Prawo Celne - Jola

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Greg
G
Greg
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 4,612
Questions: 56 | Attempts: 692

SettingsSettingsSettings
Prawo Celne - Jola - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  1) Towar to:

  • A.

   A) pieniądze

  • B.

   B) narkotyki

  • C.

   C) pszczoły

  • D.

   D) druki reklamowe

  Correct Answer
  C. C) pszczoły
  Explanation
  1/ pieniądze (dotyczy swobody przepływu kapitału),
  2/ ulotki, druki reklamowe (dotyczy swobody przepływu usług),
  3/ audycje telewizyjne i radiowe przesyłane drogą satelitarną lub kablową (dotyczy swobody przepływu usług), (sprawa nr 155/73 G. Sacchi), ale jeśli taki program jest nagrany na nośnik (płyta CD/DVD –jest towarem,
  4/ prąd z kraju do mieszkańców –usługa.


  Towary to np.
  1/ energia elektryczna (sprawa nr C-393/92 Almelov. NV EnergiebedrijfIjsselmij),
  2/ gaz (sprawa nr C-159/94 Komisja v. Francja),
  3/ nośniki energii (prąd) –z kraju do kraju,
  4/ odpady, śmieci, ścieki,
  5/ pieniądze (monety, banknoty), które wyszły z obrotu, czeki na okaziciela (sprawa nr C-358/93 Bordessai in.),
  6/ materialne nośniki, na których są zapisywane programy,
  7/ dzieła sztuki,
  Banknot jest towarem, kiedy jest nieobowiązujący w kraju –przed wprowadzeniem albo
  kiedy ma wartość numizmatyczną.
  Środki płatnicze, akcje –po wycofaniu z obiegu stają się towarem.

  Rate this question:

 • 2. 

  2) Towar znajdujący się w swobodnym obrocie to:

  • A.

   A) jakikolwiek towar znajdujący się na terenie UE

  • B.

   B) tylko towar wytworzony na terenie UE

  • C.

   C) niekiedy towar pochodzący z państwa trzecich

  • D.

   D) zawsze towar wytworzony na terenie UE, choćby z materiałów pochodzących z państw trzecich

  Correct Answer
  C. C) niekiedy towar pochodzący z państwa trzecich
  Explanation
  Towar będący w swobodnym obrocie
  ◦Kiedy importer sprowadził do Francji włókno syntetyczne, zatajając fakt, że pochodzi ono z Libanu i Syrii, francuskie władze celne nałożyły karę pomimo, iż zostało ono uprzednio odprawione i oclone w Belgii, wskazując że wymaga ono uzyskania miejscowej licencji importowej.
  ◦Jednakże od momentu wprowadzenia do obrotu w jednym z państw członkowskich, towar może swobodnie cyrkulować na obszarze wszystkich pozostałych i musi być przez nie traktowany jako mający wspólnotowe pochodzenie. Wyklucza to m.in. nakładanie obowiązku uzyskania tego rodzaju licencji (Donckerwolcke41/76).

  Rate this question:

 • 3. 

  3) Podstawowymi swobodami rynku wewnętrznego są:

  • A.

   A) przepływ kapitału, usług, pracowników, płatności

  • B.

   B) przepływ kapitału, usług, przedsiębiorczości, pracowników

  • C.

   C) wymiana towarów, pracowników, usług

  • D.

   D) wymiana towarów, usług, osób, kapitału

  Correct Answer
  D. D) wymiana towarów, usług, osób, kapitału
  Explanation
  POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII
  TYTUŁ IRYNEK WEWNĘTRZNY
  Artykuł 26 (dawny artykuł 14 TWE)
  1. (…)
  2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

  Rate this question:

 • 4. 

  4) Konieczność samooclenia wynika z zasady:

  • A.

   A) równego traktowania towarów

  • B.

   B) powszechności opłat celnych

  • C.

   C) powszechności ceł

  • D.

   D) równości podmiotów

  Correct Answer
  C. C) powszechności ceł
  Explanation
  Zasady prawa celnego UE
  1.Nadrzędność unijnego prawa celnego nad krajowym
  2.Wolności obrotu towarowego z państwami trzecimi
  3.Jednakowego traktowania towarów
  4.Równości podmiotów
  5.Powszechności ceł
  6.Powszechnego dostępu do informacji o prawie celnym

  Rate this question:

 • 5. 

  5) Z jaką procedurą celną należy łączyć zastosowanie karnetu ATA:

  • A.

   A) procedurą składu celnego

  • B.

   B) procedurą dopuszczenia do obrotu

  • C.

   C) procedurą przetwarzania pod kontrolą celna

  • D.

   D) procedurą odprawy czasowej

  Correct Answer
  D. D) procedurą odprawy czasowej
  Explanation
  Odprawa wywozowa czasowa w oparciu o karnet ATA
  Karnet ATA–międzynarodowy dokument celny i gwarancyjny odprawy czasowej.
  Wystawiany przez izby handlowe (w RP przez Krajową Izbę Gospodarczą). Ułatwia
  odprawy towarów na targi, wystawy, imprezy sportowe, etc.

  Rate this question:

 • 6. 

  6) Przeznaczenie celne – powrotny wywóz dotyczy:

  • A.

   A) towarów wspólnotowych i niewspólnotowych

  • B.

   B) tylko towarów wspólnotowych

  • C.

   C) tylko towarów niewspólnotowych

  • D.

   D) towarów znajdujących się w swobodnym obrocie

  Correct Answer
  C. C) tylko towarów niewspólnotowych
  Explanation
  Wyprowadzanie towarów nieunijnychpoza obszar celny Unii
  Stosowane są następujące powiadomienia:
  "zgłoszenie do powrotnego wywozu" oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar wyprowadzenia towarów nieunijnych z obszaru celnego Unii, z wyjątkiem towarów objętych procedurą wolnego obszaru celnego lub czasowo składowanych; czyli objętych procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej, uszlachetnianie czynnego;
  "powiadomienie o powrotnym wywozie" oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar wyprowadzenia z obszaru celnego Unii towarów nieunijnych objętych procedurą wolnego obszaru celnego lub czasowo składowanych (chodzi o okres pomiędzy przedstawieniem towarów organom celnym a zgłoszeniem do procedury celnej);

  Rate this question:

 • 7. 

  7) Droga celna to:

  • A.

   A) droga prowadząca od granicy do granicznego urzędu celnego

  • B.

   B) każda droga prowadząca z urzędu celnego do urzędu celnego

  • C.

   C) droga prowadząca z granicy do urzędu skarbowego

  • D.

   D) droga prowadząca z granicy do izby celnej

  Correct Answer
  A. A) droga prowadząca od granicy do granicznego urzędu celnego
  Explanation
  Droga celna
  Odcinek trasy, po której przemieszczane są towary wyznaczony pomiędzy miejscem ich faktycznego wprowadzenia na obszar celny a granicznym urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.
  Dostarczenie towarów do tych miejsc odbywa się zatem trasą wyznaczoną przez organ celny i zgodnie z jego instrukcjami.
  Środki transportu poruszające się drogą celną nie mogą, bez zgody organu celnego, zmieniać trasy przejazdu jak również zatrzymywać się, chyba że zaistniały nieprzewidziane okoliczności lub nastąpiło działanie siły wyższej uniemożliwiające spełnienie tego obowiązku.
  Przeładunek towarów przemieszczanych po drogach celnych może nastąpić wyłącznie za zgodą organu celnego i w obecności funkcjonariusza.

  Rate this question:

 • 8. 

  8) Handel detaliczny:

  • A.

   A) jest zabroniony

  • B.

   B) jest dopuszczalny tylko w WOC położonym w porcie morskim lub lotniczym

  • C.

   C) jest dopuszczalny w każdym WOC

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  D. D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
  Explanation
  Funkcjonowanie WOC
  okres przebywania towarów w WOC jest nieograniczony;
  na warunkach przewidzianych w przepisach, w WOC dozwolona jest każda działalność przemysłowa, handlowa lub usługowa;
  o prowadzeniu takiej działalności należy uprzednio powiadomić organy celne;
  organy celne mogą wprowadzać zakazy lub ograniczenia w prowadzeniu działalności, ze względu na rodzaj towarów, których dotyczy ta działalność, wymogi dozoru celnego lub wymogi bezpieczeństwa i ochrony.

  Rate this question:

 • 9. 

  9) Procedura składu celnego pozwala na:

  • A.

   A) prowadzenie handlu detalicznego

  • B.

   B) czasowe wprowadzenie towaru na obszar celny UE w celu objęcia go procedurą uszlachetniania biernego

  • C.

   C) dokonanie na towarach czynności przygotowujących do dalszej odsprzedaży

  • D.

   D) dokonanie odprawy czasowej

  Correct Answer
  C. C) dokonanie na towarach czynności przygotowujących do dalszej odsprzedaży
  Explanation
  Procedura składu celnego –czynności w obrębie składu
  Towary objęte procedurą składu celnego, po uprzednim uzyskaniu zgody organu celnego mogą być poddane zwyczajowym czynnościom pozwalającym na:
  • utrzymanie towarów złożonych w składzie celnym w niezmienionym stanie (np. konserwacja poprzez dodanie środków konserwujących), składowanie,
  konsygnacja,
  • poprawę ich wyglądu i jakości handlowej (np. rozcieńczanie płynów)
  lub
  • mających na celu przygotowanie ich do dalszej dystrybucji (np. pakowanie i umieszczanie znaków czy etykiet).
  Za zwyczajowe czynności nie będą mogły być uznane działania polegające na
  przetwarzaniu towarów prowadzących do zmiany ich stanu.
  W pomieszczeniach składu celnego mogą być także przetwarzane towary, ale
  dotyczy to wtedy już innej procedury np. procedury uszlachetniania czynnego.

  Rate this question:

 • 10. 

  10) Generalne zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego oznacza:

  • A.

   A) terminowe zabezpieczenie powstałych już długów celnych

  • B.

   B) możliwość zabezpieczenia wielu długów celnych w wysokości niższej niż suma poszczególnych długów

  • C.

   C) możliwość zabezpieczenia wielu powstałych lub mogących powstać długów celnych

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  C. C) możliwość zabezpieczenia wielu powstałych lub mogących powstać długów celnych
  Explanation
  Wysokość zabezpieczenia
  Zgodnie z art. 90 UKC wysokość składanego zabezpieczenia obowiązkowego organy celne ustalają:
  1) w wysokości równej kwocie należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu oraz kwocie innych należności (np. podatek VAT, akcyza, opłata paliwowa –w imporcie) –jeżeli kwotę tę można dokładnie ustalić w chwili, gdywymagane jest złożenie zabezpieczenia;
  2) w wysokości maksymalnej, w ocenie organów celnych, już powstałej lub mogącej powstaćkwocie należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu iinnych należności–jeżeli ustalenie dokładnej kwoty w chwili, gdy wymagane jest złożenie zabezpieczenie nie jest możliwe.
  Wysokość zabezpieczenia nieobowiązkowego powinna być ustalona przez organ celny jako równa kwocie należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu orazinnych należności, co do których organ celny uzna, że nie jest pewne, czy ta kwota zostanie zapłacona w przewidzianym terminie. Jednak wysokość tego zabezpieczenia powinna być obliczona tak, aby nie przekraczała poziomu obliczonego lub oszacowanego dla zabezpieczenia obowiązkowego.

  Rate this question:

 • 11. 

  11) Przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji:

  • A.

   A) tylko wówczas, gdy organ celny w formie decyzji administracyjnej uzna gwaranta za wiarygodnego

  • B.

   B) pod warunkiem, że gwarant zobowiąże się do zapłacenia solidarnie z dłużnikiem, bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty wynikającej z długu celnego nawet jeżeli jest osobą nie posiadającą siedziby na terenie UE

  • C.

   C) wyłącznie przez oddział banku zagranicznego ujęty w wykazie Ministra Finansów

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  D. D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
  Explanation
  Złożenie zabezpieczenia
  Zabezpieczenie może zostać złożone w jednej z następujących form:
  a) w formie depozytu w gotówce lub innego środka płatności uznanego przez organy celne za równoważny z depozytem w gotówce, w euro lub w walucie państwa członkowskiego, w którym zabezpieczenie jest wymagane;
  b) w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta;
  c) w innej formie zabezpieczenia, która daje równoważną pewność zapłaty kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadającej długowi celnemu i innych należności.

  Rate this question:

 • 12. 

  12) Odprawa czasowa polega na możliwości wykorzystania towarów niewspólnotowych na obszarze celnym UE:

  • A.

   A) z całkowitym zawieszeniem płatności należności celnych przywozowych albo na konieczności zapłacenia 3% kwoty należności celnych przywozowych, która byłaby należna gdyby towary zostały dopuszczone do obrotu

  • B.

   B) zawsze z całkowitym zawieszeniem należności celnych przywozowych

  • C.

   C) tylko z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych polegającym na konieczności zapłacenia 3% kwoty należności celnych przywozowych, która podlega zwrotowi, gdy towar po wykorzystaniu zostaje wywieziony poza obszar celny UE

  • D.

   D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Correct Answer
  C. C) tylko z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych polegającym na konieczności zapłacenia 3% kwoty należności celnych przywozowych, która podlega zwrotowi, gdy towar po wykorzystaniu zostaje wywieziony poza obszar celny UE
  Explanation
  Odprawa czasowa w przywozie z częściowymzwolnieniem od cła -wnioski
  Istota:
  Procedura pozwala na czasowe(co do zasady do 2 lat) wykorzystanie na obszarze celnym towarów, przede wszystkim maszyn i urządzeń, w działalności gospodarczej (leasing operacyjny lub nieodpłatne użyczenie) z generalnym zabezpieczeniem kwoty długu celnego;
  1)Opłacanie 3% należnego cła(kwota podatkuza zadeklarowany okreswinna być opłaconaniezwłocznie w momencie przyjęcia zgłoszenia) co miesiąc za każdy rozpoczęty miesiąc;
  2)Złożenie zabezpieczenia w wysokości 97%wartości długu celnego;
  3)Dług będzie równy różnicy między pobranym a należnym cłem i wygaśnie wraz z zakończeniem procedury.

  Rate this question:

 • 13. 

  13) Spośród gospodarczych procedur celnych zawieszenie płatności należności celnych przywozowych powodują:

  • A.

   A) niektóre, w tym procedura składu celnego,

  • B.

   B) niektóre w tym procedura tranzytu

  • C.

   C) wszystkie

  • D.

   D) żadna ?

  Correct Answer
  B. B) niektóre w tym procedura tranzytu
  Explanation
  Tranzyt unijny zewnętrzny T1
  •Powoduje zawieszenie należności celnych i podatkowych w stosunku do towarów nieunijnych do czasu dostarczenia tych towarów do miejsca przeznaczenia znajdującego się na obszarze UE.
  • Z dniem 01.05.2004 towary wprowadzane do Polski z państw trzecich są obejmowane procedurą T1 (jeżeli nie będzie stosowana np. Procedura TIR).

  Rate this question:

 • 14. 

  14) Organem Służby Celnej nie jest:

  • A.

   1) minister właściwy do spraw finansów publicznych

  • B.

   2) Generał Służby Celnej

  • C.

   3) dyrektorzy izb celnych

  • D.

   4) naczelnicy urzędów celnych

  Correct Answer
  B. 2) Generał Służby Celnej
  Explanation
  Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  Organami KAS są:
  1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
  2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
  3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
  4) dyrektor izby administracji skarbowej;
  5) naczelnik urzędu skarbowego;
  6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.
  2.Niektóre zadania

  Rate this question:

 • 15. 

  15) Funkcjonariuszem służby celnej nie jest:

  • A.

   A) Komisarz

  • B.

   B) Inspektor

  • C.

   C) Generał Służby Celnej

  • D.

   D) Szef Służby Celnej

  Correct Answer
  D. D) Szef Służby Celnej
  Explanation
  Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  Organami KAS są:
  1) minister właściwy do spraw finansów publicznych;
  2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
  3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
  4) dyrektor izby administracji skarbowej;
  5) naczelnik urzędu skarbowego;
  6) naczelnik urzędu celno-skarbowego.
  2.Niektóre zadania  Funkcjonariusze służby celno-skarbowej: hierarchia służbowa
  86
  1) korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej: aplikant, starszy aplikant;
  2) korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej: młodszy rewident, rewident, starszy rewident, młodszy rachmistrz, rachmistrz, starszy rachmistrz;
  3) korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej: młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant;
  4) korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej: podkomisarz, komisarz, nadkomisarz;
  5) korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej: podinspektor, młodszy inspektor, inspektor;
  6) korpus generałów Służby Celno-Skarbowej: nadinspektor, generał.

  Rate this question:

 • 16. 

  17) Zawieszającą procedurą celną nie jest:

  • A.

   A) tranzyt zewnętrzny

  • B.

   B) skład celny

  • C.

   C) przetwarzanie pod kontrolą celną

  • D.

   D) uszlachetnianie bierne

  Correct Answer
  D. D) uszlachetnianie bierne
  Explanation
  Pozwolenie na uruchomienie procedury
  Pozwoleniewydane przez organy celne jest wymagane w następujących przypadkach:
  a) stosowania procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia,
  b) prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, z wyjątkiem gdy prowadzącym są organy celne.

  Rate this question:

 • 17. 

  18) Uszlachetnianiem czynnym w systemie ceł zwrotnych mogą być objęte towary które:

  • A.

   A) podlegają preferencjom

  • B.

   B) objęte są ograniczeniami ilościowymi

  • C.

   C) są towarami niewspólnotowymi

  • D.

   D) są towarami wspólnotowymi

  Correct Answer
  C. C) są towarami niewspólnotowymi
  Explanation
  Towary nieunijne w wolnym obszarze celnym
  Podczaspozostawaniawwolnymobszarzecelnymtowarynieunijnemogązostaćdopuszczonedoobrotu,objęteprocedurąuszlachetnianiaczynnego,odprawyczasowejlubkońcowegoprzeznaczenia,zgodniezwarunkamiustalonymidlatychprocedur.

  Rate this question:

 • 18. 

  19) Zgłoszenia Intrastat dotyczą:

  • A.

   A) obrotu wewnatrzwspólnotowego towarów i usług

  • B.

   B) obrotu wewnatrzwspólnotowego towarów

  • C.

   C) obrotu wewnatrzwspólnotowego usług

  • D.

   D) obrotu wewnatrzwspólnotowego towarów, usług i kapitału

  Correct Answer
  B. B) obrotu wewnatrzwspólnotowego towarów
  Explanation
  INTRASTAT
  INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

  Rate this question:

 • 19. 

  20) Zabezpieczenie kwoty należności celnych nie jest konieczne:

  • A.

   A) w odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła

  • B.

   B) uszlachetnianiu czynnym w systemie zawieszeń

  • C.

   C) przetwarzaniu pod kontrolą celną

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  D. D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
  Explanation
  Zabezpieczenie kwoty należności celnych jest zawsze konieczne, niezależnie od rodzaju odprawy celnej. W przypadku odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, choć nie ma konieczności płacenia cła, nadal może być wymagane zabezpieczenie kwoty należności celnych. Podobnie jest w przypadku uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz przetwarzania pod kontrolą celną - zabezpieczenie kwoty należności celnych jest konieczne.

  Rate this question:

 • 20. 

  21) Państwo członkowskie UE:

  • A.

   A) może prowadzić dowolną politykę celną

  • B.

   B) musi uzgadniać politykę celną z innym państwem

  • C.

   C) może stosować protekcjonizm celny

  • D.

   D) jest zobowiązane do stosowania jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich

  Correct Answer
  D. D) jest zobowiązane do stosowania jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich
  Explanation
  Przyjęcie wspólnej taryfy celnej (WTC) w stosunkach z państwami trzecimi
  WTC oznacza:
  ◦jednolite wymagania celne na zewnętrznych granicach państw członkowskich stanowiących granicę celną,
  ◦jednolite cła na towary przywożone z państwa trzecich do wszystkich państw członkowskich,
  ◦jednolitą nomenklaturę celną.

  Rate this question:

 • 21. 

  22) Obszar celny UE nie obejmuje:

  • A.

   A) Monako

  • B.

   B) Jersey

  • C.

   C) Wysp Normandzkich

  • D.

   D) Grenlandii

  Correct Answer
  D. D) Grenlandii
  Explanation
  Artykuł 4
  Obszar celny
  1. Obszar celny Unii obejmuje następujące terytoria wraz z ich wodami terytorialnymi, wodami wewnętrznymi oraz przestrzenią powietrzną:
  - terytorium Królestwa Belgii,
  - terytorium Republiki Bułgarii,
  - terytorium Republiki Czeskiej,
  - terytorium Królestwa Danii, z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii,

  Rate this question:

 • 22. 

  23) Moment wprowadzenia towarów na obszar celny UE to:

  • A.

   A) objęcie towaru procedurą składu celnego

  • B.

   B) objęcie towaru procedurą uszlachetniania czynnego

  • C.

   C) zgłoszenie towaru do urzędu celnego

  • D.

   D) chwila faktycznego przywozu

  Correct Answer
  D. D) chwila faktycznego przywozu
  Explanation
  Ustalenie momentu wprowadzeniatowarów na obszar celny UE
  chwila faktycznego przywozu (wprowadzenie towarów na obszar celny jak i ich wyprowadzenie następuje w chwili faktycznego przemieszczenia towaru względem granicy terytorium UE)
  Sam fakt wprowadzenia lub wyprowadzenia towarów, a zatem w istocie
  czynność materialno –techniczna powoduje ipso iure powstanie
  obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego,
  chyba że przepisy prawa, w tym umowy międzynarodowe, stanowią inaczej.

  Rate this question:

 • 23. 

  24) Wymóg złożenia zabezpieczenia zapłaty długu celnego nigdy nie dotyczy:

  • A.

   A) podmiotu, którego wysokość długu celnego nie przekracza 500 euro

  • B.

   B) towarów pod procedurą tranzytu

  • C.

   C) towarów w procedurze składu celnego

  • D.

   D) dłużnika którym jest państwowa jednostka budżetowa

  Correct Answer
  D. D) dłużnika którym jest państwowa jednostka budżetowa
  Explanation
  The requirement to provide security for payment of customs debt never applies to a debtor who is a state budgetary unit.

  Rate this question:

 • 24. 

  25) Zabezpieczenie ryczałtowe długu może mieć co do zasady jedynie miejsce w odniesieniu do procedury:

  • A.

   A) uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń

  • B.

   B) uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych

  • C.

   C) uszlachetniania biernego

  • D.

   D) składu celnego

  Correct Answer
  A. A) uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
  Explanation
  The correct answer is a) uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. This means that the flat-rate debt protection can only take place in relation to the active enhancement procedure in the suspension system.

  Rate this question:

 • 25. 

  16) Procedura celna obejmuje:

  • A.

   A) powrotny wywóz towaru poza unijny obszar celny

  • B.

   B) zniszczenie towaru

  • C.

   C) zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa

  • D.

   D) uszlachetnianie bierne

  Correct Answer
  D. D) uszlachetnianie bierne
  Explanation
  Rodzaje procedur celnych
  "procedura celna" oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami UKC można objąć towary:
  a) dopuszczenie do obrotu;
  b) procedury specjalne (dawne gospodarcze procedury celne);
  c) wywóz.

  Pozwolenie na uruchomienie procedury
  Pozwoleniewydane przez organy celne jest wymagane w następujących przypadkach:
  a) stosowania procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia,
  b) prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego, z wyjątkiem gdy prowadzącym są organy celne.

  Rate this question:

 • 26. 

  26) Tranzyt zewnętrzny T1 polega na przewozie towarów:

  • A.

   A) wspólnotowych w ramach UE, lecz przez terytorium jednego lub kilku państw trzecich

  • B.

   B) wspólnotowych (wszystkich) w ramach UE

  • C.

   C) niewspólnotowych w ramach UE

  • D.

   D) wspólnotowych i niewspólnotowych w ramach UE

  Correct Answer
  D. D) wspólnotowych i niewspólnotowych w ramach UE
  Explanation
  Tranzyt unijny zewnętrzny T1
  Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie z
  jednego do drugiego punktu znajdującego się na obszarze
  celnym UE:
  1) towarów nieunijnych, nie podlegających w tym czasie należnościom przywozowym i innym obciążeniom ani środkom polityki handlowej;
  2) w szczególnych przypadkach towarów unijnych, a ma to miejsce wtedy gdynp.towary unijne poddano formalnościom celnym wywozowym w celu udzielenia zwrotów przy wywozie do państw trzecich w ramach wspólnej polityki rolnej;

  Rate this question:

 • 27. 

  27) Przewóz towarów może odbywać się pod osłonąkarnetu TIR pod warunkiem, że:

  • A.

   A) przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć pozaUE

  • B.

   B) nie dotyczy przesyłek towarów, które mają byćrozładowane na obszarze celnym UE i sąprzewożone razem z towarami przeznaczonymi dorozładunku w krajach trzecich (tzw. częściowyrozładunek)

  • C.

   C) nie dotyczy przewozu realizowanego z jednego dodrugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym UEprzez terytorium kraju trzeciego

  • D.

   D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Correct Answer
  A. A) przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć pozaUE
  Explanation
  Procedura TIR (uwagi ogólne)
  Przewóz towarów może odbywać się pod osłoną karnetu TIR pod warunkiem, że:
  –przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Unią,
  –dotyczy przesyłek towarów, które mają być rozładowane na obszarze celnym UE i są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładunku w krajach trzecich (tzw. częściowy rozładunek), lub
  –dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się w Uniiprzez terytorium kraju trzeciego.

  Rate this question:

 • 28. 

  28) Podstawowy próg w przywozie towarów został określony na kwotę:

  • A.

   A) 3 mln PLN

  • B.

   B) 1,2 mln PLN

  • C.

   C) 1,5 mln PLN

  • D.

   D) 1,6 mln PLN

  Correct Answer
  A. A) 3 mln PLN
  Explanation
  INTRASTAT -progi statyczne na rok 2016i 2017
  Na 2016 i 2017 (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, Dz.U. z 2016 r. poz. 1426) rok ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
  próg podstawowy:
  ◦dla przywozu 3 000 000 zł,
  ◦dla wywozu 1 500 000 zł,
  próg szczegółowy:
  ◦dla przywozu 42 000 000 zł,
  ◦dla wywozu 76 000 000 zł.

  Rate this question:

 • 29. 

  29) Procedura składu celnego pozwala na:

  • A.

   A) przetwarzanie w kraju przywozu (uszlachetnianie czynne)

  • B.

   B) przetwarzanie pod kontrolą celną

  • C.

   C) poddanie na wspólnym obszarze celnym jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza obszar celny

  • D.

   D) składowanie w składzie celnym towarów niekrajowych, które w czasie składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym

  Correct Answer
  D. D) składowanie w składzie celnym towarów niekrajowych, które w czasie składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym
  Explanation
  Zastosowanie procedury składowania
  W ramach procedury składowania towary nieunijne mogą być składowane na obszarze celnym Unii, przy czym towary te nie podlegają:
  a) należnościom celnym przywozowym;
  b) innym należnościom określonym w innych przepisach;
  c) środkom polityki handlowej, o ile środki te nie zakazują wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z tego obszaru.

  Rate this question:

 • 30. 

  30) Procedura przetwarzania pod kontrolą celną:

  • A.

   A) umożliwia poddanie procesom uszlachetniania nawspólnym (polskim) obszarze celnym towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych

  • B.

   B) wiąże się z obowiązkiem zapłacenia kwotycła w wysokości określonej ustawowo

  • C.

   C) pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarówwspólnotowych poza wspólnotowy obszar celny w celupoddania ich procesom uszlachetniania

  • D.

   D) odnosi się wyłącznie do produkcji na rynek wspólnotowy

  Correct Answer
  D. D) odnosi się wyłącznie do produkcji na rynek wspólnotowy
  Explanation
  Procedura uszlachetniania czynnego
  Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystywanie towarów nieunijnych na obszarze celnym Uniiw ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania, przy czym towary te nie podlegają żadnym:
  a) należnościom celnym przywozowym;
  b) innym należnościom określonym w innych przepisach;
  c) środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii.
  Procedura uszlachetniania czynnego może być stosowana w przypadkach innych niż naprawa i zniszczenie wyłącznie wtedy, gdy -bez uszczerbku dla wykorzystywania akcesoriów produkcyjnych -towary objęte procedurą mogą być zidentyfikowane w produktach przetworzonych (to produkty, które zostały poddane procesom przetwarzania.
  ◦Procedura wymaga pozwolenia.
  ◦Nie ma obowiązku wyprowadzenia towarów poza unijny obszar celny.

  Rate this question:

 • 31. 

  31) Tranzyt wewnętrzny T2 polega na przewozie towarów:

  • A.

   A) wspólnotowych w ramach UE, lecz przez terytorium jednego lub kilku państw trzecich

  • B.

   B) wspólnotowych (wszystkich) w ramach UE

  • C.

   C) niewspólnotowych w ramach UE

  • D.

   D) wspólnotowych i niewspólnotowych w ramach UE

  Correct Answer
  A. A) wspólnotowych w ramach UE, lecz przez terytorium jednego lub kilku państw trzecich
  Explanation
  Tranzyt unijny wewnętrzny T2
  Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów unijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii przez kraj lub terytorium nienależące do tego obszaru celnego, bez jakiejkolwiek zmiany statusu celnego towarów.

  Rate this question:

 • 32. 

  32) Czas trwania dozoru celnego to okres:

  • A.

   A) od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny do chwili określenia ich statusu celnego

  • B.

   B) od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny do chwili określenia ich przeznaczenia celnego

  • C.

   C) od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny do chwili umieszczenia ich w składzie celnym

  • D.

   D) od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny do chwili ich wprowadzenia do składu wolnocłowego

  Correct Answer
  A. A) od chwili wprowadzenia towarów na wspólnotowy obszar celny do chwili określenia ich statusu celnego
  Explanation
  Czas trwania dozoru celnego
  Towary pozostają pod dozorem celnym tak długo, jak jest to konieczne do
  określenia ich statusu celnego, i nie zostają podjęte bez zgody organów
  celnych.
  W tym czasie:
  Zmiana charakteru towaru z nieunijnegona unijny(zmiana statusu celnego);
  Towar zostanie wprowadzony do wolnego obszaru celnego;
  Towar zostanie powrotnie wywieziony lub zniszczony po uprzednim uzyskaniu na to zgody organu celnego (jeżeli jest wymagana);

  Rate this question:

 • 33. 

  33) Kontrola celna to:  ???

  • A.

   A) ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania ustawodawstwa celnego

  • B.

   B) ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów mających zastosowanie do towarów znajdujących się pod dozorem celnym

  • C.

   C) to wykonywanie specjalnych czynności związanych z obrotem towarowym z zagranicą

  • D.

   D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Correct Answer
  D. D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  Explanation
  wykonywanie specjalnych czynności, które mogą polegać w szczególności:
  •na rewizji towarów,
  •pobieraniu próbek,
  •weryfikacji prawidłowości i kompletności informacji podanych w zgłoszeniu, deklaracji lub powiadomieniu,
  •sprawdzaniu istnienia, autentyczności, prawidłowości i ważności dokumentów,
  •kontroli księgowości i pozostałej dokumentacji,
  •kontroli środków transportu,
  •kontroli bagażu i innych towarów przewożonych przez osoby lub na osobach oraz
  •na przeprowadzaniu oficjalnych dochodzeń i innych podobnych czynności.

  Rate this question:

 • 34. 

  34) Powrotny wywóz towaru: 

  • A.

   A) to jedna z procedur celnych

  • B.

   B) ma zastosowanie w stosunku do towarów wspólnotowych i niewspólnotowych

  • C.

   C) ma zastosowanie w stosunku do towarów niewspólnotowych podległych procedurom gospodarczym

  • D.

   D) ma zastosowanie w stosunku do towarów niewspólnotowych, które po wprowadzaniu na obszar celny zostały objęte procedurą zwieszającą

  Correct Answer
  A. A) to jedna z procedur celnych
  Explanation
  Stosowane są następujące powiadomienia:
  "zgłoszenie do powrotnego wywozu" oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar wyprowadzenia towarów nieunijnych z obszaru celnego Unii, z wyjątkiem towarów objętych procedurą wolnego obszaru celnego lub czasowo składowanych; czyli objętych procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej, uszlachetnianie czynnego;
  "powiadomienie o powrotnym wywozie" oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar wyprowadzenia z obszaru celnego Unii towarów nieunijnych objętych procedurą wolnego obszaru celnego lub czasowo składowanych (chodzi o okres pomiędzy przedstawieniem towarów organom celnym a zgłoszeniem do procedury celnej);

  Rate this question:

 • 35. 

  35) Zniszczenie towarów:

  • A.

   A) to jedna z procedur celnych

  • B.

   B) może nastąpić jedynie za zgodą właściciela

  • C.

   C) w niektórych wypadkach następuje bez zgody właściciela

  • D.

   D) odbywa się pod nadzorem Inspekcji Celnej

  Correct Answer
  C. C) w niektórych wypadkach następuje bez zgody właściciela
  Explanation
  Zniszczenie towarów
  W praktyce zniszczenie towarów ma przede wszystkim znaczenie w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa publicznego.
  Zniszczenie towarów może występować w dwóch trybach:
  1) na wniosek -może nastąpić po uprzednim wydaniu pozwolenia przez organ celny. Zawiadomienie o zamiarze zniszczenia towarów powinno zostać sporządzone na piśmie. Zniszczenie towarow zaś powinno być nadzorowane przez organ celny
  2) z urzędu -czyli na skutek decyzji organu celnego, kiedy to zniszczenie
  towaru będzie miało charakter obligatoryjny:
  • gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne zakazują posiadania, rozpowszechniania lub obrotu towarami, a organ celny nie może nakazać cofnięcia tego towaru za granice lub na polski obszar celny,
  • gdy przedmiotem obrotu są towary niebezpieczne szkodliwe dla zdrowia lub środowiska naturalnego a umowy międzynarodowe uzależniają obrót lub ich rozpowszechnianie od spełnienia określonych warunków a natychmiastowe cofniecie za granicę jest niemożliwe i nie można orzec ich przepadku,

  Rate this question:

 • 36. 

  36) Podstawą ustalania wartości celnej towarów jest:

  • A.

   A) wartość rynkowa towaru

  • B.

   B) wartość towaru wg taryfikatora towarów

  • C.

   C) wartość transakcyjna

  • D.

   D) wartość importowa towaru

  Correct Answer
  C. C) wartość transakcyjna
  Explanation
  Wartość transakcyjna (art. 70 UKC)
  1.Zasadniczą podstawą wartości celnej towarów jest wartość transakcyjna, tj. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii, w razie potrzeby skorygowana.
  2.Cena faktycznie zapłacona lub należna to całkowita płatność, która została lub ma zostać dokonana przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego stronie trzeciej na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów.
  Wniosek:
  Metoda wartości transakcyjnej, określana także metodą pierwszej sprzedaży, oznacza co do zasady przyjęcie wartości wynikającej z transakcji poprzedzającej sprzedaż importerowi zamierzającemu wprowadzić towar na obszar celny UE. Przy czym konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

  Rate this question:

 • 37. 

  37) Wartość celną co do zasady ustala się na podstawie:

  • A.

   A) wartości kalkulowanej w oparciu o koszty

  • B.

   B) wartości odpowiadającej cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za wwiezione towary

  • C.

   C) wartości transakcyjnej identycznych towarów sprzedanych w celu wwozu do Wspólnoty

  • D.

   D) wartości transakcyjnej podobnych towarów sprzedanych w celu wwozu do Wspólnoty

  Correct Answer
  B. B) wartości odpowiadającej cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za wwiezione towary
  Explanation
  The correct answer is b) wartości odpowiadającej cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za wwiezione towary. This means that the customs value is determined based on the actual price paid or payable for the imported goods.

  Rate this question:

 • 38. 

  38) Towary wspólnotowe to towary:

  • A.

   A) wytworzone poza terytorium UE z komponentów pochodzących z UE

  • B.

   B) w całości wytworzone na terytorium UE tylko z komponentów pochodzących z UE

  • C.

   C) przywiezione z państw lub terytoriów nie będących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu

  • D.

   D) wytworzone na terytorium UE niezależnie od tego czy znajdują się na tym terytorium czy zostały z niego wywiezione

  Correct Answer
  C. C) przywiezione z państw lub terytoriów nie będących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu
  Explanation
  Towary unijne (art. 5 pkt 23 UKC)Towary nieunijne (art. 5 pkt 24 UKC)
  "towary unijne" oznaczają towary należące do jednej z następujących kategorii:
  a) towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Unii i w których skład nie wchodzą towary przywiezione z krajów lub terytoriów znajdujących się poza obszarem celnym Unii;
  b) towary wprowadzone na obszar celny Unii z krajów lub terytoriów znajdujących się poza tym obszarem i dopuszczone do obrotu;
  c) towary uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Unii wyłącznie z towarów, o których mowa w lit. b), lub z towarów, o których mowa w lit. a) i b);
  "towary nieunijne" oznaczają towary inne niż te, o których mowa wyżej, lub takie, które utraciły unijny status celny;

  Rate this question:

 • 39. 

  39) Procedura odprawy czasowej co do zasady może trwać maksymalnie:

  • A.

   A) 6 m-cy

  • B.

   B) 12 m-cy

  • C.

   C) 18 m-cy

  • D.

   D) 24 m-ce

  Correct Answer
  D. D) 24 m-ce
  Explanation
  Procedura odprawy czasowej –czas trwania
  1.Organy celne wyznaczają termin, w którym towary objęte procedurą odprawy czasowej muszą zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną. Termin musi być wystarczająco długi, by cel, jakim jest dopuszczone wykorzystanie, został osiągnięty.
  2.O ile nie przewidziano inaczej, maksymalny termin, przez jaki towary mogą być objęte procedurą odprawy czasowej w ramach tego samego celu i pozostawać pod odpowiedzialnością tego samego posiadacza pozwolenia, wynosi 24 miesiące, nawet w przypadku gdy procedura została zamknięta przez objęcie towarów inną procedurą specjalną, a następnie towary zostały ponownie objęte procedurą odprawy czasowej.

  Rate this question:

 • 40. 

  40) Wywóz:

  • A.

   A) to nadanie towarowi statusu celnego

  • B.

   B) to ustalanie przeznaczenia celnego towaru

  • C.

   C) obejmuje towary wspólnotowe i niewspólnotowe

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  D. D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
  Explanation
  Wywóz i procedura wywozowa
  Towar unijny wyprowadzany na stałe („odprawa ostateczna w wywozie”) poza obszar celny (z wyjątkami np. do uszlachetniania biernego lub tranzytu) musi zostać objęty procedurą wywozu.
  Uruchomienie procedury wymaga co do zasady zgłoszenia celnego wywozowego.
  Deklaracjęskłada się w urzędzie celnym, właściwym dlamiejsca gdzie osoba dokonująca wywozu ma siedzibę, albo gdzie zostały zapakowane lub załadowane towaryprzeznaczone do wywozu.
  Procedura wywozu zostaje zakończona (do tego momentu towar znajduje się pod dozorem celnym) w momencie potwierdzenia wywozu przez urząd celny wyjścia.

  Rate this question:

 • 41. 

  41) Do wartości celnej towaru dodaje się:

  • A.

   A) prowizję od zakupu

  • B.

   B) prowizję od sprzedaży

  • C.

   C) prowizję od zakupu i sprzedaży

  • D.

   D) prowizję za pośredniczenie w transakcji

  Correct Answer
  D. D) prowizję za pośredniczenie w transakcji
  Explanation
  KOSZTY DOLICZANE do wartości transakcyjnej
  Koszty doliczane do wartości celnej (art. 71 UKC), czyli koszty np.:
  nieujęte w cenie należnej lub zapłaconej (np. prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu),
  honorariów, tantiemówautorskich, opłat licencyjnych, o ile nie zostały wliczone w cenę należną lub zapłaconą,
  Transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów ponoszone do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Unii.

  Rate this question:

 • 42. 

  42) Uszlachetnianie bierne dotyczy:

  • A.

   A) towarów wspólnotowych i niewspólnotowych

  • B.

   B) tylko towarów wspólnotowych

  • C.

   C) tylko towarów niewspólnotowych

  • D.

   D) towarów znajdujących się w swobodnym obrocie

  Correct Answer
  B. B) tylko towarów wspólnotowych
  Explanation
  Uszlachetnianie bierne
  W UE można nieunijnetowary przetwarzać w ramach procedur uszlachetnianiaczynnego tak również dopuszczalne jest przetwarzanie towarów unijnych poza obszarem celnymUE, tj. w procedurze uszlachetnianiabiernego.
  W przypadku procedury uszlachetniania biernego towary ekwiwalentne są to towary nieunijne przetwarzane zamiast towarów unijnych objętych procedurą uszlachetniania biernego.
  Dzięki tej procedurze należności celne (dług celny) za towary przetworzone przywożone do UE są pomniejszane o wartość towarów wywiezionych w ramach tej procedury.
  Pod warunkiem, że zapewniony jest prawidłowy przebieg procedury, w szczególności w zakresie dozoru celnego, organy celne, na wniosek, zezwalają na przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych przed wywozem towarów przez nie zastępowanych.
  Procedura wymaga pozwolenia.

  Rate this question:

 • 43. 

  43) W procesie uszlachetniania powstają produkty: 

  • A.

   A) przetworzenie

  • B.

   B) objęte procedurą składu celnego

  • C.

   C) kompensacyjne

  • D.

   D) procedurą dopuszczenia do obrotu

  Correct Answer
  A. A) przetworzenie
  Explanation
  In the process of refinement, products are transformed or processed to improve their quality or value. This can involve various techniques such as purification, extraction, or distillation. The correct answer, "a) przetworzenie," aligns with this explanation as it refers to the process of transformation or processing. The other options, b) objęte procedurą składu celnego, c) kompensacyjne, and d) procedurą dopuszczenia do obrotu, do not directly relate to the concept of refinement or processing of products.

  Rate this question:

 • 44. 

  44) Procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych mogą być objęte towary: ???

  • A.

   A) podlegające ograniczeniom ilościowym

  • B.

   B) nie podlegające kontyngentom

  • C.

   C) wobec, których stosowane są cła wyrównawcze

  • D.

   D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  A. A) podlegające ograniczeniom ilościowym
  Explanation
  The correct answer is a) podlegające ograniczeniom ilościowym. This means that goods that are subject to quantitative restrictions can be included in the active refinement procedure in the system of duty drawback.

  Rate this question:

 • 45. 

  45) Procedura przetwarzania pod kontrolą celną dotyczy: ???

  • A.

   A) produkcji na rynek państw członkowskich

  • B.

   B) produkcji na rynek państw trzecich

  • C.

   C) towarów wspólnotowych

  • D.

   D) towarów objętych procedurą powrotnego wywozu

  Correct Answer
  A. A) produkcji na rynek państw członkowskich
  Explanation
  The correct answer is a) produkcji na rynek państw członkowskich. This means that the customs control procedure applies to the production intended for the markets of the member states of the European Union. This procedure ensures that goods entering the EU market comply with customs regulations and are properly declared and taxed. It helps prevent illegal trade practices and ensures fair competition within the EU.

  Rate this question:

 • 46. 

  46) Procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła obejmuje:

  • A.

   A) wyposażenie laboratoriów badawczych

  • B.

   B) środki produkcji wykorzystywane przy budowie prowadzonej na podstawie umowy

  • C.

   C) leasing środków transportu

  • D.

   D) leasing środków produkcji

  Correct Answer
  A. A) wyposażenie laboratoriów badawczych
  Explanation
  The correct answer is "a) wyposażenie laboratoriów badawczych." This is because the procedure of temporary clearance with total exemption from customs applies to equipment used in research laboratories. This means that when importing or exporting such equipment, it can be temporarily cleared without paying any customs duties.

  Rate this question:

 • 47. 

  47) Za daniny o skutku równoważnym z cłami są uznawane:

  • A.

   A) opłaty za usługi wykonywane w trakcie kontroli towarów pochodzenia krajowego

  • B.

   B) opłaty za usługi świadczone w trakcie kontroli towarów pochodzenia międzynarodowego

  • C.

   C) opłaty za usługi świadczone w trakcie kontroli towarów pochodzenia wspólnotowego

  • D.

   D) subwencjonowane reklamy propagujące kupno towarów krajowych

  Correct Answer
  D. D) subwencjonowane reklamy propagujące kupno towarów krajowych
  Explanation
  The correct answer is d) subwencjonowane reklamy propagujące kupno towarów krajowych. This answer states that subsidized advertisements promoting the purchase of domestic goods are considered equivalent to customs duties. This means that these advertisements are treated as if they were a form of import tax or tariff.

  Rate this question:

 • 48. 

  47) Stawki celne określa się: ???

  • A.

   A) procentowo

  • B.

   B) od wartości

  • C.

   C) procentowo i od wartości

  • D.

   D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Correct Answer
  C. C) procentowo i od wartości
  Explanation
  Customs duties are determined both as a percentage of the value of the goods being imported and as a fixed amount based on the value of the goods. This means that the customs duties can be calculated using either a percentage of the value or a fixed amount based on the value, or a combination of both methods. Therefore, the correct answer is c) procentowo i od wartości.

  Rate this question:

 • 49. 

  49) Obszar celny UE obejmuje:

  • A.

   A) Szwecję

  • B.

   B) Szwajcarię

  • C.

   C) Norwegię

  • D.

   D) Islandię

  Correct Answer
  A. A) Szwecję
  Explanation
  The correct answer is a) Szwecję. The EU customs territory includes Sweden.

  Rate this question:

 • 50. 

  50) Wartość celna towarów w pierwszym rzędzie określana jest na podstawie: ???

  • A.

   A) taryfikatora wartości celnej towarów

  • B.

   B) ceny faktycznie zapłaconej za towar, który na być wwieziony na obszar celny UE

  • C.

   C) wartości transakcyjnej podobnych towarów sprzedanych w celu wwozuna obszar celny UE

  • D.

   D) wartości kalkulowanej

  Correct Answer
  B. B) ceny faktycznie zapłaconej za towar, który na być wwieziony na obszar celny UE
  Explanation
  The value of goods for customs purposes is primarily determined based on the actual price paid for the goods that are to be imported into the customs territory of the EU. This means that the value declared for customs purposes should reflect the actual transaction value of the goods.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 11, 2017
  Quiz Created by
  Greg
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.