संकल्प करिअर अकॅडमी बारामती

15 Questions | Total Attempts: 181

SettingsSettingsSettings
संकल्प करिअर अकॅडमी बारामती - Quiz

मराठी (वर्णमाला २)📖 by~ Kachare Sir.


Questions and Answers
 • 1. 
  अक्षर म्हणजे काय?
  • A. 

   अंक 

  • B. 

   तोंडावाटे निघणारे ध्वनी 

  • C. 

   नष्ट न होणारे 

  • D. 

   यापैकी नाही

 • 2. 
  ‘र’ या अक्षराच्या जोडाक्षर लिहीण्याच्या पद्धती किती?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 3. 
  ‘राम वनात जातो’ या वाक्यात किती मूलध्वनी आहेत?
  • A. 

   सात

  • B. 

   अकरा

  • C. 

   चौदा

  • D. 

   तीन

 • 4. 
  आपल्या स्वभाविक बोलण्याला काय म्हणतात?
  • A. 

   काव्य 

  • B. 

   गद्य 

  • C. 

   पद्य

  • D. 

   नाट्य

 • 5. 
  विचार, भावना,अनुभव व्यक्त कारण्याचे साधन म्हणजे......होय?
  • A. 

   पुस्तक

  • B. 

   लेखन

  • C. 

   भाषा

  • D. 

   भावना

 • 6. 
  ‘य’ ‘र’ ‘ल’ ‘व’ याची उच्चारस्थाने अनुक्रमे......... स्वरांच्या उच्चारस्थानांसारखी आहेत?
  • A. 

   इ, ऊ, ऋ, लृ

  • B. 

   ई, ऊ, ऋ, लृ

  • C. 

   इ, उ, ऋ, लृ 

  • D. 

   ई, उ, ऋ, लृ

 • 7. 
  ‘मी मराठी भाषेचा शिवाजी’ आहे असे कोणी म्हटले?
  • A. 

   दत्तो वामन पोतदार

  • B. 

   विष्णुशास्त्री चिपळुणकर

  • C. 

   इतिहासाचार्य राजवडे

  • D. 

   विष्णुशास्त्री पंडित

 • 8. 
  महाराष्ट्रातील खानदेश भागात बोलली जाणारी भाषा कोणती?
  • A. 

   अहिराणी

  • B. 

   कोकणी

  • C. 

   हळबी

  • D. 

   डांगी

 • 9. 
  कोणत्या लिपीस गंधारी लिपी म्हणुन सुद्धा ओळखले जाते?
  • A. 

   ब्राम्ही

  • B. 

   खरोष्ठी

  • C. 

   मोडी

  • D. 

   देवनागरी

 • 10. 
  ‘राष्ट्राध्यक्ष’ या शब्दात किती व्यंजने व स्वर आहेत?
  • A. 

   २,५

  • B. 

   ३,३

  • C. 

   ८,४

  • D. 

   ७,४

 • 11. 
  व्यंजन+ स्वर =........?
  • A. 

   द्वित्त

  • B. 

   अक्षर 

  • C. 

   जोडाक्षर 

  • D. 

   संयुक्त अक्षर

 • 12. 
  अक्षरांना ..........असे म्हणतात?
  • A. 

   मृदूचिन्हे

  • B. 

   कठोरचिन्हे

  • C. 

   जलचिन्हे

  • D. 

   ध्वनीचिन्हे

 • 13. 
  दंड नसलेले अक्षर पुढीलपैकी कोणते?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 14. 
  देवनागरी लिपीत लिहीण्याची पद्धत ..........आहे?
  • A. 

   उजवीकडून डावीकडे

  • B. 

   डावीकडून उजवीकडे 

  • C. 

   वरून खाली 

  • D. 

   खालून वर

 • 15. 
  ‘भाषा’ हा शब्द कोणत्या संस्कृत शब्दापासून आलेला आहे?
  • A. 

   वाक्

  • B. 

   भाष्

  • C. 

   स्वर

  • D. 

   वर्ण 

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.