தமிழ் இலக்கணம்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Indianr1989
I
Indianr1989
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 2,070
Questions: 50 | Attempts: 892

SettingsSettingsSettings
 - Quiz

வழங்கியவர்க.வளர்மதி MA.BEd.,ஆசிரியர் குருகுலம்.காம்


Questions and Answers
 • 1. 

  1.கீழ்க்காணும் சொற்களில் எச்சொல் சொல்லின் பொருள் மாறுவதற்காக அளபெடுத்துள்ளது எனக் கண்டறி

  • A.

   1.ஓஒதல்

  • B.

   2.கெடாஅ

  • C.

   3.தழீஇ

  • D.

   4.எடுப்பதூஉம்

  Correct Answer
  C. 3.தழீஇ
  Explanation
  The given question asks for the meaning of the word that has a different pronunciation. Among the given options, only option 3 "தழீஇ" has a different pronunciation compared to the others. Therefore, the correct answer is option 3.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.உயிரளபெடையின் மாத்திரையளவு

  • A.

   1.அரை

  • B.

   2.ஒன்று

  • C.

   3.இரண்டு

  • D.

   4.மூன்று

  Correct Answer
  D. 4.மூன்று
 • 3. 

  3.அண்பல் அடிநா முடியுற வருவது,

  • A.

   1.ய, ர

  • B.

   2.த, ந

  • C.

   3.ட,ண

  • D.

   4.ற,ன

  Correct Answer
  B. 2.த, ந
 • 4. 

  4.கழுத்து, மார்பு, மூக்கு இவற்றிலிருந்து பிறக்கும் எழுத்துகள் முறையே

  • A.

   1.வ், த், ம்.

  • B.

   2.ய், உ, ஃ

  • C.

   3.ல், ஃ, ன்

  • D.

   4.ய், ள், ந்.

  Correct Answer
  A. 1.வ், த், ம்.
 • 5. 

  5.கண்ணன் பாடம் படித்தான் – பொருள்மாறா எதிர்மறை வாக்கியமாக்குக.

  • A.

   1.கண்ணன் பாடம் படித்திலன்

  • B.

   2.கண்ணன் பாடம் படிக்காமல் இலன்

  • C.

   3.கண்ணன் பாடம் படித்து இருந்திலன்

  • D.

   4.கண்ணன் பாடம் படிக்காமல் இருந்தனன்

  Correct Answer
  B. 2.கண்ணன் பாடம் படிக்காமல் இலன்
  Explanation
  The given question asks for a sentence that expresses the opposite meaning of the given phrase "கண்ணன் பாடம் படித்தான்" (Kannan read the song). Among the options, the sentence "கண்ணன் பாடம் படிக்காமல் இலன்" (Kannan did not read the song) is the only one that conveys the opposite meaning.

  Rate this question:

 • 6. 

  6.கீழ்க்காண்பவற்றுள் ஆகுபெயர் எது?

  • A.

   1.கழல் அணிந்தான்

  • B.

   2.கழல் எறிந்தான்

  • C.

   3.கழல் சூடினாள்

  • D.

   4.கழல் பணிந்தான்.

  Correct Answer
  D. 4.கழல் பணிந்தான்.
 • 7. 

  7.காரணவாகுபெயர் என அழைக்கப்படுவது

  • A.

   1.கருத்தாவாகுபெயர்

  • B.

   2.கருவியாகுபெயர்

  • C.

   3.காரியவாகுபெயர்

  • D.

   4.தானியாகுபெயர்.

  Correct Answer
  B. 2.கருவியாகுபெயர்
  Explanation
  The correct answer is 2. கருவியாகுபெயர். This is because the term "கருவி" refers to an instrument or tool, and "கருவியாகுபெயர்" means a noun that functions as a tool or instrument. Therefore, this option is the most appropriate term to describe a noun that functions as a tool or instrument.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.மரத்தினது தூள் என்பது

  • A.

   1.ஒன்றன் கூட்டம்

  • B.

   2.பலவின் கூட்டம்

  • C.

   3.திரிபின் ஆக்கம்

  • D.

   4.பிரிதின் கிழமை

  Correct Answer
  C. 3.திரிபின் ஆக்கம்
  Explanation
  The correct answer is 3. "திரிபின் ஆக்கம்" means the powder of a tree. This answer is supported by the word "தூள்" which means powder. Therefore, option 3 is the most suitable answer as it directly relates to the given word.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.வேற்றுமை உருபு தனக்குரிய பொருளைத் தராவிடின் ____ எனப்படும்.

  • A.

   1.வேற்றுமைத் தொகை

  • B.

   2.வேற்றுமை விரி

  • C.

   3.உருபும் பயனும் உடந்தொக்கத் தொகை

  • D.

   4.உருபு மயக்கம்.

  Correct Answer
  D. 4.உருபு மயக்கம்.
 • 10. 

  10. ‘படு’ என்னும் துணைவினை சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் வினை

  • A.

   1.தன்வினை

  • B.

   2,பிற வினை

  • C.

   3.செய்வினை

  • D.

   4.செயப்பாட்டுவினை

  Correct Answer
  D. 4.செயப்பாட்டுவினை
  Explanation
  The correct answer is 4. செயப்பாட்டுவினை (causative verb). This is because the word "படு" is a verb that indicates an action being performed. When combined with the causative verb form, it implies that the action of "படு" is being caused or made to happen by someone or something else. Therefore, the correct answer is the verb form that denotes causation, which is செயப்பாட்டுவினை.

  Rate this question:

 • 11. 

  11.இராமன் படித்தான் – என்பது    அ)எழுவாய்த் தொடர்   ஆ)செயப்படுப்பொருள் குன்றிய வினை   இ)படர்க்கை வினையாலணையும் பெயர்   ஈ)தெரிநிலை வினைமுற்றுc

  • A.

   1.அ, இ, ஈ - சரி ஆ – தவறு

  • B.

   2.அ, ஆ, ஈ – சரி இ – தவறு

  • C.

   3.அ, ஆ, இ – சரி ஈ – தவறு

  • D.

   4.அனைத்தும் சரி

  Correct Answer
  C. 3.அ, ஆ, இ – சரி ஈ – தவறு
  Explanation
  The correct answer is option 3 because the sentence "இராமன் படித்தான்" is in the past tense, indicating an action that has already happened. In Tamil grammar, when a verb is in the past tense, it is formed by adding the suffix "-ஆன்" to the verb stem. Therefore, the correct answer is option 3 where the verb form "படித்தான்" is correctly classified as "செயப்படுப்பொருள் குன்றிய வினை" and the other verb forms "எழுவாய்த் தொடர்" and "படர்க்கை வினையாலணையும் பெயர்" are also correctly classified. However, the verb form "தெரிநிலை வினைமுற்று" is not applicable in this sentence.

  Rate this question:

 • 12. 

  12.தவறான இணையைக் கண்டறி

  • A.

   1.வேற்றுமை விரி – வேற்றுமை தொகாநிலைத்தொடர்

  • B.

   2.காரண ஆகுபெயர் – காரியவாகுபெயர்

  • C.

   3.மரியாதைப் பன்மை – உயர்பால்

  • D.

   4.நட - ஏவல் வினைமுற்று

  Correct Answer
  B. 2.காரண ஆகுபெயர் – காரியவாகுபெயர்
  Explanation
  The correct answer is 2. "காரண ஆகுபெயர் – காரியவாகுபெயர்" which means "Cause becomes effect". This option suggests a transformation or change in the relationship between two words. In this case, the words "காரண ஆகுபெயர்" (cause) and "காரியவாகுபெயர்" (effect) represent a cause-effect relationship. Therefore, this option best fits the given phrase "தவறான இணையைக் கண்டறி" which means "to identify the incorrect connection".

  Rate this question:

 • 13. 

  13.மல்லிகை விற்றுச் சென்ற பெண்ணை மல்லிகைப்பூ இங்கே வா எனக் கூவியழைத்து நான்கு முழம் வாங்கினாள் - இத்தொடரில் உள்ள ஆகுபெயர்களைக் கண்டறி

  • A.

   1.முதலாகுபெயர், கருத்தாவாகுபெயர், அளவையாகுபெயர்

  • B.

   2.முதலாகுபெயர், தானியாகுபெயர், அளவையாகுபெயர்

  • C.

   3.சினையாகுபெயர், கருத்தாவாகுபெயர், முதலாகுபெயர்

  • D.

   4.சினையாகுபெயர், தானியாகுபெயர், அளவையாகுபெயர்

  Correct Answer
  B. 2.முதலாகுபெயர், தானியாகுபெயர், அளவையாகுபெயர்
 • 14. 

  14.மாதவி மகள் மணிமேகலை – தகுந்த வேற்றுமையுருபு சேர்

  • A.

   1.மாதவியின் மகள் மணிமேகலை

  • B.

   2.மாதவிக்கு மகள் மணிமேகலை

  • C.

   3.மாதவியினது மகள் மணிமேகலை

  • D.

   4.மாதவியினுடைய மகள் மணிமேகலை.

  Correct Answer
  C. 3.மாதவியினது மகள் மணிமேகலை
  Explanation
  The correct answer is option 3 because it correctly translates to "Madhavi's daughter Manimegalai" in English. The phrase "மாதவியினது மகள்" means "Madhavi's daughter" and "மணிமேகலை" means "Manimegalai". Thus, option 3 accurately represents the given phrase in the question.

  Rate this question:

 • 15. 

  15. புரட்டினான் – வேர்ச்சொல்லை எழுதுக.

  • A.

   1.புரட்டி

  • B.

   2.புரண்டு

  • C.

   3.புரள்

  • D.

   4.புரட்டு

  Correct Answer
  C. 3.புரள்
  Explanation
  The given question is asking for the correct spelling of the word "வேர்ச்சொல்" (meaning "opposite word"). Option 1, "புரட்டி" is incorrect as it does not match the given word. Option 2, "புரண்டு" is also incorrect as it does not match the given word. Option 4, "புரட்டு" is incorrect as it does not match the given word. Option 3, "புரள்" is the correct answer as it matches the given word "வேர்ச்சொல்".

  Rate this question:

 • 16. 

  16. நண்பன் – அண்மை விளியாக்குக

  • A.

   1.நண்பனே

  • B.

   2.நண்பா

  • C.

   3.நண்ப

  • D.

   4.நண்பரே

  Correct Answer
  C. 3.நண்ப
 • 17. 

  17.உயிர்மெய் இருநூற்று பதினாறு – என்பது,

  • A.

   1.உம்மைத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை

  • B.

   2.உவமைத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை

  • C.

   3.பண்புத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை

  • D.

   4.வேற்றுமைத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை

  Correct Answer
  A. 1.உம்மைத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை
  Explanation
  The correct answer is option 1 because "உம்மைத்தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழித்தொகை" means "a language that originated outside the country but became the mother tongue". This option accurately describes the concept of "உயிர்மெய் இருநூற்று பதினாறு" which refers to loanwords in Tamil that originated from other languages but are now commonly used as part of the Tamil language.

  Rate this question:

 • 18. 

  18.நான்கு சீர்களை உடைய சொல்

  • A.

   1.வண்டோலிடும்

  • B.

   2.பட்டினப்பாலை

  • C.

   3.பொதியின்மிசை

  • D.

   4.என்னொருவன்.

  Correct Answer
  B. 2.பட்டினப்பாலை
  Explanation
  The question asks for a word that has four syllables. Option 1 "வண்டோலிடும்" has five syllables, option 3 "பொதியின்மிசை" has six syllables, and option 4 "என்னொருவன்" has five syllables. Option 2 "பட்டினப்பாலை" has four syllables, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 19. 

  19.தேற்றரவு – விகுதியை எழுதுக.

  • A.

   1.வு

  • B.

   2.அரவு

  • C.

   3.தரவு

  • D.

   4.விகுதி இடம்பெறவில்லை

  Correct Answer
  B. 2.அரவு
  Explanation
  The word "தேற்றரவு" means "intelligence" or "wisdom" in Tamil. The given instruction asks to write the synonym of this word. Among the options, "அரவு" is the correct answer as it means "knowledge" or "learning" which is a synonym of "intelligence" or "wisdom".

  Rate this question:

 • 20. 

  20.பொருத்துக:-  அ).பண்புபெயர் விகுதி          -a) அம்  ஆ)தொழிற்பெயர் விகுதி  -b) மை  இ)ஆறாம் வேற்றுமை உருபு –c) அ  ஈ)ஏழாம் வேற்றுமை உருபு      -d) இல்             அ    ஆ   இ    ஈ

  • A.

   1. b a c d

  • B.

   2. d c a b

  • C.

   3. b a d c

  • D.

   4. d a b c

  Correct Answer
  A. 1. b a c d
 • 21. 

  21. புறக்கடை, காய்கறி, இல்வாய், மரநுனி – எனும் சொற்களில் முன்பின்னாகத் தொக்கப் போலி எது?

  • A.

   1.புறக்கடை

  • B.

   2.காய்கறி

  • C.

   3.இல்வாய்

  • D.

   4.மரநுனி

  Correct Answer
  B. 2.காய்கறி
  Explanation
  The given set of words consists of fruits and vegetables. Among the given options, "காய்கறி" is the only word that represents a vegetable. Therefore, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 22. 

  22.பொருந்தாததைக் கண்டறிக

  • A.

   1.குனுகும்

  • B.

   2.கொஞ்சும்

  • C.

   3.அலறும்

  • D.

   4.பிளிறும்.

  Correct Answer
  D. 4.பிளிறும்.
 • 23. 

  23. “நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்    நீங்கின் அதனைப் பிற”
  • இகுறளில் இடம்பெற்றுள்ள அணியைச் சுட்டுக

  • A.

   1.ஏகதேச உருவக அணி

  • B.

   2.இல்பொருள் உவமையணி

  • C.

   3.தற்குறிப்பேற்ற அணி

  • D.

   4.பிறிது மொழிதல் அணி

  Correct Answer
  D. 4.பிறிது மொழிதல் அணி
  Explanation
  This answer is correct because the phrase "நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின் நீங்கின் அதனைப் பிற" translates to "If you throw the first stone in the water, it will make the whole pond muddy." This phrase is related to the concept of causing trouble or creating chaos by initiating a negative action. This aligns with the meaning of "பிறிது மொழிதல் அணி" which means "instigating or provoking others." Therefore, option 4 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 24. 

  24.கூழை எதுகை, கூழை மோனை இரண்டும் பயின்று வந்துள்ள குறள்

  • A.

   1.பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு

  • B.

   2.துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை.

  • C.

   3.கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக

  • D.

   4.ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

  Correct Answer
  A. 1.பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு
 • 25. 

  25. இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் வேற்றுமைஉருபும் பயனும் உனன் தொக்கத் தொகைகளில், 

  • A.

   1,வல்லினம் மிகும்

  • B.

   2.வல்லினம் மிகாது

  • C.

   3.பன்மையுருபு கிடையாது

  • D.

   4.உருபு மயக்கம் வராது.

  Correct Answer
  A. 1,வல்லினம் மிகும்
  Explanation
  The given question is asking for the pattern or rule that applies to the numbers 1, 2, 3, and 4 in relation to the given options. The correct answer is option 1, "வல்லினம் மிகும்" which means "increases by one". This is because the numbers 1, 2, 3, and 4 are in ascending order and each number is one more than the previous number.

  Rate this question:

 • 26. 

  26.ஆரளவு – பிரித்து எழுதுக

  • A.

   1.ஆர் + அளவு

  • B.

   2.அருமை + அளவு

  • C.

   3.ஆரம் + அளவு

  • D.

   4.ஆரள் + அளவு.

  Correct Answer
  B. 2.அருமை + அளவு
  Explanation
  The correct answer is 2. அருமை + அளவு. This is because the word ஆரளவு can be split into two parts, அருமை which means excellence or greatness, and அளவு which means measurement or quantity. So, the combination of these two words gives the meaning of "measurement of excellence" or "quantity of greatness".

  Rate this question:

 • 27. 

  27.களி வெள்ளம்,  நீலமுடி

  • A.

   1.வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை

  • B.

   2.உருவகம் , பண்புத்தொகை

  • C.

   3.பண்புத்தொகை , பண்புத்தொகை

  • D.

   4.எண்ணும்மை , ஆகுபெயர்.

  Correct Answer
  B. 2.உருவகம் , பண்புத்தொகை
 • 28. 

  28 ‘உயிர் வரின் உக்குறள் மெய்விட்டோடும்’ – எது?

  • A.

   1.குற்றியலுகரப்புணர்ச்சி

  • B.

   2.குற்றியலிகரப்புணர்ச்சி

  • C.

   3.வேற்றுமை புணர்ச்சி

  • D.

   4.மெய்யீற்றுப் புணர்ச்சி

  Correct Answer
  A. 1.குற்றியலுகரப்புணர்ச்சி
  Explanation
  The correct answer is 1. "குற்றியலுகரப்புணர்ச்சி" which means "consonant-vowel combination". This term refers to the phonetic feature in Tamil language where a consonant and a vowel are combined to form a syllable. In this case, the question is asking for the term that describes this specific linguistic feature.

  Rate this question:

 • 29. 

  29.பின் வருவனவற்றுள் தொகை நிலைத்தொடர் இல்லாதது எது?

  • A.

   1.குகைப்புலி

  • B.

   2.பால் பருகினான்

  • C.

   3.பாய்புலி

  • D.

   4.மாமுனிவர்

  Correct Answer
  D. 4.மாமுனிவர்
 • 30. 

  30.அஃகு எனும் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து வினையெச்சம், பெயரெச்சம், தொழிற்பெயர் வரிசையைக் கண்டறி.

  • A.

   1.அஃகுதல், அஃகும், அஃகின்

  • B.

   2.அஃகி, அஃகிய , அஃகுதல்

  • C.

   3.அஃகும், அஃகுகின்ற, அஃகுதல்

  • D.

   4.அஃகிய, அஃகி, அஃகுதல்.

  Correct Answer
  B. 2.அஃகி, அஃகிய , அஃகுதல்
  Explanation
  The given question asks for the correct order of the verb forms, noun forms, and the order of the verb forms. Among the given options, option 2 "அஃகி, அஃகிய , அஃகுதல்" is the correct answer as it follows the correct order of the verb forms, noun forms, and the order of the verb forms as mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 31. 

  31.பொருந்தா இணையைக் கண்டறி                       

  • A.

   1.புள் - அன்னம்

  • B.

   2.சேடி - தோழி

  • C.

   3.வெள்கி - நாணி

  • D.

   4.நறவம் - பசு

  Correct Answer
  D. 4.நறவம் - பசு
 • 32. 

  32. ‘காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்   யாமத்தும் யானே உளேன்’   -இக்குறட்பாவில் அமைந்துள்ள தொடைகளின் படி சரியான விடையைச் சுட்டுக.

  • A.

   1.அடி எதுகை வந்துள்ளது

  • B.

   2.சீர் எதுகை வந்துள்ளது

  • C.

   3.அடிஎதுகையும், கீழ்கதுவாய் மோனையும் வந்துள்ளது

  • D.

   4.அடிஎதுகையும், கூழைமோனையும் வந்துள்ளது.

  Correct Answer
  C. 3.அடிஎதுகையும், கீழ்கதுவாய் மோனையும் வந்துள்ளது
  Explanation
  The given Tamil phrase translates to "I crossed the bitter deep river and reached the shore. I am inside the sea and also inside me." The correct answer, option 3, states that both the lower lip and the chin have been affected. This aligns with the phrase mentioning being inside the sea and inside oneself, indicating that the features mentioned in option 3 are affected.

  Rate this question:

 • 33. 

  33 பொருள் கோள் எத்தனை வகைப்படும்

  • A.

   1. ஆறு

  • B.

   2. எட்டு

  • C.

   3. ஏழு

  • D.

   4. பத்து

  Correct Answer
  B. 2. எட்டு
  Explanation
  The question is asking how many types of meanings the word "பொருள்" (meaning) can have. The correct answer is 2. "பொருள்" can have two different meanings.

  Rate this question:

 • 34. 

  34.சரியானதைக் கண்டறி

  • A.

   1.சுரையாழ அம்மிமிதப்ப…… - மொழிமாற்று பொருள்கோள் கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……. - கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள் மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே –அடிமறி மாற்றி பொருள்கோள்

  • B.

   2.சுரையாழ அம்மிமிதப்ப…… - கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள் கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……. - மொழிமாற்று பொருள்கோள் மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே –அடிமறி மாற்றி பொருள்கோள்

  • C.

   3.சுரையாழ அம்மிமிதப்ப…… - மொழிமாற்று பொருள்கோள் கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……. – அடிமறி மாற்றி பொருள்கோள் மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே –கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள்

  • D.

   4.சுரையாழ அம்மிமிதப்ப…… - அடிமறி மாற்று பொருள்கோள் கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……. - கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள் மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே –மொழிமாற்று பொருள்கோள்

  Correct Answer
  A. 1.சுரையாழ அம்மிமிதப்ப…… - மொழிமாற்று பொருள்கோள் கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……. - கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள் மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே –அடிமறி மாற்றி பொருள்கோள்
  Explanation
  The correct answer is the first option because it follows the pattern of changing the order of the words in the phrase "சுரையாழ அம்மிமிதப்ப……" and "கட்டிக்கரும்பு கசக்கும்……" while keeping the phrase "மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே" unchanged. The other options either change the order of the words in the phrase "மாறாக் காதலர் மலைமறந் தனரே" or do not follow the pattern of changing the order of the words in the other two phrases.

  Rate this question:

 • 35. 

  35.பாம்பு புற்றோடு ஒப்புமைப்படுத்தி பொருள் கொள்ளும் பொருள்கோள்

  • A.

   1.அடிமறி மாற்று பொருள்கோள்

  • B.

   2.அளைமறிபாப்பு பொருள்கோள்

  • C.

   3.தாப்பிசை பொருள்கோள்

  • D.

   4.கொண்டுகூட்டு பொருள்கோள்

  Correct Answer
  B. 2.அளைமறிபாப்பு பொருள்கோள்
  Explanation
  The correct answer is 2. "அளைமறிபாப்பு பொருள்கோள்" means "Synonym" in English. This indicates that the given phrase "பாம்பு புற்றோடு ஒப்புமைப்படுத்தி பொருள் கொள்ளும் பொருள்கோள்" is asking for a word or phrase that is synonymous with "பாம்பு புற்றோடு ஒப்புமைப்படுத்தி பொருள் கொள்ளும்". Therefore, the correct answer is "அளைமறிபாப்பு பொருள்கோள்".

  Rate this question:

 • 36. 

  36.நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல  நாட வளந்தரு நாடு
  • இக்குறள் வெண்பாவின் ஈற்றுசீர் எது?

  • A.

   1.நேர்

  • B.

   2.நிரை

  • C.

   3.நேர்பு

  • D.

   4.நிரைபு

  Correct Answer
  C. 3.நேர்பு
  Explanation
  The answer is 3.நேர்பு. In this question, the clue is given in the phrase "ஈற்றுசீர் எது?" which translates to "What is the opposite?" The opposite of "வெண்பாவின்" (Venba poetry) is "நேர்பு" (Prose). Therefore, the correct answer is 3.நேர்பு.

  Rate this question:

 • 37. 

  37. கூற்று 1: ஒன்றி வருதலாவது – நேர்முன் நேரும் நிரைமுன் நிரையும்             வருதல்   கூற்று 2 : ஒன்றாமல் வருதலாவது – நேர்முன் நிரையும் நிரைமுன்              நேரும் வருதல்.

  • A.

   1.கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு

  • B.

   2.கூற்று 1 தவறு, கூற்று 1 சரி

  • C.

   3.இரண்டு கூற்றுகளும் சரி

  • D.

   4.இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

  Correct Answer
  C. 3.இரண்டு கூற்றுகளும் சரி
  Explanation
  Both statements 1 and 2 are correct. In statement 1, the order of words in the first part is "நேர்முன் நேரும் நிரைமுன் நிரையும்" and in the second part is "வருதல்". In statement 2, the order of words in the first part is "நேர்முன் நிரையும் நிரைமுன்" and in the second part is "நேரும் வருதல்". Therefore, both statements are correct.

  Rate this question:

 • 38. 

  38.மூவசை சீர் மொத்தம்

  • A.

   1.எட்டு

  • B.

   2.நான்கு

  • C.

   3.பதினாறு

  • D.

   4.பன்னிரெண்டு

  Correct Answer
  A. 1.எட்டு
 • 39. 

  39.  “வாழ்வினில் செம்மை வேண்டும்          வாய்மையே பேசல் வேண்டும்….”
  • அடி வகைச் சுட்டுக

  • A.

   1.அறுசீர் கழிநெடிலடி

  • B.

   2.நெடிலடி

  • C.

   3.எழுசீர் கழிநெடிலடி

  • D.

   4.சிந்தடி

  Correct Answer
  A. 1.அறுசீர் கழிநெடிலடி
  Explanation
  The phrase "வாழ்வினில் செம்மை வேண்டும்" implies the need for hard work in life. The phrase "வாய்மையே பேசல் வேண்டும்" means that one should always speak the truth. The given answer, "அறுசீர் கழிநெடிலடி" is a type of poetic meter in Tamil literature that consists of eight syllables in a line. This meter is commonly used in Tamil poetry to express profound thoughts or teachings. Therefore, the answer choice aligns with the theme of the given phrase, emphasizing the importance of truth and hard work in life.

  Rate this question:

 • 40. 

  40 .அளவடியின் வேறு பெயர்

  • A.

   1.குறளடி

  • B.

   2.சிந்தடி

  • C.

   3.நேரடி

  • D.

   4.நெடிலடி

  Correct Answer
  C. 3.நேரடி
 • 41. 

  41. அ) பாரி பாரி             -a) நேரொன்றாசிரியத் தளை   ஆ)பலர்புகழ் கபிலர்       -b) நிரையொன்றாசிரியத் தளை   இ)அகர முதல            -c) வெண்சீர் வெண்டளை   ஈ)யாதானும் நாடாமல்  -d) இயற்சீர் வெண்டளை            அ    ஆ   இ    ஈ        

  • A.

   1. d c b a

  • B.

   2. a b d c

  • C.

   3 b a c d

  • D.

   4 b c d a

  Correct Answer
  B. 2. a b d c
 • 42. 

  42. தான் , தாம் – என்பவை

  • A.

   1.தன்மைப் பெயர்

  • B.

   2.முன்னிலைப் பெயர்

  • C.

   3.படர்க்கை பெயர்

  • D.

   4. மூவிடப் பொதுப்பெயர்

  Correct Answer
  D. 4. மூவிடப் பொதுப்பெயர்
  Explanation
  The given options are different types of pronouns in Tamil. Option 1 refers to possessive pronouns, option 2 refers to demonstrative pronouns, option 3 refers to reflexive pronouns, and option 4 refers to personal pronouns. Therefore, option 4 is the correct answer as it represents the general or common pronouns.

  Rate this question:

 • 43. 

  43.பைஞ்சோலை என்பதன் பகுதி

  • A.

   1.பை

  • B.

   2.பஞ்சு

  • C.

   3.பசுமை

  • D.

   4.பைஞ்சு

  Correct Answer
  C. 3.பசுமை
 • 44. 

  44.கண்ணன் வந்தான் – எட்டாம் வேற்றுமையாக்குக

  • A.

   1.கண்ணனே வந்தான்

  • B.

   2.காண்ணனா வந்தான்

  • C.

   3.கண்ணா வா

  • D.

   4.கண்ணனோ வந்தான்

  Correct Answer
  C. 3.கண்ணா வா
  Explanation
  The correct answer is 3. "கண்ணா வா". This option correctly translates to "Did Kannan come?". The other options have different translations: 1. "கண்ணனே வந்தான்" translates to "Kannan came", 2. "காண்ணனா வந்தான்" translates to "Did Kannan come?", and 4. "கண்ணனோ வந்தான்" translates to "Kannan came?". Only option 3 matches the given question in the question stem.

  Rate this question:

 • 45. 

  45.சுடுதல் – முதனிலை திரிந்த தொழிற்பெயராக்குக

  • A.

   1.சுடு

  • B.

   2.சூடு

  • C.

   3.சூடுதல்

  • D.

   4.சுட்டான்

  Correct Answer
  B. 2.சூடு
  Explanation
  The word "சுடு" means "burn" and "சூடு" means "heat". The word "சூடுதல்" is formed by adding the suffix "தல்" to "சூடு", which means "action" or "process". Therefore, "சூடுதல்" means "the action or process of heating". "சுட்டான்" is the past tense form of "சுடு" and means "burned".

  Rate this question:

 • 46. 

  46. ஊசி தைத்தான் – தகுந்த சொல்லுருபு சேர்

  • A.

   1.ஊசியால் தைத்தான்

  • B.

   2.ஊசியுடன் தைத்தான்

  • C.

   3.ஊசியோடு தைத்தான்

  • D.

   4.ஊசி கொண்டு தைத்தான்

  Correct Answer
  D. 4.ஊசி கொண்டு தைத்தான்
  Explanation
  The correct answer is option 4 because it states that the action of "தைத்தான்" (meaning "he/she/it ran") was done with the help of "ஊசி" (meaning "speed"). This option implies that the action of running was performed with the assistance or influence of speed.

  Rate this question:

 • 47. 

  47.கொள் – இறந்தகால தன்மை ஒருமை வினைமுற்றாக்குக

  • A.

   1.கொள்க

  • B.

   2.கொண்டான்

  • C.

   3.கொண்டேன்

  • D.

   4.கொள்வேன்

  Correct Answer
  C. 3.கொண்டேன்
  Explanation
  The correct answer is 3.கொண்டேன் because it is the past tense form of the verb "கொள்" which means "to take" or "to possess". In this context, it indicates that the speaker possessed or took something in the past.

  Rate this question:

 • 48. 

  48பெயர்ச்சொல் வினையெச்ச சொல்லாக மாறுவது

  • A.

   1.இன்னிசையளபெடை

  • B.

   2இசைநிறையளபெடை

  • C.

   3.சொல்லிசையளபெடை

  • D.

   4.செய்யுளிசையளபெடை

  Correct Answer
  C. 3.சொல்லிசையளபெடை
  Explanation
  The question is asking for the type of transformation that occurs in the given phrase "48பெயர்ச்சொல் வினையெச்ச சொல்லாக மாறுவது" (Transformation of the noun phrase "48பெயர்ச்சொல்" into a verb phrase). Option 3, "சொல்லிசையளபெடை" (Conversion into a verb phrase), correctly describes this transformation.

  Rate this question:

 • 49. 

  49.எத்தனை மெய்யெழுத்துகள் ஒற்றளபெடையில் அளபெடுக்கும்

  • A.

   1. பத்து

  • B.

   2. பதினொன்று

  • C.

   3. ஒன்பது

  • D.

   4.எட்டு

  Correct Answer
  B. 2. பதினொன்று
  Explanation
  The question is asking how many consonants are there in the Tamil alphabet. Option 1 says "ten," option 2 says "eleven," option 3 says "nine," and option 4 says "eight." The correct answer is option 2, "eleven," because the Tamil alphabet has eleven consonants.

  Rate this question:

 • 50. 

  50. தலையை இடமாகக் கொண்டு பிறப்பது எது?

  • A.

   1.உயிரெழுத்துகள்

  • B.

   2.வல்லெழுத்துகள்

  • C.

   3.ஆய்தம்

  • D.

   4.குற்றியலுகர எழுத்துகள்.

  Correct Answer
  C. 3.ஆய்தம்
  Explanation
  The question asks what is considered as the head of a word. The correct answer is "ஆய்தம்" which means "vowel" in English. In Tamil language, the vowel letters are considered as the head of a word.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 17, 2014
  Quiz Created by
  Indianr1989
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.