Grafika Inżynierska

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Molnarc
M
Molnarc
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,763
Questions: 61 | Attempts: 1,763

SettingsSettingsSettings
Grafika Inynierska - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Dla formatów A3 oraz mniejszych obramowanie pola rysunkowego powinno wynosić :

  • A.

   A.      5 mm

  • B.

   B.      7 mm

  • C.

   C.      10 mm

  • D.

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  A. A.      5 mm
  Explanation
  For formats A3 and smaller, the framing of the drawing area should be 5 mm.

  Rate this question:

 • 2. 

  A 5 jest formatem:

  • A.

   A. Większym niż A 4

  • B.

   B. Mniejszym niż A 4

  • C.

   C. Takim samym, tylko obróconym o kąt 90 stopni

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. Mniejszym niż A 4
  Explanation
  The given answer states that "A 5" is smaller than "A 4". This means that "A 5" is a smaller format compared to "A 4".

  Rate this question:

 • 3. 

  Linie faliste :

  • A.

   A. Służą do rysowania niewidocznych części maszyn i ich krawędzi

  • B.

   B. Służą do rysowania skrajnych położeń części ruchomych

  • C.

   C. Służą do rysowania powierzchni o nierównościach powyżej Ra 100

  • D.

   D. Służą do rysowania linii urwania i przerwania przedmiotów , gdy linie te rysuje się odręcznie

  Correct Answer
  D. D. Służą do rysowania linii urwania i przerwania przedmiotów , gdy linie te rysuje się odręcznie
  Explanation
  The correct answer is D because wavy lines are used to represent breaks or interruptions in objects when they are drawn manually.

  Rate this question:

 • 4. 

  Grubości linii cienkiej, grubej i bardzo grubej to:

  • A.

   A. 0.18 mm ; 0.36 mm ; 0.54 mm

  • B.

   B. 0.18 mm ; 0.5 mm ; 1.0 mm

  • C.

   C. 0.18 mm ; 0.7 mm ; 2.0 mm

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. 0.18 mm ; 0.5 mm ; 1.0 mm
  Explanation
  The correct answer is B. 0.18 mm ; 0.5 mm ; 1.0 mm. This is because the question asks for the thickness of thin, thick, and very thick lines. The measurements given in option B match these criteria, with 0.18 mm being the thickness of a thin line, 0.5 mm being the thickness of a thick line, and 1.0 mm being the thickness of a very thick line.

  Rate this question:

 • 5. 

  Tabliczka rysunkowa powinna być umieszczona:

  • A.

   A. W prawym dolnym narożniku rysunku

  • B.

   B. W lewym dolnym narożniku rysunku

  • C.

   C. Miejsce jest dowolne

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  A. A. W prawym dolnym narożniku rysunku
  Explanation
  The correct answer is A. W prawym dolnym narożniku rysunku. The explanation for this is that the question is asking about the placement of a drawing table, and the correct answer states that it should be placed in the bottom right corner of the drawing. This suggests that there is a specific location for the drawing table and it is not arbitrary or irrelevant.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pismo techniczne pochyłe rysujemy pod kątem:

  • A.

   A. 45 stopni od poziomu

  • B.

   B. 90 stopni od poziomu

  • C.

   C. 25 stopni od poziomu

  • D.

   D. 75 stopni od poziomu

  Correct Answer
  D. D. 75 stopni od poziomu
  Explanation
  In technical drawing, a "pismo techniczne pochyłe" refers to an oblique lettering style. The question asks at what angle this oblique lettering should be drawn from the horizontal level. The correct answer is D. 75 degrees from the horizontal level. This means that the oblique lettering should be slanted at a 75-degree angle from the horizontal line.

  Rate this question:

 • 7. 

  Podstawowym formatem rysunkowym w grafice inżynierskiej:

  • A.

   A.      Przedstawiony na żółto format A4

  • B.

   B.      Format A1 z którego można wyodrębnić wszystkie pozostałe formaty

  • C.

   C.      Wszystkie formaty są formatami podstawowymi

  • D.

   D.     Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  A. A.      Przedstawiony na żółto format A4
  Explanation
  The correct answer is A because the question asks for the "basic drawing format in engineering graphics" and the answer states that it is "the yellow format A4". This suggests that the yellow A4 format is commonly used and considered as the standard or foundational format in engineering graphics.

  Rate this question:

 • 8. 

  Podstawowymi skalami zwiększającymi w grafice inżynierskiej są skale

  • A.

   A. 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1

  • B.

   B. 50:1, 25:1, 15:1, 5:1, 2,5:1

  • C.

   C. 50:1, 25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 2:1

  • D.

   D. 50:1, 40:1, 30:1, 20:1 10:1, 5:1 2.5:1

  Correct Answer
  A. A. 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1
  Explanation
  The correct answer is A. 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1. This answer is correct because it lists the scales in descending order, starting with the largest scale (50:1) and ending with the smallest scale (2:1). These scales are commonly used in engineering graphics to represent the ratio between the size of an object on paper and its actual size.

  Rate this question:

 • 9. 

  Czy na rysunku powyżej istnieją błędy wymiarowania?

  • A.

   A.      Tak, wszystkie groty strzałek wymiarowych powinny być zaczernione

  • B.

   B.      Tak, nie umieszcza się linii wymiarowych wewnątrz przedmiotu

  • C.

   C.      Nie, nie ma błędów

  • D.

   D.      Tak, zamknięto łańcuch wymiarowy

  Correct Answer
  C. C.      Nie, nie ma błędów
  Explanation
  The correct answer is C, which states that there are no errors in the dimensioning. This means that there are no mistakes or inaccuracies in the way the dimensions are represented in the drawing.

  Rate this question:

 • 10. 

  Strzałki czerwone zostały przekreślone, ponieważ :

  • A.

   A. Nie wolno używać tego koloru do kreśleń w grafice inżynierskiej

  • B.

   B. Nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne, wynikające z innych podanych wymiarów

  • C.

   C. Nad kreską wymiarową nie podano wartości liczbowych

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. Nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne, wynikające z innych podanych wymiarów
  Explanation
  The red arrows have been crossed out because it is unnecessary to include all dimensions as the closed chain already contains redundant dimensions derived from other given dimensions.

  Rate this question:

 • 11. 

  Powyższy rysunek został zwymiarowany:

  • A.

   A. Źle, ponieważ nie można wymiarować niewidocznych środków otworów

  • B.

   B. Źle, ponieważ niedopuszczalny jest sposób wymiarowania według wspólnych baz pomiarowych, gdyż błędy pomiarowe się wtedy sumują

  • C.

   C. Źle, ponieważ jest zbyt dużo linii wymiarowych i rysunek staje się mało czytelny

  • D.

   D. Prawidłowo, ponieważ dopuszcza się taki sposób wymiarowania.

  Correct Answer
  D. D. Prawidłowo, ponieważ dopuszcza się taki sposób wymiarowania.
  Explanation
  The correct answer is D. This is because the given drawing is dimensioned correctly according to the acceptable standards and practices.

  Rate this question:

 • 12. 

  Na powyższym rysunku linią punktową oznaczono:

  • A.

   A.      Podwójną dźwignię wyłącznika krańcowego

  • B.

   B.      Niewidoczną część wyłącznika krańcowego

  • C.

   C.      Skrajne położenie wyłącznika krańcowego

  • D.

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  C. C.      Skrajne położenie wyłącznika krańcowego
  Explanation
  The correct answer is C. Skrajne położenie wyłącznika krańcowego. This is indicated by the dotted line on the diagram, which represents the extreme position of the limit switch. The limit switch is a device that is used to detect the presence or absence of an object and is often used to control the movement of machinery or equipment. In this case, the dotted line indicates the maximum or minimum position that the limit switch can reach.

  Rate this question:

 • 13. 

  Podany wyżej przykład a) ; b) stanowią przykład rzutowania :

  • A.

   A.      Typu E (europejskiego)

  • B.

   B.      Typu A (amerykańskiego)

  • C.

   C.      Jest to przykład rzutowania aksonometrycznego

  • D.

   D.      Jest to jeszcze inny rodzaj rzutowania

  Correct Answer
  A. A.      Typu E (europejskiego)
  Explanation
  The given example a) and b) are examples of projection type E (European).

  Rate this question:

 • 14. 

  Znajdź błąd w powyższym rysunku( rzutowanie prostokątne na trzy płaszczyzny):

  • A.

   A. Błąd jest widoczny na rzucie I

  • B.

   B. Błąd jest widoczny na rzucie II

  • C.

   C. Błąd jest widoczny na rzucie III

  • D.

   D. Wszystkie rzuty są wykonane poprawnie

  Correct Answer
  C. C. Błąd jest widoczny na rzucie III
  Explanation
  The correct answer is C because there is an error visible in Projection III. The error is that the top surface of the object is not shown in the projection.

  Rate this question:

 • 15. 

  Powyższy sposób rzutowania nosi nazwę:

  • A.

   A. Rzutowania prostokątnego

  • B.

   B. Rzutowania aksonometrycznego

  • C.

   C. Rzutów Kochańskiego

  • D.

   D. Jest to jeszcze inny rodzaj rzutowania

  Correct Answer
  A. A. Rzutowania prostokątnego
  Explanation
  The correct answer is A. Rzutowania prostokątnego. This is because the question asks for the name of the given method of projection, and "rzutowanie prostokątne" translates to "orthographic projection" in English. Orthographic projection is a method of representing a three-dimensional object in two dimensions by projecting lines from the object onto a plane.

  Rate this question:

 • 16. 

  Powyższy typ rysowania nosi nazwę:

  • A.

   A. Rysunków złożeniowych

  • B.

   B. Rysunków przekrojów aksonometrycznych

  • C.

   C. Przekrojów złożeniowych

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. Rysunków przekrojów aksonometrycznych
  Explanation
  The correct answer is B. Rysunków przekrojów aksonometrycznych. This is because "przekrojów aksonometrycznych" translates to "axonometric sections" in English, which refers to a type of drawing technique that combines both oblique and orthographic projections. This type of drawing is often used in technical and architectural drawings to show the internal structure of an object or building.

  Rate this question:

 • 17. 

  Przelotowe otwory na poniższym widoku i przekroju zostały:

  • A.

   A. Pokazane bez błędów

  • B.

   B. Błąd jest tylko w przekroju

  • C.

   C. Błąd jest tylko w widoku

  • D.

   D. Błędy są zarówna w widoku jak i przekroju

  Correct Answer
  A. A. Pokazane bez błędów
  Explanation
  The given correct answer is A. Pokazane bez błędów (Shown without errors). This suggests that the holes shown in both the view and the section are accurate and do not contain any mistakes or discrepancies.

  Rate this question:

 • 18. 

  Zakreskowany element A –A na rysunku powyżej przedstawia:

  • A.

   A.      Przekrój

  • B.

   B.      Widok

  • C.

   C.      Kład

  • D.

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  C. C.      Kład
  Explanation
  The correct answer is C. Kład. The element A in the highlighted area represents a floor or a platform, which is commonly referred to as a "kład" in Polish. It is a horizontal surface that people can walk or stand on.

  Rate this question:

 • 19. 

  Podaj właściwy sposób użycia przekrojów:

  • A.

   A.      Górne rysunki a) b) c) dobrze

  • B.

   B.      Dolne rysunki a) b) c) dobrze

  • C.

   C.      Dobre rysunki a) dolne b) górne c) dolne

  • D.

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  C. C.      Dobre rysunki a) dolne b) górne c) dolne
  Explanation
  The correct answer states that the proper way to use cross-sections is to use the lower drawings for options a) and c), and the upper drawing for option b). This means that for options a) and c), the cross-sections should be taken from the lower part of the object, while for option b), the cross-section should be taken from the upper part of the object.

  Rate this question:

 • 20. 

  Przerywane linie na widoku rysunku powyżej przedstawiają:

  • A.

   A. Miejsca na założenie uszczelek montażowych

  • B.

   B. Powierzchnie podlegające obróbce powierzchniowej lub cieplnej

  • C.

   C. Niewidoczne krawędzie przedmiotu

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  C. C. Niewidoczne krawędzie przedmiotu
  Explanation
  The interrupted lines in the view drawing above represent invisible edges of the object. These lines indicate edges that are not visible from the current viewpoint but are present in the object. They are used to provide a complete representation of the object's shape and structure.

  Rate this question:

 • 21. 

  Rysunek poglądowy reduktora obrotów został wykonany w:

  • A.

   A. Rzucie prostokątnym

  • B.

   B. Rzucie aksonometrycznym prostokątnym

  • C.

   C. Rzucie środkowym (geometrii wykreślnej)

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. Rzucie aksonometrycznym prostokątnym
  Explanation
  The correct answer is B. Rzut aksonometryczny prostokątny. This is because an axonometric projection is a type of orthographic projection that shows an object in three dimensions. In this type of projection, the object is rotated to show all three axes (length, width, and height) equally foreshortened. A rectangular axonometric projection specifically shows the object in a rectangular frame, with the three axes forming equal angles with the plane of the frame.

  Rate this question:

 • 22. 

  Kład jest to:

  • A.

   A. Jest dawną nazwą przekroju, obecnie używaną wymiennie gdyż znaczy to samo co przekrój

  • B.

   B. Zarys figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie poprzecznego przekroju przedmiotu, obrócony wraz z tą płaszczyzną o 180º i położony na widoku przedmiotu lub poza jego zarysem,

  • C.

   C. Zarys figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie poprzecznego przekroju przedmiotu, obrócony wraz z tą płaszczyzną o 90º i położony na widoku przedmiotu lub poza jego zarysem,

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  C. C. Zarys figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie poprzecznego przekroju przedmiotu, obrócony wraz z tą płaszczyzną o 90º i położony na widoku przedmiotu lub poza jego zarysem,
  Explanation
  The correct answer is C because it accurately describes the definition of "kład" as the outline of a flat figure located in the plane of the cross-section of an object, rotated along with that plane by 90º and positioned either within or outside the object's outline.

  Rate this question:

 • 23. 

  Podaj zalecany sposób wymiarowania widoków

  • A.

   A. Rysunek a - dobrze

  • B.

   B. Rysunek b - dobrze

  • C.

   C. Obie formy dopuszczalne

  • D.

   D. Obie formy nie są dopuszczalne

  Correct Answer
  B. B. Rysunek b - dobrze
  Explanation
  The recommended way of dimensioning views is shown in drawing b.

  Rate this question:

 • 24. 

  Podaj właściwy sposób użycia przekrojów w powyższych połączeniach śrubowych i sprzęgłowych

  • A.

   A. Rysunki górne dobrze

  • B.

   B. Rysunki dolne dobrze

  • C.

   C. Obie formy dobre

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  B. B. Rysunki dolne dobrze
  Explanation
  The correct answer is B. Rysunki dolne dobrze. This means that the lower drawings are correct. The question is asking for the correct way to use cross-sections in the above screw and coupling connections. Since the drawings in the lower part of the question are labeled as "dobrze," which means "good" or "correct" in Polish, it can be inferred that these drawings show the proper use of cross-sections in the given connections.

  Rate this question:

 • 25. 

  Oceń sposoby wymiarowania:

  • A.

   A.      Rysunek a) – źle zwymiarowany; rysunek b) dobrze

  • B.

   B.      Rysunek b) – źle zwymiarowany; rysunek a) dobrze

  • C.

   C.      W obydwu rysunkach są błędy

  • D.

   D.       Obydwa typy wymiarowania są dopuszczalne

  Correct Answer
  A. A.      Rysunek a) – źle zwymiarowany; rysunek b) dobrze
  Explanation
  Drawing a) is poorly dimensioned, while drawing b) is well dimensioned.

  Rate this question:

 • 26. 

  Oceń sposoby wymiarowania:

  • A.

   A. Rysunek a – dobrze – najwięcej wymiarów podajemy w widoku

  • B.

   B. Rysunek b - dobrze– najwięcej wymiarów podajemy w przekroju

  • C.

   C. Obie formy dopuszczalne

  • D.

   D. Obie formy nie są dopuszczalne

  Correct Answer
  B. B. Rysunek b - dobrze– najwięcej wymiarów podajemy w przekroju
  Explanation
  The correct answer is B because it states that in drawing b, the most dimensions are given in the section. This implies that the section view provides the most detailed and accurate representation of the dimensions in the drawing.

  Rate this question:

 • 27. 

  Oceń wymiarowanie średnic:

  • A.

   A.       Lewy pierwszy przedmiot jest źle zwymiarowany (nie wymiaruje się wewnątrz otworów)

  • B.

   B.        Skrajny prawy jest źle zwymiarowany, bo liczby wymiarowe są wyższe od średnicy otworu

  • C.

   C.        Wszystkie podane sposoby wymiarowania są dopuszczalne

  • D.

   D.       Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

  Correct Answer
  C. C.        Wszystkie podane sposoby wymiarowania są dopuszczalne
 • 28. 

  Który z rysunków przedstawia niedopuszczalny sposób przedstawiania przekroju elementów konstrukcji maszyn:

  • A.

   A.      Rysunek a)

  • B.

   B.      Rysunek b)

  • C.

   C.      Rysunek c)

  • D.

   D.      Wszystkie pokazane sposoby są dopuszczalne

  Correct Answer
  D. D.      Wszystkie pokazane sposoby są dopuszczalne
 • 29. 

  Które z powyższych przykładów połączeń gwintowych zawiera tzw. gwinty o skokach preferowanych?

  • A.

   A. Przykład a) i c)

  • B.

   B. Przykład c) d) e)

  • C.

   C. Przykład b) e)

  • D.

   D. Wszystkie gwinty należą do grupy tzw. gwintów o skokach preferowanych

  Correct Answer
  C. C. Przykład b) e)
  Explanation
  The correct answer is C because it states that examples b) and e) contain threads with preferred pitches.

  Rate this question:

 • 30. 

  Otwór „ a” na powyższym rysunku:

  • A.

   A. Jest nagwintowany do połowy

  • B.

   B. Posiada kołek wkręcony do połowy

  • C.

   C. Stanowi fragment połączenia kielichowego

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

  Correct Answer
  A. A. Jest nagwintowany do połowy
  Explanation
  The correct answer is A. Jest nagwintowany do połowy (It is half-threaded).

  Rate this question:

 • 31. 

  Powyższy rysunek przedstawia w I stopniu uproszczenia :

  • A.

   A. Połączenie śrubowe

  • B.

   B. Układ śrubowy ze sprężyną

  • C.

   C. Połączenie teleskopowo – sprężynowe

  • D.

   D. Żadne z w/w połączeń

  Correct Answer
  B. B. Układ śrubowy ze sprężyną
  Explanation
  The above drawing represents a simplified level I:A. Screw connectionB. Screw system with a springC. Telescopic-spring connectionD. None of the above connectionsThe correct answer is B because the drawing shows a combination of screws and a spring, indicating that it is a screw system with a spring.

  Rate this question:

 • 32. 

  Powyższy rysunek przedstawia:

  • A.

   A. Kołek do połączeń wciskowych

  • B.

   B. Fragment tulei cienkościennej

  • C.

   C. Ślimak (pojedynczy) z połączenia ślimak - ślimacznica

  • D.

   D. Fragment sworznia nagwintowanego

  Correct Answer
  D. D. Fragment sworznia nagwintowanego
  Explanation
  The given drawing represents a fragment of a threaded pin, also known as a threaded shaft or bolt. The shape and features of the object in the drawing closely resemble those of a threaded pin, indicating that it is most likely a fragment of a threaded pin.

  Rate this question:

 • 33. 

  Powyższy rysunek przedstawia :

  • A.

   A.      Fragment przegubu kulowego pośredniego przekroju i pierwszym stopniu uproszczenia

  • B.

   B.      Mocowanie sprężyny śrubowej

  • C.

   C.      Łożysko kulkowe w przekroju i pierwszym stopniu uproszczenia

  • D.

   D.      Żadna odpowiedź nie jest właściwa

  Correct Answer
  C. C.      Łożysko kulkowe w przekroju i pierwszym stopniu uproszczenia
  Explanation
  The correct answer is C. Łożysko kulkowe w przekroju i pierwszym stopniu uproszczenia. This is because the image shows a cross-section of a ball bearing, which is a type of rolling element bearing used to support rotational motion. The simplified representation in the image only shows the first stage of the bearing, where the balls are located between the inner and outer raceways.

  Rate this question:

 • 34. 

  Na rzucie z góry, wewnątrz elementu części konstrukcyjnej (dolna cześc rysunku) - widoczne jest 3/4 okręgu - narysowanego linia cienką.

  • A.

   A. Tuleję samozaciskową

  • B.

   B. Montaż przez spawanie

  • C.

   C. Linia gwintu w połączeniu gwintowym

  • D.

   D. Żadna odpowiedź nie jest właściwa

  Correct Answer
  C. C. Linia gwintu w połączeniu gwintowym
  Explanation
  The correct answer is C. Linia gwintu w połączeniu gwintowym (Thread line in threaded connection). The explanation for this answer is that the given description mentions a 3/4 circle drawn with a thin line inside the lower part of the construction element. This indicates the presence of a threaded connection, where the thread line is represented by the 3/4 circle. Therefore, option C is the correct answer.

  Rate this question:

 • 35. 

  Zły sposób rysowania przekrojów poniższych połączeń zastosowano w:

  • A.

   A. Przykładzie a)

  • B.

   B. Przykładzie b)

  • C.

   C. W przykładach a) oraz b) - lewe rysunki są dobrze wykonane

  • D.

   D. W przykładach a) oraz b) - prawe rysunki są dobrze wykonane

  Correct Answer
  D. D. W przykładach a) oraz b) - prawe rysunki są dobrze wykonane
  Explanation
  In the given question, the correct answer is D. W przykładach a) oraz b) - prawe rysunki są dobrze wykonane. This means that the correct way of drawing the cross-sections of the given connections is shown in the right drawings of examples a) and b). The left drawings in both examples are not correctly executed.

  Rate this question:

 • 36. 

  Aby dwa koła zębate mogły współpracować ze sobą bez zakłóceń:

  • A.

   A. Średnica jednego koła zębatego musi byś równa średnicy drugiego koła lub jego wielokrotności

  • B.

   B. Liczba zębów jednego koła musi być równa liczbie zębów drugiego koła zębatego lub jego wielokrotności

  • C.

   C. Moduły obydwu kół zębatych muszą być takie same

  • D.

   D. Moduły obydwu kół zębatych muszą być takie same lub równe ich wielokrotności

  Correct Answer
  C. C. Moduły obydwu kół zębatych muszą być takie same
  Explanation
  The correct answer is C. Moduły obydwu kół zębatych muszą być takie same. This means that in order for two gears to work together without interference, the modules of both gears must be equal. The module of a gear is a measure of the size of its teeth and determines the spacing and size of the teeth on the gear. If the modules of the gears are not the same, the teeth will not mesh properly and will cause interference or incorrect operation. Therefore, for smooth and efficient operation, the modules of both gears must be the same.

  Rate this question:

 • 37. 

  Moduł koła zębatego jest:

  • A.

   A. Iloczynem średnicy podziałowej i ilości zębów

  • B.

   B. Sumą średnicy podziałowej i ilości zębów

  • C.

   C. Ilorazem średnicy podziałowej i ilości zębów

  • D.

   D. Różnicą średnicy podziałowej i ilości zębów

  Correct Answer
  C. C. Ilorazem średnicy podziałowej i ilości zębów
  Explanation
  The correct answer is C because the module of a gear is calculated by dividing the pitch diameter of the gear by the number of teeth.

  Rate this question:

 • 38. 

  Symbole (e) na rysunkach oznaczają:

  • A.

   A. Spoina ma być ekonomiczna(rodzaj elektrod)

  • B.

   B. Mają istnieć przerwy w spawaniu o długościach „e”

  • C.

   C. Spaw ma być położony w tym miejscu elektrycznie a nie gazowo

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

  Correct Answer
  B. B. Mają istnieć przerwy w spawaniu o długościach „e”
  Explanation
  The symbol (e) on the drawings indicates that there should be gaps in the welding of lengths "e".

  Rate this question:

 • 39. 

  Powyższy rysunek przedstawia przykład połączenia:

  • A.

   A. Zszywanego ( korpus górny do korpusu dolnego)

  • B.

   B. Zgrzewanego ( korpus górny do korpusu dolnego)

  • C.

   C. Spawanego ( korpus górny do korpusu dolnego)

  • D.

   D. Żadnego z wymienionych połączeń

  Correct Answer
  C. C. Spawanego ( korpus górny do korpusu dolnego)
  Explanation
  The above drawing shows an example of a welded connection, where the upper body is joined to the lower body.

  Rate this question:

 • 40. 

  Powyższe rysunki przedstawiają:

  • A.

   A. Wały o zmiennym przekroju

  • B.

   B. Sprzęgła

  • C.

   C. Różne rodzaje siłowniki

  • D.

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

  Correct Answer
  B. B. Sprzęgła
  Explanation
  The drawings above represent different types of couplings.

  Rate this question:

 • 41. 

  Do obliczenia modułu koła zębatego będzie potrzebna ilość zębów oraz:

  • A.

   A.      Średnica okręgu podstaw zęba – df

  • B.

   B.      Średnica podziałowa – d

  • C.

   C.      Podziałka – p

  • D.

   D.      Wysokość całkowita zęba ha + hf

  Correct Answer
  B. B.      Średnica podziałowa – d
  Explanation
  To calculate the module of a gear, the number of teeth and the pitch diameter (diameter of the pitch circle) are needed. The pitch diameter is the diameter of the imaginary circle that passes through the center of the gear teeth and is used to determine the gear ratio. The pitch diameter can be calculated using the pitch diameter formula, which includes the pitch diameter (d), the number of teeth (z), and the module (m). Therefore, the correct answer is B. Średnica podziałowa – d (Pitch diameter - d).

  Rate this question:

 • 42. 

  Wymiar końcowy wałka zawiera informację φ180 e8 .

  • A.

   A. Wartoś dopuszczalnego bicia promieniowego

  • B.

   B. Wartos dopuszczalnego luzu wierzchołkowego

  • C.

   C. Tolerancja i pasowanie wałka według - e8

  • D.

   D. Żadna odpowiedź nie jest właściwa

  Correct Answer
  C. C. Tolerancja i pasowanie wałka według - e8
  Explanation
  The given correct answer, C. Tolerancja i pasowanie wałka według - e8, means that the final dimension of the shaft is specified with a tolerance and fit of - e8. This indicates that the shaft must be manufactured within certain limits to ensure proper fit and function with other components. The e8 tolerance and fit standard provides specific guidelines for the size and fit of the shaft, ensuring that it will work correctly in the intended application.

  Rate this question:

 • 43. 

  Znak w prawym górnym narożniku rysunku oznacza:

  • A.

   A. Klasę chropowatości

  • B.

   B. Odchyłkę górną w tolerancji i pasowaniu

  • C.

   C. Nakaz skrawania (nakaz obróbki poprzez skrawanie)

  • D.

   D. Żadna odpowiedź nie jest właściwa

  Correct Answer
  A. A. Klasę chropowatości
  Explanation
  The symbol in the upper right corner of the drawing represents the roughness class.

  Rate this question:

 • 44. 

  Na rysunku wykonawczym pokrywy pompy okrętowej – symbole Ra1.25 ; Ra10 ; Ra5 itp. określają :

  • A.

   A.      Wysokość chropowatosci powierzchni

  • B.

   B.      Tolerancję i pasowanie części maszyn

  • C.

   C.      Głębokość radełkowania ( oznaczenie na narzędziu )

  • D.

   D.      Żadne z wymienionych określeń nie jest prawdziwe

  Correct Answer
  A. A.      Wysokość chropowatosci powierzchni
  Explanation
  The symbols Ra1.25, Ra10, Ra5, etc. on the engineering drawing indicate the height of surface roughness. This means that they represent the average distance between the highest and lowest points on the surface of the pump cover. These symbols are used to specify the desired level of smoothness or roughness required for the surface finish.

  Rate this question:

 • 45. 

  Na powyższym rysunku (b) przedstawiono :

  • A.

   A.      Nakaz rozdzielenia dwóch płaszczyzn przedmiotu na szerokość do 300mm z dokładnością do 0.2mm ( w widoku)

  • B.

   B.      Tolerancję równoległości osi symetrii

  • C.

   C.      Sposób mocowania płaszczyzny górnej względem dolnej w uchwycie samocentrującym tokarki

  • D.

   D.      Tolerancję równoległości dwóch płaszczyzn

  Correct Answer
  D. D.      Tolerancję równoległości dwóch płaszczyzn
  Explanation
  The correct answer is D. Tolerancję równoległości dwóch płaszczyzn. This is because the image (b) shows two parallel planes, indicating the tolerance for parallelism between the two surfaces.

  Rate this question:

 • 46. 

  Przykład powyższy rysunku złożeniowego zawiera

  • A.

   A.      Łożyska ślizgowe

  • B.

   B.      Podwójne i pojedyncze uszczelnienia mechaniczne trzonu wału

  • C.

   C.      Łożyska ślizgowe wraz z uszczelnieniami

  • D.

   D.      Łożyska toczne

  Correct Answer
  D. D.      Łożyska toczne
  Explanation
  The given correct answer is D. Łożyska toczne (rolling bearings). This suggests that the above diagram includes rolling bearings, which are used to reduce friction and support rotating parts in machinery. Rolling bearings consist of two rings with rolling elements (such as balls or rollers) between them, allowing for smooth and efficient rotation.

  Rate this question:

 • 47. 

  Podaj, który rysunek przedstawia tolerancję płaskości części maszyn

  • A.

   A.      Rysunek a) b)

  • B.

   B.      Rysunek c) d)

  • C.

   C.      Wszystkie rysunki przedstawiają tolerancję płaskości części maszyn

  • D.

   D. Żaden rysunek nie przedstawia tolerancji płaskości części maszyn

  Correct Answer
  D. D. Żaden rysunek nie przedstawia tolerancji płaskości części maszyn
  Explanation
  The answer D states that none of the drawings depict the flatness tolerance of machine parts. This means that all the drawings, including a), b), c), and d), do not represent the flatness tolerance.

  Rate this question:

 • 48. 

  Powyższy rysunek przedstawia tolerancję:

  • A.

   A. Płaskości części maszyn

  • B.

   B. Bicia promieniowego części maszyn (względem C )

  • C.

   C. Bicia osiowego (wzdłużnego) części maszyn względem osi otworu mierzonej na średnicy 100 mm

  • D.

   D. Żadną z tych tolerancji

  Correct Answer
  C. C. Bicia osiowego (wzdłużnego) części maszyn względem osi otworu mierzonej na średnicy 100 mm
  Explanation
  The given correct answer is C. Bicia osiowego (wzdłużnego) części maszyn względem osi otworu mierzonej na średnicy 100 mm. This means that the tolerance shown in the diagram represents the axial (longitudinal) displacement of machine parts relative to the axis of the hole measured on a diameter of 100 mm.

  Rate this question:

 • 49. 

  Powyższe symbole przedstawiają:

  • A.

   A.      Nakaz dwukrotnego radełkowania powierzchni

  • B.

   B.      Oznaczenia najmniejszej i największej dopuszczalnej chropowatości

  • C.

   C.      Tolerancja i pasowanie powierzchni zewnętrznej

  • D.

   D. Żadna odpowiedź nie jest właściwa

  Correct Answer
  B. B.      Oznaczenia najmniejszej i największej dopuszczalnej chropowatości
  Explanation
  The symbols represent the minimum and maximum permissible roughness.

  Rate this question:

 • 50. 

  Na powyższym rysunku przedstawiono :

  • A.

   A.      Tolerancję głębokości nakiełka (0.06mm) i miejsce wykonania go

  • B.

   B.      Tolerancję odchyłek prostopadłości dwóch płaszczyzn

  • C.

   C.      Tolerancję równoległości osi

  • D.

   D.      Oznacza zupełnie coś innego

  Correct Answer
  B. B.      Tolerancję odchyłek prostopadłości dwóch płaszczyzn
  Explanation
  The correct answer is B because the drawing shows two parallel planes with a tolerance for perpendicularity. The lines in the drawing indicate that the two planes should be perpendicular to each other within a certain tolerance. This means that the two planes should be at right angles to each other, with no significant deviation from perpendicularity.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 01, 2014
  Quiz Created by
  Molnarc
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.