Bab IV Pilihan Ganda

26 Questions | Attempts: 903

SettingsSettingsSettings
Bab IV Pilihan Ganda - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  SOAL POLIHAN GANDAPilihlah salah satu pilihan jawaban yang anda anggap benar !
 • 2. 
  Berikut ini yang buka sumber hukum Islam adalah. …
  • A. 

   Al-Qur’an

  • B. 

   Hadits

  • C. 

   Ijtihad

  • D. 

   Ijtima'

 • 3. 
  Al-Qur’an merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sehubungan dengan itu Al-Quran dinamakan...
  • A. 

   Al-Furqan

  • B. 

   Az-Zikruf

  • C. 

   At-Tanzil

  • D. 

   Asy-Syifa

 • 4. 
  Hadits yang benar-benar selamat dari cacat dan aib disbut...
  • A. 

   Hadits garib

  • B. 

   Hadits Da'if

  • C. 

   Hadits Shahih

  • D. 

   Hadits Mutawatir

 • 5. 
  Berikut ini salah satu fungsi hadits, kecuali..
  • A. 

   Merupakan hukum Islam yang pertama dan utama

  • B. 

   Sebagai penjelas terhadap hukum yang ada dalam Al-Quran

  • C. 

   Sebagai contoh keteladanan Rasuullan SAW

  • D. 

   Sebagai tolak ukur bagi umat Islam dalam melaksanakan hukm Islam

 • 6. 
  Hadits yang tingkatnya di bawah sahih adala.....
  • A. 

   Sahih

  • B. 

   Hasan

  • C. 

   Mua'laf

  • D. 

   Mu'allaq

 • 7. 
  Menurut bahasa arti kata Hadits adalah. …
  • A. 

   Tingkah laku

  • B. 

   Perbuatan

  • C. 

   Teladan

  • D. 

   Kabar

 • 8. 
  Hadits yang berdasarkan perbuatan Rasulullah adalah
  • A. 

   Qauliyyah

  • B. 

   Fi’liyah

  • C. 

   Taqririyah

  • D. 

   Naqli

 • 9. 
  Hadits yang berdasarkan perkataan Rasulullah adalah
  • A. 

   Qauliyyah

  • B. 

   Fi’liyah

  • C. 

   Taqririyah

  • D. 

   Karomah

 • 10. 
  Berikut ini Syarat-syarat melakukan ijtihad, kecuali...
  • A. 

   Paham Al-Qur'an

  • B. 

   Memahami Hadits

  • C. 

   Memahami Ijma

  • D. 

   Paham Seluruh Bahasa

 • 11. 
  Pengertian Ijthad menurut bahasa adalah.....
  • A. 

   Memeras Pikiran

  • B. 

   Bekerja

  • C. 

   Kesepakatan

  • D. 

   Berusaha

 • 12. 
  Usaha mengumpulkan dan kodifikasi A-Qur’an pada zaman Abu Bakar Shiddiq dan Utsman bin Affan merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut....
  • A. 

   Qiyas

  • B. 

   Maslahah Mursalah

  • C. 

   Itishab

  • D. 

   Ijma'

 • 13. 
  Salah satu Fungsi Hadits teradap Al-Qur’an adalah sebagai bayan at-tasyri yang artinya...
  • A. 

   Menjelaskan ayat-ayat AlQur’an yang masih umum

  • B. 

   Mempertegas hukum-hukum yang disebut Al-Quran

  • C. 

   Menghapus suatu hukum yang telah diciptakan Al-Qur’an

  • D. 

   Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an

 • 14. 
  Al-Qur’an diturunkan kepada
  • A. 

   Nabi Daud

  • B. 

   Nabi Musa

  • C. 

   Nabi Muhammad

  • D. 

   Nabi Isa

 • 15. 
  Al-Qur’an memiliki arti
  • A. 

   Tulisan

  • B. 

   Bacaan

  • C. 

   Kumpulan

  • D. 

   Aturan

 • 16. 
  Kata Al-Qur’an berasal darikata qara’a yang berarti. …
  • A. 

   Membaca

  • B. 

   Mendengar

  • C. 

   Berbicara

  • D. 

   Melihat

 • 17. 
  Sumber hukum Islam setelah A-Qur’an adalah. …
  • A. 

   Ijihad

  • B. 

   Qias

  • C. 

   Hadits

  • D. 

   Urf

 • 18. 
  Hadits yang berdasarkan perbuatan Rasulullah adalah
  • A. 

   Qauliyyah

  • B. 

   Fi’liyah

  • C. 

   Taqririyah

  • D. 

   Naqli

 • 19. 
  Hadits yang berdasarkan persetujuan Rasulullah adalah
  • A. 

   Qauliyyah

  • B. 

   Fi’liyah

  • C. 

   Taqririyah

  • D. 

   Naqli

 • 20. 
  Hads yang lemah / tidak kuat / tertolak adalah...
  • A. 

   Sahih

  • B. 

   Hasan

  • C. 

   Da'if

  • D. 

   Mu'allaq

 • 21. 
  Beriut ini merupakan hadits maqbul. …
  • A. 

   Mutawatir

  • B. 

   Dhaif

  • C. 

   Mauquf

  • D. 

   Munqothi’

 • 22. 
  Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an adalah pengertian dari
  • A. 

   Bayan Tasyri

  • B. 

   Bayan tafsit

  • C. 

   Bayan taqrir

  • D. 

   Bayan takbir

 • 23. 
  Menurut Hukum Islam, suatu perbuatan apabila dilaksakan mendapat dosa dan jika ditiggalkan mendapat pahala disebut
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Haram

 • 24. 
  Menurut Hukum Islam, suatu perbuatan apabila dilaksakan mendapat pahala tetapi jika ditiggalkan  tidak mendapat pahala disebut
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Makruh

 • 25. 
  Menurut Hukum Islam, suatu perbuatan apabila ditingalkan mendapat pahala tetapi jika dilakanakan tidak mendapat apa-apa disebut. …
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Makruh

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.