Pagbuo Ng Salita

12 Questions | Total Attempts: 800

SettingsSettingsSettings
Pagbuo Ng Salita - Quiz

Ang pagsasanay na ito ay naglalayong sukatin ang iyong natutuhan sa pagbuo ng mga salita.


Questions and Answers
 • 1. 
  Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama-sama ang mga pantig na ito? (las, tsi, ne)
  • A. 

   Medyas

  • B. 

   Tsinelas

  • C. 

   Perlas

  • D. 

   Kwintas

 • 2. 
  Aling mga bagong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang unang pantig ng salitang sitaw? (Higit sa isa ang kasagutan.)
  • A. 

   Bataw

  • B. 

   Sabaw

  • C. 

   Litaw

  • D. 

   Bitaw

  • E. 

   Galaw

 • 3. 
  Anong bagong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang pula?
  • A. 

   Pala

  • B. 

   Pata

  • C. 

   Puso

  • D. 

   Pana

 • 4. 
  Ang mabubuo bang salita kapag pinagsama-sama ang mga pantig na gu, ka, tan, ba ay kagubatan?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Anong bagong salita ang mabubuo sa salitang buhay kapag dinagdagan ng mga pantig na ka at an?
  • A. 

   Kabahayan

  • B. 

   Kapatagan

  • C. 

   Kabuhayan

  • D. 

   Bahay-bahayan

 • 6. 
  Anong mga bagong salita ang mabubuo kapag pinalitan mo ang simulang pantig ng salitang palay? (higit sa isa ang sagot.)
  • A. 

   Gulay

  • B. 

   Tangkay

  • C. 

   Tulay

  • D. 

   Suklay

  • E. 

   Bantay

 • 7. 
  Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama ang mga pantig na ga, la, a, an?
  • A. 

   Palayan

  • B. 

   Alagaan

  • C. 

   Maalaga

  • D. 

   Gumanda

 • 8. 
  Ang mabubuo bang bagong salita kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang sisiw ay saliw?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Ano ang TOTOO sa pagbuo ng salita?
  • A. 

   Ito ay ang paghahati ng mga salita.

  • B. 

   Ito ang pagsusunod-sunod ng mga salita.

  • C. 

   Ito ay ang pagsasama-sama ng mga pantig.

  • D. 

   Ito ay ang pagpapaikli ng mga salita.

 • 10. 
  Aling salita ang HINDI mabubuo kapag pinalitan ang simulang pantig ng salitang sanga?
  • A. 

   Banga

  • B. 

   Langka

  • C. 

   Bunga

  • D. 

   Hinga

 • 11. 
  Alin sa sumusunod na larawan ang tumutukoy sa salitang mabubuo kapag pinagsama-sama ang mga pantig na ri, ba, ha, hag?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.