Poziom Operacyjny - Ochrona środowiska Morskiego

21 Questions | Total Attempts: 252

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Ochrona rodowiska Morskiego - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Czynniki klimatyczne takie jak: temperatura, woda, światło, wiatr, ciśnienie należą do:
  • A. 

   Czynników biotycznych

  • B. 

   Czynników abiotycznych

  • C. 

   Czynników obojętnych

 • 2. 
  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:
  • A. 

   Gleba

  • B. 

   Ciśnienie

  • C. 

   Rośliny zielone (producenci)

 • 3. 
  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:
  • A. 

   Konsumenci (zwierzęta)

  • B. 

   Wiatr

  • C. 

   światło

 • 4. 
  Czynniki biotyczne to takie, które stanowią ożywiony element środowiska morskiego. Należą do nich:
  • A. 

   Woda

  • B. 

   Reducenci (bakterie)

  • C. 

   Prądy morskie

 • 5. 
  Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78 dotyczy problemu ochrony środowiska morskiego:
  • A. 

   Wybranych akwenów

  • B. 

   Morza Bałtyckiego

  • C. 

   W aspekcie globalnym

 • 6. 
  Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78 zawiera:
  • A. 

   Trzy załączniki

  • B. 

   Sześć załączników

  • C. 

   Siedem załączników

 • 7. 
  Aneks I Konwencji MARPOL 73/78 zawiera przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu:
  • A. 

   Szkodliwymi substancjami przewożonymi luzem

  • B. 

   Olejami

  • C. 

   Morza śmieciami i ściekami ze statków

 • 8. 
  Złącznik VI Konwencji MARPOL 73/78, ratyfikowany w 2005 r., dotyczy:
  • A. 

   Zanieczyszczeń spowodowanych wodami balastowymi

  • B. 

   Zanieczyszczeń spowodowanych przez złomowanie statków

  • C. 

   Zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza przez statki

 • 9. 
  Zjawisko eutrofizacji wód morskich jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla prawidłowego i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemu morskiego. Jest to zanieczyszczenie:
  • A. 

   Olejowe

  • B. 

   śmieciami ze statków

  • C. 

   Związkami azotowymi i fosforowymi pochodzącymi z lądu i powodującymi intensywny zakwit

 • 10. 
  Wody balastowe są zagrożeniem dla środowiska morskiego z powodu:
  • A. 

   Przenoszenia żywych organizmów znajdujących się w tych wodach między kolejnymi portami

  • B. 

   Z powodu wypompowywania różnych pozostałości ładunkowych

  • C. 

   Z powodu wypompowywania pozostałości ładunkowych i zanieczyszczeń ze statku

 • 11. 
  Odolejacze stosowane do oczyszczania wód zenzowych powinny mieć skuteczność co najmniej:
  • A. 

   4 ppm

  • B. 

   12 ppm

  • C. 

   15 ppm

 • 12. 
  Konwencja MARPOL dzieli obszary morskie na obszary:
  • A. 

   Specjalne i pozostałe

  • B. 

   Szczególne dla ochrony środowiska

  • C. 

   Uprzywilejowane w ochronie środowiska

 • 13. 
  W Książce zapisów olejowych - część I. zawarte są informacje o:
  • A. 

   Gospodarce wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej

  • B. 

   Operacjach ładunkowych na zbiornikowcu

  • C. 

   Procedury zrzutu pozostałości ładunku

 • 14. 
  W Książce zapisów olejowych - część II. wpisuje się:
  • A. 

   Operacje związane z wodami zaolejonymi w siłowni okrętowej

  • B. 

   Operacje ładunkowe na zbiornikowcu

  • C. 

   Dane związane z bunkrowaniem statku

 • 15. 
  W spalarkach okrętowych można spalać:
  • A. 

   Szlamy olejowe z siłowni okrętowej

  • B. 

   Pozostałości olejowe ładunku ze zbiornikowca

  • C. 

   Substancje objęte załącznikiem II Konwencji MARPOL

 • 16. 
  Spalanie w spalarkach może odbywać się:
  • A. 

   Bez ograniczeń

  • B. 

   Z wyłączeniem wyłącznej strefy ekonomicznej

  • C. 

   Z wyłączeniem portów, przystani i ujść rzek

 • 17. 
  Na kwicie bunkrowym powinna się znajdować:
  • A. 

   Zawartość substancji PCB w paliwie

  • B. 

   Zawartość siarki w paliwie

  • C. 

   Ilość wody w paliwie

 • 18. 
  Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym powinien zawierać:
  • A. 

   Minimalną liczbę załogi statku

  • B. 

   Aktualną listę kontaktową władz i osób, które należy zawiadomić o wypadku rozlewu olejowego

  • C. 

   Ilość paliwa na statku

 • 19. 
  Usuwanie do morza rozdrobnionego szkła jest dozwolone:
  • A. 

   Poza obszarami specjalnymi

  • B. 

   Nie jest dozwolone

  • C. 

   Co najmniej 25 mil od brzegu

 • 20. 
  Zbiornikowiec może w obszarach specjalnych:
  • A. 

   Usuwać resztki ładunku pod warunkiem spełnienia normy 15 ppm

  • B. 

   Nie może usuwać resztek ładunku do morza

  • C. 

   Może usuwać resztki ładunku do morza, ale pod warunkiem, że maksymalna rata to 30 litrów na Mm

 • 21. 
  Resztki ładunków niebezpiecznych kategorii X przewożonych luzem:
  • A. 

   Mogą być zrzucane do morza, ale w odległości co najmniej 12 Mm od brzegu

  • B. 

   Nie mogą być zrzucane do morza

  • C. 

   Mogą być zrzucane do morza, ale ich stężenie nie może przekraczać 15 ppm

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.