แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

60
แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2

สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  หมวดที่ 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือ
  • A. 

   ระบบการศึกษา

  • B. 

   โครงสร้างการจัดการศึกษา

  • C. 

   แนวทางจัดการศึกษา

  • D. 

   มาตรฐานการศึกษา

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   นักการภารโรง

  • C. 

   ครูอัตราจ้าง

  • D. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุ

 • 3. 
  “ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้”  มาจากมาตราใดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 6

  • B. 

   มาตรา 7

  • C. 

   มาตรา 8

  • D. 

   มาตรา 9

 • 4. 
  สถานประกอบการ มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การอุดมศึกษา

  • C. 

   การอาชีวศึกษา

  • D. 

   จัดได้ทุกข้อ

 • 5. 
  การศึกษานอกระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 6. 
  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านใด
  • A. 

   เงินสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

  • B. 

   เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

  • C. 

   การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาให้ยึด เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก  กล่าวไว้ในมาตราใด แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 37

  • B. 

   มาตรา 38

  • C. 

   มาตรา 39

  • D. 

   มาตรา 40

 • 8. 
   ระดับการศึกษา ที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

  • C. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   กล่าวไว้ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  Home school จัดเป็นการศึกษารูปแบบใด
  • A. 

   ในระบบ

  • B. 

   นอกระบบ

  • C. 

   อัธยาศัย

  • D. 

   B และ c

 • 10. 
   คณะกรรมการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนมีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 5 คน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 5 คน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 11. 
  คณะกรรมการเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 5 คน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 5 คน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 12. 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีนักเรียนเกิน 300 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษากี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   5 คน

  • D. 

   6 คน

 • 13. 
  คำว่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย กล่าวอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 6

  • B. 

   มาตรา 7

  • C. 

   มาตรา 8

  • D. 

   มาตรา 9

 • 14. 
  รูปแบบการศึกษาใดที่  เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
  • A. 

   ในระบบ

  • B. 

   นอกระบบ

  • C. 

   ตามอัธยาศัย

  • D. 

   นอกระบบและอัธยาศัย

 • 15. 
  โรงเรียนจัดอยู่ในส่วนใด ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  • A. 

   ส่วนกลาง

  • B. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ส่วนภูมิภาค

  • D. 

   ส่วนท้องถิ่น

 • 16. 
  ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง เลขาธิการ กพฐ.
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมัติของ ครม. พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ

  • C. 

   นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ

  • D. 

   นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติของ ครม. พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าฯ

 • 17. 
  ผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ไม่ต่อแจ้งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มีโทษอย่างไร
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 • 18. 
  การจัดระเบียบเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   กฎกระทรวงโดยคำแนะนำของ สพฐ.

  • B. 

   ประกาศกระทรวงโดยคำแนะนำของ กพฐ.

  • C. 

   กฎกระทรวงโดยคำยินยอมของ สพฐ.

  • D. 

   ประกาศกระทรวงโดยคำยินยอมของ กพฐ.

 • 19. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผอ.ร.ร. ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  • A. 

   บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ

  • B. 

   เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบอำนาจ

  • C. 

   อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติปริญญาบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

  • D. 

   เป็นอำนาจและหน้าที่ทุกข้อ

 • 20. 
  ใครมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • A. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการ สกสค.

 • 21. 
  เลขาธิการคุรุสภา  มีคุณสมบัติด้านอายุเท่าใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ – 65 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ – 70 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ – 75 ปีบริบูรณ์

 • 22. 
  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งใน คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • B. 

   เลขาธิการ อาชีวศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการ อุดมศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการ กคศ.

 • 23. 
  ใครคือ ผู้วินิจฉัยชี้ขาด ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • A. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการ สกสค.

 • 24. 
  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการคุรุสภา
  • A. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B. 

   เลขาธิการ อาชีวศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการ อุดมศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการ กคศ.

 • 25. 
  คุรุสภาต้องรายงานประจำปี เสนอต่อใคร
  • A. 

   รัฐสภา

  • B. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   ครม.

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 26. 
  ปัจจุบัน ใคร คือ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   นายองค์กร อมรศิรินันท์

  • B. 

   นายเกษม กลั่นยิ่ง

  • C. 

   นายธนารัฐ สมคะเณย์

  • D. 

   นายพารณ อิสระเสนา ณ อยุธยา

 • 27. 
  ผู้ที่ไปทำการสอนในสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษอย่างไร
  • A. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 28. 
  ผู้ที่ไปสมัครสอบบรรจุโดยใช้ใบอนุญาตที่หมดอายุ มีโทษอย่างไร
  • A. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 29. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูชำนาญการ
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 • 30. 
  ข้อใดไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   เลขาธิการข้าราชการพลเรือน

  • B. 

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  • C. 

   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

  • D. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

 • 31. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กำหนดอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 39

  • B. 

   มาตรา 53

  • C. 

   มาตรา 27

  • D. 

   มาตรา 22

 • 32. 
  ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท หากครบกำหนด ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ภายในกี่วัน
  • A. 

   3 วัน นับแต่วันครบกำหนด

  • B. 

   5 วัน นับแต่วันครบกำหนด

  • C. 

   7 วัน นับแต่วันครบกำหนด

  • D. 

   10 วัน นับแต่วันครบกำหนด

 • 33. 
  โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามมาตราใดแห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  • A. 

   มาตรา 29

  • B. 

   มาตรา 34

  • C. 

   มาตรา 35

  • D. 

   มาตรา 39

 • 34. 
  ผู้รักษาการ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ  พ.ศ.  2547  ปัจจุบัน คือ
  • A. 

   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

  • B. 

   นายกรณ์ จาติกวณิช

  • C. 

   นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

  • D. 

   นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์

 • 35. 
  ใครเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการ

  • D. 

   ครม.

 • 36. 
  ตำแหน่งข้าราชการครูตามมาตราที่  38  ( ข ) ( 3 ) พรบ.ครูฯ 2547 คือตำแหน่งใด
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 37. 
  ครูผู้ช่วย ขออนุญาต ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาทำการ ให้ขอนุญาตใคร
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   ผอ.ร.ร.

  • D. 

   ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อ

 • 38. 
  ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการ ลาป่วย 120 วัน สามารถเบิกเงินวิทยฐานะได้กี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   120 วัน

 • 39. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยกรณีครูผู้ช่วยกระทำผิดวินัยร้ายแรง ร่วมกับภารโรงโรงเรียนอื่น
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ผอ.สพท.

  • D. 

   ผอ.ร.ร.

 • 40. 
  ข้าราชการครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ออกจากราชการกรณีใด ไม่ต้องบังคมทูลพระมหากษัตริย์
  • A. 

   ไล่ออก

  • B. 

   เออรี่

  • C. 

   เกษียณ

  • D. 

   ตาย

 • 41. 
  โทษทางวินัยของข้าราชการครู มีกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 42. 
  การคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ตาม พรบ.ครูฯ2547 มาตราใด
  • A. 

   มาตรา 90

  • B. 

   มาตรา 91

  • C. 

   มาตรา 92

  • D. 

   มาตรา 93

 • 43. 
  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระกี่ปี           
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 44. 
  ปพ.๑ ป  หมายถึง
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย

  • B. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม

  • C. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมต้น

  • D. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมปลาย

 • 45. 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดโรงเรียน เหตุพิเศษได้กี่วัน
  • A. 

   5 วัน

  • B. 

   7 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 46. 
  ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรครู

  • D. 

   ผู้แทนสมาสมาคมผู้ปกครองและครู

 • 47. 
  กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ออกก่อนวาระ สรรหาใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 48. 
  ข้อใด มีฐานะเป็นิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานสก.สค.

  • D. 

   สำนักงาน กศน.อำเภอ

 • 49. 
  นักการภารโรงของโรงเรียนลาป่วย 102 วัน ใครเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง
  • A. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   ผอ.ร.ร.

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • 50. 
  ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • A. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • B. 

   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

  • C. 

   นายชวน หลีกภัย

  • D. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • 51. 
  ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สิ้นสุดเมื่อใด
  • A. 

   ยุบ รวม

  • B. 

   ยุบ โอน

  • C. 

   ยุบ เลิก

  • D. 

   ยุบ รวม เลิก

 • 52. 
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราใด
  • A. 

   47

  • B. 

   48

  • C. 

   49

  • D. 

   50

 • 53. 
  การกำหนดให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ให้ตราเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   กฎกระทรวง

  • C. 

   ประกาศกระทรวง

  • D. 

   ระเบียบกระทรวง

 • 54. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

  • C. 

   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   เป็นองค์ประกอบทุกข้อ

 • 55. 
  ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา

 • 56. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาจมอบอำนาจให้แก่ใคร
  • A. 

   ข้าราชการครูภายในสถานศึกษา

  • B. 

   ข้าราชการครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา

  • C. 

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

  • D. 

   ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวภายในสถานศึกษา

 • 57. 
  เรื่องใดกำหนดไว้ในการมอบอำนาจ
  • A. 

   การจัดตั้งงบประมาณ

  • B. 

   การพิจารณาความดีความชอบ

  • C. 

   การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   กำหนดไว้ทุกข้อ

 • 58. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  ดังนั้น
  • A. 

   รองผู้อำนวยการที่อาวุโสที่สุด 1 ใน 3 คน รักษาราชการแทน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการคนใดคนหนึ่งซึ่งผู้อำนวยการมอบหมายให้รักษาราชการแทน

  • C. 

   รองผู้อำนวยการอาวุโสลำดับที่ 3 ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพท. รักษาราชการแทน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 59. 
  การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน งบประมาณ 20,000 บาท เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว โรงเรียนดำเนินการอย่างไรต่อไป
  • A. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างอย่างน้อย 1 คน

  • B. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างอย่างน้อย 3 คน

  • C. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน

  • D. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน

 • 60. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้ง รองผอ.สพท.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • B. 

   เลขาธิการสพฐ.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ

  • C. 

   ผอ.สพท.โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • D. 

   ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา