Quiz Mengenai Khazanah Bahasa Sunda 1

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Bahasasunda
B
Bahasasunda
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 8,190
Questions: 15 | Attempts: 8,062

SettingsSettingsSettings
Quiz Mengenai Khazanah Bahasa Sunda 1 - Quiz

Berikut ini quiz yang berisi soal-soal mengenai khazanah bahasa Sunda. Sengaja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya penjelasan soalnya saja. Mungkin bagi Anda yang belum benar-benar memahami bahasa Sunda, bisa meminta teman untuk menerjemahkan maksudnya. Bisa pula Anda membuka kamus (edisi cetak atau kamus online yang di blog ini) untuk mencari arti setiap kata/kalimat. Untuk yang biasa berbahasa Sunda, anggap saja quiz ini sebagai salah satu tantangan agar Anda lebih terampil berbahasa Sunda. Wilujeng ngeusian!


Questions and Answers
 • 1. 

  Sakali deui asal dibiasakeun, basa naon-naon ogé tinangtos bakal gampil. Kecap gampil téh sarua hartina jeung kecap … (Kata gampil sama artinya dengan kata....)

  • A.

   Sesah

  • B.

   Gampang

  • C.

   Hésé

  • D.

   Bisa

  Correct Answer
  B. Gampang
  Explanation
  The word "gampil" has the same meaning as the word "gampang."

  Rate this question:

 • 2. 

  Janten émut kana dongéng réréncangan. Kecap réréncangan téh saharti jeung kecap … (Kata rerencangan mempunyai arti yang sama dengan kata...)

  • A.

   Musuh

  • B.

   Lanceuk

  • C.

   Kolot

  • D.

   Babaturan

  Correct Answer
  D. Babaturan
  Explanation
  The correct answer is "Babaturan" because the sentence mentions "rerencangan" and asks for a word with the same meaning. "Babaturan" is a word that has a similar meaning to "rerencangan" which is "plan" or "design".

  Rate this question:

 • 3. 

  Hudang-hudang beuteungna ngarasa lapar. Rét ka luhur, panon poé mimiti déngdék ngulon. Kecap nu dikandelan di luhur nunjukkeun yén waktu harita téh … (Kata yang ditebalkan di atas menunjukan bahwa waktu yang dimaksud adalah....)

  • A.

   Isuk-isuk

  • B.

   Beurang

  • C.

   Peuting

  • D.

   Soré

  Correct Answer
  D. Soré
  Explanation
  The bolded word "luhur" in the given text indicates that the time referred to is "Soré" or "afternoon".

  Rate this question:

 • 4. 

  "Sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina : Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Kecap kuring téh sarua hartina jeung kecap … (Kata kuring sama artinya dengan kata....)

  • A.

   Manéhna

  • B.

   Anjeun

  • C.

   Salira

  • D.

   Abdi

  Correct Answer
  D. Abdi
  Explanation
  The correct answer is "Abdi" because the phrase "Sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina : Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda" translates to "I am writing to discuss the following topic: Preserving the Beauty of the Sundanese Language." In this context, "kuring" refers to "I" or "me" in Sundanese, and "abdi" is the Sundanese word for "I" or "me." Therefore, "kuring" and "abdi" have the same meaning in this sentence.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul, tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Kecap ngawanohkeun téh ngandung harti … (Kata ngawanohkeun mengandung arti...)

  • A.

   Maké

  • B.

   Ngagunakeun

  • C.

   Ngenalkeun

  • D.

   Ngucapkeun

  Correct Answer
  C. Ngenalkeun
  Explanation
  The word "ngawanohkeun" in the Sundanese language means "to recognize" or "to know". Therefore, the correct answer "Ngenalkeun" which means "to recognize" accurately reflects the meaning of the word "ngawanohkeun".

  Rate this question:

 • 6. 

  Kitu ogé sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat, eta mangrupi salah sawios tarékah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Kecap mojang di luhur sarua hartina jeung kecap-kecap di handap ieu kajaba ... (Kata mojang di atas sama artinya dengan kata-kata di bawah ini, kecuali...)

  • A.

   Wanoja

  • B.

   Pameget

  • C.

   Parawan

  • D.

   Istri

  Correct Answer
  B. Pameget
  Explanation
  The word "Pameget" is the correct answer because it does not have the same meaning as the word "mojang" in the given context. The other three options - Wanoja, Parawan, and Istri - all have similar meanings to "mojang," which is a term used to refer to a young woman or girl. However, "Pameget" does not have the same meaning and is therefore the odd one out.

  Rate this question:

 • 7. 

  Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumulé ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Kecap cindekna dina kalimah di luhur ngandung harti … (Kata cindekna dalam kalimat di atas mengandung arti...)

  • A.

   Kasimpulanana

  • B.

   Sateuacanana

  • C.

   Kuduna

  • D.

   Sanggeusna

  Correct Answer
  A. Kasimpulanana
  Explanation
  The word "cindekna" in the sentence implies a conclusion or a summary. This can be inferred from the context of the sentence where it is mentioned that it is used to convey the meaning of "kasimpulanana" which translates to "in conclusion" or "to summarize". Therefore, the correct answer is "kasimpulanana".

  Rate this question:

 • 8. 

  Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Bacaan di luhur biasana digunakeun pikeun … biantara. (Bacaan di atas biasanya digunakan sebagai .... pidato)

  • A.

   Inti

  • B.

   Awal

  • C.

   Panutup

  • D.

   Bubuka

  Correct Answer
  C. Panutup
  Explanation
  The correct answer is "Panutup" because the given passage is usually used as a closing or concluding statement in a speech or presentation. It is used to summarize the main points and wrap up the topic.

  Rate this question:

 • 9. 

  Urang téh salaku nonoman sunda, kudu ngamumulé Basa sunda. Nonoman téh saharti jeung … (Nonoman sama artinya dengan....)

  • A.

   Generasi kolot

  • B.

   Generasi muda

  • C.

   Budak leutik

  • D.

   Aki-aki

  Correct Answer
  B. Generasi muda
  Explanation
  The correct answer is "Generasi muda" because the sentence states that "Nonoman téh saharti jeung..." which translates to "Nonoman means the same as..." and "Generasi muda" is the closest option that matches the meaning of "Nonoman".

  Rate this question:

 • 10. 

  A: Hatur nuhun, wilujeng sumping sareng wilujeng wengi, hatur nuhun kana kasumpinganana ka ieu riungan. B : Sami-sami. Sawangsulna hatur nuhun kana pangangkirna. Kecap pangangkirna dina kalimah di luhur ngandung harti … (Kata pangangkirna dalam kalimat di atas mengandung arti...)

  • A.

   Ondangan

  • B.

   Kadatangan

  • C.

   Indit

  • D.

   Diukna

  Correct Answer
  A. Ondangan
  Explanation
  The word "pangangkirna" in the sentence refers to a greeting or welcome. It is used to show gratitude and appreciation for someone's presence or arrival. Therefore, the correct answer "ondangan" accurately captures the meaning of the word in the given context.

  Rate this question:

 • 11. 

  Isukna rebun-rebun pisan manéhna ninggalkeun pasantrén. Ti pasantrén ka lemburna téh, lilana kira-kira sapoé Dina kalimah di luhur aya kecap rebun-rebun anu ngandung harti … (Dalam kalimat di atas ada kata rebun-rebun yang mengandung arti...)

  • A.

   Soré

  • B.

   Isuk-isuk

  • C.

   Beurang

  • D.

   Peuting

  Correct Answer
  B. Isuk-isuk
  Explanation
  The correct answer is "Isuk-isuk". The word "rebun-rebun" in the sentence means "every morning". This is indicated by the clue "Isukna" which means "this morning". Therefore, the correct answer is "Isuk-isuk" which means "every morning".

  Rate this question:

 • 12. 

  Budak gendut sok mindeng disebut  “Si buleng kurupuk”, sedengkeun nu begang sok disebut  “Si congcorang.” Sesebutan séjén tina sipat jalma nu kitu téh disebut …… (Sebutan lainnya dari sifat manusia seperti itu disebut...)

  • A.

   Katelahna

  • B.

   Lalandian

  • C.

   Mapantes

  • D.

   Alias

  Correct Answer
  B. Lalandian
  Explanation
  The given answer "Lalandian" is the correct answer because it is the Indonesian word for "gossiper" or "rumormonger". The question asks for another term or nickname for someone with similar characteristics as "Si buleng kurupuk" (the chubby kid who likes to eat crackers) and "Si congcorang" (the skinny kid). "Lalandian" fits this description as it refers to someone who spreads rumors or gossip, similar to the behavior of the mentioned individuals.

  Rate this question:

 • 13. 

  ……, capétang balas miwarang. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna, nyaéta ... (Untuk melengkapi kalimat sebelumnya, yaitu...)

  • A.

   Batin ceurik ngajerit maratan jagat

  • B.

   Harus ngomong batan goong

  • C.

   Bentik curuk balas nunjuk

  • D.

   Langkung saur, bahé carék

  Correct Answer
  C. Bentik curuk balas nunjuk
 • 14. 

  Lamun rapat anu dilaksanakeun hasilna teu manggih kacindekanana, babasan anu pantes dilarapkeun nyaéta … (Jika rapat yang dilaksanakan hasilnya tidak menemukan kesimpulan, peribahasa yang sesuai adalah....)

  • A.

   Jam karét

  • B.

   Mata peda

  • C.

   Biwir nyiru rombéngeun

  • D.

   Ngabuntut bangkong

  Correct Answer
  D. Ngabuntut bangkong
  Explanation
  The phrase "Ngabuntut bangkong" means "chasing a frog" in Indonesian. This phrase is used metaphorically to describe a situation where someone is trying to solve a problem or find a conclusion, but they are unable to do so because they are focusing on the wrong thing or going about it in the wrong way. Therefore, the phrase "Ngabuntut bangkong" is an appropriate proverb to describe a situation where a meeting or discussion does not yield any conclusive results.

  Rate this question:

 • 15. 

  Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna … (Kalimat tersebut menggambarkan bahwa orang Sunda biasanya...)

  • A.

   Taya pikiran goréng, bersih haté

  • B.

   Resep ruang-riung

  • C.

   Tukang ngumbara

  • D.

   Loba akal

  Correct Answer
  A. Taya pikiran goréng, bersih haté
  Explanation
  The given correct answer "Taya pikiran goréng, bersih haté" means "No worries, clear mind" in English. This phrase suggests that people from Sundanese culture do not stress over small things and have a calm and clear mindset. They believe in keeping a positive and peaceful state of mind, free from unnecessary worries and negative thoughts.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.