Rm - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi

31 Questions | Total Attempts: 362

SettingsSettingsSettings
Rm - II Odbrana Laboratorijskih Vežbi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta predstavlja adresa 127.0.0.1?
  • A. 

   Adresu lokalne petlje (loopback)

  • B. 

   Upotrebljivu adresu iz klase B

  • C. 

   Adresu jednog od 13 root DNS servera

  • D. 

   Upotrebljivu adresu iz klase A

 • 2. 
  Adresa hosta je 160.10.10.145/28. Kojoj podmreži pripada ovaj host?
  • A. 

   160.10.10.132/28

  • B. 

   160.10.10.0/24

  • C. 

   160.10.10.128/28

  • D. 

   160.10.10.144/28

 • 3. 
  Pomoću koje komande možemo odbaciti dinamički dodeljenu IP adresu?
 • 4. 
  Šta predstavlja metrika neke rute?
  • A. 

   Predstavlja udaljenost i brzinu linkova do neke destinacije

  • B. 

   Ocenu kvaliteta rute do neke destinacije

  • C. 

   Metrika je mera udaljenosti računara do podrazumevanog mrežnog prolaza (default gateway)

  • D. 

   Predstavlja isključivo brzinu linkova na ruti do neke destinacije

 • 5. 
  Kada računare povežemo na komutator (switch), oni se više ne nalaze u istom broadcast domenu.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 6. 
  Ime bežične mreže se označava sa:
  • A. 

   ESID

  • B. 

   SSHD

  • C. 

   SSID

  • D. 

   SISD

 • 7. 
  Kolika je dužina (u bajtovima) IP adrese verzije 4?
 • 8. 
  Uneli ste u komandnu liniju sledeću komandu: ping 127.0.0.1. Nakon unete komande niste dobili nikakav odziv. Šta je mogući uzrok?
  • A. 

   Adresa mrežnog prolaza (default gateway) nije konfigurisana

  • B. 

   IP protokol nije instaliran na ovom računaru

  • C. 

   Računaru nije dodeljena IP adresa

  • D. 

   DNS server nije dostupan

 • 9. 
  DNS sistem imena je hijerarhijski organizovan.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 10. 
  Neophodno je da mrežni adapter na DHCP serveru ima statički konfigurisanu IP adresu.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 11. 
  Na slici je prikazan proces:
  • A. 

   Dekapsulacije podataka

  • B. 

   Provere tačnosti podataka

  • C. 

   Raspakivanja podataka

  • D. 

   Enkapsulacije podataka

 • 12. 
  DHCP je:
  • A. 

   Protokol za dinamičko dodeljivanje MAC adresa

  • B. 

   Protokol za dinamičko razrešavanje fizičkih adresa

  • C. 

   Protokol za dinamičko razrešavanje imena

  • D. 

   Protokol za dinamičko konfigurisanje hostova IP adresama

 • 13. 
  Koju komandu koristimo kada želimo da dobijemo najosnovnije podatke o IP adresi na računaru?
  • A. 

   Ipconfig

  • B. 

   Ipconfig/all

  • C. 

   Netstat

  • D. 

   Ping

 • 14. 
  Koji od navedenih nisu upiti kod DNS-a?  (Pitanje sa više tačnih odgovora)
  • A. 

   Direktni

  • B. 

   Rekurzivni

  • C. 

   Iterativni

  • D. 

   Inverzni

 • 15. 
  Beacon okvirima se:
  • A. 

   Oglašava postojanje skupa servisa i parametara

  • B. 

   Proverava jačina signala pristupnih tačaka

  • C. 

   Vrši autentifikacija stanice u skup servisa

  • D. 

   Upravlja članstvom stanice u skupu servisa

 • 16. 
  Jedinice podataka na četvrtom sloju nazivaju se?
  • A. 

   Ramovi

  • B. 

   Segmenti

  • C. 

   Paketi

  • D. 

   Okviri

 • 17. 
  Šta će uraditi DNS server ako dobije zadatak da razreši upit za koji nije autoritativan?
  • A. 

   Odbaciće upit i poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

  • B. 

   Poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

  • C. 

   Kontaktiraće druge DNS servere

  • D. 

   Odbaciće upit

 • 18. 
  Da li dva računara sa navedenim adresama, pri čemu je uzeta podrazumevana maska mreže, mogu međusobno da komuniciraju ako su povezana direktno, bez posredstva rutera? IP adresa 1. računara: 204.219.94.16 IP adresa 1. računara: 204.219.82.231
  • A. 

   Mogu

  • B. 

   Ne mogu

 • 19. 
  Šta predstavlja "www" u "www.google.com"?
  • A. 

   Ništa od ponuđenog

  • B. 

   Ime hosta servera

  • C. 

   Ime domena

  • D. 

   Geografsku lokaciju

 • 20. 
  U slučaju da je DHCP server instaliran na Windows Server 2008 operativnom sistemu koji nije član domena, neophodno je izvršiti autorizaciju servera izborom opcije Authorize.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 21. 
  Ruter je moguće podesiti da radi kao zaštitna barijera (firewall).
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 22. 
  Koji adresni opsezi su definisani kao privatni u dokumentu RFC 1918?
  • A. 

   127.0.0.0/8

  • B. 

   192.168.1.0/24

  • C. 

   10.0.0.0/8

  • D. 

   172.16.0.0/12

  • E. 

   10.255.255.255/8

  • F. 

   172.32.0.0/16

  • G. 

   224.0.0.0/24

  • H. 

   192.168.0.0/16

 • 23. 
  Šta će biti rezultat izvršavanja naredbe arp -a iz komandne linije?
  • A. 

   Biće prikazan tzv. arp keš, odnosno parovi IP adresa - MAC adresa koji su već razrešeni

  • B. 

   Biće prikazan keš koji potiče od sistema razrešavanja imena

  • C. 

   Biće započet proces razrešenja fizičke adrese

  • D. 

   Biće obrisan arp keš

 • 24. 
  Kakva se komunikacija može ostvariti ako se radne stanice povežu na komutator (switch)?
  • A. 

   Simplex

  • B. 

   Full - duplex

  • C. 

   Half - duplex

  • D. 

   Ne može se ostvariti komunikacija

 • 25. 
  Na raspolaganju nam je adresa mreže 168.18.0.0. Treba da napravimo 120 podmreža. Koju masku podmreže bi trebalo da upotrebimo?
  • A. 

   255.255.192.0

  • B. 

   255.255.254.0

  • C. 

   255.255.252.0

  • D. 

   255.255.128.0

Back to Top Back to top