Գնումների մասին օրենքը

50 Questions | Total Attempts: 649

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից
  • A. 

   Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • B. 

   Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • C. 

   Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են:

 • 2. 
  Պատվիրատու չի կարող հանդիսանալ
  • A. 

   ՀՀ կենտրոնական բանկը

  • B. 

   Երևանի քաղաքապետարանը

  • C. 

   Առնվազն 33% պետական մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձը

  • D. 

   ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը

 • 3. 
  Գնում կարող է համարվել
  • A. 

   Միայն նյութական ապրանքների ձեռքբերումը

  • B. 

   Միայն անկանխիկ վճարմամբ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C. 

   Փոխանակման ձևով ծառայությունների ձեռքբերումը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 4. 
  Շրջանակային համաձայնագիրը
  • A. 

   Հիմնական պայմանագիր կնքելու նպատակով կնքվող նախնական պայմանագիր է

  • B. 

   Լրացնում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի դրույթները

  • C. 

   Սահմանում է արդեն իսկ կնքված պայմանագրի կողմերի իրավունքների շրջանակը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 5. 
  Գնումների բազային միավորը կազմում է
  • A. 

   10 հազ. ՀՀ դրամ

  • B. 

   30 հազ. ՀՀ դրամ

  • C. 

   100 հազ. ՀՀ դրամ

  • D. 

   1 մլն ՀՀ դրամ

 • 6. 
  Պատվիրատու է հանդիսանում
  • A. 

   Մինչև 50% բաժնեմաս ունեցող պետության կամ համայնքային կազմակերպությունները

  • B. 

   Հանրային կազմակերպությունները

  • C. 

   Մասնավոր կազմակերպությունները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 7. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով պայմանագիր է համարվում
  • A. 

   Երկու կողմերի գրավոր համաձայնությունը

  • B. 

   Գնում կատարելու նպատակով կնքվող գրավոր գործարք

  • C. 

   Պատվիրատուի կողմից մասնակցին առաջարկվող պայմանները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 8. 
  Ստորև ներկայացված տարբերակներից, ո°րը չի համարվում գնում` համաձայն
  • A. 

   Լիզինգը

  • B. 

   Փոխանակման ձևով ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերումը

  • C. 

   Արժեթղթերի ձեռքբերումը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 9. 
  Ներկայացված ո՞ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում մասնակից:
  • A. 

   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը

  • B. 

   սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները

  • C. 

   անհատ ձեռնարկատերերը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 10. 
  Մասնակից է համարվում
  • A. 

   Այն անձը, ում պատվիրատուն առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • B. 

   Այն անձը, ով պատվիրատուին առաջարկում է կնքել պայմանագիր

  • C. 

   Այն անձը, ով պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցում է գնումների գործընթացին

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 11. 
  Հայտ է համարվում
  • A. 

   Հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկը

  • B. 

   Պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններ

  • C. 

   Մասնակցի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջոցը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 12. 
  Ո°ր ձեռքբերումն է կոչվում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում:
  • A. 

   նյութական արժեքների ձեռքբերումը, որոնց համար խորհրդատվության կարիք կա պատվիրատուի մոտ

  • B. 

   ոչ նյութական արժեքների ձեռքբերումը` ֆիզիկական սուբստանցիայից զուրկ ակտիվները

  • C. 

   տեխնիկական բնութագրերը հստակեցնելու համար ձեռքբերվող ոչ նյութական ակտիվները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 13. 
  Ներկայացված ո°ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում պատվիրատու:
  • A. 

   ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները

  • B. 

   պետության կամ համայնքների հիմնարկները

  • C. 

   ՀՀ հասարակական կազմակերպությունները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 14. 
      Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում
  • A. 

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարության ապահովումը

  • B. 

   Ընտրված մասնակիցների հետ երկարատև հարաբերությունների հաստատումը

  • C. 

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D. 

   Գների կայունության ապահովումը

 • 15. 
      «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը տարածվում է
  • A. 

   ՀՀ տարածքում և դրանից դուրս կատարվող գնումների վրա

  • B. 

   Միայն ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

  • C. 

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից կատարվող գնումների վրա

  • D. 

   Միայն ռեզիդենտ ընտրված մասնակիցներից ՀՀ տարածքում կատարվող գնումների վրա

 • 16. 
      «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունըտարածվում է հետևյալ գործարքների վրա
  • A. 

   Մասնաբաժնի ձեռքբերում իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում

  • B. 

   Արժեթղթերի ձեռքբերում

  • C. 

   Ոչ նյութական ապրանքների (արժեքների) ձեռքբերում

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 17. 
  Նշվածներից որը չի հանդիսանում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակ
  • A. 

   Գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացումը

  • B. 

   Համարժեք հատուցմամբ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը

  • C. 

   Տնտեսապես շահավետ պայմաններով գնումների կատարումն ապահովելը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 18. 
  Գնումների իրականացման սկզբունքների թվին է դասվում`
  • A. 

   Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարությունը

  • B. 

   Մասնակիցների հետ երկարատև համագործակցությունը

  • C. 

   Ազգային արտադրողի շահերի պաշտպանությունը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 19. 
  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում`
  • A. 

   Աշխատանքային պայմանագրերի վրա

  • B. 

   Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վրա

  • C. 

   Պետության կամ համայնքների 50 տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների վրա

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 20. 
      ՀՀ տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը հաստատում է
  • A. 

   ՀՀ Ազգային ժողովը

  • B. 

   ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը

  • C. 

   ՀՀ վարչապետը

  • D. 

   ՀՀ կառավարությունը

 • 21. 
  Գնումների հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է
  • A. 

   ՀՀ կառավարությունը

  • B. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C. 

   Գնումները գնահատող հանձնաժողովը

  • D. 

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

 • 22. 
  Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է:
  • A. 

   Գնումների աջակցման կենտրոնը

  • B. 

   Գնահատող հանձնաժողովը

  • C. 

   Լիազորված մարմինը

  • D. 

   գնումները գնահատող հանձնաժողովը

 • 23. 
  ՀՀ կառավարությունը հաստատում է
  • A. 

   Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների վարձատրության չափը և կարգը

  • B. 

   Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկը

  • C. 

   Գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 24. 
  Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը բաղկացած է
  • A. 

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից

  • B. 

   ՀՀ Սահմանադրությունից

  • C. 

   ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքից, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքից, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքից և իրավական այլ ակտերից

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 25. 
  Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատում է
  • A. 

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը

  • B. 

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • C. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 26. 
  Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեն
  • A. 

   ՀՀ բանկային համակարգի նկատմամբ ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • B. 

   Տարեկան 20 մլն դրամը չգերազանցող շրջանառություն ունեցող անձինք

  • C. 

   Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • D. 

   Օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձինք

 • 27. 
  Գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում չեն ընդգրկվում
  • A. 

   Որպես ընտրված մասնակից՝ պայմանագիր կնքելուց ավելի քան մեկ անգամ հրաժարված անձինք

  • B. 

   Գնումների գործընթացում կեղծ տվյալներ ներկայացրած անձինք

  • C. 

   Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների լուրջ խախտումներ կատարած անձինք

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 28. 
  Գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակը հրապարակում է
  • A. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

  • B. 

   ՀՀ կառավարությունը

  • C. 

   Գնումների աջակման կենտրոնը

  • D. 

   Գնումները գնահատող հանձնաժողովը

 • 29. 
  Անձը գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկվում է
  • A. 

   6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա

  • B. 

   1-ից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա

  • C. 

   6 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ բողոքարկման խորհրդի որոշման հիման վրա

  • D. 

   1-ից մինչև 3 տարի ժամկետով՝ բողոքարկման խորհրդի որոշման հիման վրա

 • 30. 
  Գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեն`
  • A. 

   ՀՀ ապահովագրական ընկերություններին ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • B. 

   ՀՀ կենտրոնական բանկի նկատմամբ ժամկետանց պարտքեր ունեցող կազմակերպությունները

  • C. 

   Սոցիալական ապահովության վճարների գծով ժամկետանց պարտքեր ունեցող անձինք

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 31. 
  Գնումներին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել
  • A. 

   Ազգային անվտանգության խորհրդի որոշմամբ

  • B. 

   ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից

  • C. 

   ՀՀ վարչապետի որոշմամբ՝ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկով

  • D. 

   Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով ազգային անվտանգության շահերից

 • 32. 
  Գնումների գործընթացին արգելվում է հետևյալ անձանց միաժամանակյա մասնակցությունը
  • A. 

   Միևնույն ֆիզիկական անձի՝ առնվազն 33% մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • B. 

   Միևնույն ֆիզիկական անձի՝ առնվազն 50% մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • C. 

   Օֆշորային գոտում գրանցված միևնույն մասնակիցն ունեցող իրավաբանական անձինք

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 33. 
  Գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք ունի
  • A. 

   Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից

  • B. 

   Ցանկացած անձ, ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող անձինք

  • C. 

   «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից լիցենզավորված ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 34. 
  Գնումների գործընթացին որևէ անձի մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն
  • A. 

   Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ

  • B. 

   Պատվիրատուի ղեկավարի հրամանով

  • C. 

   ՀՀ կառավարության որոմամբ, եթե դա անհրաժեշտ է ՀՀ ազգային անվտանգության և պաշտպանության ապահովման համար

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 35. 
  Պատվիրատուն կազմում է գնման ընթացակարգի արձանագրություն, երբ
  • A. 

   Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը

  • B. 

   Ընտրված մասնակից է հանդիսանում ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը

  • C. 

   Գնման առարկա է հանդիսանում ոչ նյութական ապրանքը (արժեքը)

  • D. 

   Ընտրված մասնակիցը հրաժարվում է պայմանագիր կնքելուց

 • 36. 
  Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը չի պարունակում
  • A. 

   Գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը

  • B. 

   Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների տվյալները

  • C. 

   Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 37. 
  Գաղտնիք չպարունակող գնման ընթացակարգի արձանագրության ստացման պահանջի դեպքում
  • A. 

   Պատվիրատուն պարտավոր է մերժել արձանագրության տրամադրման պահանջը

  • B. 

   Պատվիրատուն պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրել պատճենը

  • C. 

   Պատվիրատուն պարտավոր է 5 օրացուցային օրվա ընթացքում տրամադրել պատճենը

  • D. 

   Տեղեկատվությունը տրամադրվում է պատվիրատուի հայեցողությամբ

 • 38. 
  Պատվիրատուն պարտավոր է գնման ընթացակարգի արձանագրության կամ դրա մաս կազմող փաստաթղթերի պատճենը տրամադրել ցանկացած անձի
  • A. 

   Նման պահանջ ստանալուց 10 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • B. 

   Նման պահանջ ստանալուց մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • C. 

   Նման պահանջ ստանալուց 5 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 39. 
  Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում պատվիրատուն գնման գործընթացի մասին լիազոր մարմին է ներկայացնում հաշվետվություն
  • A. 

   3 օրացուցային օրվա ընթացքում

  • B. 

   7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • C. 

   10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 40. 
  Բաց ընթացակարգով գնման դեպքում պատվիրատուն կարող է հայտարարել պայմանագիր կնքելու իր որոշման մասին
  • A. 

   Բացառապես` հայտարարությունը բոլոր մասնակիցներին ուղարկելու միջոցով

  • B. 

   ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային էջում

  • C. 

   Արդյունքների ամփոփման նիստում` անկախ բոլոր մասնակիցների ներկայությունից

  • D. 

   Առնվազն 5000 տպաքանակ ունեցող տպագիր մամուլում

 • 41. 
  Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն
  • A. 

   Ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների վերաբերյալ

  • B. 

   Հայտարարության անգործության ժամկետի վերաբերյալ

  • C. 

   Հայտերի գնահատման վերաբերյալ

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները ճիշտ են

 • 42. 
  Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում հայտարարության անգործության ժամկետը կազմում է
  • A. 

   Առնվազն 10 օրացուցային օր

  • B. 

   Առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

  • C. 

   Առնվազն 5 օրացուցային օր

  • D. 

   Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

 • 43. 
  Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը չգերազանցող գնումների դեպքում հայտարարության անգործության ժամկետը կազմում է
  • A. 

   Առնվազն 3 օրացուցային օր

  • B. 

   Առավելագույնը 3 աշխատանքային օր

  • C. 

   Առնվազն 5 օրացուցային օր

  • D. 

   Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

 • 44. 
  Հայտարարության անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե
  • A. 

   Հայտ են ներկայացրել միայն օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձինք

  • B. 

   Հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից

  • C. 

   Հայտ են ներկայացրել առավելագույնը երեք մասնակից

  • D. 

   Հայտ են ներկայացրել նախկինում ընտրված մասնակից հանդիսացող անձինք

 • 45. 
  Հայտարարության անգործության ժամկետում կնքված պայմանագիրը
  • A. 

   Առոչինչ է

  • B. 

   Ենթակա չէ վերանայման

  • C. 

   Հիմնավոր բողոքի դեպքում կարող է կասեցվել

  • D. 

   Հիմնավոր բողոքի բացակայության դեպքում պահպանում է իրավական ուժը

 • 46. 
  Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքված պայմանագիրը համարվում է
  • A. 

   Չեղյալ

  • B. 

   Առոչինչ

  • C. 

   Ուժը կորցրած

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 47. 
  Ինչով են կարգավորվում գնման հետ կապված կողմերի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ չկարգավորված հարաբերությունները
  • A. 

   Պայմանագրով

  • B. 

   Շրջանակային համաձայնագրով

  • C. 

   ՀՀ աշխատանքային պայմանագրով

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները սխալ են

 • 48. 
  Պայմանագրի կնքմանը հաջորդող յոթ օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում հայտարարություն այն դեպքում, երբ պայմանագրի գինը գերազանցում է
  • A. 

   1 մլն ՀՀ դրամը

  • B. 

   100 հազ. ՀՀ դրամը

  • C. 

   Նվազագույն աշխատավարձը

  • D. 

   400 հազ. ՀՀ դրամը

 • 49. 
  Կնքված պայմանագրի մասին պատվիրատուի կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հայտարարությունը պարունակում է տեղեկատվություն հետևյալի վերաբերյալ
  • A. 

   Գնման կիրառված ընթացակարգը

  • B. 

   Ընտրության հիմնավորումը

  • C. 

   Ընտրված մասնակցի անվանումը և հասցեն

  • D. 

   Բոլոր պատասխանները ճիշտ են

 • 50. 
  Մասնակցի կողմից հակաօրինական տնտեսական գործունեություն իրականացնելու փաստն ի հայտ գալու օրը պատվիրատուն
  • A. 

   Տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին` առանց մասնակցին հայտնելու նման որոշման հիմքը

  • B. 

   Տեղեկացնում է միայն մասնակցին` պահանջելով հիմնավոր բացատրություն

  • C. 

   Տեղեկացնում է իրավապահ մարմիններին` նման որոշման հիմքը հայտնելով նաև մասնակցին

  • D. 

   Որևէ գործողություն չի ձեռնարկում