Os2 - II Odbrana

67 Questions | Total Attempts: 543

SettingsSettingsSettings
Os2 - II Odbrana - Quiz

OS2 - II odbrana.


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta predstavlja /dev/hda na Linux operarivnom sistemu?
  • A. 

   Čvor (node) preko koga pristupamo disku “IDE Primary Master”

  • B. 

   Direktorijum na kome se nalaze diskovi

  • C. 

   Čvor (node) preko koga pristupamo disku “IDE Secondary Master”

  • D. 

   Ne znam 

 • 2. 
  Koja je prednost ext3 fajl sistema u odnosu na ext2?
  • A. 

   Ext2 fajl sistem je bolji u odnosu na ext3

  • B. 

   Ext3 podržava dnevnik (journaling)

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Ext3 podržava straničenje (paging)

 • 3. 
  Šta postižemo sledećom komandom u Linuxu:
  • mount /dev/hdb1 /home
  • A. 

   Montiramo IDE uređaj predstavljen čvorom /dev/hdb1 u svoj lični direktorijum 

  • B. 

   Montiramo PDE uređaj predstavljen čvorom /dev/hdb1 u direktorijum /home

  • C. 

   Montiramo IDE uređaj predstavljen čvorom /dev/hdb1 u direktorijum /home

  • D. 

   Ne znam

 • 4. 
  Za koreni fajl sistem Root FS (/) važi sledeće:
  • A. 

   Sadrži sistemske podatke i njegova struktura je strogo određena

  • B. 

   U toku rada se ne može deaktivirati (umount)

  • C. 

   Prvi se aktivira prilikom podizanja operativnog sistema

  • D. 

   Ne znam 

 • 5. 
  Sledeće linije predstavljaju:
  • /dev/sda 1 /ext3 defaults,usrquota 1 1
  • /dev/sdb 1 /home ext3 defaults,usrquota 1 2
  • none /proc proc defaults 0 0
  • /dev/sda3 swap swap defaults 0 0
  • A. 

   Tipičan sadržaj datoteke /etc/fstab

  • B. 

   Tipičan sadržaj datoteke /dev/sda

  • C. 

   Tipičan sadržaj datoteke /dev/fstab

  • D. 

   Ne znam 

 • 6. 
  Uređaj /dev/cdrom je montiran u direktorijum /media/cdrom Koje od sledećih komandi služe za deaktivaciju tog uređaja?
  • A. 

   Umount /cdrom

  • B. 

   Umount /dev/cdrom

  • C. 

   Umount /media/cdrom

  • D. 

   Ne znam

 • 7. 
  Koje komande unosimo za kreiranje i aktivaciju swap particije na /dev/sda2?
  • A. 

   Swapon /dev/sda2

  • B. 

   Swap /dev/sda2

  • C. 

   Mkswap /dev/sda2

  • D. 

   Ne znam

 • 8. 
  Kojom komandom kreiramo novi ext2 fajl sistem na particiji /dev/sdb1?
  • A. 

   Create ext2 /dev/sdb1

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ext2 /dev/sdb1

  • D. 

   Mkfs -t ext2 /dev/sdb1

 • 9. 
  U datoteci /etc/fstab se nalazi sledeće:
  • A. 

   Spisak fajl sistema i parametara za montiranje (mount) prilikom podizanja operativnog sistema

  • B. 

   Spisak fajl sistema i parametara za deaktivranje (umount) prilikom podizanja operativnog sistema

  • C. 

   Spisak datoteka i parametara za montiranje (mount) prilikom podizanja operativnog sistema

  • D. 

   Ne znam

 • 10. 
  Program fdisk služi za:
  • A. 

   Upravljanje hard diskova 

  • B. 

   Upravljanje particijama hard diskova - kreiranje, brisanje i sl.

  • C. 

   Upravljanje fajl sistemima

  • D. 

   Ne znam

 • 11. 
  Postoji sledeća linija u datoteci:
  • /etc/fstab: /dev/sdb1 /proba ext3 defaults 0 2
  da li je potrebno nešto izmeniti da bi obični korisnici mogli da montiraju (mount) fajlsistem /dev/sdb1?
  • A. 

   Potrbno je dodati ,mount posle defaults

  • B. 

   Nije potrebno ništa izmeniti

  • C. 

   Potrbno je dodati ,user posle defaults

  • D. 

   Ne znam

 • 12. 
  Program badblocks služi za:
  • A. 

   Proveru ispravnosti fajl sistema

  • B. 

   Proveru ispravnosti blokova

  • C. 

   Ne znam 

  • D. 

   Proveru fizičke ispravnosti površine hard diska

 • 13. 
  Komanda
  • fsck /dev/sdb1
  služi za:
  • A. 

   Proveru logične ispravnosti direktorijuma

  • B. 

   Proveru logične ispravnosti fajl sistema sdb1

  • C. 

   Proveru fizičke ispravnosti fajl sistema sdb1

  • D. 

   Ne znam

 • 14. 
  Komande df i du služe za proveru slobodnog i zauzetog prostora fajl sistema.
  • A. 

   Netačno 

  • B. 

   Uslovno

  • C. 

   Tačno 

  • D. 

   Ne znam

 • 15. 
  Pretvaranje ext2 fajl sistema u ext3 je moguće bez gubitka podataka.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Uslovno

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Tačno

 • 16. 
  Prilikom upotrebe neimenovane “pipe” datoteke, koja je ispravna sintaksa i redosled pozivanja da bi ulaz za programA bio izlaz iz programB?
  • A. 

   ProgramB | programA

  • B. 

   ProgramA | programB

  • C. 

   Oba 

  • D. 

   Ne znam

 • 17. 
  Šta se dešava prilikom korišćenja neimenovane “pipe” datoteke ukoliko proces čitalac pokuša da pročita a ne postoje raspoloživi podaci?
  • A. 

   Ne može da se koristi neimenovana pipe datoteka

  • B. 

   Proces čitalac se blokira dok se ne pojave podaci i time se postiže automatska sinhronizacija

  • C. 

   Ne znam 

  • D. 

   Proces čitalac se ne blokira dok se ne pojave podaci i time se postiže automatska sinhronizacija

 • 18. 
  Pri upotrebi shmget:
  • int segment_id = shmget (key, getpagesize(), shmflg);
  getpagesize() predstavlja:
  • A. 

   Funkciju koja  vraća trenutnu sistemsku veličinu deljive memorije

  • B. 

   Funkciju koja šalje trenutnu sistemsku veličinu stranice (page size)

  • C. 

   Funkciju koja vraća trenutnu sistemsku veličinu stranice (page size)

  • D. 

   Ne znam

 • 19. 
  U sledećem delu programskog koda
  • segment_id = shmget (IPC_PRIVATE, shared_segment_size,
  • IPC_CREAT | IPC_EXCL | S_IRUSR | S_IWUSR);
  dodelili smo sledeća prava vlasniku deljivog memorijskog segmenta:
  • A. 

   Samo čitanje

  • B. 

   Samo pisanje

  • C. 

   Čitanje i pisanje

  • D. 

   Ne znam

 • 20. 
  Čemu služi poziv shmget()?
  • A. 

   Za alokaciju ne deljivog memorijskog segmenta

  • B. 

   Za alokaciju memorijskog segmenta

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Za alokaciju deljivog memorijskog segmenta

 • 21. 
  Čemu služi poziv mmap()?
  • A. 

   Za mapiranje obične datoteke u memoriju nekog procesa

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Za mapiranje datoteke

  • D. 

   Za mapiranje specijalne datoteke u memoriju nekog procesa

 • 22. 
  U navedenom delu programskog koda:
  • file_memory = mmap
  • (0,FILE_LENGTH,PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
  radimo sledeće:
  • A. 

   Kreiramo mapiranu datoteku sa pravom za upis u fajl deskriptor sa ofsetom nula

  • B. 

   Kreiramo memorijski mapiranu datoteku sa pravom za upis u fajl deskriptor sa ofsetom nula

  • C. 

   Kreiramo memorijski mapiranu datoteku sa pravom za upis u fajl deskriptor sa ofsetom jedan

  • D. 

   Ne znam

 • 23. 
  Pri korišćenju sistemskog poziva :
  • pipe(fds)
  parametar fds predstavlja:
  • A. 

   Celobrojni niz od dva člana u koji se smeštaju deskriptori datoteka samo za pisanje

  • B. 

   Celobrojni niz od dva člana u koji se smeštaju deskriptori datoteka samo za čitanje

  • C. 

   Celobrojni niz od dva člana u koji se smeštaju deskriptori datoteka za čitanje i pisanje

  • D. 

   Ne znam

 • 24. 
  Razlika između FIFO i Pipe datoteka je:
  • A. 

   Nema razlike

  • B. 

   Ne znam 

  • C. 

   FIFO nema ima ime u sistemu datoteka a Pipe je imenovana datoteka

  • D. 

   FIFO ima ime u sistemu datoteka a Pipe je neimenovana datoteka

 • 25. 
  Soketi (sockets) omogućavaju komunikaciju između:
  • A. 

   Nepovezanih procesa na različitim računarima

  • B. 

   Povezanih procesa na različitim računarima

  • C. 

   Nepovezanih i povezanih procesa na različitim računarima

  • D. 

   Ne znam

Back to Top Back to top