მათემატიკა (საატესტატო)

38 | Total Attempts: 1937

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 ()

მათემატიკის ტესტები სკოლის გამოსაშვები გამოცდისთვისhttps://gamocdebi.weebly.com/


Questions and Answers
 • 1. 
  −10 + (−3) − (−4) + 5 =
  • A. 

   16

  • B. 

   -4

  • C. 

   -12

  • D. 

   2

 • 2. 
  − 96 ÷ (−6) ÷ 8 =
  • A. 

   2

  • B. 

   -2

  • C. 

   12

  • D. 

   -12

 • 3. 
  სურათზე გამოსახული ფიგურის პერიმეტრია :
  • A. 

   94 სმ

  • B. 

   82 სმ

  • C. 

   69 სმ

  • D. 

   72 სმ

 • 4. 
  5 x (−2) − (8 −12) +16 ÷ (−8) =
  • A. 

   -8

  • B. 

   -16

  • C. 

   6

  • D. 

   -6

 • 5. 
  ნიკამ მანქანა 6000 დოლარად შეიძინა და თანხის 15 % გადაიხადა. რამდენი დოლარი დარჩა მას გადასახდელი ?
  • A. 

   5100

  • B. 

   5000

  • C. 

   4900

  • D. 

   900

 • 6. 
  რამდენია 600-ის 8 % ?
  • A. 

   48

  • B. 

   58

  • C. 

   480

  • D. 

   580

 • 7. 
  რომელია ყველაზე გრძელი დისტანცია ჩამოთვლილთაგან ?
  • A. 

   3500 სმ

  • B. 

   65,5 მ

  • C. 

   75000 მმ

  • D. 

   0,01 კმ

 • 8. 
  მოცემულ წრეწირში AB რკალის სიგრძე 22 სმ-ია. იპოვეთ წრეწირის სიგრძე:
  • A. 

   176 სმ

  • B. 

   67 სმ

  • C. 

   88 სმ

  • D. 

   128 სმ

 • 9. 
  თუ B შედგება 2 A-სგან, ხოლო C შედგება 3 B-სგან, მაშინ რამდენი A-სგან შედგება 12 C ?
  • A. 

   72

  • B. 

   54

  • C. 

   36

  • D. 

   17

 • 10. 
  ბეტონი შედგება გამოცრილი ნარჩენებისგან, ცემენტისგან და ქვიშისგან  თანაფარდობით :3:1:15. რამდენი ტონა ქვიშა დაგვჭირდება 125 ტონა ბეტონის მისაღებად ?
  • A. 

   98,6 ტ

  • B. 

   33,75 ტ

  • C. 

   45 ტ

  • D. 

   65,8 ტ

 • 11. 
  იპოვეთ a კუთხის გრადუსული ზომა:
  • A. 

   40

  • B. 

   53

  • C. 

   93

  • D. 

   146

 • 12. 
  იპოვეთ x კუთხის გრადუსული ზომა :
  • A. 

   124

  • B. 

   64

  • C. 

   306

  • D. 

   143

 • 13. 
  წრფის y ღერძთან გადაკვეთის წერტილი შეიძლება იყოს :
  • A. 

   (0; -4)

  • B. 

   (1; -3)

  • C. 

   (0; 4)

  • D. 

   (-3; 0)

 • 14. 
  რომელი გამოსახულება გამოსახავს სწორად მოცემულ დებულებას :X არის 6 ან ნაკლები და მეტი -5-ზე
  • A. 

   – 5 > x ≤ 6

  • B. 

   – 5 < x ≤ 6

  • C. 

   – 5 ≤ x ≤ 6

  • D. 

   – 5 ≤ x < 6

 • 15. 
  გაამარტივეთ გამოსახულება :– 6 (2x – 3) – 11
  • A. 

   7 −12x

  • B. 

   12x − 7

  • C. 

   −12x − 29

  • D. 

   7 +12x

 • 16. 
  სურათზე მართკუთხედის ფორმის მინდორია მოცემული. მორბენალმა სირბილი A წერტილიდან დაიწყო შემდეგი მიმართულებით: A-B-D-C-A. მაშინ მის მიერ გავლილი მანძილია: 
  • A. 

   160 მ

  • B. 

   140 მ

  • C. 

   120 მ

  • D. 

   150 მ

 • 17. 
  გაამარტივეთ:
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 18. 
  იპოვეთ X 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 19. 
  იპოვეთ AG :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 20. 
  იპოვეთ T 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 21. 
  X არის :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 22. 
  ამოხსენით განტოლება :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 23. 
  ამოხსენით :
  • A. 

   -9

  • B. 

   9

  • C. 

   -27

  • D. 

   27

 • 24. 
  შეასრულეთ მოქმედება :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 25. 
  გაამარტივეთ გამოსახულება :
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D