Poziom Operacyjny - Ochrona środowiska Morskiego

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
C
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1452 | Total Attempts: 5,815,393
Questions: 21 | Attempts: 343

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Ochrona rodowiska Morskiego - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Czynniki klimatyczne takie jak: temperatura, woda, światło, wiatr, ciśnienie należą do:

  • A.

   Czynników biotycznych

  • B.

   Czynników abiotycznych

  • C.

   Czynników obojętnych

  Correct Answer
  B. Czynników abiotycznych
  Explanation
  Czynniki klimatyczne takie jak temperatura, woda, światło, wiatr i ciśnienie są czynnikami abiotycznymi. Czynniki abiotyczne to te, które pochodzą z nieożywionej części środowiska i nie są związane z organizmami żywymi. W przeciwieństwie do czynników biotycznych, które są związane z organizmami żywymi, czynniki abiotyczne mają wpływ na środowisko, ale nie są sami organizmami. W tym przypadku, czynniki klimatyczne są abiotycznymi czynnikami, które wpływają na różne aspekty środowiska, takie jak temperatura i dostępność wody.

  Rate this question:

 • 2. 

  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:

  • A.

   Gleba

  • B.

   Ciśnienie

  • C.

   Rośliny zielone (producenci)

  Correct Answer
  C. Rośliny zielone (producenci)
  Explanation
  The correct answer is "rośliny zielone (producenci)". This is because rośliny zielone, also known as producers, are living organisms that play a vital role in the marine ecosystem. They are able to convert sunlight into energy through photosynthesis, which forms the basis of the food chain. Without producers, other organisms in the marine environment would not have a source of energy to survive. Therefore, rośliny zielone are an important biotic factor in the marine environment.

  Rate this question:

 • 3. 

  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:

  • A.

   Konsumenci (zwierzęta)

  • B.

   Wiatr

  • C.

   światło

  Correct Answer
  A. Konsumenci (zwierzęta)
  Explanation
  Czynniki biotyczne to składniki środowiska morskiego, które są ożywione i mają wpływ na ekosystem. Konsumenci, czyli zwierzęta, są jednym z takich czynników biotycznych. Zwierzęta odgrywają ważną rolę w łańcuchu pokarmowym i wpływają na populacje innych organizmów w środowisku morskim. Dlatego są uważane za istotny element biotyczny w tym kontekście. Wiatr i światło, choć również istotne dla ekosystemu morskiego, są czynnikami abiotycznymi, ponieważ nie są ożywione.

  Rate this question:

 • 4. 

  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:

  • A.

   Woda

  • B.

   Reducenci (bakterie)

  • C.

   Prądy morskie

  Correct Answer
  B. Reducenci (bakterie)
  Explanation
  The correct answer is "reducenci (bakterie)". Biotic factors refer to living organisms that are part of the marine environment. Bacteria, specifically the decomposers or reducers, play a crucial role in breaking down organic matter and recycling nutrients in the marine ecosystem. They contribute to the overall balance and functioning of the ecosystem by decomposing dead organisms and organic waste, releasing essential nutrients back into the environment for other organisms to utilize.

  Rate this question:

 • 5. 

  Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78 dotyczy problemu ochrony środowiska morskiego:

  • A.

   Wybranych akwenów

  • B.

   Morza Bałtyckiego

  • C.

   W aspekcie globalnym

  Correct Answer
  C. W aspekcie globalnym
  Explanation
  The correct answer is "w aspekcie globalnym" because the MARPOL 73/78 convention is an international agreement that aims to prevent pollution of the seas by ships. It addresses the issue of protecting the marine environment on a global scale, rather than focusing on specific areas or selected waters such as the Baltic Sea. The convention sets out regulations and guidelines for the prevention of pollution from ships, including measures to control oil spills, sewage discharge, and the disposal of harmful substances. Its objective is to minimize the impact of shipping activities on the marine environment worldwide.

  Rate this question:

 • 6. 

  Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78 zawiera:

  • A.

   Trzy załączniki

  • B.

   Sześć załączników

  • C.

   Siedem załączników

  Correct Answer
  B. Sześć załączników
  Explanation
  The correct answer is "sześć załączników" which means "six annexes" in English. The MARPOL 73/78 convention is an international agreement aimed at preventing pollution from ships. It consists of six annexes that address different types of marine pollution, such as oil spills, sewage, garbage, air emissions, and harmful substances. Each annex contains specific regulations and requirements for ships to follow in order to reduce their impact on the marine environment.

  Rate this question:

 • 7. 

  Aneks I Konwencji MARPOL 73/78 zawiera przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu:

  • A.

   Szkodliwymi substancjami przewożonymi luzem

  • B.

   Olejami

  • C.

   Morza śmieciami i ściekami ze statków

  Correct Answer
  B. Olejami
  Explanation
  The correct answer is "olejami". The given options list different types of pollution that are addressed in Annex I of the MARPOL 73/78 Convention. Annex I specifically deals with the prevention of pollution by oil.

  Rate this question:

 • 8. 

  Złącznik VI Konwencji MARPOL 73/78, ratyfikowany w 2005 r., dotyczy:

  • A.

   Zanieczyszczeń spowodowanych wodami balastowymi

  • B.

   Zanieczyszczeń spowodowanych przez złomowanie statków

  • C.

   Zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza przez statki

  Correct Answer
  C. Zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza przez statki
  Explanation
  Annex VI of the MARPOL 73/78 Convention, ratified in 2005, specifically deals with the prevention of air pollution from ships. It sets out regulations and requirements for limiting emissions of sulfur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) from ship exhausts, as well as controlling the emission of ozone-depleting substances and volatile organic compounds. This annex aims to reduce the impact of ship emissions on the environment and human health by promoting the use of cleaner fuels, improving engine efficiency, and implementing emission control technologies.

  Rate this question:

 • 9. 

  Zjawisko eutrofizacji wód morskich jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla prawidłowego i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemu morskiego. Jest to zanieczyszczenie:

  • A.

   Olejowe

  • B.

   śmieciami ze statków

  • C.

   Związkami azotowymi i fosforowymi pochodzącymi z lądu i powodującymi intensywny zakwit

  Correct Answer
  C. Związkami azotowymi i fosforowymi pochodzącymi z lądu i powodującymi intensywny zakwit
  Explanation
  Eutrophication in marine waters is a serious threat to the proper and sustainable functioning of the marine ecosystem. It is caused by nitrogen and phosphorus compounds originating from land, which lead to excessive algal growth. This answer accurately identifies the main cause of eutrophication in marine waters as nitrogen and phosphorus compounds from land, which result in intense algal blooms.

  Rate this question:

 • 10. 

  Wody balastowe są zagrożeniem dla środowiska morskiego z powodu:

  • A.

   Przenoszenia żywych organizmów znajdujących się w tych wodach między kolejnymi portami

  • B.

   Z powodu wypompowywania różnych pozostałości ładunkowych

  • C.

   Z powodu wypompowywania pozostałości ładunkowych i zanieczyszczeń ze statku

  Correct Answer
  A. Przenoszenia żywych organizmów znajdujących się w tych wodach między kolejnymi portami
  Explanation
  Ballast water is a major source of introducing invasive species into new ecosystems. When ships take in ballast water in one port and discharge it in another, they also transport various organisms that are present in the water. These organisms can include bacteria, viruses, algae, and small invertebrates, which can have negative impacts on the local marine environment. Therefore, the correct answer states that ballast water is a threat to the marine environment due to the transfer of living organisms between ports.

  Rate this question:

 • 11. 

  Odolejacze stosowane do oczyszczania wód zenzowych powinny mieć skuteczność co najmniej:

  • A.

   4 ppm

  • B.

   12 ppm

  • C.

   15 ppm

  Correct Answer
  C. 15 ppm
  Explanation
  Odolejacze stosowane do oczyszczania wód zenzowych powinny mieć skuteczność co najmniej 15 ppm. This means that the odolejacze should be able to remove impurities from the water to a level of at least 15 parts per million. This ensures that the water is adequately purified and safe for use.

  Rate this question:

 • 12. 

  Konwencja MARPOL dzieli obszary morskie na obszary:

  • A.

   Specjalne i pozostałe

  • B.

   Szczególne dla ochrony środowiska

  • C.

   Uprzywilejowane w ochronie środowiska

  Correct Answer
  A. Specjalne i pozostałe
  Explanation
  The correct answer is "specjalne i pozostałe." The MARPOL Convention divides marine areas into special and other areas. This division is based on the level of environmental protection required in each area. Special areas are those where stricter regulations apply to prevent pollution, while other areas have less stringent requirements.

  Rate this question:

 • 13. 

  W Książce zapisów olejowych - część I. zawarte są informacje o:

  • A.

   Gospodarce wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej

  • B.

   Operacjach ładunkowych na zbiornikowcu

  • C.

   Procedury zrzutu pozostałości ładunku

  Correct Answer
  A. Gospodarce wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej
  Explanation
  The correct answer is "gospodarce wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej" which translates to "management of oily waters in the ship's engine room." This suggests that the book contains information about how to handle and dispose of oily water in the engine room of a ship. It may include procedures for preventing pollution and maintaining a clean and efficient engine room.

  Rate this question:

 • 14. 

  W Książce zapisów olejowych - część II. wpisuje się:

  • A.

   Operacje związane z wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej

  • B.

   Operacje ładunkowe na zbiornikowcu

  • C.

   Dane związane z bunkrowaniem statku

  Correct Answer
  B. Operacje ładunkowe na zbiornikowcu
  Explanation
  In the Oil Record Book - Part II, the operations related to oil-contaminated water in the ship's engine room are recorded. However, the correct answer is "operacje ładunkowe na zbiornikowcu" which means "cargo operations on a tanker". This suggests that the book is specifically used to record the cargo operations carried out on a tanker ship.

  Rate this question:

 • 15. 

  W spalarkach okrętowych można spalać:

  • A.

   Szlamy olejowe z siłowni okrętowej

  • B.

   Pozostałości olejowe ładunku ze zbiornikowca

  • C.

   Substancje objęte załącznikiem II Konwencji MARPOL

  Correct Answer
  A. Szlamy olejowe z siłowni okrętowej
  Explanation
  In maritime law, the MARPOL Convention (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) is an international agreement that aims to prevent pollution from ships. Annex II of the MARPOL Convention specifically deals with the control of pollution by noxious liquid substances in bulk. The answer states that sludge oil from the ship's engine room can be burned in shipboard incinerators. This is because sludge oil falls under the category of substances covered by Annex II of the MARPOL Convention.

  Rate this question:

 • 16. 

  Spalanie w spalarkach może odbywać się:

  • A.

   Bez ograniczeń

  • B.

   Z wyłączeniem wyłącznej strefy ekonomicznej

  • C.

   Z wyłączeniem portów, przystani i ujść rzek

  Correct Answer
  C. Z wyłączeniem portów, przystani i ujść rzek
  Explanation
  The correct answer states that the combustion in incinerators can occur with the exception of ports, harbors, and river outlets. This implies that the burning of waste materials in incinerators is allowed in most areas, but not in locations near ports, harbors, and river outlets.

  Rate this question:

 • 17. 

  Na kwicie bunkrowym powinna się znajdować:

  • A.

   Zawartość substancji PCB w paliwie

  • B.

   Zawartość siarki w paliwie

  • C.

   Ilość wody w paliwie

  Correct Answer
  B. Zawartość siarki w paliwie
  Explanation
  The correct answer is "zawartość siarki w paliwie" which means "sulfur content in fuel" in English. Sulfur content in fuel is an important factor to consider as it directly affects the emissions produced by burning the fuel. Higher sulfur content leads to higher emissions of sulfur dioxide, which contributes to air pollution and acid rain. Therefore, it is necessary to monitor and control the sulfur content in fuel to reduce environmental impacts.

  Rate this question:

 • 18. 

  Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym powinien zawierać:

  • A.

   Minimalną liczbę załogi statku

  • B.

   Aktualną listę kontaktową władz i osób, które należy zawiadomić o wypadku rozlewu olejowego

  • C.

   Ilość paliwa na statku

  Correct Answer
  B. Aktualną listę kontaktową władz i osób, które należy zawiadomić o wypadku rozlewu olejowego
  Explanation
  The correct answer is "aktualną listę kontaktową władz i osób, które należy zawiadomić o wypadku rozlewu olejowego". This is because an oil spill prevention plan should include a current contact list of authorities and individuals who need to be notified in case of an oil spill accident. This is important for prompt response and coordination of efforts to contain and mitigate the spill, as well as to comply with reporting requirements and ensure proper communication with relevant stakeholders. The other options, such as the minimum crew size and the amount of fuel on the ship, are not directly related to the prevention and response to oil spills.

  Rate this question:

 • 19. 

  Usuwanie do morza rozdrobnionego szkła jest dozwolone:

  • A.

   Poza obszarami specjalnymi

  • B.

   Nie jest dozwolone

  • C.

   Co najmniej 25 mil od brzegu

  Correct Answer
  B. Nie jest dozwolone
  Explanation
  Removing fragmented glass into the sea is not permitted.

  Rate this question:

 • 20. 

  Zbiornikowiec może w obszarach specjalnych:

  • A.

   Usuwać resztki ładunku pod warunkiem spełnienia normy 15 ppm

  • B.

   Nie może usuwać resztek ładunku do morza

  • C.

   Może usuwać resztki ładunku do morza, ale pod warunkiem, że maksymalna rata to 30 litrów na Mm

  Correct Answer
  B. Nie może usuwać resztek ładunku do morza
  Explanation
  The correct answer is "nie może usuwać resztek ładunku do morza" which means "cannot discharge residue to the sea." This answer is supported by the statement that the tanker cannot remove residues to the sea. The other options mention conditions under which residue removal is allowed, but this answer states that it is not allowed at all. Therefore, the correct answer is that the tanker cannot discharge residue to the sea.

  Rate this question:

 • 21. 

  Resztki ładunków niebezpiecznych kategorii X przewożonych luzem:

  • A.

   Mogą być zrzucane do morza, ale w odległości co najmniej 12 Mm od brzegu

  • B.

   Nie mogą być zrzucane do morza

  • C.

   Mogą być zrzucane do morza, ale ich stężenie nie może przekraczać 15 ppm

  Correct Answer
  B. Nie mogą być zrzucane do morza
  Explanation
  The correct answer states that the remnants of bulk dangerous goods of category X cannot be dumped into the sea. This means that it is not allowed to dispose of these remnants in the ocean.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.