Polislagen Ultimate Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By JimmyP1F
J
JimmyP1F
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,302
Questions: 44 | Attempts: 1,302

SettingsSettingsSettings
Polislagen Ultimate Quiz - Quiz

Kombinera nytta med nöje! både på förfesten och för de ensamma hemmakvällarna.


Questions and Answers
 • 1. 

  Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvis och trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp

  • A.

   4 §

  • B.

   1 §

  • C.

   10 §

  • D.

   20 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 1 §
  Explanation
  The given answer is the correct one because it states that the purpose of the police's work is to maintain public order and safety and to provide protection and assistance to the public. This aligns with the statement in the question that the police's work aims to promote justice and security and ensure the public's protection and help.

  Rate this question:

 • 2. 

  Till polisen uppgifter hör att 1. Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. 2. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat. 3. Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. 4. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen. 5. Fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.

  • A.

   3 §

  • B.

   2 §

  • C.

   25 §

  • D.

   13 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 2 §
  Explanation
  The correct answer is 2 § because it states that the police have the responsibility to monitor and maintain public order and security, prevent disturbances, and intervene when such disturbances occur. This aligns with the role of the police to ensure the safety and well-being of the general public.

  Rate this question:

 • 3. 

  Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisenverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen attfortlöpande samarbeta med myndigheter inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som som bör föranleda någon åtgärd av dem. bestämmelser om skyldighet att anmäla till social socialnämden att ett barn kan behöva nämdens skydd finns i 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. Lag (2003:41).

  • A.

   40§

  • B.

   18§

  • C.

  • D.

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 3§
  Explanation
  The correct answer is 3§. The passage states that the police should collaborate with other authorities and organizations whose activities concern the police. Specifically, the police should continuously collaborate with authorities within the social services and promptly inform them about situations that require their intervention. The reference to section 14, paragraph 1 of the Social Services Act indicates that there is a legal obligation to report to the social services if a child is in need of their protection. Therefore, the correct answer is 3§.

  Rate this question:

 • 4. 

  Varje län utgör ett polisdistrikt. I varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten inom distriktet. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser bestämmer i vad mån en polismyndighet skall bedriva verksamhet utanför sitt distrikt. Polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån inte annat föreskrivs av regeringen. Regeringen avses vad som avses med polisman. Lag (1998:1555)

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

   31§

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 4§
  Explanation
  The correct answer is 4§ because it states that the police officers are employees of the police authorities, unless otherwise prescribed by the government. This section of the law clarifies the employment relationship between the police officers and the police authorities, emphasizing that the officers are under the authority and control of the police authorities.

  Rate this question:

 • 5. 

  För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Polisstyrelsen består av polismyndighetens chef (polischefen) och av det antal övriga ledamöter som regeringen bestämmer. Polisstyrelsen ledamöter förutom polischefen utses av regeringen. För dessa ledamöter skall lika många suppleanter utses. De ledamöter och suppleanter som utses skall vara svenska medborgare, vara bofasta inom distriktet och ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige. De bör utses så att erfarenhet av kommunal verksamhet blir företrädd bland dem. Vidare bör beaktas att de olika delarna av polisdistriktet blir representerade. Lag (1998:1555)

  • A.

   23§

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 5§
  Explanation
  The correct answer is 5§. According to the passage, the members of the Police Board, apart from the Police Chief, are appointed by the government. However, there is no mention of any specific section or article number associated with this statement. Therefore, the statement is incorrect.

  Rate this question:

 • 6. 

  Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämder för att under styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmer. I en polisnämd skall ingå antingen polischefen, den ställföreträdande polischefen eller chefen för respektive polisområde. Vidare skall det ingå ett antal ledamöter, lägst fem och högst 10, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa ledamöter utses av polissyrelsen. För de ledamöter som utses av polisstyrelsen skall lika många suppleanter utses. I fråga om deledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen tillämpas 5§ tredje stycket första och andrameningarna. Lag (2004:1356)

  • A.

   5a §

  • B.

   3a §

  • C.

   4a §

  • D.

   8a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 5a §
  Explanation
  According to the given text, Polisstyrelsen (the police board) has the authority to establish one or more police councils to lead the police authority within the district determined by the board. The police chief, the deputy police chief, or the chief of each police area must be included in the police council. Additionally, a number of members, between five and ten, determined by the police board, must also be included. These members are appointed by the police board, and an equal number of alternates must be appointed. The correct answer, 5a §, is likely the section of the law that specifically outlines the composition and appointment process of the police council.

  Rate this question:

 • 7. 

  Rikspolisstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet för polisväsendet och har tillsyn över detta. Styrelsen skall verka för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet. Regeringen kan uppdra åt rikspolisstyrelsen att att leda polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Regeringen kan också uppdra åt rikspolisstyrelsen att i särskilda hänseenden leda annan polisverksamhet. När rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet skall vad som i lag eller annan författning föreskrivs om polismyndighet i tillämpliga delar gälla även rikspolisstyrelsen. Lag (1989:445)

  • A.

  • B.

  • C.

   30§

  • D.

   14§

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 7§
  Explanation
  The correct answer is 7§. According to the given text, the Rikspolisstyrelsen can be tasked by the government to lead police operations to prevent and detect crimes against national security. Therefore, the statement that 7§ is incorrect is not accurate.

  Rate this question:

 • 8. 

  En arbetstagare som är anställd vid rikspolisstyrelsen för att arbeta i polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet får förflyttas till en annan statlig anställning enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. En arbetstagare som är polisman får därvid endast förflyttas till en annan anställning som polisman. Förflyttning enligt första stycket till en anställning hos en myndighet inom något annat verksamhetsområde får endast ske om arbetsuppgifterna är likartade eller arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen. I mål eller ärenden om förflyttning skall 36 § andra stycket, 37 och 39 §§ lagen(1994:260) om offentlig anställning tillämpas. Lag (1994:1051)

  • A.

   7a §

  • B.

   6a §

  • C.

   8a §

  • D.

   9a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 7a §
  Explanation
  The correct answer is 7a §. According to the given passage, an employee who is employed by the National Police Board to work in police operations to prevent and detect crimes against national security may be transferred to another state employment according to the regulations issued by the government. The passage also states that a police officer can only be transferred to another position as a police officer. Therefore, the correct answer is 7a §, as it aligns with the information provided in the passage.

  Rate this question:

 • 9. 

  En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket.

  • A.

   9 §

  • B.

   21 §

  • C.

   10 §

  • D.

   8 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 8 §
  Explanation
  The correct answer is 8 § because it states that if force needs to be used, it should only be used to the extent necessary to achieve the intended result. It also emphasizes that any intervention that restricts fundamental freedoms and rights should not be based solely on the provisions in the first paragraph. This section highlights the importance of proportionality and the consideration of the purpose and circumstances of the intervention.

  Rate this question:

 • 10. 

  När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske. En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Lag (1998:27).

  • A.

   29 §

  • B.

   9 §

  • C.

   19 §

  • D.

   13 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 9 §
  Explanation
  When a police officer becomes aware of a crime that falls under public prosecution, they must report it to their superior as soon as possible. However, a police officer may choose to waive the report if the circumstances of the specific case are insignificant and it is obvious that the offense would not result in any other penalty than a fine. This is stated in 9 § of the law (1998:27).

  Rate this question:

 • 11. 

  En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 1. han möts med våld eller hot om våld, 2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande, 3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

  • A.

   11 §

  • B.

   10 §

  • C.

   12 §

  • D.

   16 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 10 §
  Explanation
  Section 10 of the law states that a police officer may use force to carry out a service action if other means are insufficient and it is justifiable given the circumstances. This includes situations where the officer is met with violence or threats of violence, when someone resists arrest or attempts to escape, when there is a need to prevent a criminal act or danger to life, health, valuable property, or the environment, when the officer needs to remove someone from an area or carry out certain actions such as body search or seizure of property, when stopping or checking a vehicle or its cargo, when gaining access to or securing a building, room, or area, assisting in official duties or executing a court order, or when it is necessary for public order or security and cannot be achieved without the use of force. The use of force against a person is only allowed in cases mentioned in paragraphs 4 and 6, and only if the officer or the person they are assisting is met with resistance.

  Rate this question:

 • 12. 

  Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet. Lag (2010:620).

  • A.

   12a §

  • B.

   10a §

  • C.

   11a §

  • D.

   16a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 10a §
  Explanation
  The correct answer is 10a § because it states that the provisions in Chapter 4, Section 10, first paragraph of the Detention Act (2010:611) regarding the right to impose imprisonment also apply when a police officer takes someone into custody or otherwise restricts someone's freedom of movement. This means that the provisions regarding the right to impose imprisonment are applicable in situations where a police officer restricts someone's freedom of movement.

  Rate this question:

 • 13. 

  Har polismyndighet enligt en särskild föreskrift befogenhet att besluta att någon skall omhändertas, får en polisman omhänderta denne i avvaktan på polismyndighetens beslut, om polismannen finner 1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och 2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara.

  • A.

   12 §

  • B.

   11§

  • C.

   9 §

  • D.

   22 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 11§
  Explanation
  According to the given passage, a police officer has the authority to detain someone pending a decision by the police authority if certain conditions are met and if delaying the detention would pose a danger to life, health, or safety. The correct answer, 11§, is likely referring to a specific section or paragraph within a legal document that outlines these conditions and powers of the police officer.

  Rate this question:

 • 14. 

  Anträffas någon, som kan antas vara under arton år, under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Lag (1991:140).

  • A.

   13 §

  • B.

   12 §

  • C.

   12a §

  • D.

   14 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 12 §
  Explanation
  The correct answer is 12 §. According to the given text, if someone who is assumed to be under eighteen years old is found in conditions that clearly pose an imminent and serious risk to their health or development, a police officer can take them into custody and promptly hand them over to their parents, guardians, or the social welfare board. This is stated in the law (1991:140).

  Rate this question:

 • 15. 

  Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den enskilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus. Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjligheterna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Lag (2005:469).

  • A.

   12a §

  • B.

   12 §

  • C.

   13a §

  • D.

   10a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 12a §
  Explanation
  The correct answer is 12a §. This is because the passage states that if there is reasonable cause to believe that someone should be taken into custody under the law on care for substance abusers in certain cases, and the decision of the social welfare board regarding such custody cannot be delayed due to an imminent and serious risk of harm to the individual, the individual may be taken into custody by a police officer and promptly transferred to a hospital. The provisions in the first paragraph do not restrict the possibility of taking a person into custody under the law on the taking into custody of intoxicated persons, etc.

  Rate this question:

 • 16. 

  Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas. Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas.

  • A.

   13 §

  • B.

   13a §

  • C.

   13b §

  • D.

   13c §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 13 §
  Explanation
  Section 13 of the given law states that if someone's behavior disrupts public order or poses an immediate danger to it, a police officer can remove or exclude them from a certain area or space in order to maintain order. The same applies if such action is necessary to prevent a punishable act. If the measures mentioned in the first paragraph are insufficient to achieve the intended result, the person can be temporarily detained.

  Rate this question:

 • 17. 

  Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1998:27).

  • A.

   13 §

  • B.

   13a §

  • C.

   13b §

  • D.

   13c §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 13a §
  Explanation
  The correct answer is 13a § because it states that if someone tries to enter or stay in an area or space where access has been prohibited by this law or another regulation, a police officer can reject or remove them from the area or space when necessary to maintain order or security. It also applies to someone who refuses to leave such an area or space or does not follow a specified route according to this law. This aligns with the given information about trespassing and the authority of a police officer to take action in such situations.

  Rate this question:

 • 18. 

  Har polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet skall uppnås. Lag (1998:27).

  • A.

   13§

  • B.

   13a §

  • C.

   13b §

  • D.

   13c §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 13b §
  Explanation
  According to the given information, the correct answer is 13b §. This section states that with the support of Chapter 2, Section 22 or 23 of the Public Order Act (1993:1617), the police authority can cancel or dissolve a public meeting or event. In order to achieve the purpose of the decision, a police officer can reject or remove participants and spectators if necessary.

  Rate this question:

 • 19. 

  Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas.
  •    Om en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.
  • En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten endast om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. Lag (2009:389).

  • A.

   13 §

  • B.

   13a §

  • C.

   13b §

  • D.

   13c §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 13c §
  Explanation
  Section 13c allows for the removal of participants in a gathering if their behavior disrupts public order or poses an immediate danger to it. If the measures taken under section 13c are insufficient to maintain order, participants may be removed from the area or space further than what is allowed under section 13c (extended removal). However, extended removal cannot restrict participants' freedom of movement for longer than two hours. This action can be taken without prior decision from the police authority only if it is urgent and waiting for the police authority's decision is not possible.

  Rate this question:

 • 20. 

  Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning anta att hans uppgift om denna är oriktig.

  • A.

   23 §

  • B.

   16 §

  • C.

   11 §

  • D.

   14 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 14 §
  Explanation
  According to the given text, if an unknown person is encountered by a police officer and there is reason to believe that the person is wanted or sought after, the officer has the right to detain the person for identification if they refuse to provide information about their identity or if there is reason to believe that their provided information is false. The correct answer, 14 §, aligns with this explanation.

  Rate this question:

 • 21. 

  Den som har omhändertagits enligt denna lag eller avlägsnats enligt 13 c § andra stycket ska underrättas om anledningen till omhändertagandet eller avlägsnandet så snart som möjligt. Den polisman som har verkställt ett omhändertagande ska så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin förman. Har omhändertagandet inte redan upphört ska förmannen omedelbart pröva om det ska bestå.
  •    Innebär förmannens beslut att den som har omhändertagits enligt 11 § ska hållas kvar eller har ingripandet gjorts med stöd av 12 §, ska förmannen skyndsamt underrätta polismyndigheten om omhändertagandet och skälet till detta.
  •    Polismyndigheten ska snarast möjligt efter ett omhändertagande enligt 11 § meddela beslut enligt vad som är föreskrivet om detta. Lag (2009:389).

  • A.

   19 §

  • B.

   15 §

  • C.

   5 §

  • D.

   28 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 15 §
  Explanation
  According to the given text, if the decision of the supervisor implies that the person who has been taken into custody according to section 11 should be detained or if the intervention has been made based on section 12, the supervisor must promptly notify the police authority of the detention and the reason for it. Therefore, the correct answer is section 15.

  Rate this question:

 • 22. 

  Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra stycket skall förhöras så snart som möjligt.
  • Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket skall den omhändertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Den som är under arton år får dock hållas kvar för att genom polisens försorg skyndsamt kunna överlämnas till sina föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. Ingen får hållas kvar längre än sex timmar. Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen gå honom till handa med råd och upplysningar samt, om det lämpligen kan ske, samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose sådant behov.
  •    När någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder för att hans identitet skall fastställas skyndsamt vidtas. Den omhändertagne skall omedelbart friges så snart han har identifierats. Han får dock inte hållas kvar under längre tid än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han identifieras, tolv timmar. Lag (1991:140).

  • A.

   16 §

  • B.

   16a §

  • C.

   19 §

  • D.

   17a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 16 §
  Explanation
  According to the given passage, if someone has been taken into custody according to section 16 or section 13, they should be interrogated as soon as possible. If the custody has been done according to section 13, the person should be released as soon as possible after the interrogation. However, if the person is under eighteen years old, they can be held for a short period of time to be handed over to their parents, guardian, a social services officer, or any other suitable adult. No one can be held for longer than six hours. If the detained person is deemed to be in need of help or support from society, the police should provide advice and information and, if possible, consult with another governmental organization responsible for meeting such needs. Therefore, the correct answer is section 16.

  Rate this question:

 • 23. 

  Vid omhändertagande enligt denna lag skall tillses att åtgärden inte orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den som har omhändertagits får inte underkastas annan inskränkning i sin frihet än som behövs med hänsyn till ändamålet med åtgärden, ordning eller säkerhet. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar. Lag (1998:27).

  • A.

   17 §

  • B.

   17a §

  • C.

   18 §

  • D.

   18a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 17 §
  Explanation
  According to the given text, the correct answer is 17 §. The text states that when taking action according to this law, it must be ensured that the measure does not cause greater inconvenience to the person being taken care of than is unavoidable considering the purpose of the measure or attract unnecessary attention. This aligns with the content of 17 §, which likely discusses the same principle.

  Rate this question:

 • 24. 

  Om den som har omhändertagits enligt denna lag eller enligt sådana särskilda föreskrifter som avses i 11 § eller som på någon annan grund är skyldig att stanna kvar hos polisen begär det eller om det annars finns skäl för det, ska någon av hans eller hennes närmaste anhöriga eller någon annan person som står honom eller henne särskilt nära underrättas om åtgärden. Vid pågående brottsutredning får dock underrättelsen inte lämnas förrän det kan ske utan men för utredningen.
  •    Om den berörde motsätter sig att någon underrättas om åtgärden, får underrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.
  •    Underrättelse behöver inte lämnas om åtgärden har upphört. Lag (2008:70).

  • A.

   17 §

  • B.

   17a §

  • C.

   18 §

  • D.

   19 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 17a §
  Explanation
  According to the given text, if a person who has been taken into custody under this law or any other regulations is required to stay with the police, their closest relatives or someone close to them should be notified of the measure, unless there are reasons not to do so during an ongoing criminal investigation. However, if the person objects to anyone being notified about the measure, notification can only be given if there are exceptional reasons. Therefore, the correct answer is 17a §, as it accurately reflects the information provided in the text.

  Rate this question:

 • 25. 

  Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket. Angående omhändertagande av berusade personer finns bestämmelser i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m. m.

  • A.

   17 §

  • B.

   13 §

  • C.

   18 §

  • D.

   18a §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 18 §
  Explanation
  According to Section 18 of the Code of Judicial Procedure, if someone is to be arrested, they cannot be detained or held according to Section 13, second paragraph. This means that once a person is arrested, they cannot be held without a valid legal reason. Therefore, the given answer of 18 § is correct as it aligns with the information provided in the question.

  Rate this question:

 • 26. 

  En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig
  • 1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
  • 2. för att hans identitet skall kunna fastställas.
  En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter
  • 1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller
  • 2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858).

  • A.

   19 §

  • B.

   20 §

  • C.

   20a §

  • D.

   25 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 19 §
  Explanation
  According to 19 § of the law, a police officer can perform a body search on a person if it is necessary for reasons of safety to seize weapons or other dangerous objects, or to establish their identity. This means that the correct answer is 19 §.

  Rate this question:

 • 27. 

  20 § För att söka efter en person som med laga stöd skall omhändertas får en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning skall omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid föremålets ägare eller innehavare. För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman undersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den avvikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjukvårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.    En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan kl. 21.00 och 6.00.    I fråga om husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat beslag och av den som skall gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (1991:665).

  • A.

   20 §

  • B.

   20a §

  • C.

   21 §

  • D.

   26 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 20 §
  Explanation
  The correct answer is 20 §. This section of the law states that a police officer has the authority to enter the residence or any other place belonging to or used by a person who is being sought with legal support. The same applies to a public place that is accessible to the public. If there are specific reasons to believe that the person being sought is staying elsewhere, the police officer may also enter that place. Similarly, a police officer has the authority to enter a residence or any other place to search for an object that the police are authorized to seize. The same rules apply to the owner or possessor of the object.

  Rate this question:

 • 28. 

  En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2006:387).

  • A.

   20 §

  • B.

   20a §

  • C.

   28 §

  • D.

   13 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 20a §
  Explanation
  The correct answer is 20a §. This section states that a police officer is allowed to search a vehicle to look for weapons or other dangerous objects that can be used in crimes against life or health, if it can be assumed, based on the circumstances, that such an object may be found and subject to forfeiture according to Chapter 36, Section 3 of the Penal Code. This section grants the authority to search a vehicle in specific situations related to potential threats to public safety.

  Rate this question:

 • 29. 

  En polisman får också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, om det finns anledning anta att någon där har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp. En sådan åtgärd får vidtas även när det är nödvändigt för efterspaning av någon som är försvunnen, om denne kan antas behöva hjälp.

  • A.

   8 §

  • B.

   21 §

  • C.

   22 §

  • D.

   16 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 21 §
  Explanation
  The correct answer is 21 §. This section states that a police officer is allowed to gain access to a house, room, or other place if there is reason to believe that someone there has died, is unconscious, or otherwise unable to call for help. This action can also be taken when it is necessary to search for someone who is missing and may be in need of assistance.

  Rate this question:

 • 30. 

  En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel 1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott, 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller 4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet. Lag (2002:577).

  • A.

   19 §

  • B.

   30 §

  • C.

   22 §

  • D.

   23 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 22 §
  Explanation
  Section 22 of the law allows a police officer to stop a vehicle or other means of transportation if it is necessary to intervene against someone in the vehicle by depriving them of their freedom, restricting their freedom of movement, or subjecting them to body search or inspection. This means that the officer can stop the vehicle if there is a need to take action against someone who is in the vehicle and poses a potential threat or is involved in criminal activity.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats, 1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål, 2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot trafik med visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.    Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en polisman för att söka efter ett farligt föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen.    En åtgärd som avses i denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten. Lag (2009:389).

  • A.

   13 §

  • B.

   9 §

  • C.

   23 §

  • D.

   25 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 23 §
 • 32. 

  Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller passkontrollant för den som inte är anställd som sådan inom polisväsendet och inte heller är polisman. Ett förordnande för en arrestantvakt får avse även bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen. I förordnandet skall verksamhetens art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas. Lag (1998:600).

  • A.

   23 §

  • B.

   23a §

  • C.

   18 §

  • D.

   30 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 23a §
  Explanation
  According to the given information, the Polismyndigheten (Police Authority) can appoint someone as an arrest guard or passport controller even if they are not employed within the police force and are not police officers themselves. This appointment can also include security duties outside of the detention facilities, and the nature and scope of the activities should be specified in the appointment. It is also mentioned that the appointment can be revoked. The correct answer, 23a §, is likely the specific section of the law that governs this appointment and its conditions.

  Rate this question:

 • 33. 

  I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar.
  •    Under samma förutsättningar som anges i första stycket får polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg.
  •    Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas, får en polisman, i avvaktan på polismyndighetens beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra stycket. Lag (1998:27).

  • A.

   24 §

  • B.

   24a §

  • C.

   24b §

  • D.

   24c §

  • E.

   24d §

  • F.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 24 §
  Explanation
  According to the given text, the correct answer is 24 §. The text states that in the event of serious disturbances to public order or security, the police authority has the power to prohibit access to a certain area or space if necessary to maintain order or security. This aligns with the provisions of 24 §, which grants the police authority to take such measures in exceptional circumstances.

  Rate this question:

 • 34. 

  Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för färden eller, om så krävs, fordonet.
  •    Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvändigt för att söka efter sådan egendom som anges där, får en polisman kroppsvisitera den person som kan komma att göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet. Lag (2004:1032).

  • A.

   24 §

  • B.

   24a §

  • C.

   24b §

  • D.

   24c §

  • E.

   24d §

  • F.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 24a §
  Explanation
  The correct answer is 24a §. According to this section of the law, if there are special reasons to believe that there is a risk of committing a crime under sections 4 or 4a of the law on punishment for certain traffic offenses, a police officer may temporarily take possession of vehicle keys or other items necessary for the vehicle in order to prevent the crime. Additionally, if the conditions in the first paragraph are met and it is necessary to search for such property as specified there, a police officer may conduct a body search on the person who may be guilty of the offense and search the vehicle.

  Rate this question:

 • 35. 

  En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom med stöd av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen skall omedelbart pröva om omhändertagandet skall bestå. Lag (2004:1032).

  • A.

   24 §

  • B.

   24a §

  • C.

   24b §

  • D.

   24c §

  • E.

   24d §

  • F.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 24b §
  Explanation
  According to the given information, a police officer who has decided to confiscate property with the support of section 24a should promptly report it to their supervisor. The supervisor should immediately assess whether the confiscation should be upheld. However, there is no mention of section 24b in the provided text. Therefore, the statement claiming that 24b § is the correct answer is incorrect.

  Rate this question:

 • 36. 

  Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för det och får inte vara längre än 24 timmar. Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan. Lag (2004:1032).

  • A.

   24 §

  • B.

   24a §

  • C.

   24b §

  • D.

   24c §

  • E.

   24d §

  • F.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 24c §
  Explanation
  According to the given statement, an intervention should cease as soon as there is no longer a reason for it and should not exceed 24 hours. The property taken during the intervention should be returned to the person from whom it was taken, unless there are specific reasons to give it to someone else. The correct answer, 24c §, is the most relevant option as it aligns with the conditions mentioned in the statement.

  Rate this question:

 • 37. 

  Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens räkning.  Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandet delges underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller säljas. Om det är känt att någon annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges en sådan underrättelse. Lag (2004:1032).

  • A.

   24 §

  • B.

   24a §

  • C.

   24b §

  • D.

   24c §

  • E.

   24d §

  • F.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  E. 24d §
 • 38. 

  Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige skall på begäran av en polismyndighet skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som företaget har tillgång till. Transportföretaget har endast skyldighet att lämna de uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och medpassagerare samt sättet för betalning och bokning.    Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket endast om uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten. Lag (1998:27).

  • A.

   15 §

  • B.

   25 §

  • C.

   26 §

  • D.

   28 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 25 §
  Explanation
  Section 25 states that a transport company that transports goods, passengers, or vehicles to or from Sweden must, at the request of a police authority, promptly provide the relevant information about incoming and outgoing transports that the company has access to. However, the transport company is only obligated to provide passenger information regarding name, travel route, luggage, co-passengers, and the method of payment and booking. Therefore, the correct answer is 25 §.

  Rate this question:

 • 39. 

  Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt att de görs läsbara för polismyndigheten genom terminalåtkomst.    Polismyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella transporter. Polismyndigheten får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt.    Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom terminalåtkomst, skall omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för utredning av eller lagföring för brott. Lag (1998:27).

  • A.

   23 §

  • B.

   30 §

  • C.

   26 §

  • D.

   20 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 26 §
  Explanation
  The correct answer is 26 §. According to the given information, transport companies are required to provide information in a readable format to the police authority through terminal access. The police authority can only access the information to the extent and for the time necessary to check current transports. They are not allowed to modify, process, or store the data held available in this way. Any information about individuals that is not provided through terminal access should be immediately destroyed if it is found to be irrelevant to the investigation or prosecution of a crime. Therefore, the correct section is 26 §.

  Rate this question:

 • 40. 

  Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål. Av protokollet ska det framgå
  • 1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
  • 2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
  • 3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
  • 4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
  • 5. tiden för ingripandet samt
  • 6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
   Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse som förman vid ingripandet.    I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag, husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Lag (2008:378).

  • A.

   4 §

  • B.

   5 §

  • C.

   27 §

  • D.

   13 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  C. 27 §
  Explanation
  The correct answer is 27 §. This is because section 27 of the law states that a protocol should be made for interventions that involve someone being rejected, removed, taken into custody, or arrested, as well as for searches and similar measures. The protocol should include information about who made the decision, the basis for the decision, who participated in the intervention, who the intervention was directed against, the time of the intervention, and any other relevant information. Therefore, 27 § is the correct answer.

  Rate this question:

 • 41. 

  Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon eller annat transportmedel. Ett sådant protokoll skall innehålla uppgift om skälen för åtgärden. Ansvarig för att protokoll upprättas är den som har fattat beslutet. Lag (1998:27).

  • A.

   8 §

  • B.

   28 §

  • C.

   21 §

  • D.

   25 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 28 §
  Explanation
  Section 28 of the law requires that a protocol be made for interventions involving the use of imprisonment, firearms, tear gas, and technical aids to stop vehicles or other means of transport. The protocol must include information about the reasons for the action. The responsible person for making the protocol is the one who made the decision.

  Rate this question:

 • 42. 

  Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1-4 gäller även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller även en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som utövar befogenhet som där anges för trafiknykterhetskontroll.    När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.    Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.    Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än en polismyndighet. Lag (2008:326).

  • A.

   29 §

  • B.

   30 §

  • C.

   1 §

  • D.

   15 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  A. 29 §
 • 43. 

  Närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1998:27).

  • A.

   31 §

  • B.

   29 §

  • C.

   32 §

  • D.

   30 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  D. 30 §
  Explanation
  The correct answer is 30 §. This is because the given statement states that "Närmare föreskrifter för verkställighet av denna lag meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer." This means that the specific regulations for implementing this law will be determined and announced by the government or the authority appointed by the government. Section 30 of the law most likely contains the details about the execution and implementation of the law, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 44. 

  Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådant säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra myndigheter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete. Lag (2006:515).

  • A.

   2 §

  • B.

   2a §

  • C.

   10 §

  • D.

   13 §

  • E.

   Påståendet är felaktigt

  Correct Answer
  B. 2a §
  Explanation
  The correct answer is 2a §. This section states that the government can issue regulations regarding special personal security work for witnesses and other threatened individuals. These regulations can also specify that other authorities are allowed to conduct special personal security work. This means that the statement in the question is correct.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 11, 2012
  Quiz Created by
  JimmyP1F
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.