ข้อสอบ เสมือนจริง ชุด 1 ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

24 Questions | Total Attempts: 785

Please wait...
  1

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 263  ครม. ประยุทธ์ 1 คำแถลงนโยบายรัฐบาล โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ประยุทย์ 1
  • A. 

   2 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 ด้าน

  • B. 

   3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 ด้าน

  • C. 

   3 ระยะ 4 หน้าที่ 3 แนวคิด 10 ด้าน

  • D. 

   3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 10 ด้าน

  • E. 

   2 ระยะ 3 หน้าที่ 3 แนวคิด 10 ด้าน

 • 2. 
  การศึกษาอยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาลประยุทธ์ 1
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประยุทธ์ 1
  • A. 

   เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

  • B. 

   Subficiency Economy

  • C. 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคทแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • D. 

   ความต้องการของประชาชน

  • E. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงการของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ด้านการศึกษา
  • A. 

   ปฏิรูปการเรียนรู้

  • B. 

   กยศ.

  • C. 

   ค่านิยม 12 ประการ

  • D. 

   การบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาล

  • E. 

   ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน

 • 5. 
  ข้อใดที่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยที่ไม่เหมือนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   ซื่อสัตย์

  • B. 

   มุ่งมั่นในการทำงาน

  • C. 

   อยู่อย่างพอเพียง

  • D. 

   มีวินัย

  • E. 

   รักความเป็นไทย

 • 6. 
  โรคใดไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัส
  • A. 

   เอดส์

  • B. 

   พิษสุนัขบ้า

  • C. 

   อีโบล่า

  • D. 

   อหิวาตกโรค

  • E. 

   ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

 • 7. 
  ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือใคร
  • A. 

   นายมีชัย ฤชุพันธ์

  • B. 

   นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

  • C. 

   นายเทียนฉาย กีระนันท์

  • D. 

   นายพรเพชร วิชิตชลชัย

  • E. 

   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบาย รมว.ศธ.  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัยล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัยล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
  • A. 

   5 ทั่วไป 7 เฉพาะ 9 เร่งด่วน

  • B. 

   5 ทั่วไป 7 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • C. 

   5 ทั่วไป 9 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • D. 

   7 ทั่วไป 5 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

  • E. 

   9 ทั่วไป 7 เฉพาะ 10 เร่งด่วน

 • 9. 
  ข้อใด ไม่มีใน VISION ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   มาตรฐาน

  • C. 

   ความเป็นไทย

  • D. 

   การศึกษา

  • E. 

   การมีส่วนร่วม

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 3 จุดเน้น

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 3 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 3 จุดเน้น

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 6 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

  • E. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ 60 โครงการ 4 จุดเน้น

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Project สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   DLTV

  • B. 

   UTQ

  • C. 

   Goog Governance

  • D. 

   Tablet

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • A. 

   5 คณะ 6 ภาค 11 ด้าน 48 มาตรา

  • B. 

   สนช.เกิดจากมาตรา 6 มีจำนวนไม่เกิน 220 คน พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งตามคำแนะนำของ สปช.

  • C. 

   สปช.มีหน้าที่ศึกษาและให้แนวทางในการปฏิรูปประเทส 11 ด้าน มีจำนวนไม่เกิน 250 คน

  • D. 

   หัวหน้า คสช.เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่การบริหารยุคใหม่
  • A. 

   Organization Development

  • B. 

   Strategic Management

  • C. 

   International Organization for Standardization

  • D. 

   Quality Management Principle

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ผู้บริหารที่ดี ย่อมเป็นครูที่ดี

  • B. 

   ครูที่ดี ย่อมเป็นผู้บริหารที่ดี

  • C. 

   วันนี้ทำดี พรุ่งนี้ทำไม่ดี แต่บางครั้งก็ได้ดีเช่นกัน

  • D. 

   การบริหารที่ดีเกิดขึ้นได้จากผู้บริหารที่ดี

 • 15. 
  โครงการ  DLTV ของรัฐบาลเข้ากับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   QCC

  • B. 

   BEST PRACTICE

  • C. 

   PMQA

  • D. 

   SMART

 • 16. 
  ข้อใดจับคู่ได้ไม่ถูกต้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษามากที่สุด
  • A. 

   ครู /Change Target

  • B. 

   หัวหน้างานวิชาการ/Change Agent

  • C. 

   รองผู้อำนวยการ/Change Advocate

  • D. 

   ผู้อำนวยการ/Change Management

 • 17. 
  ครู ติวสอบ บรรจุเป็นครูผู้ช่วย โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียน 80 คน ครู 1 คน  ครูสอบติว บรรจุเป็นรองผู้อำนวยการ ใน สพม.แห่งหนึ่งเช่นกันหากท่านเป็นสองบุคคลดังกล่าวท่านจะเลือกสอนและบริหารโรงเรียนตามข้อใด
  • A. 

   สอนโดยใช้การสอนคละชั้น , บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

  • B. 

   ครูสอน ผู้บริหารทำงานธุรการ ใช้ โทรทัศน์ทางไกลจาก รร.ไกลกังวล

  • C. 

   ใช้การสอนคละชั้น และใช้โครงการ DLTV บริหารแบบมีส่วนร่วมและPDCA

  • D. 

   ปรึกษาเขตพื้นที่ก่อนเพื่อความเข้าใจและเป็นระบบ

 • 18. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนห่างไกลกันดารที่หนึ่งไม่มีครู ท่านต้องเป็นทั้งครูและผู้บริหารในเวลาเดียวกันท่านจะเลือกทำโครงการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และขาดโอกาสทางการศึกษา
  • A. 

   DLTV + ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • B. 

   DLTV + สื่อ offline + ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • C. 

   ครูชาวบ้าน + DLTV

  • D. 

   บูรณาการ บวร

 • 19. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการบริหารแบบ Sig Sigma  ได้ถูกต้อง
  • A. 

   Define target-measure-analyze-Improve-control

  • B. 

   Define target-measure-analyze-Improve-control

  • C. 

   Measure-define target-analyze-Improve-control

  • D. 

   Measure-analyze-define target-Improve-control

 • 20. 
  วิทยาลัยอาชีวแห่งหนึ่งมีนักศึกษา 1,500 คน คณาขารย์ 70  คน  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ตั้งอยู่ในกลางเมืองแต่นักศึกษาหญิงมีปัญหาท้องในวัยศึกษา นักศึกษาชายก็ติดยาเสพติด ทะเลาะวิวาทห์กับสถาบันค้างเขียง หากท่านได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ท่านจะเลือกใช้ยุทศาสตร์ใดในการแก้ปัญหาและพัฒนา
  • A. 

   Turnaround

  • B. 

   Aggressive

  • C. 

   Defensive

  • D. 

   Retrenchment

 • 21. 
  การเปลี่ยนแปลงที่ดีควรเกิดตามข้อใดเป็นลำดับ
  • A. 

   ตนเอง-ครอบครัว-โรงเรียน-ชุมชน-สังคม-ชายแดน

  • B. 

   ชายแดน-ครอบครัว-โรงเรียน-ชุมชน-สังคม-ตนเอง

  • C. 

   ตนเอง-ครอบครัว-ชุมชน-โรงเรียน-สังคม-ชายแดน

  • D. 

   ตนเอง-ครอบครัว-บุตร-คู่สมรส-ชุมชน

 • 22. 
  หลักการบริหารใดไม่เข้าพวกมากที่สุด
  • A. 

   Competence

  • B. 

   Equality of opportunity

  • C. 

   Security on tenure

  • D. 

   Nepotism

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพของนักเรียน

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลน

  • C. 

   การมีส่วนร่วมของชุมชน

  • D. 

   Option 4

 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ subficiency Economy มากที่สุด
  • A. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • B. 

   2 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ

  • C. 

   3 ห่วง 4 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • D. 

   3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

  • E. 

   3 ห่วง 3 เงื่อนไข สมดุล 3 มิติ

Back to Top Back to top