Quiz Mengenai Khazanah Bahasa Sunda 1

15 Questions | Total Attempts: 7491

SettingsSettingsSettings
Quiz Mengenai Khazanah Bahasa Sunda 1 - Quiz

Berikut ini quiz yang berisi soal-soal mengenai khazanah bahasa Sunda. Sengaja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya penjelasan soalnya saja. Mungkin bagi Anda yang belum benar-benar memahami bahasa Sunda, bisa meminta teman untuk menerjemahkan maksudnya. Bisa pula Anda membuka kamus (edisi cetak atau kamus online yang di blog ini) untuk mencari arti setiap kata/kalimat. Untuk yang biasa berbahasa Sunda, anggap saja quiz ini sebagai salah satu tantangan agar Anda lebih terampil berbahasa Sunda. Wilujeng ngeusian!


Questions and Answers
 • 1. 
  Sakali deui asal dibiasakeun, basa naon-naon ogé tinangtos bakal gampil. Kecap gampil téh sarua hartina jeung kecap … (Kata gampil sama artinya dengan kata....)
  • A. 

   Sesah

  • B. 

   Gampang

  • C. 

   Hésé

  • D. 

   Bisa

 • 2. 
  Janten émut kana dongéng réréncangan. Kecap réréncangan téh saharti jeung kecap … (Kata rerencangan mempunyai arti yang sama dengan kata...)
  • A. 

   Musuh

  • B. 

   Lanceuk

  • C. 

   Kolot

  • D. 

   Babaturan

 • 3. 
  Hudang-hudang beuteungna ngarasa lapar. Rét ka luhur, panon poé mimiti déngdék ngulon. Kecap nu dikandelan di luhur nunjukkeun yén waktu harita téh … (Kata yang ditebalkan di atas menunjukan bahwa waktu yang dimaksud adalah....)
  • A. 

   Isuk-isuk

  • B. 

   Beurang

  • C. 

   Peuting

  • D. 

   Soré

 • 4. 
  "Sim kuring baris nyobi ngaguar téma ieu biantara anu unina : Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda”. Kecap kuring téh sarua hartina jeung kecap … (Kata kuring sama artinya dengan kata....)
  • A. 

   Manéhna

  • B. 

   Anjeun

  • C. 

   Salira

  • D. 

   Abdi

 • 5. 
  Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul, tapi tos kedah diwanohkeun ti kawit balita. Kecap ngawanohkeun téh ngandung harti … (Kata ngawanohkeun mengandung arti...)
  • A. 

   Maké

  • B. 

   Ngagunakeun

  • C. 

   Ngenalkeun

  • D. 

   Ngucapkeun

 • 6. 
  Kitu ogé sapertos acara Mojang jeung Jajaka Parahyangan nu dilaksanakeun ku Disbudpar Jawa Barat, eta mangrupi salah sawios tarékah ngaronjatkeun kacinta kana basana. Kecap mojang di luhur sarua hartina jeung kecap-kecap di handap ieu kajaba ... (Kata mojang di atas sama artinya dengan kata-kata di bawah ini, kecuali...)
  • A. 

   Wanoja

  • B. 

   Pameget

  • C. 

   Parawan

  • D. 

   Istri

 • 7. 
  Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumulé ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Kecap cindekna dina kalimah di luhur ngandung harti … (Kata cindekna dalam kalimat di atas mengandung arti...)
  • A. 

   Kasimpulanana

  • B. 

   Sateuacanana

  • C. 

   Kuduna

  • D. 

   Sanggeusna

 • 8. 
  Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima. Bacaan di luhur biasana digunakeun pikeun … biantara. (Bacaan di atas biasanya digunakan sebagai .... pidato)
  • A. 

   Inti

  • B. 

   Awal

  • C. 

   Panutup

  • D. 

   Bubuka

 • 9. 
  Urang téh salaku nonoman sunda, kudu ngamumulé Basa sunda. Nonoman téh saharti jeung … (Nonoman sama artinya dengan....)
  • A. 

   Generasi kolot

  • B. 

   Generasi muda

  • C. 

   Budak leutik

  • D. 

   Aki-aki

 • 10. 
  A: Hatur nuhun, wilujeng sumping sareng wilujeng wengi, hatur nuhun kana kasumpinganana ka ieu riungan. B : Sami-sami. Sawangsulna hatur nuhun kana pangangkirna. Kecap pangangkirna dina kalimah di luhur ngandung harti … (Kata pangangkirna dalam kalimat di atas mengandung arti...)
  • A. 

   Ondangan

  • B. 

   Kadatangan

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Diukna

 • 11. 
  Isukna rebun-rebun pisan manéhna ninggalkeun pasantrén. Ti pasantrén ka lemburna téh, lilana kira-kira sapoé Dina kalimah di luhur aya kecap rebun-rebun anu ngandung harti … (Dalam kalimat di atas ada kata rebun-rebun yang mengandung arti...)
  • A. 

   Soré

  • B. 

   Isuk-isuk

  • C. 

   Beurang

  • D. 

   Peuting

 • 12. 
  Budak gendut sok mindeng disebut  “Si buleng kurupuk”, sedengkeun nu begang sok disebut  “Si congcorang.” Sesebutan séjén tina sipat jalma nu kitu téh disebut …… (Sebutan lainnya dari sifat manusia seperti itu disebut...)
  • A. 

   Katelahna

  • B. 

   Lalandian

  • C. 

   Mapantes

  • D. 

   Alias

 • 13. 
  ……, capétang balas miwarang. Keur ngalengkepan kalimah saméméhna, nyaéta ... (Untuk melengkapi kalimat sebelumnya, yaitu...)
  • A. 

   Batin ceurik ngajerit maratan jagat

  • B. 

   Harus ngomong batan goong

  • C. 

   Bentik curuk balas nunjuk

  • D. 

   Langkung saur, bahé carék

 • 14. 
  Lamun rapat anu dilaksanakeun hasilna teu manggih kacindekanana, babasan anu pantes dilarapkeun nyaéta … (Jika rapat yang dilaksanakan hasilnya tidak menemukan kesimpulan, peribahasa yang sesuai adalah....)
  • A. 

   Jam karét

  • B. 

   Mata peda

  • C. 

   Biwir nyiru rombéngeun

  • D. 

   Ngabuntut bangkong

 • 15. 
  Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gedé sasapuan Kalimah éta ngagambarkeun yén urang Sunda téh ilaharna … (Kalimat tersebut menggambarkan bahwa orang Sunda biasanya...)
  • A. 

   Taya pikiran goréng, bersih haté

  • B. 

   Resep ruang-riung

  • C. 

   Tukang ngumbara

  • D. 

   Loba akal

Back to Top Back to top