குரூப் 4 இலக்கியத் தேர்வு - 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Karpmk
K
Karpmk
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 5,120
Questions: 25 | Attempts: 1,540

SettingsSettingsSettings
 4  - 3 - Quiz

வழங்கியவர் திருமதி விஜயலட்சுமி MA.,BEd.,


Questions and Answers
 • 1. 

  1.   சிலப்பதிகாரம் தோன்றக் காரணமாக இருந்த அரசன்

  • A.

   அ) பராந்தகச்சோழன்

  • B.

   ஆ) சேரன்செங்குட்டுவன்

  • C.

   இ) நெடுஞ்சேரலாதன்

  • D.

   ஈ) இமயவர்மன்

  Correct Answer
  B. ஆ) சேரன்செங்குட்டுவன்
  Explanation
  The correct answer is ஆ) சேரன்செங்குட்டுவன். This is because the question is asking for the ruler who experienced the emergence of Silappathikaram. Among the given options, சேரன்செங்குட்டுவன் is the ruler who is associated with the time period when Silappathikaram was composed.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. மணிமேகலைக்காப்பியத்தை இப்படியும் அழைக்கலாம்

  • A.

   அ) இரட்டைக்காப்பியம்

  • B.

   ஆ) ஒற்றுமைக்காப்பியம்

  • C.

   இ) மணிமேகலைத்துறவு

  • D.

   ஈ) பாட்டுடைச்செய்யுள்

  Correct Answer
  C. இ) மணிமேகலைத்துறவு
  Explanation
  The given question is asking for the alternative name for "மணிமேகலைக்காப்பியம்" (Manimekalai Epic). The correct answer is "மணிமேகலைத்துறவு" (Manimekalai Thurai).

  Rate this question:

 • 3. 

  3. சிலப்பதிகாரத்தின் மொத்த வரிகளின் எண்ணிக்கை

  • A.

   அ) 3001

  • B.

   ஆ) 4001

  • C.

   இ) 5001

  • D.

   ஈ) 6001

  Correct Answer
  C. இ) 5001
 • 4. 

  4. மணிமேகலை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்

  • A.

   அ) சீத்தலை சாத்தனார்

  • B.

   ஆ) இளங்கோஅடிகள்

  • C.

   இ) மாதிரி

  • D.

   ஈ) காந்தியடிகள்

  Correct Answer
  A. அ) சீத்தலை சாத்தனார்
  Explanation
  The correct answer is "சீத்தலை சாத்தனார்." This answer is correct because the question asks for the author of the book "மணிமேகலை," and the correct answer is indeed "சீத்தலை சாத்தனார்."

  Rate this question:

 • 5. 

  5. மணிமேகலைக்காப்பியத்தின் தொடக்கம்

  • A.

   அ) திறங்கேட்டகாதை

  • B.

   ஆ) திருமம் கேட்ட காதை

  • C.

   இ) பாவைநோற்ற காதை

  • D.

   ஈ) விழாவறை காதை

  • E.

   ஈ) விழாவறை காதை

  Correct Answer
  D. ஈ) விழாவறை காதை
  Explanation
  The correct answer is "விழாவறை காதை" which translates to "The story of the festival of Arangai". This suggests that the beginning of Manimekalai's epic poem is about the festival of Arangai.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. தண்டமிழ் ஆசான் எனக் குறிக்கப்படுபவர்

  • A.

   அ) சீத்தலைசாத்தனார்

  • B.

   ஆ) நாதமுனி

  • C.

   இ) திருத்தக்கத்தேவர்

  • D.

   ஈ) இளங்கோஅடிகள்

  Correct Answer
  A. அ) சீத்தலைசாத்தனார்
  Explanation
  The correct answer is சீத்தலைசாத்தனார்.

  Rate this question:

 • 7. 

  7. தமிழில் காப்பிய இலக்கணம் கூறும் நூல்

  • A.

   அ) நரிவிருத்தம்

  • B.

   ஆ) நன்னூல்

  • C.

   இ) தண்டியலங்காரம்

  • D.

   ஈ) மணநூல்

  Correct Answer
  C. இ) தண்டியலங்காரம்
  Explanation
  The correct answer is "தண்டியலங்காரம்". This is because the question is asking for a book that explains the grammar of Tamil poetry. "தண்டியலங்காரம்" is a well-known book that specifically deals with the grammar and techniques used in Tamil poetry.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. கீழ்கண்டவற்றுள் நாதகுத்தனார் எழுதிய நோல்

  • A.

   அ) வளையாபதி

  • B.

   ஆ)குண்டலகேசி

  • C.

   இ) நிலகேசி

  • D.

   ஈ) சீவகசிந்தாமணி

  Correct Answer
  B. ஆ)குண்டலகேசி
 • 9. 

  9. சீவகசிந்தாமணியை “முடிப்பொருள் தொடர் நிலைச் செய்யுள்’’ எனக்கூறியவர்

  • A.

   அ) அடியார்க்குநல்லார்

  • B.

   ஆ) நச்சினார்க்கினியர்

  • C.

   இ) பரிமேலழகர்

  • D.

   ஈ) சாத்தனார்

  Correct Answer
  A. அ) அடியார்க்குநல்லார்
  Explanation
  The correct answer is "அ) அடியார்க்குநல்லார்". This means that Seevaga Sinthamani was said by the person who is "good for the slaves".

  Rate this question:

 • 10. 

  10. கீழ்கண்டவற்றுள் வேறுபட்ட ஒன்றைக் கூறு

  • A.

   அ) சூளாமணி

  • B.

   ஆ) நீலகேசி

  • C.

   இ) சூடாமணி

  • D.

   ஈ) குண்டலகேசி

  Correct Answer
  D. ஈ) குண்டலகேசி
  Explanation
  The question is asking for the word that is different from the others. The words சூளாமணி, நீலகேசி, and சூடாமணி are all types of gemstones, while குண்டலகேசி is a type of hairstyle. Therefore, the correct answer is ஈ) குண்டலகேசி.

  Rate this question:

 • 11. 

  11. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் பாடல்களை பாடியது

  • A.

   அ) பன்னிரு ஆழ்வார்கள்

  • B.

   ஆ) சமயக்குறவர்கள்

  • C.

   இ) சேக்கிழார்

  • D.

   ஈ) சிவாச்சாரியார்

  Correct Answer
  A. அ) பன்னிரு ஆழ்வார்கள்
  Explanation
  The correct answer is "அ) பன்னிரு ஆழ்வார்கள்." The question asks about the singers of the நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் (Nalayira Divya Prabandham) songs. The நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் is a collection of 4,000 Tamil verses composed by the twelve Azhwar saints. Therefore, the correct answer is option அ) பன்னிரு ஆழ்வார்கள், which means the twelve Azhwar saints.

  Rate this question:

 • 12. 

  12. சீறா என்பதன் பொருள்

  • A.

   அ) சிறப்பு

  • B.

   ஆ) புராணம்

  • C.

   இ) வாழ்க்கை

  • D.

   ஈ) வரலாறு

  Correct Answer
  C. இ) வாழ்க்கை
 • 13. 

  13. நபிகள் நாபகத்தின் இளவயது நிகழ்வுகள் பற்றி குறிக்கும் காண்டம்

  • A.

   அ) விலாதத்துக்காண்டம்

  • B.

   ஆ) நுபுவ்வத்துக் காண்டம்

  • C.

   இ) ஹிஜ்ரத்துக்காண்டம்

  • D.

   ஈ) செலவியற்காண்டம்

  Correct Answer
  A. அ) விலாதத்துக்காண்டம்
  Explanation
  The correct answer is "விலாதத்துக்காண்டம்" which means "Birth anniversary". This answer is supported by the word "நிகழ்வுகள்" which means "events" or "occasions". Therefore, the question is asking about the events or occasions related to the birth of the prophets.

  Rate this question:

 • 14. 

  14. முதுமொழி மாலையை இயற்றியவர்

  • A.

   அ) கூடலூர்கிழார்

  • B.

   ஆ) உமறுப்புலவர்

  • C.

   இ) அபுல்காசீம்

  • D.

   ஈ) சேக்கிழார்

  Correct Answer
  B. ஆ) உமறுப்புலவர்
  Explanation
  The correct answer is "உமறுப்புலவர்". This person is known for creating the language of Tamil, which is one of the oldest languages in the world. They are considered to be the father of the Tamil language and have made significant contributions to its development and preservation.

  Rate this question:

 • 15. 

  15. சிலப்பதிகாரத்தின் நூல் முழுமைக்கும் உரை எழுதியவர்

  • A.

   அ) நச்சினார்க்கினியர்

  • B.

   ஆ) அடியார்க்குநல்லார்

  • C.

   இ) அரும்பதஉரைகாரர்

  • D.

   ஆ) ந.மு வேங்கடசாமி

  Correct Answer
  D. ஆ) ந.மு வேங்கடசாமி
  Explanation
  The correct answer is (ஆ) ந.மு வேங்கடசாமி. This is because the question asks for the author of the complete commentary on Silappathikaram, and N.M. Venkatasamy is known for his comprehensive commentary on this Tamil epic.

  Rate this question:

 • 16. 

  16. ‘’நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்’’ யார்க்கூற்று

  • A.

   அ) சேக்கிழார்

  • B.

   ஆ) கம்பர்

  • C.

   இ) அப்பர்

  • D.

   ஈ) இளங்கோவடிகள்

  Correct Answer
  D. ஈ) இளங்கோவடிகள்
 • 17. 

  17. தேனிலே ஊறிய செந்தமிழன் – சுவை தோறும் சிலப்பதிகாரம் எனப் பாராட்டியவர்

  • A.

   அ) பாரதி

  • B.

   ஆ) பாரதிதாசன்

  • C.

   இ) கவிமணி

  • D.

   ஈ) தி.ரு.வி.க

  Correct Answer
  C. இ) கவிமணி
  Explanation
  The given statement praises a person who compared the taste of honey to the sweetness of the Tamil language. The correct answer, "கவிமணி" (Kavimani), is a title given to Tamil poets or scholars who have made significant contributions to Tamil literature. This title suggests that the person being referred to in the statement is a renowned Tamil poet or scholar who has expressed the beauty and sweetness of the Tamil language through their poetry or literary works.

  Rate this question:

 • 18. 

  18. திருவிளையாடல் புராணத்திற்கு உரைஎழுதியவர்

  • A.

   அ) சேக்கிழார்

  • B.

   ஆ) பண்டிதமணி

  • C.

   இ) பரஞ்சோதிமுனிவர்

  • D.

   ஈ) தருமசேனர்

  Correct Answer
  B. ஆ) பண்டிதமணி
 • 19. 

  19. பெரிய புராணத்திற்கு மூலநூலாக அமைந்த திருத்தொண்டர் தொகையை இயற்றியவர்

  • A.

   அ) அப்பர்

  • B.

   ஆ) சுந்தரர்

  • C.

   இ) துருஞானசம்பந்தர்

  • D.

   ஈ) மாணிக்கவாசகர்

  Correct Answer
  B. ஆ) சுந்தரர்
 • 20. 

  20. முகை என்பதன் பொருள்

  • A.

   அ) மொட்டு

  • B.

   ஆ) மேனி

  • C.

   இ) குகை

  • D.

   ஈ) புன்னகை

  • E.

   ஞானசபை

  Correct Answer
  A. அ) மொட்டு
  Explanation
  The correct answer is அ) மொட்டு. The word முகை means "nose" in Tamil. None of the other options provided have the same meaning as முகை. Therefore, the correct answer is மொட்டு.

  Rate this question:

 • 21. 

  21. ஞானோபதேசம் என்ற நூலை இயற்றியவர்

  • A.

   அ) திருமூலர்

  • B.

   ஆ) வீரமாமுனிவர்

  • C.

   இ) உமறுப்புலவர்

  • D.

   ஈ) சீதக்காதி

  Correct Answer
  B. ஆ) வீரமாமுனிவர்
  Explanation
  The correct answer is Veeramamunivar.

  Rate this question:

 • 22. 

  22. மணிப்பிரவாள நடையில் உரை எழுதப்பட்ட நூல்

  • A.

   அ) பெரியபுராணம்

  • B.

   ஆ) திருத்தொண்டர் தொகை

  • C.

   இ) நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம்

  • D.

   ஈ) சூடாமணி

  Correct Answer
  C. இ) நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம்
  Explanation
  The correct answer is option இ) நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம். This book is a collection of 4000 verses composed by the twelve Alvars, who were Vaishnavite saints in South India. It is considered one of the most important texts in the Sri Vaishnavism tradition. The book is written in Tamil and contains hymns praising the various forms of Lord Vishnu. It is a significant scripture in the Tamil literary canon and is highly revered by followers of the Sri Vaishnavism sect.

  Rate this question:

 • 23. 

  23. சூளாமணியை இயற்றியவர்

  • A.

   அ) நாதகுத்தனார்

  • B.

   ஆ) திருத்தக்கதேவர்

  • C.

   இ) அருண்மொழித்தேவர்

  • D.

   ஈ) தோலாமொழித்தேவர்

  Correct Answer
  D. ஈ) தோலாமொழித்தேவர்
  Explanation
  The correct answer is தோலாமொழித்தேவர். This is because the question is asking for the person who created the Tamil alphabet, and the correct answer is Tholamozhi Thevar.

  Rate this question:

 • 24. 

  24. தற்கொல்லியை முற்கொல்வன் – இவ்வரி இடம் பெற்ற நூல்

  • A.

   அ) வளையாபதி

  • B.

   ஆ) சீவகசிந்தாமணி

  • C.

   இ) மணிமேகலை

  • D.

   ஈ) குண்டலகேசி

  Correct Answer
  D. ஈ) குண்டலகேசி
 • 25. 

  25. சிந்தாமணியில் ஓர் அகப்பை முகந்து கொண்டேன் எனக் கூறியவர்

  • A.

   அ) திருத்தக்கதேவர்

  • B.

   ஆ) நாதகுத்தனார்

  • C.

   இ) கம்பர்

  • D.

   ஈ) வீரமாமுனிவர்

  Correct Answer
  C. இ) கம்பர்
  Explanation
  The correct answer is (இ) கம்பர். The question is asking who told the speaker that there is a treasure in Chintamani. The answer is Kamban, as he is known for his work in Tamil literature, particularly the epic poem Ramavataram, which mentions the Chintamani stone.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.