M Odbrana 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By MakiPaki
M
MakiPaki
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 1,660
Pitanja: 27 | Attempts: 1,597

SettingsSettingsSettings
M Odbrana 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Radne stanice poseduju sopstvenu tabelu rutiranja?

  • A.

   Tacno

  • B.

   Netacno

  Correct Answer
  A. Tacno
 • 2. 

  Šta će biti rezultat izvršavanja naredbe arp -a iz komandne linije? 

  • A.

   Biće prikazan keš koji potiče od sistema razrešavanja imena

  • B.

   Biće obrisan agr keš

  • C.

   Biće prikazan tzv. arp keš, odnosno parovi IP adresa – MAC adresa koji su već razrešeni

  • D.

   Biće započet proces razrešenja fizičke adrese za IP adresu koju navodimo posl parametra -a

  Correct Answer
  C. Biće prikazan tzv. arp keš, odnosno parovi IP adresa – MAC adresa koji su već razrešeni
 • 3. 

  Koji adresni opsezi su definisani kao privatni u dokumentu RFC 1918? (pitanje sa vise odgovora)

  • A.

   127.0.0.0/8

  • B.

   192.168.1.0/24

  • C.

   10.0.0.0/8

  • D.

   172.16.0.0/12

  • E.

   10.255.255.255/8

  • F.

   172.32.0.0/16

  • G.

   224.0.0.0/24

  • H.

   192.168.0.0/16

  Correct Answer(s)
  C. 10.0.0.0/8
  D. 172.16.0.0/12
  H. 192.168.0.0/16
 • 4. 

  Kakva se komunikacija može ostvariti ako se radne stanice povežu na komutator (switch)?

  • A.

   Simplex

  • B.

   Full-duplex

  • C.

   Half-duplex

  • D.

   Komunikacija se ne može ostvariti preko koncentratora

  Correct Answer
  B. Full-duplex
 • 5. 

  Ruter je moguće podesiti da radi kao zaštitna barijera (firewall)?

  • A.

   Tacno

  • B.

   Netacno

  Correct Answer
  A. Tacno
 • 6. 

  Koja agencija vodi evidenciju o registrovanim portovima kod TCP I UDP protokola?

  • A.

   IEEE

  • B.

   ITU

  • C.

   RNIDS

  • D.

   IANA

  Correct Answer
  D. IANA
 • 7. 

  Fin fleg se koristi prilikom

  • A.

   Uspostavljanja veze

  • B.

   Prenos Podataka

  • C.

   Zahteva za retransmisiju

  • D.

   Raskidanje veze

  Correct Answer
  D. Raskidanje veze
 • 8. 

  Kojom komandom, u okviru komandne linije Windows radne stanice je dobijen odgovor prikazan na slici. Samo komandu upisati u polje za odgovor bez ikakvih argumenata.

  Correct Answer
  _nslookup_
 • 9. 

  U slučaju da je DHCP server instaliran na Windows Server 2008 operativnom sistemu koji nije clan domena, neophodno je izvršiti autorizaciju server, izborom opcije Authorize?

  • A.

   Tacno

  • B.

   Netacno

  Correct Answer
  B. Netacno
 • 10. 

  Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je na slici prikazan segment kojim se zahteva uspostava veze I to sa veb serverom. Koje informacije potkrepljuju ovu tvrdnju?

  • A.

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinaciona IP adresa je 74.125.87.103

  • B.

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinacioni broj porta je 80

  • C.

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinacioni broj porta je 54185

  Correct Answer
  B. Bit SYN je postavljen na jedan, a destinacioni broj porta je 80
 • 11. 

  Koju masku podmreže moramo da upotrebimo kako bi podmrežavanjem mrežne adrese 89.0.0.0 dobili 400 podmreža?

  • A.

   /15

  • B.

   /17

  • C.

   /18

  • D.

   /16

  Correct Answer
  B. /17
 • 12. 

  Koji protokol se koristi kada želimo da saznamo fizičku adresu računara na osnovu IP adrese?

  • A.

   DNS

  • B.

   IP

  • C.

   ARP

  • D.

   TCP

  Correct Answer
  C. ARP
 • 13. 

  Šta od navedenog definišemo pri konfiguraciji DHCP server? (pitanje sa vise odgovora)

  • A.

   Vreme na koje se iznajmljuje IP adresa

  • B.

   Adresu server na kome je instaliran Aktivni direktorijum

  • C.

   Opseg adresa za iznajmljivanje radnim stanicama

  • D.

   Adresu DHCP root servera

  • E.

   Brzinu protoka podataka za svaku stanicu

  • F.

   Adresu ili opseg adrese koje server ne treba da dodeljuje

  Correct Answer(s)
  A. Vreme na koje se iznajmljuje IP adresa
  C. Opseg adresa za iznajmljivanje radnim stanicama
  F. Adresu ili opseg adrese koje server ne treba da dodeljuje
 • 14. 

  Na raspolaganju nam je adresa mreže 168.18.0.0. Treba da napravimo 120 podmreža. Koju masku podmreže bi trebalo da upotrebimo?

  • A.

   255.255.192.0

  • B.

   255.255.254.0

  • C.

   255.255.252. 0

  • D.

   25.5.255.128.0

  Correct Answer
  B. 255.255.254.0
 • 15. 

  Koren DNS stable se označava?

  • A.

   Označava se sa “Top Level”

  • B.

   Nema oznaku

  • C.

   Oznacava se sa “.com”

  • D.

   Oznacava se sa tackom "."

  Correct Answer
  D. Oznacava se sa tackom "."
 • 16. 

  Šta je prikazano na slici?

  • A.

   Host tabela

  • B.

   ARP tabela

  • C.

   Tabela rutiranja

  • D.

   DNS tabela

  Correct Answer
  C. Tabela rutiranja
 • 17. 

  Ukoliko vise hostova iz lokalne računarske mreže (koja ima jednu javnu IP adresu) istovremeno želimo da pristupimo Internetu:

  • A.

   Neophodno je kosititi Network Address Translation

  • B.

   Neophodno je kosititi MAC Address Translation

  • C.

   Neophodno je koristiti Application Address Translation

  • D.

   Neophodno je koristiti Port Address Translation

  Correct Answer
  A. Neophodno je kosititi Network Address Translation
 • 18. 

  Odrediti koja će se maska podmreže koristiti ako treba da mrežu 166.99.0.0 podmrežimo tako da u svakoj podmreži možete adresirati 300 računara, uz minimalno rasipanje IP adresa.

  • A.

   /22

  • B.

   /25

  • C.

   /24

  • D.

   /23

  Correct Answer
  D. /23
 • 19. 

  Šta će uraditi DNS server ako dobije zadatak da razreši upit za koji nije autoritativan?

  • A.

   Kontaktirace druge DNS servere

  • B.

   Odbaciće upit

  • C.

   Odbaciće upit I poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

  • D.

   Poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

  Correct Answer
  A. Kontaktirace druge DNS servere
 • 20. 

  Spisak svih registrovanih portova se nalazi u fajlu?

  • A.

   Ports

  • B.

   Reg_ports

  • C.

   Service_ports

  • D.

   Services

  Correct Answer
  D. Services
 • 21. 

  Šta predstavlja adresa 127.0.0.1

  • A.

   Upotrebljivu adresu iz klase A

  • B.

   Adresu loklane petlje (loopback)

  • C.

   Adresu jednog od 13 root DNS servera

  • D.

   Upotrebljivu adresu iz klase B

  Correct Answer
  B. Adresu loklane petlje (loopback)
 • 22. 

  Kada računare povežemo na komutator (switch), oni se vise ne nalaze u istom brodkast domenu.

  • A.

   Tacno

  • B.

   Netacno

  Correct Answer
  B. Netacno
 • 23. 

  Koju komandu koristimo za pregled tabele rutiranja na Windows radnoj stanici?

  • A.

   Ipconfig /route

  • B.

   Route print

  • C.

   Print table

  • D.

   Show route/print

  Correct Answer
  B. Route print
 • 24. 

  DNS baza predstavlja?

  • A.

   Distribuiran sistem

  • B.

   Centralizovan sistem

  Correct Answer
  A. Distribuiran sistem
 • 25. 

  Jedinice podataka na četvrtom sloju nazivaju se?

  • A.

   Paketi

  • B.

   Okviri

  • C.

   Segmenti

  • D.

   Ramovi

  Correct Answer
  C. Segmenti
 • 26. 

  Da li dva računara sa ______ adresama, pri čemu je uzeta podrazumevana maska mreže, mogu međusobno da komuniciraju ako su povezani direktno, bez podsredstva rutera?IP adresa 1. računara: 204.219.94.16IP adresa 2. računara: 204.219.82.231 

  • A.

   Ne mogu

  • B.

   Mogu

  Correct Answer
  A. Ne mogu
 • 27. 

  Adresiranje u mreži je izvršeno kao na slici. Pored klijenta 10.0.0.10, u lokalnoj mreži postoji I WEB server koji treba da bude dostupan sa Interneta. Da li je potrebno dodatno podešavanje rutera, I ako jeste šta treba podesiti?

  • A.

   Potrebno je podesiti DNS

  • B.

   Potrebno je podesiti DNAT

  • C.

   Nije potrebno ništa podešavati, jer je dovoljan NAT servis koji je već podešen

  • D.

   Potrebno je podesiti SNAT

  Correct Answer
  C. Nije potrebno ništa podešavati, jer je dovoljan NAT servis koji je već podešen

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 17, 2014
  Quiz Created by
  MakiPaki
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.