Mabisang Komunikasyon (Sample Test 1)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Fredraquel08
F
Fredraquel08
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,225
Questions: 50 | Attempts: 1,225

SettingsSettingsSettings
Mabisang Komunikasyon (Sample Test 1) - Quiz

The questions in this sample are mostly from the Learning Strands 1 Modules of Alternative Learning System. 


Questions and Answers
 • 1. 

   Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na _______.

  • A.

   Tagapanayam

  • B.

   Tagapag-ulat

  • C.

   Paksa

  • D.

   Kinakapanayam

  Correct Answer
  D. Kinakapanayam
  Explanation
  The correct answer is "Kinakapanayam." In the given question, it is stated that the person who answers interview questions is called _______. Among the options provided, "Kinakapanayam" is the most suitable term as it directly translates to "the one being interviewed" in English.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ang taong nagtatanong sa pakikipanayam ay tinatawag na _________.

  • A.

   Tagapanayam

  • B.

   Tagapag-ulat

  • C.

   Paksa

  • D.

   Kinakapanayam

  Correct Answer
  A. Tagapanayam
  Explanation
  The correct answer is "Tagapanayam" because it refers to the person who asks questions during an interview.

  Rate this question:

 • 3. 

  Alin sa mga sumusunod and bukas-sa-dulong katanungan?

  • A.

   Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?

  • B.

   Maari ka bang dumalo sa lahat ng counseling session?

  • C.

   Ikaw ba ang magiging bagong puno ng konseho?

  • D.

   Iaapela mo ba ang desisyon sa iyong kaso?

  Correct Answer
  A. Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?
  Explanation
  The correct answer is "Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?" because it is a question that asks for the person's plan or action regarding the issue of garbage. The other options are not open-ended questions and do not specifically address a problem or issue that needs to be addressed.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ang mga katanungang ibinibigay sa kinakapanayam upang higit niyang maipaliwanag ang kanyang kasagutan ay tinatawag na ____________.

  • A.

   Patapos na katanungan

  • B.

   Panunod na katanungan

  • C.

   Saradong Katanungan

  • D.

   Wala sa mga nabanggit

  Correct Answer
  B. Panunod na katanungan
  Explanation
  The correct answer is "Panunod na katanungan." This term refers to the questions that are given during an interview to further explain one's answer. It implies that these questions are meant to be observed or watched closely, indicating that they are important for the interviewer to understand the candidate's response more fully.

  Rate this question:

 • 5. 

  Alin sa mga pahayag na nakasaad sa ibaba ang totoo tungkol sa pakikipanayam? 

  • A.

   Ang mga tao ay hindi dapat matakot sa pakikipanayam.

  • B.

   Laging magsabi ng totoo sa panayam.

  • C.

   Ang mga kakapanayamin ay kailangan ding maghanda para sa pakikipanayam.

  • D.

   Lahat ng nasa itaas

  Correct Answer
  D. Lahat ng nasa itaas
  Explanation
  The correct answer is "Lahat ng nasa itaas" because all of the statements mentioned are true about interviews. People should not be afraid of interviews, it is important to always tell the truth during interviews, and interviewees should also prepare for the interview.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog dahil ______________.

  • A.

   Ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.

  • B.

   Ito ay mas mabuti kaysa Ingles at Espanyol, na mga dayuhang salita.

  • C.

   Karamihan sa mga hukom na nasa Asembliyang nagpatibay sa ating wikang pambansa ay mga Tagalog.

  • D.

   Ito ang salitang ginagamit ni Pangulong Quezon.

  Correct Answer
  A. Ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.
  Explanation
  The correct answer is "ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod." This statement supports the idea that Tagalog is the basis of our national language because it is the language used in Manila, the capital city. Since Manila is considered as the center of politics, culture, and commerce in the Philippines, it is logical to use the language spoken in this influential city as the foundation for our national language.

  Rate this question:

 • 7. 

  Mas mabuting ____________________________________.

  • A.

   Gamitin ang Filipino bilang tanging paraan ng pakikipag-usap sa buong bansa.

  • B.

   Gamitin ang Filipino o Ingles ayon sa pangangailangan.

  • C.

   Gamitin ang Ingles lamang.

  • D.

   Huwag gamitin ang Ingles o Filipino.

  Correct Answer
  B. Gamitin ang Filipino o Ingles ayon sa pangangailangan.
  Explanation
  It is better to use Filipino or English according to the need because both languages are widely understood in the country. This allows for effective communication with a larger audience and ensures that language barriers are minimized.

  Rate this question:

 • 8. 

  Sino ang itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa?

  • A.

   Francisco Balagtas

  • B.

   Jose Rizal

  • C.

   Manuel L. Quezon

  • D.

   Jose Palma

  Correct Answer
  C. Manuel L. Quezon
  Explanation
  Manuel L. Quezon is considered the Father of the National Language because he played a significant role in the development and promotion of the Filipino language as the national language of the Philippines. He advocated for the adoption of a national language that would unite the diverse linguistic groups in the country. Quezon established the Institute of National Language and appointed a committee to create a standardized version of the Filipino language based on Tagalog. His efforts led to the inclusion of Filipino as one of the official languages of the Philippines in the 1935 Constitution.

  Rate this question:

 • 9. 

  Mahalagang magkaroon ng wikang pambansa dahil ito ay _______________.

  • A.

   Nagpapaunlad ng pagkatuto sa pamamagitan ng interaksyon ng guro at mag-aaral.

  • B.

   Nagbibigay-daan sa epektibong pagpapalitan ng mga kaisipan at impormasyon.

  • C.

   Nagbibigay-daan upang magkaroon ng interaksyon ang mga ito.

  • D.

   Lahat ng ito

  Correct Answer
  D. Lahat ng ito
  Explanation
  Having a national language is important because it facilitates the development of learning through the interaction between teachers and students. It also enables the effective exchange of ideas and information. Additionally, it allows for interaction among individuals. Therefore, all of these reasons contribute to the importance of having a national language.

  Rate this question:

 • 10. 

  Ang iyong lokal na diyalekto ay ______________________ Ingles at Filipino.

  • A.

   Di gaanong singhalaga ng

  • B.

   Mas mahalaga kaysa

  • C.

   Singhalaga ng

  • D.

   Dapat mapalitan ng

  Correct Answer
  C. Singhalaga ng
  Explanation
  The correct answer is "singhalaga ng". This phrase means "not as important as" in English. In the given sentence, it is used to compare the importance of one's local dialect to English and Filipino. It suggests that the local dialect is not as important as English and Filipino.

  Rate this question:

 • 11. 

  Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng mabisang tinig.

  • A.

   Mabisang pakikinig

  • B.

   Mabisang komunikasyong pasalita

  • C.

   Mabisang pag-iisip

  • D.

   Mabisang kakayahang pangmatematika

  Correct Answer
  B. Mabisang komunikasyong pasalita
  Explanation
  This phrase translates to "This means having an effective voice." The correct answer, "Mabisang komunikasyong pasalita" also translates to "effective verbal communication." Therefore, it can be inferred that having an effective voice is synonymous with effective verbal communication.

  Rate this question:

 • 12. 

  Tumutukoy ito sa lakas o hina ang iyong tinig.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  D. Bolyum
  Explanation
  Ang tamang sagot ay "Bolyum" dahil ang bolyum ay tumutukoy sa lakas o hina ng iyong tinig. Ito ay nagmumula sa paglabas ng hangin mula sa mga baga at nagdudulot ng tunog na nagpapahayag ng lakas o hina ng tinig.

  Rate this question:

 • 13. 

  Katangian ng tinig na magpahiwatig ng damdamin.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  A. Pitch
  Explanation
  Pitch refers to the highness or lowness of a sound. When it comes to expressing emotions, pitch can play a significant role. Different pitches can convey different emotions. For example, a high pitch may indicate excitement or happiness, while a low pitch may suggest sadness or seriousness. Therefore, pitch can be considered a characteristic of a voice that can indicate emotions.

  Rate this question:

 • 14. 

  Hindi magandang pakinggan ang tinig ng iyong kaibigan. Kailangan niyang pagandahin ang ________ ng kaniyang tinig.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  B. Kalidad
  Explanation
  The sentence states that the voice of the friend does not sound good. To improve the sound of his voice, he needs to enhance the quality of his voice. "Kalidad" means quality in English, so it is the correct answer that fits the context of the sentence.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ito ang katangian ng tinig na tumutukoy sa tulin o bagal ng pagsasalita.

  • A.

   Pitch

  • B.

   Kalidad

  • C.

   Bilis

  • D.

   Bolyum

  Correct Answer
  C. Bilis
  Explanation
  Ang bilis ang katangian ng tinig na tumutukoy sa tulin o bagal ng pagsasalita.

  Rate this question:

 • 16. 

  Kung malakas ang iyong tinig, maaaring isipin ng mga tao na ____________.

  • A.

   Galit ka.

  • B.

   Interesado ka sa paksang tinatalakay.

  • C.

   Naiinip ka sa mga taong nasa paligid mo.

  • D.

   Marami kang nalalaman hinggil sa paksang tinatalakay.

  Correct Answer
  A. Galit ka.
  Explanation
  If your voice is loud, people may think that you are angry.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ang pitch o taas ng iyong tinig ang nagpapakita sa _________.

  • A.

   Damdamin

  • B.

   Kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay

  • C.

   Kakayahang ayusin ang sigalot

  • D.

   Kakayahang magpasiya

  Correct Answer
  A. Damdamin
  Explanation
  The pitch or tone of your voice reflects your emotions or feelings. It is a way of expressing your inner thoughts and sentiments.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ang bilis ng iyong pagsasalita ay tumutukoy sa ___________.

  • A.

   Tulin at bagal ng iyong pagsasalita

  • B.

   Husay mo sa paggamit ng mga salita

  • C.

   Iyong kaalaman hinggil sa paksa

  • D.

   Kagandahan ng iyong tinig

  Correct Answer
  A. Tulin at bagal ng iyong pagsasalita
  Explanation
  The correct answer is "tulin at bagal ng iyong pagsasalita" because the speed of your speech refers to how fast or slow you speak. It is an important factor in communication as it can affect understanding and comprehension.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ang bolyum ay tumutukoy sa ____________.

  • A.

   Bilis ng iyong pagsasalita

  • B.

   Lakas o hina ng iyong tinig

  • C.

   Kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay

  • D.

   Kakayahang mag-ayos ng mga sigalot

  Correct Answer
  B. Lakas o hina ng iyong tinig
  Explanation
  The correct answer is "lakas o hina ng iyong tinig" because "bolyum" refers to the volume or loudness of one's voice. It pertains to how strong or weak a person's voice is when speaking.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang mapitagang pananalita ay nakatutulong sa ____________.

  • A.

   Paglutas ng mga sigalot

  • B.

   Paglala ng mga suliranin

  • C.

   Pagpapagalit sa isang tao

  • D.

   Pagkasira ng usapan

  Correct Answer
  A. Paglutas ng mga sigalot
  Explanation
  Ang mapitagang pananalita ay nakatutulong sa paglutas ng mga sigalot dahil ito ay isang paraan ng pakikipag-usap na may paggalang at pag-unawa sa ibang tao. Sa pamamagitan ng mapitagang pananalita, nagkakaroon ng pagkakataon na maipahayag ng bawat isa ang kanilang mga saloobin at isyu, at magkaroon ng malinaw na pag-uusap upang mahanap ang mga solusyon sa mga sigalot na nagaganap. Ito ay isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon na nagbibigay-daan sa maayos at mapayapang pagresolba ng mga problema.

  Rate this question:

 • 21. 

  Ang idyoma o sawikain ay ______________.

  • A.

   May kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito.

  • B.

   Isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingguwaheng Filipino.

  • C.

   May taglay na mga bagay na pangkultura: malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan.

  • D.

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas.

  Correct Answer
  D. Lahat ng mga nabanggit sa itaas.
  Explanation
  The correct answer is "lahat ng mga nabanggit sa itaas." This is because an idiom or proverb is a phrase or expression that cannot be understood literally and has a figurative meaning. It is a statement that is spontaneously developed and formed in the Filipino language. Idioms also carry cultural elements such as being descriptive, humorous, witty, social, and can have multiple interpretations. Therefore, all of the statements mentioned above are true about idioms or proverbs.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang salawikain ay ________________________.

  • A.

   Isang uri ng bugtong.

  • B.

   Isang uri ng idyoma.

  • C.

   Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi.

  • D.

   Birong may katotohanan.

  Correct Answer
  C. Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi.
  Explanation
  The correct answer is "kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi." This answer explains that salawikain is a saying or proverb that has been passed down by the ancestors of the Filipino people and has been handed down through generations. It emphasizes the cultural and historical significance of salawikain as a form of wisdom and guidance from previous generations.

  Rate this question:

 • 23. 

  Alin sa mga ito ang idyoma?

  • A.

   Nagbabatak ng buto

  • B.

   Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa.

  • C.

   Ang magalang na sagot ay nakapapawi ng poot.

  • D.

   Pag di ukol ay di bubukol.

  Correct Answer
  A. Nagbabatak ng buto
  Explanation
  "Nagbabatak ng buto" is an idiom in Filipino which means to work hard or exert great effort. It is not a literal phrase, but rather a figurative expression to convey the idea of putting in a lot of physical or mental effort into something.

  Rate this question:

 • 24. 

  Alin sa mga ito ang salawikain?

  • A.

   Nagsaulian ng kandila

  • B.

   May krus ang dila

  • C.

   Mabulaklak ang dila

  • D.

   Daig ng maagap ang masipag.

  Correct Answer
  D. Daig ng maagap ang masipag.
  Explanation
  The correct answer is "Daig ng maagap ang masipag." This is a Filipino proverb or salawikain that means being proactive and taking action will lead to success and triumph over those who are merely hardworking.

  Rate this question:

 • 25. 

  Bakit importante ang mga sawikain at salawikain?

  • A.

   Hindi naman importante ang mga ito.

  • B.

   Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino.

  • C.

   Nakapapawi ng pagod ang mga ito kapag nabasa mo.

  • D.

   Nakaaaliw ang mga ito.

  Correct Answer
  B. Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino.
  Explanation
  Ang mga sawikain at salawikain ay mahalaga dahil nagpapaalaala sila sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa ating kultura at pinapakita ang kahalagahan ng mga salitang matatanda na naglalaman ng aral at karunungan. Sa pamamagitan ng mga ito, natututo tayo ng mga moral na aral at natatandaan natin ang mga kaugalian at paniniwala ng ating mga ninuno. Ito rin ay nagpapakita ng pagkakakilanlan at pagmamalaki sa ating bansa at kultura.

  Rate this question:

 • 26. 

  Sa drama sa radyo, nasabi ni Don Felipe na malapit na ang pag-iisang dibdib ng kanyang anak na si Alejandro at ni Marinela. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Ikakasal na sina Alejandro at Marinela.

  • B.

   Magkaka-anak na sina Alejandro at Marinela.

  • C.

   Maghihiwalay na sina Alejandro at Marinela.

  • D.

   Magiging magnobyo na sina Alejandro at Marinela.

  Correct Answer
  A. Ikakasal na sina Alejandro at Marinela.
  Explanation
  The statement "malapit na ang pag-iisang dibdib" implies that Alejandro and Marinela are about to get married. "Pag-iisang dibdib" is a Filipino idiom that means the union of two hearts or getting married. Therefore, the correct answer is that Alejandro and Marinela are about to get married.

  Rate this question:

 • 27. 

  Ang apat na anak nina Nita at Mark ay tinaguriang mga anghel ng tahanan. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Maliliit na mga bata

  • B.

   Magugulong mga bata

  • C.

   Malilikot na mga bata

  • D.

   Salbaheng mga bata

  Correct Answer
  A. Maliliit na mga bata
  Explanation
  The phrase "anghel ng tahanan" in Filipino translates to "angels of the home" in English. Angels are often depicted as small and innocent beings, so it can be inferred that the phrase "mga anghel ng tahanan" refers to "maliliit na mga bata" or small children. Therefore, the correct answer is "Maliliit na mga bata."

  Rate this question:

 • 28. 

  Nang umuwi na ang mga bata ay nakabalik na sila sa sariling pugad nila. Ano ang ibig sabihin nito?

  • A.

   Pugad ng kanilang ibon

  • B.

   Pugad ng kanilang mga manok

  • C.

   Sariling tahanan

  • D.

   Sariling kuwarto

  Correct Answer
  C. Sariling tahanan
  Explanation
  The given sentence states that the children have returned to their own "pugad" which means their own home or dwelling place. "Sariling tahanan" translates to "own home" in English, which accurately conveys the meaning of the sentence.

  Rate this question:

 • 29. 

  May utang na loob ang mag-asawang Nita at Mark kay Ginoong Agoncillo dahil sa pagkakabalik ng mga bata. Ano ang utang na loob?

  • A.

   Utang

  • B.

   May pagbabayaran

  • C.

   Utang na pera

  • D.

   Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa

  Correct Answer
  D. Utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa
  Explanation
  Nita and Mark owe Mr. Agoncillo a debt of gratitude because he returned their children. The phrase "utang na buhat sa kagandahang-asal o kabutihang nagawa" translates to a debt arising from good manners or a good deed done. This implies that Mr. Agoncillo did something kind or helpful for Nita and Mark by returning their children, and they feel grateful for his actions.

  Rate this question:

 • 30. 

  Ang mag-asawang Mark at Nita ay parang aso’t pusa. Bakit sila parang aso’t pusa?

  • A.

   Hindi sila pantay ng laki

  • B.

   Lagi silang nag-aaway

  • C.

   Hindi sila nagbibigayan

  • D.

   Lagi silang naghahabulan

  Correct Answer
  B. Lagi silang nag-aaway
  Explanation
  The correct answer is "Lagi silang nag-aaway." This is because the statement "Ang mag-asawang Mark at Nita ay parang aso't pusa" implies that Mark and Nita have a constant conflict or disagreement, just like how dogs and cats are known to not get along. The phrase "lagi silang nag-aaway" directly translates to "they always fight," which aligns with the analogy given in the question.

  Rate this question:

 • 31. 

  Nag-alsa balutan ang magkakapatid dahil sa kanilang mga magulang.

  • A.

   Palipat-lipat ng tirahan

  • B.

   Nagbalot ng pagkain

  • C.

   Binalot ang gamit

  • D.

   Naglayas

  Correct Answer
  D. Naglayas
  Explanation
  The correct answer is "Naglayas." The given sentence states that the siblings wrapped themselves in bandages because of their parents. This implies that they ran away from home, as wrapping oneself in bandages is not a typical action taken in response to parents.

  Rate this question:

 • 32. 

  Hindi pinagbubuhatan ng kamay ng mag-asawa ang kanilang anak.

  • A.

   Hindi pinagtatrabaho

  • B.

   Hindi inaakay

  • C.

   Hindi pinapalo o sinasaktan

  • D.

   Hindi pinaghuhugas ng pinggan

  Correct Answer
  C. Hindi pinapalo o sinasaktan
  Explanation
  The correct answer is "Hindi pinapalo o sinasaktan." This means that the parents do not hit or hurt their child.

  Rate this question:

 • 33. 

  Dahil sa nangyari, magbabagong-loob na raw si Nita pati na rin ang asawa niyang si Mark.

  • A.

   Maliligo

  • B.

   Magbabago o magpapalit ng ugali o kuro-kuro

  • C.

   Magpapalit ng damit panloob

  • D.

   Magbibihis

  Correct Answer
  B. Magbabago o magpapalit ng ugali o kuro-kuro
  Explanation
  The given statement suggests that Nita and her husband Mark will have a change of heart or a change in their attitudes and perspectives as a result of what happened. They may reconsider their beliefs, opinions, or behaviors and make a conscious effort to change them.

  Rate this question:

 • 34. 

  ______________ ang tawag sa paraan ng paghahalin sa pamamagitan ng dila o bibig.

  • A.

   Pasalindila

  • B.

   Pasalinsulat

  • C.

   Pasalintroniko

  • D.

   Patula

  Correct Answer
  A. Pasalindila
  Explanation
  The correct answer is "Pasalindila". Pasalindila refers to the method of conveying or expressing something through the use of the tongue or mouth. It is a term commonly used to describe oral communication or speaking.

  Rate this question:

 • 35. 

  Nang matutong magsulat ang ating mga ninuno, ang panitikan ay kanilang inukit o iginuhit sa mga ______________ ng kahoy.

  • A.

   Bunga

  • B.

   Ugat

  • C.

   Balakbak

  • D.

   Dahon

  Correct Answer
  C. Balakbak
  Explanation
  The correct answer is "Balakbak." When our ancestors learned to write, they carved or etched literature on the "balakbak" or the bark of trees.

  Rate this question:

 • 36. 

  Ang mga ______________ ang nagdala ng imprenta sa Pilipinas.

  • A.

   Hapon

  • B.

   Kastila

  • C.

   Amerikano

  • D.

   Wala sa nabanggit

  Correct Answer
  B. Kastila
  Explanation
  The correct answer is "Kastila". The sentence states that the printing press was brought to the Philippines by the Kastila, which refers to the Spanish colonialists. This suggests that the Spanish were responsible for introducing the printing press technology to the country.

  Rate this question:

 • 37. 

  Sa pamamagitan ng imprenta, napabuti ang paraan na ______________ na paghahalin.

  • A.

   Pasalindila

  • B.

   Pasalinsulat

  • C.

   Pasalintroniko

  • D.

   Patuluyan

  Correct Answer
  B. Pasalinsulat
  Explanation
  The correct answer is "Pasalinsulat". Through the use of printing, the way of transmitting information through writing was improved.

  Rate this question:

 • 38. 

  ______________ ang maaaring itawag sa makabagong paraan ng pagsasalin ng panitikan tulad ng paggamit ng tape recorder, VHS at computer.

  • A.

   Pasalindila

  • B.

   Pasalinsulat

  • C.

   Pasalintroniko

  • D.

   Patula

  Correct Answer
  C. Pasalintroniko
  Explanation
  The correct answer is "Pasalintroniko." This term refers to the modern method of translating literature using technology such as tape recorders, VHS, and computers. It combines the words "pagsasalin" (translation) and "elektroniko" (electronic) to describe the electronic means used in the process.

  Rate this question:

 • 39. 

  Ang ______________ ay anyo ng panitikan na ang salitang ginagamit ay pangkaraniwan o pang-araw-araw at nakasulat sa pormang patalata.

  • A.

   Patuluyan

  • B.

   Patula

  • C.

   Patanghal

  • D.

   Pasalinsulat

  Correct Answer
  A. Patuluyan
  Explanation
  Patuluyan is the correct answer because it refers to a form of literature that uses common or everyday language and is written in prose form. This type of literature is often found in novels, short stories, and essays.

  Rate this question:

 • 40. 

  Ang ______________ ay anyo ng panitikan na maaaring patula o patuluyan subalit kailangang maipalabas sa tanghalan o dulaan.

  • A.

   Patuluyan

  • B.

   Patula

  • C.

   Patanghal

  • D.

   Pasalinsulat

  Correct Answer
  C. Patanghal
  Explanation
  Ang patanghal ay isang anyo ng panitikan na kailangang maipalabas sa tanghalan o dulaan. Ito ay maaaring maging isang dula, entablado, monologo, o anumang iba pang pagtatanghal na naglalaman ng mga salita at mga kilos ng mga tauhan. Ito ay naglalayong bigyang-buhay ang mga salita at mga karakter sa pamamagitan ng pagganap at pagpapalabas sa entablado. Ang paggamit ng patanghal na anyo ng panitikan ay nagbibigay-daan sa mga manunulat na maipahayag ang kanilang mga kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng iba't ibang elemento ng pagtatanghal tulad ng mga kahulugan ng mga salita, intonasyon, galaw, at ekspresyon ng mga aktor.

  Rate this question:

 • 41. 

  Ang _______________ ay naglalaman ng opinyon ng editor o patnugot ukol sa isang isyu.

  • A.

   Editorial

  • B.

   Isports

  • C.

   Ulo ng mga balita

  • D.

   Internasyonal

  Correct Answer
  A. Editorial
  Explanation
  The correct answer is "Editorial". Ang editorial ay isang uri ng akda na naglalaman ng opinyon ng editor o patnugot ukol sa isang isyu. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga pahayagan at magasin. Sa pamamagitan ng editorial, ipinapahayag ng editor ang kanyang sariling pananaw at pagtingin sa isang isyu, at maaaring maglaman ng mga rekomendasyon o payo sa mga mambabasa.

  Rate this question:

 • 42. 

  Ang _______________ na seksiyon ay nagbibigay ng mga artikulo ukol sa mga laro at mga atleta.

  • A.

   Editorial

  • B.

   Isports

  • C.

   Ulo ng mga balita

  • D.

   Internasyonal

  Correct Answer
  B. Isports
  Explanation
  The correct answer is "Isports" because it is the section that provides articles about games and athletes.

  Rate this question:

 • 43. 

  Ang _______________ ay ang titulo ng pangunahing istorya ng pahayagan.

  • A.

   Editoryal

  • B.

   Isports

  • C.

   Ulo ng mga balita

  • D.

   Internasyonal

  Correct Answer
  C. Ulo ng mga balita
  Explanation
  The correct answer is "Ulo ng mga balita". This is because "Ulo ng mga balita" refers to the main headline or main story of a newspaper. It is the title or heading that captures the most important news or events being covered in the newspaper.

  Rate this question:

 • 44. 

  _______________ na balita ang nagsasabi sa atin ng mga pangyayari sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

  • A.

   Editoryal

  • B.

   Isports

  • C.

   Ulo ng mga balita

  • D.

   Internasyonal

  Correct Answer
  D. Internasyonal
  Explanation
  The correct answer is "Internasyonal." This is because "Internasyonal" refers to international news, which provides us with information about events happening in different parts of the world.

  Rate this question:

 • 45. 

  Ang _______________ ay naglalaman ng ulo ng balita at kadalasang naglalaman din ng balitang internasyonal at lokal, panahon , at indeks.

  • A.

   Internasyonal

  • B.

   Unang pahina

  • C.

   Negosyo o kalakalan

  • D.

   Opinyon

  Correct Answer
  B. Unang pahina
  Explanation
  The correct answer is "Unang pahina." The given statement mentions that it contains the head of the news and often includes international and local news, weather, and an index. The term "Unang pahina" refers to the first page, which is typically where the main news headlines and important stories are featured. Therefore, it is logical to conclude that the first page of a publication would contain the head of the news and other relevant information mentioned in the statement.

  Rate this question:

 • 46. 

  Ang _______________ na seksiyon ay naglalaman ng mga balitang pinansiyal at nauukol sa negosyo o kalakalan.

  • A.

   Internasyonal

  • B.

   Unang Pahina

  • C.

   Negosyo o kalakalan

  • D.

   Opinyon

  Correct Answer
  C. Negosyo o kalakalan
  Explanation
  The correct answer is "Negosyo o kalakalan." This is because the sentence is asking for the section that contains financial news and is related to business or trade. "Negosyo o kalakalan" translates to "business or trade" in English, which fits the description given in the sentence.

  Rate this question:

 • 47. 

  Ang iba’t ibang mga manunulat na nagtatrabaho sa pahayagan ay isinusulat ang kanilang mga saloobin at paniniwala sa _______________ na kolum.

  • A.

   Internasyonal

  • B.

   Unang Pahina

  • C.

   Negosyo o kalakalan

  • D.

   Opinyon

  Correct Answer
  D. Opinyon
  Explanation
  Mga manunulat na nagtatrabaho sa pahayagan ay isinusulat ang kanilang mga saloobin at paniniwala sa opinyon na kolum.

  Rate this question:

 • 48. 

  Ang ­­­______________ ang tawag sa taong kalahok sa kominukasyon na siyang pinanggalingan ng mensahe.

  • A.

   Tagatanggap

  • B.

   Tagapagpadala

  • C.

   Paraan

  • D.

   Mensahe

  Correct Answer
  B. Tagapagpadala
  Explanation
  The correct answer is "Tagapagpadala". In communication, the "tagapagpadala" refers to the person who originates or sends the message. They are responsible for encoding and transmitting the message to the receiver. The receiver, on the other hand, is called the "tagatanggap" who receives and decodes the message.

  Rate this question:

 • 49. 

  Ang ______________ ay isa pang taong kalahok sa komunikasyon. Siya ang pinadalhan ng mensahe at nagproproseso nito sa kanyang isipan.

  • A.

   Tagatanggap

  • B.

   Tagapagpadala

  • C.

   Paraan

  • D.

   Mensahe

  Correct Answer
  A. Tagatanggap
  Explanation
  The correct answer is "Tagatanggap." In the given sentence, it is mentioned that this person receives the message and processes it in their mind. "Tagatanggap" translates to "receiver" in English, which fits the description given in the sentence.

  Rate this question:

 • 50. 

  Ang pinakamadalas na paraang ginagamit sa pagpapadala ng mensahe sa isang pag-uusap.

  • A.

   Binibigkas na salita o komunikasyong oral

  • B.

   Nakasulat na komunikasyon

  • C.

   Di-binibigkas na komunikasyon

  • D.

   Paraang ginagamitan ng teknolohiya

  Correct Answer
  A. Binibigkas na salita o komunikasyong oral
  Explanation
  The correct answer is "Binibigkas na salita o komunikasyong oral" because it refers to the most common method of sending messages in a conversation, which is through spoken words or oral communication. This method involves the use of language and vocal sounds to convey information and ideas between individuals.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 24, 2013
  Quiz Created by
  Fredraquel08
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.