Poziom Operacyjny - Prawidła Colreg – Światła I Znaki

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1518 | Total Attempts: 5,459,314
Questions: 40 | Attempts: 502

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Prawida Colreg wiata I Znaki - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Prawidła dotyczące świateł powinny być przestrzegane:

  • A.

   Od zachodu do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej widzialności

  • B.

   Od zachodu do wschodu słońca

  • C.

   Od zachodu do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej widzialności oraz w innych okolicznościach, gdy jest to konieczne

  Correct Answer
  C. Od zachodu do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej widzialności oraz w innych okolicznościach, gdy jest to konieczne
  Explanation
  The correct answer is "od zachodu do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej widzialności oraz w innych okolicznościach, gdy jest to konieczne." This means that the rules regarding lights should be followed from sunset to sunrise, in conditions of limited visibility, and in other circumstances when necessary. This answer covers all the specified situations in which the rules regarding lights should be observed.

  Rate this question:

 • 2. 

  Prawidła dotyczące znaków powinny być przestrzegane:

  • A.

   Od zachodu do wschodu słońca

  • B.

   Od zachodu do wschodu słońca i w warunkach ograniczonej widzialności oraz w innych okolicznościach, gdy jest to konieczne

  • C.

   Od wschodu do zachodu słońca

  Correct Answer
  C. Od wschodu do zachodu słońca
  Explanation
  The correct answer is "od wschodu do zachodu słońca" because it is the most comprehensive and general rule that applies in all conditions. It does not specify any additional circumstances or conditions under which the rule should be followed, making it the most straightforward and universally applicable answer.

  Rate this question:

 • 3. 

  Światło holowania oznacza światło:

  • A.

   żółte o tej samej charakterystyce co światło rufowe

  • B.

   Dodatkowe światło lub światła masztowe

  • C.

   Na holowanym obiekcie

  Correct Answer
  A. żółte o tej samej charakterystyce co światło rufowe
  Explanation
  The correct answer is "żółte o tej samej charakterystyce co światło rufowe" which translates to "yellow with the same characteristics as the stern light." This means that the towing light should be yellow and have the same characteristics as the stern light, which is typically a white light visible from behind the vessel. This helps other vessels identify that the vessel is being towed and take appropriate action to avoid any collisions.

  Rate this question:

 • 4. 

  Światło masztowe to światło:

  • A.

   Białe, umieszczone ponad osią symetrii statku, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 225 i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers każdej burty statku

  • B.

   Białe, umieszczone ponad osią symetrii statku, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 360

  • C.

   Białe, umieszczone ponad osią symetrii statku, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 225 i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w tył do 22,5 poza trawers każdej burty statku

  Correct Answer
  A. Białe, umieszczone ponad osią symetrii statku, oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 225 i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers każdej burty statku
  Explanation
  The correct answer is that the masthead light is white, positioned above the ship's centerline, illuminating a continuous arc of 225 degrees. It is set up to shine from straight ahead to 22.5 degrees beyond the beam on each side of the ship.

  Rate this question:

 • 5. 

  Światło błyskowe oznacza światło o błyskach regularnie powtarzanych:

  • A.

   Z częstotliwością 60 lub więcej błysków na minutę

  • B.

   Z częstotliwością 90 lub więcej błysków na minutę

  • C.

   Z częstotliwością 120 lub więcej błysków na minutę

  Correct Answer
  C. Z częstotliwością 120 lub więcej błysków na minutę
  Explanation
  The correct answer is "z częstotliwością 120 lub więcej błysków na minutę" because the definition of "światło błyskowe" is light that flashes at a frequency of 120 or more flashes per minute. This means that the light is flashing rapidly and regularly, creating a strobe effect.

  Rate this question:

 • 6. 

  Określenie "światła burtowe" oznacza

  • A.

   Czerwone światło z prawej burty i zielone światło z lewej burty, każde oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 112.5 ° i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22.5 ° poza trawers odpowiedniej burty

  • B.

   Zielone światło z prawej burty i czerwone światło z lewej burty, każde oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 112.5 ° i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22.5 ° poza trawers odpowiedniej burty

  • C.

   Każde światło umieszczone na burcie statku oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 112.5 ° i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22.5 ° poza trawers odpowiedniej burty

  Correct Answer
  B. Zielone światło z prawej burty i czerwone światło z lewej burty, każde oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 112.5 ° i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22.5 ° poza trawers odpowiedniej burty
  Explanation
  The term "side lights" refers to green light on the starboard side and red light on the port side, each illuminating a continuous arc of 112.5° and positioned to shine from straight ahead to 22.5° beyond the beam of the respective side.

  Rate this question:

 • 7. 

  Zasięgi widzialności świateł statku o długości 33 m powinny wynosić minimum:

  • A.

   Masztowe – 2 Mm, burtowe – 1 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm

  • B.

   Masztowe – 6 Mm, burtowe – 3 Mm, rufowe – 3 Mm, pozostałe – 3 Mm

  • C.

   Masztowe – 5 Mm, burtowe – 2 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm

  Correct Answer
  C. Masztowe – 5 Mm, burtowe – 2 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm
  Explanation
  The correct answer is masztowe – 5 Mm, burtowe – 2 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm. This means that the visibility range for the masthead lights should be at least 5 Mm (nautical miles), while the visibility range for the sidelights (burton and rufowe) and the sternlight (pozostałe) should be at least 2 Mm. This is in accordance with the regulations and guidelines for the visibility of lights on a ship, ensuring safety and visibility for other vessels.

  Rate this question:

 • 8. 

  Zasięgi widzialności świateł statku o długości 97 m powinny wynosić minimum:

  • A.

   Masztowe – 6 Mm, burtowe – 3 Mm, rufowe – 3 Mm, pozostałe – 3 Mm

  • B.

   Masztowe – 5 Mm, burtowe – 2 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm

  • C.

   Masztowe – 3 Mm, burtowe – 2 Mm, rufowe – 2 Mm, pozostałe – 2 Mm

  Correct Answer
  A. Masztowe – 6 Mm, burtowe – 3 Mm, rufowe – 3 Mm, pozostałe – 3 Mm
  Explanation
  The correct answer is masztowe – 6 Mm, burtowe – 3 Mm, rufowe – 3 Mm, pozostałe – 3 Mm. This means that the visibility range of the ship's lights should be at least 6 Mm for mast lights and 3 Mm for side and stern lights. The "pozostałe" lights, which refers to other lights on the ship, should also have a visibility range of 3 Mm. This ensures that the ship's lights are visible to other vessels from a safe distance, allowing for proper navigation and collision avoidance.

  Rate this question:

 • 9. 

  Na statku o napędzie mechanicznym, długości 148 m i szerokości 26 m prawidłowo zamontowane światła masztowe znajdujące się na wysokości:

  • A.

   Przednie – 6 m, tylne – 11 m

  • B.

   Przednie – 12 m, tylne – 18 m

  • C.

   Przednie – 13 m, tylne – 17 m

  Correct Answer
  B. Przednie – 12 m, tylne – 18 m
  Explanation
  The correct answer is przednie – 12 m, tylne – 18 m. The height of the mast lights on a mechanically powered ship is determined by the length and width of the ship. In this case, the ship is 148 m long and 26 m wide. The front mast light is mounted at a height of 12 m, while the rear mast light is mounted at a height of 18 m. This ensures that the mast lights are properly positioned for visibility and safety purposes.

  Rate this question:

 • 10. 

  Światła burtowe statku o napędzie mechanicznym powinny być umieszczone nad kadłubem na wysokości nie większej niż:

  • A.

   1/2 wysokości przedniego światła masztowego

  • B.

   2/3 wysokości przedniego światła masztowego

  • C.

   3/4 wysokości przedniego światła masztowego

  Correct Answer
  C. 3/4 wysokości przedniego światła masztowego
  Explanation
  The correct answer is 3/4 wysokości przedniego światła masztowego. This means that the sidelights of a mechanically propelled vessel should be placed above the hull at a height no greater than three-fourths of the height of the forward masthead light. This ensures that the sidelights are visible to other vessels and help in determining the size and direction of the vessel.

  Rate this question:

 • 11. 

  Na statku o długości 89 m odstępy pomiędzy dwoma lub trzema światłami umieszczonymi w linii pionowej powinny wynosić minimum:

  • A.

   2 m, przy czym najniższe z nich powinno być umieszczone na wysokości minimum 4 m nad kadłubem (z wyjątkiem statku ,obowiązanego do niesienia światła holowania)

  • B.

   2 m, przy czym najniższe z nich powinno być umieszczone na wysokości minimum 2 m nad kadłubem (z wyjątkiem statku ,obowiązanego do niesienia światła holowania)

  • C.

   1 m, przy czym najniższe z nich powinno być umieszczone na wysokości minimum 2 m nad kadłubem (z wyjątkiem statku ,obowiązanego do niesienia światła holowania)

  Correct Answer
  A. 2 m, przy czym najniższe z nich powinno być umieszczone na wysokości minimum 4 m nad kadłubem (z wyjątkiem statku ,obowiązanego do niesienia światła holowania)
  Explanation
  The correct answer is 2 m, przy czym najniższe z nich powinno być umieszczone na wysokości minimum 4 m nad kadłubem (z wyjątkiem statku, obowiązanego do niesienia światła holowania). This means that on a ship with a length of 89 m, the minimum distance between two or three lights placed in a vertical line should be 2 m. However, the lowest light should be positioned at a minimum height of 4 m above the hull, except for a towing ship. This ensures proper visibility and safety regulations for the ship.

  Rate this question:

 • 12. 

  Na statku o długości 220 m odległość pozioma między światłami masztowymi powinna wynosić:

  • A.

   Minimum 100 m

  • B.

   Minimum 110 m

  • C.

   Nie mniej niż szerokość statku

  Correct Answer
  A. Minimum 100 m
  Explanation
  The correct answer is minimum 100 m. The horizontal distance between masthead lights on a ship should be at least 100 meters. This distance ensures that the lights are visible from a distance and helps other ships determine the size and orientation of the vessel. It is a safety measure to prevent collisions and ensure the safe navigation of the ship.

  Rate this question:

 • 13. 

  Znak w kształcie walca na statku powyżej 20 m długości powinien mieć wymiary:

  • A.

   średnicę min. 0,4 m, wysokość równą dwukrotnej średnicy

  • B.

   średnicę min. 0,5 m, wysokość równą dwukrotnej średnicy

  • C.

   średnicę min. 0,6 m, wysokość równą dwukrotnej średnicy

  Correct Answer
  C. średnicę min. 0,6 m, wysokość równą dwukrotnej średnicy
  Explanation
  The correct answer states that the cylindrical shape sign on a ship above 20 meters in length should have a minimum diameter of 0.6 meters and a height equal to twice the diameter. This means that the diameter of the sign should be at least 0.6 meters, and the height should be twice that diameter, which is 1.2 meters. This ensures that the sign is clearly visible and meets the required specifications for ships of that size.

  Rate this question:

 • 14. 

  Znak w kształcie kuli na statku powyżej 20 m długości powinien mieć :

  • A.

   średnicę min. 0,8 m

  • B.

   średnicę min. 0,6 m

  • C.

   średnicę min. 0,5 m

  Correct Answer
  B. średnicę min. 0,6 m
  Explanation
  The correct answer is "średnicę min. 0,6 m". This means that the spherical shape sign on a ship above 20 m in length should have a minimum diameter of 0.6 m. This is likely a requirement for safety and visibility purposes, as a larger sign would be easier to spot and understand from a distance.

  Rate this question:

 • 15. 

  Odległość pionowa między znakami na statku powyżej 20 m długości powinna wynosić minimum:

  • A.

   0,5 m

  • B.

   1,0 m

  • C.

   1,5 m

  Correct Answer
  C. 1,5 m
  Explanation
  The correct answer is 1,5 m. According to the given information, the minimum vertical distance between the signs on a ship above 20 m in length should be 1,5 m. This means that there should be at least 1,5 m of space between each sign on the ship.

  Rate this question:

 • 16. 

  Natężenie świateł burtowych przed dziobem powinno zmniejszać się do zaniku między:

  • A.

   2 a 3 poza przepisanymi sektorami

  • B.

   2 a 5 poza przepisanymi sektorami

  • C.

   1 a 3 poza przepisanymi sektorami

  Correct Answer
  C. 1 a 3 poza przepisanymi sektorami
  Explanation
  The correct answer is 1 a 3 poza przepisanymi sektorami. This means that the intensity of the sidelights in front of the bow should decrease until they disappear between sectors 1 and 3, excluding the designated sectors. This is in line with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS), which specify that sidelights should be visible from dead ahead to 22.5 degrees abaft the beam on their respective sides. Beyond these sectors, the sidelights should gradually decrease in intensity and eventually disappear.

  Rate this question:

 • 17. 

  Światła widoczne dookoła widnokręgu powinny być tak umieszczone, aby sektory ich zasłaniania przez konstrukcje statku nie były większe niż:

  • A.

   5

  • B.

   6

  • C.

   7

  Correct Answer
  B. 6
  Explanation
  The visible lights around the horizon should be placed in such a way that the sectors obstructed by the ship's structures are not larger than 6.

  Rate this question:

 • 18. 

  Natężenie świateł rufowych i świateł masztowych oraz świateł burtowych w obrębie 22,5 stopnia poza trawersem powinno zanikać:

  • A.

   Nie dalej niż 5 stopni poza przewidzianymi sektorami

  • B.

   Nie dalej niż 4 stopnie poza przewidzianymi sektorami

  • C.

   Nie dalej niż 3 stopnie poza przewidzianymi sektorami

  Correct Answer
  A. Nie dalej niż 5 stopni poza przewidzianymi sektorami
  Explanation
  The intensity of stern lights and masthead lights, as well as sidelights within 22.5 degrees beyond the beam, should diminish no further than 5 degrees beyond the prescribed sectors.

  Rate this question:

 • 19. 

  Pokazane poniżej światła pokazują statek:

  • A.

   Nieodpowiadający za swoje ruchy, w drodze

  • B.

   Nieodpowiadający za swoje ruchy, w drodze, posuwający się po wodzie

  • C.

   O ograniczonej zdolności manewrowej w drodze

  Correct Answer
  B. Nieodpowiadający za swoje ruchy, w drodze, posuwający się po wodzie
  Explanation
  The lights shown below indicate a vessel that is not responsible for its movements, is underway, and is moving through the water.

  Rate this question:

 • 20. 

  Znak dzienny statku nieodpowiadającego za swoje ruchy to:

  • A.

   Dwie kule umieszczone w linii pionowej

  • B.

   Trzy kule umieszczone w linii pionowej

  • C.

   Walec

  Correct Answer
  A. Dwie kule umieszczone w linii pionowej
  Explanation
  The correct answer is "dwie kule umieszczone w linii pionowej" (two balls placed in a vertical line). This is the correct answer because a ship that does not have control over its movements is required to display two balls in a vertical line during daylight hours. This signal indicates that the ship is not under command and other vessels should proceed with caution.

  Rate this question:

 • 21. 

  Trzy światła czerwone, widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone w pionie oznaczają:

  • A.

   Statek na mieliźnie

  • B.

   Statek nieodpowiadający za swoje ruchy

  • C.

   Statek ograniczony swoim zanurzeniem

  Correct Answer
  C. Statek ograniczony swoim zanurzeniem
  Explanation
  The three red lights, visible all around the horizon and placed vertically, indicate that the ship is restricted in its ability to maneuver due to its draft. This means that the ship's movement is limited because it is either carrying a heavy load or has shallow water beneath it. The lights serve as a warning to other vessels to exercise caution when approaching the ship.

  Rate this question:

 • 22. 

  Znak dzienny statku ograniczonego swoim zanurzeniem to:

  • A.

   Kula

  • B.

   Dwie kule umieszczone w linii pionowej

  • C.

   Walec

  Correct Answer
  C. Walec
  Explanation
  The daily sign of a ship limited by its draught is a cylinder.

  Rate this question:

 • 23. 

  Pokazane poniżej światła pokazują statek:

  • A.

   O ograniczonej zdolności manewrowej, w drodze

  • B.

   O ograniczonej zdolności manewrowej, w drodze, posuwający się po wodzie

  • C.

   Nieodpowiadający za swoje ruchy w drodze

  Correct Answer
  B. O ograniczonej zdolności manewrowej, w drodze, posuwający się po wodzie
  Explanation
  The lights shown below indicate a vessel with limited maneuverability, underway, and making way through the water.

  Rate this question:

 • 24. 

  Znak dzienny statku o ograniczonej zdolności manewrowej to:

  • A.

   Walec

  • B.

   Trzy kule umieszczone w linii pionowej

  • C.

   Kula, romb, kula umieszczone w linii pionowej

  Correct Answer
  C. Kula, romb, kula umieszczone w linii pionowej
 • 25. 

  Dodatkowe światła widoczne dookoła widnokręgu, czerwone nad zielonym, mogą pokazywać:

  • A.

   Statki żaglowe

  • B.

   Statki o napędzie mechanicznym o długości mniejszej 20 m

  • C.

   Statki zajęte połowem

  Correct Answer
  A. Statki żaglowe
  Explanation
  The additional lights visible around the horizon, with red above green, indicate the presence of sailing vessels. These lights are known as sidelights or navigation lights and are used to indicate the type of vessel and its direction of travel. In this case, the red light is positioned above the green light, which is a characteristic configuration for sailing vessels. This helps other vessels determine the presence and location of sailing vessels, allowing them to navigate safely and avoid collisions.

  Rate this question:

 • 26. 

  Pokazane poniżej światła pokazują statek:

  • A.

   O napędzie mechanicznym, w drodze, nie posuwający się po wodzie

  • B.

   żaglowy

  • C.

   O napędzie mechanicznym o długości poniżej niż 20 m

  Correct Answer
  B. żaglowy
  Explanation
  The lights shown below indicate a sailing ship. This means that the ship is propelled by sails and not by mechanical means. The other options mention a ship with mechanical propulsion or a ship with a length below 20 meters, but the correct answer specifically states that it is a sailing ship.

  Rate this question:

 • 27. 

  Pokazane poniżej światła pokazują statek:

  • A.

   O napędzie mechanicznym, w drodze, posuwający się po wodzie

  • B.

   żaglowy

  • C.

   O napędzie mechanicznym, w drodze

  Correct Answer
  C. O napędzie mechanicznym, w drodze
  Explanation
  The lights shown below indicate a ship with mechanical propulsion, currently underway and moving through the water. The term "napęd mechaniczny" refers to mechanical propulsion, which means that the ship is powered by engines rather than sails. The phrase "w drodze" means "on the way" or "underway," indicating that the ship is currently in motion. Therefore, the correct answer is that the ship has mechanical propulsion and is currently underway.

  Rate this question:

 • 28. 

  Statek pokazujący poniższe światła ma długość:

  • A.

   Do 50 m

  • B.

   Do 100m

  • C.

   Do 200 m

  Correct Answer
  A. Do 50 m
  Explanation
  The given question asks about the length of a ship based on the lights it displays. The correct answer is "do 50 m" which means "up to 50 m". This suggests that the ship displaying the mentioned lights is of a length that does not exceed 50 meters.

  Rate this question:

 • 29. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Zajęty trałowaniem w drodze

  • B.

   Zajęty trałowaniem w drodze, posuwający się po wodzie

  • C.

   Zajęty poławianiem inną metodą niż trałowanie w drodze, posuwający się po wodzie

  Correct Answer
  B. Zajęty trałowaniem w drodze, posuwający się po wodzie
  Explanation
  The given answer suggests that the lights indicate a ship that is engaged in towing operations while moving through the water. This means that the ship is using a method called trawling to catch fish or other marine organisms while it is in motion. The lights are used to signal other vessels about the ship's activities and its direction of movement.

  Rate this question:

 • 30. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Zajęty połowem, inny niż trałujący w drodze

  • B.

   Zajęty trałowaniem w drodze, nie posuwający się po wodzie

  • C.

   Zajęty połowem, inny niż trałujący na kotwicy

  Correct Answer
  C. Zajęty połowem, inny niż trałujący na kotwicy
  Explanation
  The correct answer is "occupied by fishing, other than trawling at anchor." This is because the lights described in the question indicate a ship that is engaged in fishing activities, but not specifically trawling while at anchor.

  Rate this question:

 • 31. 

  Znak dzienny statku zajętego połowem to:

  • A.

   Stożek skierowany wierzchołkiem w dół

  • B.

   Dwa stożki skierowane wierzchołkami do siebie, umieszczone jeden nad drugim

  • C.

   Romb

  Correct Answer
  B. Dwa stożki skierowane wierzchołkami do siebie, umieszczone jeden nad drugim
  Explanation
  The correct answer is "dwa stożki skierowane wierzchołkami do siebie, umieszczone jeden nad drugim" which translates to "two cones with their vertices facing each other, placed one above the other." This is the daily signal of a fishing vessel.

  Rate this question:

 • 32. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Na mieliźnie

  • B.

   Na kotwicy

  • C.

   O napędzie mechanicznym w drodze, nie posuwający się po wodzie

  Correct Answer
  B. Na kotwicy
  Explanation
  The given lights indicate that the ship is anchored.

  Rate this question:

 • 33. 

  Pokazujący poniższe światła statek widziany jest od strony jego:

  • A.

   Lewej burty

  • B.

   Prawej burty

  • C.

   Lewej lub prawej burty

  Correct Answer
  A. Lewej burty
  Explanation
  The ship is seen from the left side because the question asks about the side of the ship from which the lights are visible. Since the lights are on the left side of the ship, it can be concluded that the ship is seen from its left side.

  Rate this question:

 • 34. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Na mieliźnie

  • B.

   Nie odpowiadający za swoje ruchy, posuwający się po wodzie

  • C.

   Nieodpowiadający za swoje ruchy w drodze, nie posuwający się po wodzie

  Correct Answer
  A. Na mieliźnie
  Explanation
  The given answer "na mieliźnie" means "on a sandbank" in English. This suggests that the lights are indicating that the ship is stranded or stuck on a sandbank. The other options mention that the ship is not responsible for its movements, either moving on the water or not moving on the road, but they do not provide a specific location or situation like "na mieliźnie" does. Therefore, "na mieliźnie" is the most accurate and complete explanation for the given lights on the ship.

  Rate this question:

 • 35. 

  Znak dzienny statku na kotwicy to:

  • A.

   Walec

  • B.

   Dwie kule umieszczone w linii pionowej

  • C.

   Kula

  Correct Answer
  C. Kula
  Explanation
  The correct answer is "kula" because the daily signal for a ship at anchor is a ball. The ball is hoisted on a staff and it indicates that the ship is not in motion and is securely anchored. This signal is used to communicate to other ships and maritime authorities about the status and position of the anchored ship.

  Rate this question:

 • 36. 

  Znak dzienny statku na mieliźnie to:

  • A.

   Walec

  • B.

   Dwie kule umieszczone w linii pionowej

  • C.

   Trzy kule umieszczone w linii pionowej

  Correct Answer
  C. Trzy kule umieszczone w linii pionowej
  Explanation
  The daily mark of a ship on a sandbar consists of three balls arranged vertically.

  Rate this question:

 • 37. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Holujący, w drodze, długość zestawu > 200 m

  • B.

   Holujący, w drodze, długość zestawu ≤ 200 m

  • C.

   Holujący w drodze, posuwający się po wodzie, długość zestawu ≤ 200 m

  Correct Answer
  B. Holujący, w drodze, długość zestawu ≤ 200 m
  Explanation
  The correct answer is "holujący, w drodze, długość zestawu ≤ 200 m". This answer indicates that the lights are showing a ship that is being towed, in transit, and the length of the tow is less than or equal to 200 meters. This suggests that the ship being towed is relatively small or of average size.

  Rate this question:

 • 38. 

  Poniższe światła pokazują statek:

  • A.

   Zajęty trałowaniem, którego sieci uwięzły na przeszkodzie

  • B.

   Zajęty poławianiem inną metodą niż trałowanie, posuwający się po wodzie

  • C.

   Pełniący służbę pilotową

  Correct Answer
  C. Pełniący służbę pilotową
  Explanation
  The given answer suggests that the lights indicate that the ship is performing pilot duties. This means that the ship is guiding or assisting other vessels in navigating through a specific area, such as a harbor or a narrow channel. The lights are used to communicate the ship's position and its role to other vessels in the vicinity.

  Rate this question:

 • 39. 

  Statek lub obiekt pchany, nie tworzący z pchaczem jednostki zespolonej, powinien pokazywać:

  • A.

   światła burtowe

  • B.

   światło rufowe

  • C.

   światła burtowe i rufowe

  Correct Answer
  A. światła burtowe
  Explanation
  A statek lub obiekt pchany, which translates to "a towed vessel or object," should display światła burtowe, which means "side lights." This is because światła burtowe are required to indicate the presence and position of the vessel or object being towed. The answer does not include światło rufowe, which means "stern light," because a towed vessel or object is not required to display a stern light.

  Rate this question:

 • 40. 

  Statek lub obiekt holowany, inny niż zalewany, trudno zauważalny, powinien pokazywać:

  • A.

   światła burtowe

  • B.

   światło rufowe

  • C.

   światła burtowe i rufowe

  Correct Answer
  C. światła burtowe i rufowe
  Explanation
  Statek lub obiekt holowany, który jest trudno zauważalny, powinien pokazywać zarówno światła burtowe, jak i rufowe. Światła burtowe są widoczne z boku statku i pomagają innym jednostkom pływającym określić jego położenie. Światło rufowe jest widoczne z tyłu statku i informuje o kierunku, w którym się porusza. W przypadku obiektu holowanego, oba te światła są niezbędne, aby zapewnić odpowiednie oznakowanie i bezpieczeństwo na morzu.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.