แบบทดสอบการบริหารงานในหน้าที่ 1

45
แบบทดสอบการบริหารงานในหน้าที่ 1

สวัสดีครับทุกท่าน  ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้ ้านการบริหารงานในหน้าที ครับ. 

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป สถานศึกษาสามารถเก็บไว้ได้กี่ปีงบประมาณ
  • A. 

   1 ปีงบประมาณ

  • B. 

   2 ปีงบประมาณ

  • C. 

   3 ปีงบประมาณ

  • D. 

   ไม่มีข้อกำหนด

 • 2. 
       ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากประเภทอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   โอนสมทบในบัญชีเดิมได้

  • B. 

   โอนสมทบเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

  • C. 

   ถอนออกมาแล้วนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  • D. 

   ไม่ต้องดำเนินการ

 • 3. 
       ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากโครงการอาหารกลางวันให้ สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   โอนสมทบในบัญชีเดิมได้

  • B. 

   โอนสมทบเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

  • C. 

   ถอนออกมาแล้วนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

  • D. 

   ไม่ต้องดำเนินการ

 • 4. 
       การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานฯ เป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายอย่างน้อยกี่คน 
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   ไม่ได้ระบุจำนวน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

 • 5. 
  เงินโครงการอาหารกลางวันสามารถยืมมาสำรองจ่ายได้เท่าไหร่
  • A. 

   5 วันทำการ

  • B. 

   7 วันทำการ

  • C. 

   2 สัปดาห์

  • D. 

   ไม่ได้ระบุจำนวน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

 • 6. 
      ปัจจุบันข้าราชการครู สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้วันละกี่บาท
  • A. 

   ไม่เกิน 126 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 180 บาท

  • C. 

   ไม่เกิน 210 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 240 บาท

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่งบบุคลากร
  • A. 

   ค่าจ้างสอนชั่วคราว

  • B. 

   ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดรายเดือน

  • C. 

   ค่าจ้างคนจัดสวนหย่อม

  • D. 

   ค่าครองชีพ

 • 8. 
  ค่าจ้างคุมสอบ จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
  • A. 

   ค่าใช้สอย

  • B. 

   ค่าตอบแทน

  • C. 

   ค่าจ้างชั่วคราว

  • D. 

   ค่าธรรมเนียม

 • 9. 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทใด
  • A. 

   ค่าใช้สอย

  • B. 

   ค่าตอบแทน

  • C. 

   ค่าจ้างชั่วคราว

  • D. 

   ค่าธรรมเนียม

 • 10. 
      ข้อมูล 10 มิถุนายนเพื่อการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษาต้องรายงานภายในระยะเวลาใด
  • A. 

   ภายในวันที่ 10 มิถุนายน

  • B. 

   อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม

  • C. 

   สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน

  • D. 

   วันทำการแรกของเดือนมิถุนายน

 • 11. 
  อาคารเรียนที่ก่อสร้างเพิ่งเสร็จ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฎว่า อาคารชำรุดและพังลงมาทำให้นักเรียนบาดเจ็บหลายคน  กรณีนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • C. 

   หัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • D. 

   คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

 • 12. 
  หน่วยงานใดที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษา
  • A. 

   สำนักนายกรัฐมนตรี

  • B. 

   หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • C. 

   สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

  • D. 

   หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ

 • 13. 
       ข้อใดไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • B. 

   ความสามารถในการคิด

  • C. 

   ความสามารถในการใช้ทักษะทางร่างกาย

  • D. 

   เป็นสมรรถนะทุกข้อ

 • 14. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหมดวาระลง สถานศึกษาต้องสรรหาใหม่ภายในระยะเวลาใด
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 15. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 • 16. 
  ข้อใดคือความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ
  • A. 

   ทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เกิน 3 วันติดต่อกัน

  • B. 

   ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 วันติดต่อกัน

  • C. 

   ละทิ้งและทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เกิน 15 วันติดต่อกัน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 17. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดโรงเรียนกรณีพิเศษได้กี่วัน
  • A. 

   ไม่เกิน 5 วัน

  • B. 

   ไม่เกิน 7 วัน

  • C. 

   ไม่เกิน 15 วัน

  • D. 

   ไม่ได้กำหนดระยะเวลา อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 18. 
  ใครอนุญาตการลาออกของครูสมศักดิ์วิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งยื่นขอเออรี่ปีงบประมาณ 2553
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการสพฐ.

 • 19. 
  ครูที่โรงเรียนของท่านคนหนึ่งมีหนังสือเรียกไปเป็นพยานในศาลคดีอาญา วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น และมาขออนุญาตท่านไปตามคำสั่งศาลดังกล่าว  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   ให้ลากิจ

  • B. 

   ให้ลากิจครึ่งวัน

  • C. 

   ให้ไปราชการเบิกค่าเดินทางไม่ได้เพราะศาลจ่ายเบี้ยเลี้ยงแล้ว

  • D. 

   ให้ไปราชการเบิกค่าเดินทางได้

 • 20. 
  การบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน  หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข  ให้แก้ไขอย่างไร
  • A. 

   ขีดฆ่าด้วยสีแดง แล้วเขียนเติมด้วยสีดำ

  • B. 

   ขีดฆ่าด้วยสีน้ำเงิน แล้วเขียนเติมด้วยสีน้ำเงิน

  • C. 

   เขียนด้วยสีอะไรมาก่อน ให้ขีดฆ่าและเขียนเติมด้วยสีนั้นๆ

  • D. 

   ขีดฆ่าด้วยสีแดง แล้วเขียนเติมด้วยสีแดง

 • 21. 
  ใครเป็นผู้ลงนามกำกับในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผอ.ร.ร.

  • B. 

   ผอ.เขตฯ

  • C. 

   ผอ.ร.ร.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ผอ.เขตฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 • 22. 
  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 23. 
  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 2551
  • A. 

   หัวหน้าสถานศึกษา

  • B. 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 24. 
  การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • B. 

   ผู้แทนครู

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   เป็นหน้าที่ทุกข้อ

 • 25. 
  ผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเป็นองค์กรชุมชนที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่ากี่คน
  • A. 

   10 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   20 คน

  • D. 

   25 คน

 • 26. 
  คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อใด ให้ถือ มติเอกฉันท์ ในที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
  • A. 

   กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   กรรมการเปิดซองสอบราคา

  • C. 

   กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • D. 

   กรรมการตรวจการจ้าง

 • 27. 
  การจ่ายเงินล่วงในการจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชน จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   25

  • D. 

   50

 • 28. 
  การจ่ายเงินล่วงหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนราชการ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหน่
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   25

  • D. 

   50

 • 29. 
  คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อใดไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ชำนาญการด้านนั้นๆ
  • A. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • B. 

   คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • C. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

 • 30. 
  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 15 ล้านบาทและได้เชิญนายสมชาย ตำแหน่ง รองผอ.สพท.มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง  อยากทราบว่า ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งประธานตรวจการจ้างครั้งนี้
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   ผอ.สพท.

  • D. 

   ผอ.ร.ร.

 • 31. 
  นายสมบูรณ์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ขอลาป่วย 60 วัน จากนั้นขอลาเพื่อรักษาตัวอีก 45 วัน อบากทราบว่า ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตลากิจดังกล่าว
  • A. 

   เลขาธิการสพฐ.

  • B. 

   ผอ.สพม.

  • C. 

   ผอ.ร.ร.

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 32. 
  หนังสือประทับตราใช้ในกรณีใด
  • A. 

   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  • B. 

   ส่งสำเนา

  • C. 

   การเตือนเรื่องที่ค้างส่ง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 33. 
  ข้อใดไม่ใช่โทษทางพัสดุ
  • A. 

   เจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำไล่ออกจากราชการ

  • B. 

   กระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน

  • C. 

   ทางราชการไม่เสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร

  • D. 

   เป็นโทษทางพัสดุทุกข้อ

 • 34. 
             ท่านกำลังประชุมและตำหนิครูชายคนหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมเมาสุรามาโรงเรียนทุกวัน  ครูชายคนนั้นโมโหและตระโกนด่า( บุพการี ) ท่านอย่างรุนแรง  ท่านจะดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง เพราะดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา

  • B. 

   สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ เพราะเป็นความผิดครั้งแรก

  • C. 

   สั่งลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน

  • D. 

   รายงานไปที่ สพท. เพื่อดำเนินการต่อไป

 • 35. 
        เงินรายได้แผ่นดินจำนวนไม่เกิน 10,000 บาท สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร
  • A. 

   นำส่งอย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการ

  • B. 

   นำส่งอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ

  • C. 

   นำส่งอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ

  • D. 

   นำส่งทุกเดือน

 • 36. 
       เจ้าหน้าที่การเงินสามารถจ่ายเงินสดในการสำรองการไปราชการจำนวนเท่าใด
  • A. 

   ไม่เกิน 2,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 3,000 บาท

  • C. 

   ไม่เกิน 5,000 บาท

  • D. 

   เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผอ.ร.ร.

 • 37. 
               เงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูประจำปี จัดอยู่ในงบประมาณประเภทใด
  • A. 

   งบดำเนินงาน

  • B. 

   งบบุคลากร

  • C. 

   งบกลาง

  • D. 

   งบอุดหนุนทั่วไป

 • 38. 
    ข้อใดคือขั้นตอนแรก ก่อนการเปิดซองสอบราคา
  • A. 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นซอง

  • B. 

   ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซอง

  • C. 

   ตรวจสอบเอกสารในซองสอบราคา

  • D. 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

 • 39. 
   การสอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียน ต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากี่วัน
  • A. 

   3 วันทำการ

  • B. 

   5 วัน

  • C. 

   7 วัน

  • D. 

   10 วัน

 • 40. 
       ในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน  หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำความสะอาดเสร็จสิ้นและส่งมอบงาน ผอ.ร.ร.ดำเนินการอย่างไรต่อไป
  • A. 

   สั่งเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายค่าบริการ

  • B. 

   ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจ

  • C. 

   ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจ

  • D. 

   ให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปตรวจ

 • 41. 
  การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปกติให้ดำเนินการภายในระยะเวลาใด
  • A. 

   ภายใน 1 วันจากวันที่ส่งมอบ

  • B. 

   ภายใน 2 วันจากวันที่ส่งมอบ

  • C. 

   ภายใน 3 วันจากวันที่ส่งมอบ

  • D. 

   โดยเร็วที่สุดจากวันที่ส่งมอบ

 • 42. 
  เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานประกวดราคาจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจผลงานภายในระยะเวลาใด
  • A. 

   ภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งมอบ

  • B. 

   ภายใน 3 วันนับจากวันที่ประธานรับทราบ

  • C. 

   ภายใน 3 วันนับจากวันที่เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับ

  • D. 

   ภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการ

 • 43. 
  นายสมบัติตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบขึ้นบัญชีประกาศวันที่ 1 มี.ค.  มีหนังสือจาก สพท.ลงวันที่ 10 มี.ค. ให้ไปรายงานตัววันที่ 15 มี.ค. สพท.มีคำสั่งแต่งตั้ง 16 มี.ค. นายสมับัติไปรายงานตัวที่โรงเรียน 20 มี.ค.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะอธิบายให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน คำนวณเงินเดือนของนายสัมบัติ เริ่มนับวันที่เท่าไหร่
  • A. 

   1 มีนาคม

  • B. 

   15 มีนาคม

  • C. 

   16 มีนาคม

  • D. 

   20 มีนาคม

 • 44. 
  ผอ.สั่งครูไปทำงานที่ สพท.ด้วยวาจา และครูร้องขอคำสั่ง  ดังนั้นผอ.ควร ออกคำสั่งเป็นหนังสือในกำหนดระยะเวลาใด
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   5 วัน

  • C. 

   7 วัน

  • D. 

   อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

 • 45. 
  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบราคาสร้างห้องน้ำนักเรียนราคา 300,000 บาท ผอ.และผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 1 พ.ค.  สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. แต่ผู้รับจ้างก่อสร้างอย่างเร่งด่วน และห้องเสร็จก่อนสัญญา และส่งมอบงานวันที่ 1 มิ.ย. คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจงานวันที่ 4 มิ.ย. ปรากฎว่า ผนังห้องน้ำชำรุด และพื้นบางส่วนทรุดตัวลง  จึงรายงานผอ.ทราบ  ผอ.จึงมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงวันที่ 5 มิ.ย. ให้มาซ่อมแซมภายในวันที่ 10 มิ.ย. แต่ผู้รับจ้างไม่มาซ่อมแซมและไม่ติดต่อกลับมาเลย  อยากทราบว่าทางโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการปรับผู้รับจ้างวันที่เท่าไหร่
  • A. 

   2 พ.ค.

  • B. 

   2 มิ.ย.

  • C. 

   11 มิ.ย.

  • D. 

   1 ก.ค.