ทดสอบความรู้เกี่ยวกฎหมายการศึกษา1

40
ทดสอบความรู้เกี่ยวกฎหมายการศึกษา1

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 60% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   14 สิงหาคม 2542

  • B. 

   19 สิงหาคม 2542

  • C. 

   20 สิงหาคม 2542

  • D. 

   11 ตุลาคม 2542

 • 2. 
  ใคร คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  • A. 

   พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปะอาชา

  • C. 

   นายชวน หลีกภัย

  • D. 

   พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร

 • 3. 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
  • A. 

   การศึกษาก่อนอุดมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

  • D. 

   ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข

 • 4. 
  การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง
  • A. 

   การศึกษาที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นชีวิต

  • B. 

   การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

 • 5. 
  สมศ.  คือ
  • A. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 • 6. 
  บุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   เป็นความหมายของคำว่าบุคลกรทางการศึกษาทุกข้อ

 • 7. 
  ผู้รักษาการตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   คือ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ง. เลขาธิการ สพฐ.

 • 8. 
  รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี
  • A. 

   9 ปี

  • B. 

   12 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 9 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

 • 9. 
  การศึกษาสำหรับคนพิการ ดำเนินการ อย่างไร
  • A. 

   จัดตั้งแต่แรกเกิด

  • B. 

   จัดตั้งแต่พบความพิการ

  • C. 

   จัดรูปแบบเป็นพิเศษ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  การศึกษาภาคบังคับ  ให้เด็กที่เข้าเรียนต้องมีอายุ….
  • A. 

   ย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า

  • B. 

   ย่างเข้าปีที่แปด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า

  • C. 

   ย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก

  • D. 

   ย่างเข้าปีที่แปด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก

 • 11. 
  ครอบครัวที่จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อย คือ
  • A. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • B. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   อนุปริญญา

  • D. 

   ปริญญาตรี

 • 12. 
  ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

 • 13. 
  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ
  • A. 

   รูปแบบเดียวเท่านั้น

  • B. 

   สองรูปแบบเท่านั้น

  • C. 

   ทั้งสามรูปแบบ

  • D. 

   รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

 • 14. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาของการศึกษาในระบบ
  • A. 

   การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • D. 

   เป็นระดับการศึกษาในระบบทุกข้อ

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  • B. 

   มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   มี 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และก่อนอุดมศึกษา

  • D. 

   มี 5 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

 • 17. 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งระดับตามข้อใด
  • A. 

   ต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา

  • B. 

   ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

  • C. 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญา

  • D. 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 • 18. 
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการใด
  • A. 

   พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

  • B. 

   ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

  • C. 

   ผู้เรียนสำคัญที่สุด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 19. 
  โรงเรียนมีนักเรียน  300  คน  มีคณะกรรมการสถานศึกษากี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 9 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

 • 20. 
  ใครคือผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สถานศึกษา

 • 21. 
  องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการที่มีรูปของสภามีกี่องค์กร
  • A. 

   3 องค์กร

  • B. 

   4 องค์กร

  • C. 

   5 องค์กร

  • D. 

   6 องค์กร

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สภาการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 23. 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาได้ในระดับใด
  • A. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  • D. 

   ทุกระดับ

 • 24. 
  สมศ.  เป็นองค์การประเภทใด
  • A. 

   องค์การเอกชน

  • B. 

   องค์การมหาชน

  • C. 

   นิติบุคคลในกำกับของรัฐ

  • D. 

   นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 25. 
  สมศ.  ประเมินผลการจัดศึกษาของสถานศึกษา ต้องคำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งหมายการจัดการศึกษา

  • B. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • C. 

   หลักการจัดการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 26. 
  หากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐาน สมศ.จะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   สมศ. จัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด

  • B. 

   สมศ. รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สมศ. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สมศ. รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 27. 
  ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี
  • A. 

   18 ปี

  • B. 

   20 ปี

  • C. 

   21 ปี

  • D. 

   25 ปี

 • 28. 
  สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
  • A. 

   1 ประเภท

  • B. 

   2 ประเภท

  • C. 

   3 ประเภท

  • D. 

   4 ประเภท

 • 29. 
  ข้อใดเป็นประเภทสมาชิคุรุสภา
  • A. 

   ประเภทสามัญ

  • B. 

   ประเภทวิสามัญ

  • C. 

   ประเภทสมทบ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 30. 
  ใครคือ  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
  • A. 

 • 31. 
  ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 32. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 33. 
  ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 34. 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   10 มิถุนายน 2546

  • B. 

   11 มิถุนายน 2546

  • C. 

   12 มิถุนายน 2546

  • D. 

   13 มิถุนายน 2546

 • 35. 
  ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546               
  • A. 

   พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ

  • B. 

   นายชวน หลีกภัย

  • C. 

   นายบรรหาร ศิลปะอาชา

  • D. 

   พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

 • 36. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุรุสภา
  • A. 

   เป็นองค์กรมหาชน

  • B. 

   เป็นองค์กรเอกชน

  • C. 

   เป็นนิติบุคคลของรัฐ

  • D. 

   เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 37. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของคุรุสภา
  • A. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ

  • C. 

   พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

  • D. 

   ดำเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู

 • 38. 
  อัตราค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 39. 
  อัตราค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  คือ
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 40. 
  อัตราค่าใบแทนใบอนุญาต  คือ
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท