แบบทดสอบเรื่องการสร้างเว็บไซต์1 ชุดที่1 10 คะแนน เวลา 8 นาที

10 | Total Attempts: 2058

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องการสร้างเว็บไซต์1 ชุดที่1 10 คะแนน เวลา 8 นาที - Quiz

แบบทดสอบการสร้างเว็บไซต 1 ชุดที่1 10 คะแนน เวลา 8 นาที -เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก-ใส่ชื่อผู้สอบที่ช่อง Your Name-เริ่มทดสอบ คลิ๊กที่ปุ่ม Start Quiz-เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุ เพียงข้อเดียว คลิ๊กเลือกในช่องวงกลมตั เลือกให้มีจุดสีเขียว-ส่งคำตอบเพื่อทำข้อต่อไป คลิ๊กที่ปุ่ม Submit My Answer-เมื่อทำเสร็จทุกข้อจะมีค แนนแสดง ให้รอตรวจคะแนนห้ามปิดหน าจอ-ห้ามทุจริตในการสอบ


Questions and Answers
 • 1. 
  URL เป็นชื่อย่อของข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   Uniform Report Lockfiles

  • B. 

   Uniform Resource Locator

  • C. 

   Unicode Resource Libraly

  • D. 

   Unicode Resource Lockfiles

 • 2. 
  URL ของเว็บไซต์โรงเรียนไพศาลีพิทยา คือข้อใด
  • A. 

   Www.phaisalee.com

  • B. 

   Www.phaisalee.co.th

  • C. 

   Www.phaisalee.net

  • D. 

   Www.phaisalee.ac.th

 • 3. 
  ชื่อเครือข่าย WWW หมายถึงข้อใด
  • A. 

   Web Wide World

  • B. 

   Wide World Web

  • C. 

   World Wide Web

  • D. 

   World Web Wide

 • 4. 
  เว็บไซต์ WWW.ABC.EDU น่าจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อใด
  • A. 

   เว็บไซต์ทางการศึกษา

  • B. 

   เว็บไซต์ทางทหาร

  • C. 

   เว็บไซต์ทางธุรกิจ

  • D. 

   เว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล

 • 5. 
  เว็บไซต์ WWW.ABC.GO.TH น่าจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อใด
  • A. 

   เว็บไซต์ทางการศึกษา

  • B. 

   เว็บไซต์ทางทหาร

  • C. 

   เว็บไซต์ทางธุรกิจ

  • D. 

   เว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล

 • 6. 
  เว็บไซต์ WWW.ABC.GO.TH ควรจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานในประเทศใด
  • A. 

   ใต้หวัน

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   ตุรกี

 • 7. 
  Domain ของกลุ่มธุรกิจการค้า ใช้นามสกุลตามข้อใด
  • A. 

   .COM

  • B. 

   .GOV

  • C. 

   .MIT

  • D. 

   .NET

 • 8. 
  Domain ของกลุ่มองค์กรทหาร ใช้นามสกุลตามข้อใด
  • A. 

   .COM

  • B. 

   .GOV

  • C. 

   .MIT

  • D. 

   .NET

 • 9. 
  Domain Name ชื่อย่อของประเทศ ข้อใดหมายถึงประเทศญี่ปุ่น
  • A. 

   .HG

  • B. 

   .JP

  • C. 

   .UK

  • D. 

   .TH

 • 10. 
  Domain Name ชื่อย่อของประเทศ ข้อใดหมายถึงประเทศอังกฤษ
  • A. 

   .HG

  • B. 

   .JP

  • C. 

   .UK

  • D. 

   .TH

Back to Top Back to top