Mabisang Komunikasyon (Sample Test 1)

50 Questions | Total Attempts: 955

SettingsSettingsSettings
Mabisang Komunikasyon (Sample Test 1) - Quiz

The questions in this sample are mostly from the Learning Strands 1 Modules of Alternative Learning System. 


Questions and Answers
 • 1. 
   Ang taong sumasagot sa mga katanungan sa pakikipanayam ay tinatawag na _______.
  • A. 

   Tagapanayam

  • B. 

   Tagapag-ulat

  • C. 

   Paksa

  • D. 

   Kinakapanayam

 • 2. 
  Ang taong nagtatanong sa pakikipanayam ay tinatawag na _________.
  • A. 

   Tagapanayam

  • B. 

   Tagapag-ulat

  • C. 

   Paksa

  • D. 

   Kinakapanayam

 • 3. 
  Alin sa mga sumusunod and bukas-sa-dulong katanungan?
  • A. 

   Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?

  • B. 

   Maari ka bang dumalo sa lahat ng counseling session?

  • C. 

   Ikaw ba ang magiging bagong puno ng konseho?

  • D. 

   Iaapela mo ba ang desisyon sa iyong kaso?

 • 4. 
  Ang mga katanungang ibinibigay sa kinakapanayam upang higit niyang maipaliwanag ang kanyang kasagutan ay tinatawag na ____________.
  • A. 

   Patapos na katanungan

  • B. 

   Panunod na katanungan

  • C. 

   Saradong Katanungan

  • D. 

   Wala sa mga nabanggit

 • 5. 
  Alin sa mga pahayag na nakasaad sa ibaba ang totoo tungkol sa pakikipanayam? 
  • A. 

   Ang mga tao ay hindi dapat matakot sa pakikipanayam.

  • B. 

   Laging magsabi ng totoo sa panayam.

  • C. 

   Ang mga kakapanayamin ay kailangan ding maghanda para sa pakikipanayam.

  • D. 

   Lahat ng nasa itaas

 • 6. 
  Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog dahil ______________.
  • A. 

   Ito ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.

  • B. 

   Ito ay mas mabuti kaysa Ingles at Espanyol, na mga dayuhang salita.

  • C. 

   Karamihan sa mga hukom na nasa Asembliyang nagpatibay sa ating wikang pambansa ay mga Tagalog.

  • D. 

   Ito ang salitang ginagamit ni Pangulong Quezon.

 • 7. 
  Mas mabuting ____________________________________.
  • A. 

   Gamitin ang Filipino bilang tanging paraan ng pakikipag-usap sa buong bansa.

  • B. 

   Gamitin ang Filipino o Ingles ayon sa pangangailangan.

  • C. 

   Gamitin ang Ingles lamang.

  • D. 

   Huwag gamitin ang Ingles o Filipino.

 • 8. 
  Sino ang itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa?
  • A. 

   Francisco Balagtas

  • B. 

   Jose Rizal

  • C. 

   Manuel L. Quezon

  • D. 

   Jose Palma

 • 9. 
  Mahalagang magkaroon ng wikang pambansa dahil ito ay _______________.
  • A. 

   Nagpapaunlad ng pagkatuto sa pamamagitan ng interaksyon ng guro at mag-aaral.

  • B. 

   Nagbibigay-daan sa epektibong pagpapalitan ng mga kaisipan at impormasyon.

  • C. 

   Nagbibigay-daan upang magkaroon ng interaksyon ang mga ito.

  • D. 

   Lahat ng ito

 • 10. 
  Ang iyong lokal na diyalekto ay ______________________ Ingles at Filipino.
  • A. 

   Di gaanong singhalaga ng

  • B. 

   Mas mahalaga kaysa

  • C. 

   Singhalaga ng

  • D. 

   Dapat mapalitan ng

 • 11. 
  Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng mabisang tinig.
  • A. 

   Mabisang pakikinig

  • B. 

   Mabisang komunikasyong pasalita

  • C. 

   Mabisang pag-iisip

  • D. 

   Mabisang kakayahang pangmatematika

 • 12. 
  Tumutukoy ito sa lakas o hina ang iyong tinig.
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Kalidad

  • C. 

   Bilis

  • D. 

   Bolyum

 • 13. 
  Katangian ng tinig na magpahiwatig ng damdamin.
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Kalidad

  • C. 

   Bilis

  • D. 

   Bolyum

 • 14. 
  Hindi magandang pakinggan ang tinig ng iyong kaibigan. Kailangan niyang pagandahin ang ________ ng kaniyang tinig.
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Kalidad

  • C. 

   Bilis

  • D. 

   Bolyum

 • 15. 
  Ito ang katangian ng tinig na tumutukoy sa tulin o bagal ng pagsasalita.
  • A. 

   Pitch

  • B. 

   Kalidad

  • C. 

   Bilis

  • D. 

   Bolyum

 • 16. 
  Kung malakas ang iyong tinig, maaaring isipin ng mga tao na ____________.
  • A. 

   Galit ka.

  • B. 

   Interesado ka sa paksang tinatalakay.

  • C. 

   Naiinip ka sa mga taong nasa paligid mo.

  • D. 

   Marami kang nalalaman hinggil sa paksang tinatalakay.

 • 17. 
  Ang pitch o taas ng iyong tinig ang nagpapakita sa _________.
  • A. 

   Damdamin

  • B. 

   Kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay

  • C. 

   Kakayahang ayusin ang sigalot

  • D. 

   Kakayahang magpasiya

 • 18. 
  Ang bilis ng iyong pagsasalita ay tumutukoy sa ___________.
  • A. 

   Tulin at bagal ng iyong pagsasalita

  • B. 

   Husay mo sa paggamit ng mga salita

  • C. 

   Iyong kaalaman hinggil sa paksa

  • D. 

   Kagandahan ng iyong tinig

 • 19. 
  Ang bolyum ay tumutukoy sa ____________.
  • A. 

   Bilis ng iyong pagsasalita

  • B. 

   Lakas o hina ng iyong tinig

  • C. 

   Kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay

  • D. 

   Kakayahang mag-ayos ng mga sigalot

 • 20. 
  Ang mapitagang pananalita ay nakatutulong sa ____________.
  • A. 

   Paglutas ng mga sigalot

  • B. 

   Paglala ng mga suliranin

  • C. 

   Pagpapagalit sa isang tao

  • D. 

   Pagkasira ng usapan

 • 21. 
  Ang idyoma o sawikain ay ______________.
  • A. 

   May kahulugang hindi maaaring makuha o maunawaan sa literal na kahulugan nito.

  • B. 

   Isang pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa lingguwaheng Filipino.

  • C. 

   May taglay na mga bagay na pangkultura: malarawan, mapagbiro, mapagpatawa, pansosyal at panliteral na pagpapahiwatig ng kahulugan.

  • D. 

   Lahat ng mga nabanggit sa itaas.

 • 22. 
  Ang salawikain ay ________________________.
  • A. 

   Isang uri ng bugtong.

  • B. 

   Isang uri ng idyoma.

  • C. 

   Kasabihang pamana ng mga ninunong Pilipino na nagpalipat-lipat sa mga labi ng salinlahi.

  • D. 

   Birong may katotohanan.

 • 23. 
  Alin sa mga ito ang idyoma?
  • A. 

   Nagbabatak ng buto

  • B. 

   Nasa Diyos ang awa, Nasa tao ang gawa.

  • C. 

   Ang magalang na sagot ay nakapapawi ng poot.

  • D. 

   Pag di ukol ay di bubukol.

 • 24. 
  Alin sa mga ito ang salawikain?
  • A. 

   Nagsaulian ng kandila

  • B. 

   May krus ang dila

  • C. 

   Mabulaklak ang dila

  • D. 

   Daig ng maagap ang masipag.

 • 25. 
  Bakit importante ang mga sawikain at salawikain?
  • A. 

   Hindi naman importante ang mga ito.

  • B. 

   Ang mga ito ang nagpapaalaala sa atin tungkol sa mayamang tradisyon ng lahing Pilipino.

  • C. 

   Nakapapawi ng pagod ang mga ito kapag nabasa mo.

  • D. 

   Nakaaaliw ang mga ito.