Remedial Mulok Bahasa Sunda VIII

30 Questions | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Remedial Mulok Bahasa Sunda VIII - Quiz

 Pilihan Ganda. Pe'k bere tanda Cakra ( X ) dina pilihan jawaban a,b,c atawa d anu dinaggap ku hidep paling bener !


Questions and Answers
 • 1. 
  Watek atawa gambaran Pupuh Gurisa nyaeta  .....................
  • A. 

   A. Gumbira

  • B. 

   B. Iseng ( Pengangguran )

  • C. 

   C. Lulucon

  • D. 

   D. Lulucon atawa Iseng

 • 2. 
  Guru Wilangan Pupuh Sinom nyae'ta  ..............
  • A. 

   A. 8a,8a,8a,8a,8a,8a,8a,8a

  • B. 

   B. 8a,8a,8a,7i,8u,7a,8i,12a

  • C. 

   C. 8a,8i,8a,8i,7i,8u,7a,8i,12a

  • D. 

   D. 8a,8i,8a,8i,7i,8u,7a,8i,12a

 • 3. 
  Watek atawa gambaran Pupuh Sinom nyaeta ............
  • A. 

   A. Gumbira

  • B. 

   B. Iseng

  • C. 

   C. Nasehat

  • D. 

   D. Gumbira atawa Nase'hat

 • 4. 
  Guru Wilangan jeung guru pupuh Gurisa nyae'ta  .............
  • A. 

   A. 8a,8a,8a,8i,8a,8a,8a,8a

  • B. 

   B. 8a,8a,8i,8a,8a,8a,8a,8a

  • C. 

   C. 8a,8a,8a,8a,8a,8a,8a,8a

  • D. 

   D. 8a,8a,8a,8a,8a,8a,8i,8a

 • 5. 
  Ngagambarkeun Gumbira atawa nase'hat mangrupa watek tina pupuh  ..........
  • A. 

   A. Kinanti

  • B. 

   B. Gurisa

  • C. 

   C. Sinom

  • D. 

   D. Balakbak

 • 6. 
  Bagian tangkal cau/kalapa panghandapna tempat kaluarna akar disebut   .........
  • A. 

   A. Barangbang

  • B. 

   B. Bogol

  • C. 

   C. Catang

  • D. 

   D. Kararas

 • 7. 
  Sesebutan pikeun daun cau anu geus garing disebut  .................
  • A. 

   A. Barangbang

  • B. 

   B. Bogol

  • C. 

   C. Catang

  • D. 

   D. Kararas

 • 8. 
  Tangkal kai nu geus ngagoler ( tergeletak ) lantaran runtuh atawa dituar disebut  ...........
  • A. 

   A. Barangbang

  • B. 

   B. Bogol

  • C. 

   C. Catang

  • D. 

   D. Kararas

 • 9. 
  Daun-daun anu geus garing tur geus maruragan (berjatuhan) kataneuh disebutna  .............
  • A. 

   A. Kalakay

  • B. 

   B. Sirung

  • C. 

   C. Tunggul

  • D. 

   D. Pangpung

 • 10. 
  ................. nyae'ta pitangkaleun ( bakal pohon ) anu kakara jadi
  • A. 

   A. Kalakay

  • B. 

   B. Sirung

  • C. 

   C. Tunggul

  • D. 

   D. Pangpung

 • 11. 
  Kalapa ngora nu caina karasa amis disebut   ...............
  • A. 

   A. Ruyung

  • B. 

   B. cangkaleng

  • C. 

   C. duwegan

  • D. 

   D. Pangpung

 • 12. 
  Bagian tina tangkal kawung anu teuas pisan disebutna  ...........
  • A. 

   A. Ruyung

  • B. 

   B. cangkaleng

  • C. 

   C. duwegan

  • D. 

   D. Pangpung

 • 13. 
  Siki buah kawung anu bisa didahar atawa dikolek disebutna  ......................
  • A. 

   A. Ruyung

  • B. 

   B. cangkaleng

  • C. 

   C. duwegan

  • D. 

   D. Pangpung

 • 14. 
  Bagian tina tangkal kai anu paeh,sarta garing disebutna  ..............
  • A. 

   A. Ruyung

  • B. 

   B. cangkaleng

  • C. 

   C. duwegan

  • D. 

   D. Pangpung

 • 15. 
  Bajuna dina Lomari Frase Pangantet dina Lomari ( dalam lemari ),dina kalimah di luhur nuduhkeun harti  ................
  • A. 

   A. waktu

  • B. 

   B. Tempat

  • C. 

   C. Palaku

  • D. 

   D. Alat

 • 16. 
  Halis Neng Mila mah Siga Bulan sapasi alus pisan.Frase Pangantet dina kalimah diluhur nuduhkeun  ..........
  • A. 

   A. asal bahan

  • B. 

   B. Tujuan

  • C. 

   C. Watesan

  • D. 

   D. Babandingan rupa

 • 17. 
  Daek sumpah ayeuna mah  ................ oge kuring teu boga duit
  • A. 

   A. Gulungan kasur

  • B. 

   B. Maju ka hareup

  • C. 

   C. Sapeser bengo

  • D. 

   D. turun ka handap

 • 18. 
  Laut kidul kawentar (terkenal) ombakna sagede-gede  ...........
  • A. 

   A. gunung

  • B. 

   B. tampanan ku leungeun

  • C. 

   C. satengah paeh

  • D. 

   D. turun ka handap

 • 19. 
  Gedong-gedong nu aya di amerika loba anu luhur nepi ka  ...................
  • A. 

   A. jujul ka langit

  • B. 

   B. kembar sapasang

  • C. 

   C. hujan duit

  • D. 

   D. rieut sirah

 • 20. 
  Aduh ieu  .................... bumi alam karasa asa muter
  • A. 

   A. jujul ka langit

  • B. 

   B. kembar sapasang

  • C. 

   C. hujan duit

  • D. 

   D. rieut sirah

 • 21. 
  Seni Tari khas di Bekasi nyae'ta  ?
  • A. 

   A. Tari Jipong

  • B. 

   B. Tari Ketoprak

  • C. 

   C. Tari Kecak

  • D. 

   D. Tari Topeng Bekasi

 • 22. 
  ............... Jadi siswa, urang kudu taat kana aturan sakola.
  • A. 

   A. salila

  • B. 

   B. palila

  • C. 

   C. panglila

  • D. 

   D. Silihlila

 • 23. 
  Rupina seurat ti abdi dicekapkeun heula dugi ka dieu.Insya Allah,sane's waktos disambung deui. kalimah di luhur magrupa salahsahiji conto tina  ...................
  • A. 

   A. Panutup Surat

  • B. 

   B. Eusi Surat

  • C. 

   C. Bubuka Surat

  • D. 

   D. Alam bubuka

 • 24. 
  Gambaran tokoh bodo tapi pinter pikeun masyarakat sunda ngagambarkeun tangtungan ( sosok ) jalma dina dongeng  ........
  • A. 

   A. Sakadang kuya jeung sakadang peucang

  • B. 

   B. Si Kabayan

  • C. 

   C. Si Iteung

  • D. 

   D. Ki guto

 • 25. 
  Kecap Moral jeung Akhlak kaasup kana kecap naon ?
  • A. 

   A. Antonim

  • B. 

   B. Sinonim

  • C. 

   C. Homonim

  • D. 

   D. Prilaku

Back to Top Back to top