ข้อสอบ เสมือนจริง ชุด 1 ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

24 Questions | Attempts: 808

  1  - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 263  ครม. ประยุทธ์ 1 คำแถลงนโยบายรัฐบาล โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


You May Get

Batman

Detective and martial artist, you fight criminals like Batman

Superman

Rough and aggressive, you're the ultimate superhero
& many more results.
Start this quiz to find your result.
Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ประยุทย์ 1
  • A. 

   2 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 ด้าน

  • B. 

   3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 ด้าน

  • C. 

   3 ระยะ 4 หน้าที่ 3 แนวคิด 10 ด้าน

  • D. 

   3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 10 ด้าน

  • E. 

   2 ระยะ 3 หน้าที่ 3 แนวคิด 10 ด้าน

 • 2. 
  การศึกษาอยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาลประยุทธ์ 1
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประยุทธ์ 1
  • A. 

   เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

  • B. 

   Subficiency Economy

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคทแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • D. 

   ความต้องการของประชาชน

  • E. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงการของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ด้านการศึกษา
  • A. 

   ปฏิรูปการเรียนรู้

  • B. 

   กยศ.

  • C. 

   ค่านิยม 12 ประการ

  • D. 

   การบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาล

  • E. 

   ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน

 • 5. 
  ข้อใดที่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยที่ไม่เหมือนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ซื่อสัตย์

  • B. 

   มุ่งมั่นในการทำงาน

  • C. 

   อยู่อย่างพอเพียง

  • D. 

   มีวินัย

  • E. 

   รักความเป็นไทย

 • 6. 
  โรคใดไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัส
  • A. 

   เอดส์

  • B. 

   พิษสุนัขบ้า

  • C. 

   อีโบล่า

  • D. 

   อหิวาตกโรค

  • E. 

   ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

 • 7. 
  ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือใคร
  • A. 

   นายมีชัย ฤชุพันธ์

  • B. 

   นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

  • C. 

   นายเทียนฉาย กีระนันท์

  • D. 

   นายพรเพชร วิชิตชลชัย

  • E. 

   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ.  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัยล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัยล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
  • A. 

   5 ทั่วไป 7 เฉพาะ 9 เร่งด่วน

  • B. 

   5 ทั่วไป 7 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • C. 

   5 ทั่วไป 9 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • D. 

   7 ทั่วไป 5 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • E. 

   9 ทั่วไป 7 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

 • 9. 
  ข้อใด ไม่มีใน VISION ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   มาตรฐาน

  • C. 

   ความเป็นไทย

  • D. 

   การศึกษา

  • E. 

   การมีส่วนร่วม

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 3 จุดเน้น

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 3 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 3 จุดเน้น

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

  • E. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Project สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   DLTV

  • B. 

   UTQ

  • C. 

   Goog Governance

  • D. 

   Tablet

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • A. 

   5 คณะ 6 ภาค 11 ด้าน 48 มาตรา

  • B. 

   สนช.เกิดจากมาตรา 6 มีจำนวนไม่เกิน 220 คน พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งตามคำแนะนำของ สปช.

  • C. 

   สปช.มีหน้าที่ศึกษาและให้แนวทางในการปฏิรูปประเทส 11 ด้าน มีจำนวนไม่เกิน 250 คน

  • D. 

   หัวหน้า คสช.เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่การบริหารยุคใหม่
  • A. 

   Organization Development

  • B. 

   Strategic Management

  • C. 

   International Organization for Standardization

  • D. 

   Quality Management Principle

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ผู้บริหารที่ดี ย่อมเป็นครูที่ดี

  • B. 

   ครูที่ดี ย่อมเป็นผู้บริหารที่ดี

  • C. 

   วันนี้ทำดี พรุ่งนี้ทำไม่ดี แต่บางครั้งก็ได้ดีเช่นกัน

  • D. 

   การบริหารที่ดีเกิดขึ้นได้จากผู้บริหารที่ดี

 • 15. 
  โครงการ  DLTV ของรัฐบาลเข้ากับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   QCC

  • B. 

   BEST PRACTICE

  • C. 

   PMQA

  • D. 

   SMART

 • 16. 
  ข้อใดจับคู่ได้ไม่ถูกต้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษามากที่สุด
  • A. 

   ครู /Change Target

  • B. 

   หัวหน้างานวิชาการ/Change Agent

  • C. 

   รองผู้อำนวยการ/Change Advocate

  • D. 

   ผู้อำนวยการ/Change Management

 • 17. 
  ครู ติวสอบ บรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียน 80 คน ครู 1 คน  ครูสอบติว บรรจุเป็นรองผู้อำนวยการ ใน สพม.แห่งหนึ่งเช่นกันหากท่านเป็นสองบุคคลดังกล่าวท่านจะเลือกสอนและบริหารโรงเรียนตามข้อใด
  • A. 

   สอนโดยใช้การสอนคละชั้น , บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

  • B. 

   ครูสอน ผู้บริหารทำงานธุรการ ใช้ โทรทัศน์ทางไกลจาก รร.ไกลกังวล

  • C. 

   ใช้การสอนคละชั้น และใช้โครงการ DLTV บริหารแบบมีส่วนร่วมและPDCA

  • D. 

   ปรึกษาเขตพื้นที่ก่อนเพื่อความเข้าใจและเป็นระบบ

 • 18. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนห่างไกลกันดารที่หนึ่งไม่มีครู ท่านต้องเป็นทั้งครูและผู้บริหารในเวลาเดียวกันท่านจะเลือกทำโครงการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และขาดโอกาสทางการศึกษา
  • A. 

   DLTV + ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • B. 

   DLTV + สื่อ offline + ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • C. 

   ครูชาวบ้าน + DLTV

  • D. 

   บูรณาการ บวร

 • 19. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการบริหารแบบ Sig Sigma  ได้ถูกต้อง
  • A. 

   Define target-measure-analyze-Improve-control

  • B. 

   Define target-measure-analyze-Improve-control

  • C. 

   Measure-define target-analyze-Improve-control

  • D. 

   Measure-analyze-define target-Improve-control

 • 20. 
  วิทยาลัยอาชีวแห่งหนึ่งมีนักศึกษา 1,500 คน คณาขารย์ 70  คน  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ตั้งอยู่ในกลางเมืองแต่นักศึกษาหญิงมีปัญหาท้องในวัยศึกษา นักศึกษาชายก็ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาทห์กับสถาบันค้างเขียง หากท่านได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ท่านจะเลือกใช้ยุทศาสตร์ใดในการแก้ปัญหาและพัฒนา
  • A. 

   Turnaround

  • B. 

   Aggressive

  • C. 

   Defensive

  • D. 

   Retrenchment

 • 21. 
  การเปลี่ยนแปลงที่ดีควรเกิดตามข้อใดเป็นลำดับ
  • A. 

   ตนเอง-ครอบครัว-โรงเรียน-ชุมชน-สังคม-ชายแดน

  • B. 

   ชายแดน-ครอบครัว-โรงเรียน-ชุมชน-สังคม-ตนเอง

  • C. 

   ตนเอง-ครอบครัว-ชุมชน-โรงเรียน-สังคม-ชายแดน

  • D. 

   ตนเอง-ครอบครัว-บุตร-คู่สมรส-ชุมชน

 • 22. 
  หลักการบริหารใดไม่เข้าพวกมากที่สุด
  • A. 

   Competence

  • B. 

   Equality of opportunity

  • C. 

   Security on tenure

  • D. 

   Nepotism

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพของนักเรียน

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลน

  • C. 

   การมีส่วนร่วมของชุมชน

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ subficiency Economy มากที่สุด
  • A. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • B. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • C. 

   3 ห่วง 4 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • D. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • E. 

   3 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.