குரூப் 4 இலக்கிய தேர்வு 2 ( 1 - 30 )

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Karpmk
K
Karpmk
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 5,755
Questions: 30 | Attempts: 2,471

SettingsSettingsSettings
 4  2 ( 1 - 30 ) - Quiz

வழங்கியவர் திருமதி விஜயலட்சுமி MA., B.Ed., ஆசிரியர் குருகுலம்.காம்


Questions and Answers
 • 1. 

  1. கம்பனின் கவிப்புலமைக்கு சான்றாக கூறும் காண்டம்

  • A.

   அ) பாலகாண்டம்

  • B.

   ஆ) யுத்தகாண்டம்

  • C.

   இ) ஆரண்ய காண்டம்

  • D.

   ஈ) கிஷ்கிந்தா காண்டம்

  Correct Answer
  B. ஆ) யுத்தகாண்டம்
  Explanation
  The correct answer is "யுத்தகாண்டம்" which means "War episode". This suggests that the given kandam (section) of the company's literature is about war.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. பத்துப்பாட்டில் மிகச்சிறிய அடிஅளவை உடைய நூல்

  • A.

   அ) நெடுநெல் வாடை

  • B.

   ஆ) பட்டினப்பாலை

  • C.

   இ) முல்லை பாட்டு

  • D.

   ஈ) குறிஞ்சிப் பாட்டு

  Correct Answer
  C. இ) முல்லை பாட்டு
  Explanation
  The question asks for the book with the smallest size among the given options. The correct answer is "முல்லை பாட்டு" which translates to "Mullai Song". This suggests that the book "Mullai Song" is the smallest in size among the options provided.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. பத்துப்பாட்டில் அடிஅளவில் பெரியதாய் உள்ள நூல்

  • A.

   அ) மதுரைக்காஞ்சி

  • B.

   ஆ)மலைபடுகடாம்

  • C.

   இ) பொருநராற்றுப்படை

  • D.

   ஈ) பட்டினப்பாலை

  Correct Answer
  A. அ) மதுரைக்காஞ்சி
  Explanation
  The question asks for the book that is larger in size among the given options. The correct answer is "மதுரைக்காஞ்சி" because it is the largest city among the given options.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. அகநானூறை தொகுத்தவர்

  • A.

   அ) உருத்திரசன்மனார்

  • B.

   ஆ) உக்கிரப்பெருவழுதி

  • C.

   இ) கூடலூர்கிழார்

  • D.

   ஈ) சேரமான்மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை

  Correct Answer
  A. அ) உருத்திரசன்மனார்
  Explanation
  The correct answer is "அ) உருத்திரசன்மனார்". This is because in the given options, "அகநானூறை தொகுத்தவர்" refers to the author of the Tamil literary work "அகநானூற்" (Akananuru). Among the given options, "உருத்திரசன்மனார்" is the only person associated with the authorship of Akananuru.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. வேந்தனெதிர் சென்று அவன் தன்மையைக் கூறி புகழ்வது

  • A.

   அ) வாயுறைவாழ்த்து

  • B.

   ஆ) வேந்தர்வாழ்த்து

  • C.

   ஆ) வேந்தர்வாழ்த்து

  • D.

   ஈ) இறைவாழ்த்து

  Correct Answer
  C. ஆ) வேந்தர்வாழ்த்து
  Explanation
  The correct answer is ஆ) வேந்தர்வாழ்த்து. This is because the phrase "வேந்தனெதிர் சென்று" indicates going against or opposing a king, and "வேந்தர்வாழ்த்து" means praising or honoring a king. Therefore, the act of going against a king and praising him are contradictory, making this the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. திருச்சீரலைவாய் என்ற ஊர்

  • A.

   அ) சுவாமிமலை

  • B.

   ஆ) திருச்செந்தூர்

  • C.

   இ) பழமுதிர்ச்சோலை

  • D.

   ஈ) திருப்பரங்குன்றம்

  Correct Answer
  B. ஆ) திருச்செந்தூர்
 • 7. 

  7.கீழ்கண்டவற்றுள் நாடக பாங்கில் அமைந்த நூல்

  • A.

   அ) நறுந்தொகை

  • B.

   ஆ)நற்றிணை

  • C.

   இ) நாலடியார்

  • D.

   ஈ) நளவெண்பா

  Correct Answer
  B. ஆ)நற்றிணை
  Explanation
  The correct answer is ஆ)நற்றிணை. This is because the question asks for the book that was written in the context of a play. Among the given options, நற்றிணை is the only book that fits this description.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.சேரமன்னர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறும் நூல்

  • A.

   அ) பதிற்றுபத்து

  • B.

   ஆ) புறநானூறு

  • C.

   இ) பரிபாடல்

  • D.

   ஈ) பெரும்பாணாற்றுப்படை

  Correct Answer
  A. அ) பதிற்றுபத்து
  Explanation
  The correct answer is அ) பதிற்றுபத்து. This book is known for its detailed account of the life history of the Cheras, one of the ancient Tamil dynasties. It provides valuable insights into the political, social, and cultural aspects of the Chera kingdom.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.ஓரங்க நாடகவடிவில் உரையிடும் பாங்கினைப்பெற்ற நூல்

  • A.

   அ) குறுந்தொகை

  • B.

   ஆ) மலைபடுகடாம்

  • C.

   இ) கலித்தொகை

  • D.

   ஈ) நெடுநல்வாடை

  Correct Answer
  C. இ) கலித்தொகை
 • 10. 

  10.குடவோலைத் தேர்தல் முறை பற்றி குறிப்பு உள்ள நூல் எது?

  • A.

   அ) அகநானூறு

  • B.

   ஆ) புறநானூறு

  • C.

   இ) கலித்தொகை

  • D.

   ஈ) நற்றிணை

  Correct Answer
  A. அ) அகநானூறு
  Explanation
  The correct answer is அ) அகநானூறு. The reason is that அகநானூறு is a Tamil literary work that provides guidelines and rules for conducting elections. It discusses various aspects of the election process, including the qualifications of candidates, the responsibilities of voters, and the principles of fair and free elections. Therefore, it is the book that contains information about the electoral process.

  Rate this question:

 • 11. 

  11. புலவராற்றுப்படை எனக் குறிக்கப்படும் நூல்

  • A.

   அ) பெரும்பாணாற்றுப்படை

  • B.

   ஆ) திருமுருகாற்றுப்படை

  • C.

   இ) சிறுபாணாற்றுப்படை

  • D.

   ஈ) கூத்தராற்றுப்படை

  Correct Answer
  B. ஆ) திருமுருகாற்றுப்படை
 • 12. 

  12.பாணாறு என அழைக்கப்படும் நூல்

  • A.

   அ) அகநானூறு

  • B.

   ஆ) புறநானூறு

  • C.

   இ) மலைபடுகடாம்

  • D.

   ஈ) பெரும்பாணாற்றுப்படை

  Correct Answer
  D. ஈ) பெரும்பாணாற்றுப்படை
  Explanation
  The correct answer is "பெரும்பாணாற்றுப்படை" which means "Perumpaṇāṟṟuppaṭai" in English. This is a Tamil epic poem written by Kalingarayan. It is a work of Sangam literature and is considered one of the Eighteen Greater Texts. The poem consists of 4,400 lines and is classified as an Aham (inner landscape) genre of poetry. It is known for its beautiful descriptions of nature and its portrayal of the emotions and experiences of the characters.

  Rate this question:

 • 13. 

  13.கூடற்றமிழ் என அழைக்கப்படும் நூல்

  • A.

   அ) மதுரைகாஞ்சி

  • B.

   ஆ) நெடுனல்வாடை

  • C.

   இ) மலைபடுகடாம்

  • D.

   ஈ) பதிற்றுப்பத்து

  Correct Answer
  A. அ) மதுரைகாஞ்சி
  Explanation
  The correct answer is "மதுரைகாஞ்சி". The question asks for the book that is referred to as "கூடற்றமிழ்". Among the given options, only "மதுரைகாஞ்சி" matches this description.

  Rate this question:

 • 14. 

  14.நெடுந்தொகை என அழைக்கப்படும் நூல்

  • A.

   அ) புறநூனூறு

  • B.

   ஆ) அகநானூறு

  • C.

   இ) நற்றிணை

  • D.

   ஈ) குறுந்தொகை

  Correct Answer
  B. ஆ) அகநானூறு
  Explanation
  The correct answer is ஆ) அகநானூறு. The term "நெடுந்தொகை" refers to a collection of poems or literature that has been compiled or edited. Among the given options, அகநானூறு is a famous Tamil literary work that consists of 400 poems written by various poets. Therefore, it can be considered as a collection of poems and fits the description of "நெடுந்தொகை".

  Rate this question:

 • 15. 

  15.அகநானூற்றின் மூன்றுபகுதியில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை

  • A.

   அ) 120,180,100

  • B.

   ஆ) 180,120,100

  • C.

   இ) 100,120,180

  • D.

   ஈ) 120,100,180

  Correct Answer
  A. அ) 120,180,100
  Explanation
  The correct answer is அ) 120,180,100. This is because the question asks for the order of the songs in the third part of the book "அகநானூற்று" (Akanaanuru). The correct order of the songs in the third part is 120, 180, 100.

  Rate this question:

 • 16. 

  16.வஞ்சி நெடும்பாட்டு என அழைக்கப்படும் நூல்

  • A.

   அ) பட்டினப்பாலை

  • B.

   ஆ) கலித்தொகை

  • C.

   இ) நாலடியார்

  • D.

   ஈ) நெடுநல்வாடை

  Correct Answer
  A. அ) பட்டினப்பாலை
 • 17. 

  17.நற்றிணைப் பாடல்களை பாடியோர் மொத்தம் எத்தனை பேர்?

  • A.

   அ) 475

  • B.

   ஆ) 175

  • C.

   இ) 275

  • D.

   இ) 275

  Correct Answer
  C. இ) 275
 • 18. 

  18. சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே (சான்றாண்மை இல்லாதவர் தீயவராகவே கருதப்படுபவர்) இவ்வரி இடம்பெற்ற நூல் எது?

  • A.

   அ)கம்பராமாயணம்

  • B.

   ஆ) புறநானூறு

  • C.

   இ) சிலப்பதிகாரம்

  • D.

   ஈ அகநானூறு

  Correct Answer
  B. ஆ) புறநானூறு
  Explanation
  The correct answer is புறநானூறு. The phrase "சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே" refers to someone who is considered to be of low character or lacking in integrity. This phrase is often used to describe someone who is deceitful or untrustworthy. The book that is mentioned in the question is known for its moral teachings and ethical principles, making it an appropriate choice for someone who lacks these qualities.

  Rate this question:

 • 19. 

  19. கம்பரின் தந்தை பெயர்

  • A.

   அ) ஆதித்தன்

  • B.

   ) சூர்யோதனன்

  • C.

   இ) வினலாதித்தன்

  • D.

   ஈ) நரேந்திரன்

  Correct Answer
  A. அ) ஆதித்தன்
 • 20. 

  20. காண்டம் என்பது

  • A.

   அ) படலம்

  • B.

   ஆ) உட்பிரிவு

  • C.

   இ) காதை

  • D.

   ஈ) பெரும்பிரிவு

  • E.

   ஞானசபை

  Correct Answer
  D. ஈ) பெரும்பிரிவு
  Explanation
  The correct answer is "பெரும்பிரிவு". The word "காண்டம்" refers to a story or a narrative. "பெரும்பிரிவு" means an epic or a long narrative poem. Therefore, option ஈ) is the correct answer as it accurately represents the meaning of the word "காண்டம்".

  Rate this question:

 • 21. 

  21. கம்பராமாயணத்தில் ஐந்தாவது காண்டத்தின் பெயர்

  • A.

   அ) அயோத்தியாகாண்டம்

  • B.

   ஆ) பாலகாண்டம்

  • C.

   இ) சுந்தரகாண்டம்

  • D.

   ஈ) ஆரண்யகாண்டம்

  Correct Answer
  C. இ) சுந்தரகாண்டம்
  Explanation
  The correct answer is "சுந்தரகாண்டம்". This is the fifth kandam (section) of the Kambaramayanam, which is an epic poem written by Kambar in Tamil. It narrates the story of Sundara (Hanuman) and his adventures in Lanka while searching for Sita.

  Rate this question:

 • 22. 

  22. உலகில் நாகரீகம் முற்றும் அழிந்துவிட்டாலும் திருக்குறளும்,கம்பன் காவியமும் இருந்தால் போதும்,மீண்டும் அதனைப்புதுப்புத்துவிடலாம் எனக் கூறியவர்

  • A.

   அ) ஜி.யு.போப்

  • B.

   ஆ) கால்டுவெல்

  • C.

   இ) டாக்டர்கிரெளல்

  • D.

   ஈ) குமரிலபட்டர்

  Correct Answer
  B. ஆ) கால்டுவெல்
  Explanation
  The given answer is "ஆ) கால்டுவெல்". This answer suggests that the person who said this believes that even if civilization and culture decline or disappear, the Thirukkural and Kambar's poetry will still remain relevant and can be revived. This answer indicates the importance and timelessness of these literary works.

  Rate this question:

 • 23. 

  23. புறநானூற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறைகள்

  • A.

   அ) 11

  • B.

   ஆ) 65

  • C.

   இ) 75

  • D.

   ஈ) 21

  Correct Answer
  B. ஆ) 65
 • 24. 

  24. தமிழரின் வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் கருவூலமாகக் கொண்டு விளங்கும் நூல் எது?

  • A.

   அ) அகநானூறு

  • B.

   ஆ) புறநானூறு

  • C.

   இ) ஐங்குறுநூறு

  • D.

   ஈ) பழமொழிநானூறு

  Correct Answer
  B. ஆ) புறநானூறு
  Explanation
  The correct answer is "புறநானூறு". This book, written by the poet Avvaiyar, is a collection of moral and ethical teachings that provide guidance on how to live a virtuous life. It explores various aspects of human life and offers valuable insights into Tamil culture, traditions, and values. The book is considered a classic in Tamil literature and is often studied and appreciated for its wisdom and teachings.

  Rate this question:

 • 25. 

  25. கம்ப நாடகத்தின் யாப்பு வண்ணங்களுக்கு கூறப்படும் கணக்கீடு

  • A.

   அ) 96

  • B.

   ஆ) 86

  • C.

   இ) 106

  • D.

   ஈ) 76

  Correct Answer
  A. அ) 96
  Explanation
  The question is asking for the number of colors mentioned in the play "Kamba Natakam". The correct answer is 96.

  Rate this question:

 • 26. 

  26. உத்திரகாண்டத்தைப் பாடியவர்

  • A.

   அ) ஒட்டக்கூத்தர்

  • B.

   ஆ) கம்பர்

  • C.

   இ) புகழேந்தி

  • D.

   ஈ) சடையப்பர்

  Correct Answer
  A. அ) ஒட்டக்கூத்தர்
  Explanation
  The correct answer is அ) ஒட்டக்கூத்தர். This means that the person who sang the Uthirakanda was Ottakkoothar.

  Rate this question:

 • 27. 

  27. கீழே உள்ளவற்றுள் மாறுபட்டுள்ளது எது?

  • A.

   அ) குறிஞ்சிப்பாட்டு

  • B.

   ஆ) முல்லைப்பாட்டு

  • C.

   இ) பதிற்றுப்பத்து

  • D.

   ஈ) பட்டினப்பாலை

  Correct Answer
  C. இ) பதிற்றுப்பத்து
  Explanation
  The correct answer is இ) பதிற்றுப்பத்து. This answer is correct because it is the only option that is grammatically correct and makes sense in the given context. The other options are not valid Tamil words or do not fit the sentence structure. Therefore, the correct answer is இ) பதிற்றுப்பத்து.

  Rate this question:

 • 28. 

  28. தவறாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதைத் தேர்ந்தெடு 1) முல்லைப்பாட்டு - 103 அடிகள் 2) பட்டினப்பாலை - 301 அடிகள் 3) நெடுநல்வாடை - 188 அடிகள் 4) குறிஞ்சிப்பாட்டு - 251 அடிகள்

  • A.

   அ) 103

  • B.

   ஆ) 188

  • C.

   இ) 103

  • D.

   ஈ) 251

  Correct Answer
  D. ஈ) 251
 • 29. 

  29) யுத்தகாண்டத்தில் கடவுள் வாழ்த்துப்பாடலின் முதல் வரியை சரியான அமைப்பு முறையில் எழுது.

  • A.

   1) ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேயாம்.

  • B.

   2) ஒன்றே யென்னின் நன்றேயாம்

  • C.

   3) ஒன்றே என்னின் நன்றேயாம்

  • D.

   4) நன்றே என்னின் நன்றேயாம்

  • E.

   4. இந்தியஅரசப்பிரதிநிதி

  Correct Answer
  A. 1) ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேயாம்.
  Explanation
  The correct answer is option 1) "ஒன்றே யென்னின் ஒன்றேயாம்." This is the correct way to write the first line of the song in a war anthem. The phrase "ஒன்றே யென்னின்" means "If it is one" and "ஒன்றேயாம்" means "Then it is the only one." So, the correct way to write the first line is "If it is one, then it is the only one."

  Rate this question:

 • 30. 

  30) கம்பர் எழுதிய நூல்களுள் வேளாண்மையைப் போற்றும் நூல் எது?

  • A.

   அ) சரசுவதிஅந்தாதி

  • B.

   ஆ) சடகோபரந்தாதி

  • C.

   இ) ஏரெழுபது

  • D.

   ஈ) சிலையெழுபது

  • E.

   4. இந்தியஅரசப்பிரதிநிதி

  Correct Answer
  C. இ) ஏரெழுபது
  Explanation
  The correct answer is "ஏரெழுபது" which translates to "Aeropadhu" in English. This book, written by Kambar, praises the greatness of the Chola dynasty.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 08, 2014
  Quiz Created by
  Karpmk
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.