แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ให้คลิกเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน
  • A. 

   แม่นำเนรัญชรา

  • B. 

   ใต้ต้นโพธ์

  • C. 

   สวนลุมพินีวัน

  • D. 

   ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

 • 2. 
  ใครพาเจ้าชายสิทธัตถะออกมาจากพระราชวัง
  • A. 

   นายฉันนะ

  • B. 

   พระอนิรุทธ์

  • C. 

   พระเจ้าสุทโธทนะ

  • D. 

   พระอานนท์

 • 3. 
  พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ  ทรงมีพระนามว่าอะไร
  • A. 

   พระนางสิริมหามายา

  • B. 

   พระนางพิมพา

  • C. 

   พระนางปชาบดี

  • D. 

   นางสุชาดา

 • 4. 
  วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันอะไร
  • A. 

   วันขึ้น 15 คำ เดือน 3

  • B. 

   วันขึ้น 15 คำ เดือน 4

  • C. 

   วันขึ้น 15 คำ เดือน 5

  • D. 

   วันขึ้น 15 คำ เดือน 6

 • 5. 
  วิชาใดจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
  • A. 

   วิทยาศาสตร์

  • B. 

   การงานอาชีพ

  • C. 

   สุขศึกษา

  • D. 

   หน้าที่พลเมือง