

 • 11. 
  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาการ ตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด
  • A. 

   ทดลอง

  • B. 

   สร้างทฤษฎี

  • C. 

   สิ่งประดิษฐ์

  • D. 

   สำรวจ

 • 12. 
  สมศรีขับรถยนต์เข้าเมือง เมื่อเห็นถนนเปียก เขาคิดในใจว่า -เมื่อสักครู่นี้ฝนตก-นักเรียนเห็นด้วยกับสมศรีหรือไม่เพราะเหตุใด
  • A. 

   เห็นด้วย เพราะฝนตกใหม่ๆถนนจะเปียก

  • B. 

   ไม่เห็นด้วย เพราะก่อนหน้านี้ท่อประปาอาจจะแตก

  • C. 

   เห็นด้วย เพราะคนขับรถมักจะพบเหตุการณ์เช่นนี้

  • D. 

   ไม่เห็นด้วย เพราะยังสรุปไม่ได้

 • 13. 
  อ้อยเฝ้ามองรูปั้นช้างหน้าสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ข้อใดคือสิ่งที่อ้อยได้ จากการเฝ้ามองรูปปั้นช้างตัวนี้
  • A. 

   รูปปั้นช้างตัวนี้สร้างมา 3 ปีแล้ว

  • B. 

   รูปปั้นช้างสร้างจากหินแข็ง สีเทา ก้อนเล็ก มีผิวมันวาว

  • C. 

   รูปปั้นช้างตั้งอยู่ท่ามกลางดอกกล้วยไม้ไทยที่หาชมได้ยาก

  • D. 

   รูปปั้นช้างมีลวดลายสวยงาม และสร้างจากเซรามิก

 • 14. 
  ด.ญ.หน่อยกับนิด เดินดมดอกไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง แล้วจดข้อมูลของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ถ้าจะนำข้อมูลนี้ไปทำโครงงาน จะทำโครงงานประเภทใด
  • A. 

   ทฤษฏี

  • B. 

   การทดลอง

  • C. 

   สิ่งประดิษฐ์

  • D. 

   สำรวจข้อมูล

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   อุณหภูมิน่าจะมีผลต่อการละลายของน้ำตาล

  • B. 

   ความเข้มข้นของเกลือมีผลต่อการลอยของไข่ไก่

  • C. 

   ความเข้มของแสงมีผลต่อการบานของดอกไม้

  • D. 

   การบริการที่ดีมีผลต่อจำนวนผู้ป่วยของห้องพยาบาล

 • 16. 
  โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากที่สุด
  • A. 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  • B. 

   แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละท้องถิ่น

  • C. 

   ความรู้ และประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

  • D. 

   เจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • 17. 
  ข้อใดเป็นผลจากการสังเกตที่ได้จากการทดลอง
  • A. 

   พรุ่งนี้ฝนจะตกหนัก

  • B. 

   เมื่อวานนี้อากาศเย็นมาก

  • C. 

   นักเรียนห้องนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

  • D. 

   ถ้าไม่ได้รดน้ำต้นไม้หลายๆ วันต้นไม้จะเหี่ยวตาย

 • 18. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้อง (1) จุดประสงค์ หรือสมมติฐาน (2) การออกแบบการทดลองและการทดลอง (3) การกำหนดปัญหา (4) การรวบรวมข้อมูล (5) การแปรผลและลงข้อสรุป
  • A. 

   1, 2, 3, 4, 5

  • B. 

   3, 1, 2, 4, 5

  • C. 

   3, 2, 1, 4, 5

  • D. 

   2, 3, 1, 4, 5

 • 19. 
  มาลีจัดดอกมะลิ ดอกพุด ดอกลำดวนและดอกจำปี เป็นดอกไมพวกเดียวกัน นักเรียนคิดว่า มาลีใช้อะไรเป็นเกณฑ์
  • A. 

   สี

  • B. 

   กลิ่น

  • C. 

   รูปร่าง

  • D. 

   ขนาดลำต้น

 • 20. 
  1.วัว                        2.แมว 3.เสือ                              4.ปลาวาฬ 5.ปลาหมึก                    6.ช้าง 7.กวาง                           8.นก 9.ไก่ ถ้าจะแบ่งสัตว์โดยอาศัยที่อยู่เป็นเกณฑ์ สัตว์ในข้อใดไม่น่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  • A. 

   2,3,6

  • B. 

   3,8,9

  • C. 

   5,6,9

  • D. 

   1,6,7

Back to Top Back to top