Grafika Inżynierska

61 Questions | Attempts: 1491

SettingsSettingsSettings
Grafika Inynierska - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Dla formatów A3 oraz mniejszych obramowanie pola rysunkowego powinno wynosić :
  • A. 

   A.      5 mm

  • B. 

   B.      7 mm

  • C. 

   C.      10 mm

  • D. 

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 2. 
  A 5 jest formatem:
  • A. 

   A. Większym niż A 4

  • B. 

   B. Mniejszym niż A 4

  • C. 

   C. Takim samym, tylko obróconym o kąt 90 stopni

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 3. 
  Linie faliste :
  • A. 

   A. Służą do rysowania niewidocznych części maszyn i ich krawędzi

  • B. 

   B. Służą do rysowania skrajnych położeń części ruchomych

  • C. 

   C. Służą do rysowania powierzchni o nierównościach powyżej Ra 100

  • D. 

   D. Służą do rysowania linii urwania i przerwania przedmiotów , gdy linie te rysuje się odręcznie

 • 4. 
  Grubości linii cienkiej, grubej i bardzo grubej to:
  • A. 

   A. 0.18 mm ; 0.36 mm ; 0.54 mm

  • B. 

   B. 0.18 mm ; 0.5 mm ; 1.0 mm

  • C. 

   C. 0.18 mm ; 0.7 mm ; 2.0 mm

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 5. 
  Tabliczka rysunkowa powinna być umieszczona:
  • A. 

   A. W prawym dolnym narożniku rysunku

  • B. 

   B. W lewym dolnym narożniku rysunku

  • C. 

   C. Miejsce jest dowolne

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 6. 
  Pismo techniczne pochyłe rysujemy pod kątem:
  • A. 

   A. 45 stopni od poziomu

  • B. 

   B. 90 stopni od poziomu

  • C. 

   C. 25 stopni od poziomu

  • D. 

   D. 75 stopni od poziomu

 • 7. 
  Podstawowym formatem rysunkowym w grafice inżynierskiej:
  • A. 

   A.      Przedstawiony na żółto format A4

  • B. 

   B.      Format A1 z którego można wyodrębnić wszystkie pozostałe formaty

  • C. 

   C.      Wszystkie formaty są formatami podstawowymi

  • D. 

   D.     Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 8. 
  Podstawowymi skalami zwiększającymi w grafice inżynierskiej są skale
  • A. 

   A. 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1

  • B. 

   B. 50:1, 25:1, 15:1, 5:1, 2,5:1

  • C. 

   C. 50:1, 25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 5:1, 2:1

  • D. 

   D. 50:1, 40:1, 30:1, 20:1 10:1, 5:1 2.5:1

 • 9. 
  Czy na rysunku powyżej istnieją błędy wymiarowania?
  • A. 

   A.      Tak, wszystkie groty strzałek wymiarowych powinny być zaczernione

  • B. 

   B.      Tak, nie umieszcza się linii wymiarowych wewnątrz przedmiotu

  • C. 

   C.      Nie, nie ma błędów

  • D. 

   D.      Tak, zamknięto łańcuch wymiarowy

 • 10. 
  Strzałki czerwone zostały przekreślone, ponieważ :
  • A. 

   A. Nie wolno używać tego koloru do kreśleń w grafice inżynierskiej

  • B. 

   B. Nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne, wynikające z innych podanych wymiarów

  • C. 

   C. Nad kreską wymiarową nie podano wartości liczbowych

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 11. 
  Powyższy rysunek został zwymiarowany:
  • A. 

   A. Źle, ponieważ nie można wymiarować niewidocznych środków otworów

  • B. 

   B. Źle, ponieważ niedopuszczalny jest sposób wymiarowania według wspólnych baz pomiarowych, gdyż błędy pomiarowe się wtedy sumują

  • C. 

   C. Źle, ponieważ jest zbyt dużo linii wymiarowych i rysunek staje się mało czytelny

  • D. 

   D. Prawidłowo, ponieważ dopuszcza się taki sposób wymiarowania.

 • 12. 
  Na powyższym rysunku linią punktową oznaczono:
  • A. 

   A.      Podwójną dźwignię wyłącznika krańcowego

  • B. 

   B.      Niewidoczną część wyłącznika krańcowego

  • C. 

   C.      Skrajne położenie wyłącznika krańcowego

  • D. 

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 13. 
  Podany wyżej przykład a) ; b) stanowią przykład rzutowania :
  • A. 

   A.      Typu E (europejskiego)

  • B. 

   B.      Typu A (amerykańskiego)

  • C. 

   C.      Jest to przykład rzutowania aksonometrycznego

  • D. 

   D.      Jest to jeszcze inny rodzaj rzutowania

 • 14. 
  Znajdź błąd w powyższym rysunku( rzutowanie prostokątne na trzy płaszczyzny):
  • A. 

   A. Błąd jest widoczny na rzucie I

  • B. 

   B. Błąd jest widoczny na rzucie II

  • C. 

   C. Błąd jest widoczny na rzucie III

  • D. 

   D. Wszystkie rzuty są wykonane poprawnie

 • 15. 
  Powyższy sposób rzutowania nosi nazwę:
  • A. 

   A. Rzutowania prostokątnego

  • B. 

   B. Rzutowania aksonometrycznego

  • C. 

   C. Rzutów Kochańskiego

  • D. 

   D. Jest to jeszcze inny rodzaj rzutowania

 • 16. 
  Powyższy typ rysowania nosi nazwę:
  • A. 

   A. Rysunków złożeniowych

  • B. 

   B. Rysunków przekrojów aksonometrycznych

  • C. 

   C. Przekrojów złożeniowych

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 17. 
  Przelotowe otwory na poniższym widoku i przekroju zostały:
  • A. 

   A. Pokazane bez błędów

  • B. 

   B. Błąd jest tylko w przekroju

  • C. 

   C. Błąd jest tylko w widoku

  • D. 

   D. Błędy są zarówna w widoku jak i przekroju

 • 18. 
  Zakreskowany element A –A na rysunku powyżej przedstawia:
  • A. 

   A.      Przekrój

  • B. 

   B.      Widok

  • C. 

   C.      Kład

  • D. 

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 19. 
  Podaj właściwy sposób użycia przekrojów:
  • A. 

   A.      Górne rysunki a) b) c) dobrze

  • B. 

   B.      Dolne rysunki a) b) c) dobrze

  • C. 

   C.      Dobre rysunki a) dolne b) górne c) dolne

  • D. 

   D.      Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 20. 
  Przerywane linie na widoku rysunku powyżej przedstawiają:
  • A. 

   A. Miejsca na założenie uszczelek montażowych

  • B. 

   B. Powierzchnie podlegające obróbce powierzchniowej lub cieplnej

  • C. 

   C. Niewidoczne krawędzie przedmiotu

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 21. 
  Rysunek poglądowy reduktora obrotów został wykonany w:
  • A. 

   A. Rzucie prostokątnym

  • B. 

   B. Rzucie aksonometrycznym prostokątnym

  • C. 

   C. Rzucie środkowym (geometrii wykreślnej)

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 22. 
  Kład jest to:
  • A. 

   A. Jest dawną nazwą przekroju, obecnie używaną wymiennie gdyż znaczy to samo co przekrój

  • B. 

   B. Zarys figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie poprzecznego przekroju przedmiotu, obrócony wraz z tą płaszczyzną o 180º i położony na widoku przedmiotu lub poza jego zarysem,

  • C. 

   C. Zarys figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie poprzecznego przekroju przedmiotu, obrócony wraz z tą płaszczyzną o 90º i położony na widoku przedmiotu lub poza jego zarysem,

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 23. 
  Podaj zalecany sposób wymiarowania widoków
  • A. 

   A. Rysunek a - dobrze

  • B. 

   B. Rysunek b - dobrze

  • C. 

   C. Obie formy dopuszczalne

  • D. 

   D. Obie formy nie są dopuszczalne

 • 24. 
  Podaj właściwy sposób użycia przekrojów w powyższych połączeniach śrubowych i sprzęgłowych
  • A. 

   A. Rysunki górne dobrze

  • B. 

   B. Rysunki dolne dobrze

  • C. 

   C. Obie formy dobre

  • D. 

   D. Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

 • 25. 
  Oceń sposoby wymiarowania:
  • A. 

   A.      Rysunek a) – źle zwymiarowany; rysunek b) dobrze

  • B. 

   B.      Rysunek b) – źle zwymiarowany; rysunek a) dobrze

  • C. 

   C.      W obydwu rysunkach są błędy

  • D. 

   D.       Obydwa typy wymiarowania są dopuszczalne

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.