Iman Kepada Malaikat Allah

10 Questions | Attempts: 1437
Share

SettingsSettingsSettings
Iman Kepada Malaikat Allah - Quiz

Describe your quiz in a few sentences


Questions and Answers
 • 1. 
  Malaikat adalah makhluk ghaib yang mempunyai criteria tertentu. Kriteia berikut yang tidak termasuk kriteria malaikat adalah ….
  • A. 

   Tidak pernah melakukan dosa

  • B. 

   Tidak mau diberi tugas kecuali tugasnya

  • C. 

   Selalu bertasbih kepada Allah SWT

  • D. 

   Selalu patuh kepada Allah SWT

  • E. 

   Dapat menjelma manusia

 • 2. 
  Perhatikan data berikut :
  1. tidak pernah membangkang
  2. diciptakan dari cahaya
  3. dapat menjelma berbagai bentuk
  4. selalu taat
  5. mempunyai nafsu
  data di atas yang menjelaskan tentang malaikat adalah :
  • A. 

   1, 2, 3 dan 4

  • B. 

   2, 3, 4 dan 5

  • C. 

   1, 2, 3 dan 5

  • D. 

   1, 2, 4 dan 5

  • E. 

   1, 3, 4 dan 5

 • 3. 
  Dalil yang dugunakan untuk mengetahui malaikat adalah dalil yangt berdasarkan al Quran dan Hadits. Dalil ini dinamakan ….
  • A. 

   Dalil aqli

  • B. 

   Dalil sunnatullah

  • C. 

   Dalil naqli

  • D. 

   Dalil sebab akibat

  • E. 

   Dalil ilahi

 • 4. 
  خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارIsi kandungan hadits tersebut adalah .... 
  • A. 

   Malaikat adalah nur Allah SWT.

  • B. 

   Bahan pembuatan malaikat adalah cahaya

  • C. 

   Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang ghaib

  • D. 

   Malaikat tidak mempunyai nafsu

  • E. 

   Malaikat adalah tentara Allah SWT

 • 5. 
  Pernyataan berikut yang tidak menjelaskan tentang malaikat beserta tugasnya adalah .....
  • A. 

   Malaikat Atid mencatat amal jelek

  • B. 

   Malaikat Ridwan menjaga surga

  • C. 

   Malaikat Roqib bertugas mencatat amal jelek

  • D. 

   Malaikat Izrail mencabut nyawa

  • E. 

   Malaikat Isrofil meniup sangkakala

 • 6. 
   قل يتوفىكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعونAyat di atas menjelaskan tentang tugas malaikat .... 
  • A. 

   Jibril

  • B. 

   Izrail

  • C. 

   Isrofil

  • D. 

   Malik dan Ridwan

  • E. 

   Roqib dan Atid

 • 7. 
  Diantara fungsi beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut, kecuali ....
  • A. 

   Manusia menyandarkan diri kepada Allah SWT.

  • B. 

   Menjalani hidup dengan penuh perhitungan

  • C. 

   Menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian

  • D. 

   Menjalani hidup dengan penuh pesimis

  • E. 

   Memperkokoh ketauhidan

 • 8. 
  Ayat berikut yang menjelaskan tentang malaikat Israfil beserta tugasnya adalah ....
  • A. 

   نزل به الروح الأمين

  • B. 

   كراما كاتبين

  • C. 

   ......قل يتو فىكم ملك الموت الذي وكل بكم

  • D. 

   .......ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث

  • E. 

   فأوحى الى عبده ما أوحى

 • 9. 
  Beriman kepada malaikat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Diantara yang bukan cerminan perilaku beriman kepada malaikat adalah ....
  • A. 

   Berhati-hati dalam menjalani kehidupan

  • B. 

   Mawas diri dan waspada agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa

  • C. 

   Menjadikan malaikat sebagai pelindung dari segala kejahatan

  • D. 

   Taat melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana yang dicontohkan malaikat

  • E. 

   Selalu optimis dalam menjalani hidup

 • 10. 
  Malaikat yang betugas mencabut membagi rizki adalah ....
  • A. 

   Malaikat Jibril

  • B. 

   Malaikat Mikail

  • C. 

   Malaikat Izrail

  • D. 

   Malaikat Isrofil

  • E. 

   Malaikat Malik

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.