Pravo 4 & 5

28 Questions | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Pravo 4 & 5 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Za koju stranu nastaju obaveze u obligacionom odnosu koji nastaje poslovodstvom bez naloga.
  • A. 

   Za gospodara

  • B. 

   Za obe strane

  • C. 

   Za poslovodju 

 • 2. 
  Navedite obaveze jedne i druge strane
  • A. 

   Obaveštenje gospodara posla

  • B. 

   Uredno i savesno vođenje započetog posla

  • C. 

   Polaganje računa

  • D. 

   Naknada štete

  • E. 

   Oslobođenje poslovođe bez naloga od obaveza

  • F. 

   Naknada za izdatke i pretrpljenu štetu

  • G. 

   Primerena naknada za trud.

 • 3. 
  Dve osnovne vrste odgovornosti za štetu su:
  • A. 

   Imovinska

  • B. 

   Prekrsajna

  • C. 

   Ugovorna

  • D. 

   Vanugovorna

 • 4. 
  Ko su subjekti poslovnog prava?
  • A. 

   Pravna lica

  • B. 

   Fizicka lica

  • C. 

   Pravna i fizicka lica

 • 5. 
  Osnovni subjekti poslovnog prava kod nas su:
  • A. 

   Pravna lica

  • B. 

   Preduzeca

  • C. 

   Privredna drustva i preduzetnici

 • 6. 
  Svako fizicko lice koje radi sticanja dobiti samostalno obavlja delatnost je?
  • A. 

   Radnik

  • B. 

   Preduzetnik

  • C. 

   Poslodavac

  • D. 

   Jemac

 • 7. 
  Norme kojima se uređuje pravni status privrednih subjekata – norme o njihovom osnivanju, upravljanju, zastupanju, statusne promene, čine:
  • A. 

   Ugovorni deo poslovnog prava.

  • B. 

   Statusni deo poslovnog prava.

 • 8. 
  Zaokružite formu privrednog društva čija pravna pravila su u pojedinim aspektima identična pravilima ortačkog društva:
  • A. 

   Akcionarsko društvo.

  • B. 

   Društvo sa ograničenom odgovornošću.

  • C. 

   Komanditno društvo.

 • 9. 
  Norme kojima se uređuju međusobni poslovni odnosi između privrednih subjekata – odnosi koji nastaju u vezi sa prometom robe, novca i usluga, čine:
  • A. 

   Ugovorni deo poslovnog prava.

  • B. 

   Statusni deo poslovnog prava.

 • 10. 
  Navedite šta predstavlja osnivački akt privrednog društva kada se u svojstvu osnivača javlja više lice: 
  • A. 

   Ugovor o osnivanju drustva (sa ogranicenom odgovornoscu)

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Fizička lica koja su registrovana i koja obavljaju određenu delatnost u vidu zanimanja, a radi sticanja dobiti, su:
  • A. 

   Privredna društva.

  • B. 

   Preduzetnici.

 • 12. 
  Pod sedištem subjekta poslovnog prava podrazumevamo: 
  • A. 

   Mesto u kojem se obavljaju poslovi tog subjekta.

  • B. 

   Mesto iz koga se upravlja poslovima tog subjekta.

  • C. 

   Kako mesto u kojem se obavljaju poslovi tog subjekta, tako i mesto iz koga se upravlja poslovima tog subjekta.

 • 13. 
  Subjekat stiče svojstvo pravnog lica, tj. pravnu i poslovnu sposobnost, a to znači da može da stupa u pravne i poslovne odnose tek registracijom:
  • A. 

   Kod osnovnog suda (koji vodi poslove registracije privrednih subjekata).

  • B. 

   Kod Agencije za privredne registre (koja vodi poslove registracije privrednih subjekata).

  • C. 

   Kod višeg suda (koji vodi poslove registracije privrednih subjekata).

 • 14. 
  U našem pravnom sistemu, izvori poslovnog prava su:
  • A. 

   Zakon;

  • B. 

   Podzakonski akti

  • C. 

   Pravna nauka;

  • D. 

   Ratifikovane međunarodne konvencije;

  • E. 

   Sudska i arbitražna praksa.

 • 15. 
  Prokura predstavlja:
  • A. 

   Registar, odn. jedinstvenu centralnu javnu elektronsku bazu podataka o svakom privrednom subjektu na celoj državnoj teritoriji.

  • B. 

   Najužu vrstu punomoćja.

  • C. 

   Najširu vrsta punomoćja.

 • 16. 
  Subjekti poslovnog prava su: 
  • A. 

   Pravna i fizička lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

  • B. 

   Samo pravna lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

  • C. 

   Samo fizička lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

 • 17. 
  Likvidacija subjekta poslovnog prava preduzima se: 
  • A. 

   U slučajevima kada subjekat poslovnog prava nema dovoljno imovine da bi se mogla izmiriti potraživanja poverilaca u celosti

  • B. 

   U slučajevima kada ne postoje uslovi za njegovo redovno i uspešno poslovanje

  • C. 

   Kako u slučajevima kada subjekat poslovnog prava nema dovoljno imovine da bi se mogla izmiriti potraživanja poverilaca u celosti, tako i u slučajevima kada ne postoje uslovi za njegovo redovno i uspešno poslovanje

 • 18. 
  U ortačkom društvu, članstvo se stiče:
  • A. 

   Prinudnim putem

  • B. 

   Dobrovoljno i voljom lica koje želi da postane član ortačkog društva

  • C. 

   Dobrovoljno i voljom većine ostalih članova ortačkog društva

 • 19. 
  Ulog u ortačko društvo može biti:
  • A. 

   Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno), rad ili pružanje usluga za društvo 

  • B. 

   Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno), nikako rad ili pružanje usluga za društvo 

  • C. 

   Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, rad ili pružanje usluga za društvo,  nikako stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno)

 • 20. 
  Likvidacija ortačkog društva:
  • A. 

   Može se sprovesti nakon prestanka ortačkog društva ili pre prestanka ortačkog društva

  • B. 

   Sprovodi se nakon prestanka ortačkog društva

  • C. 

   Prethodi prestanku ortačkog društva.

 • 21. 
  Ako iz komanditnog društva istupe svi komplementari, društvo:
  • A. 

   Može nastaviti svoju delatnost kao društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo ili kao preduzetnik

  • B. 

   Može nastaviti svoju delatnost kao ortačko društvo

  • C. 

   Prestaje da postoji.

 • 22. 
  Ulozi akcionara mogu biti:
  • A. 

   U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti i u radu

  • B. 

   U gotovom novcu, u stvarima i u pravima izraženim u novčanoj vrednosti

  • C. 

   U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti, u radu i u pružanju usluga akcionarskom društvu.

 • 23. 
  Upravni odbor akcionarskog društva je:
  • A. 

   Pomoćni i izvršni organ društva

  • B. 

   Nadzorni organ društva

  • C. 

   Organ upravljanja društvom, koji zajedno sa direktorom upravlja društvom.

 • 24. 
  Shodno zakonu, za prenos udela nekog člana komanditnog društva prema trećem licu:
  • A. 

   Potrebna je saglasnost svih komplementara i komanditora sa većinskom udelom

  • B. 

   Nije potrebna saglasnost kemplementara i komanditora

  • C. 

   Potrebna je saglasnost samo komlementara, ne i komanditora sa većinskim udelom.

 • 25. 
  Jedan od razloga prestanka akcionarskog društva jeste:
  • A. 

   Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom većinom

  • B. 

   Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi prostom  većinom

  • C. 

   Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi jednoglasno.

Back to Top Back to top