M Odbrana 2

27 Pitanja | Attempts: 1131
Share

SettingsSettingsSettings
M Odbrana 2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Radne stanice poseduju sopstvenu tabelu rutiranja?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 2. 
  Šta će biti rezultat izvršavanja naredbe arp -a iz komandne linije? 
  • A. 

   Biće prikazan keš koji potiče od sistema razrešavanja imena

  • B. 

   Biće obrisan agr keš

  • C. 

   Biće prikazan tzv. arp keš, odnosno parovi IP adresa – MAC adresa koji su već razrešeni

  • D. 

   Biće započet proces razrešenja fizičke adrese za IP adresu koju navodimo posl parametra -a

 • 3. 
  Koji adresni opsezi su definisani kao privatni u dokumentu RFC 1918? (pitanje sa vise odgovora)
  • A. 

   127.0.0.0/8

  • B. 

   192.168.1.0/24

  • C. 

   10.0.0.0/8

  • D. 

   172.16.0.0/12

  • E. 

   10.255.255.255/8

  • F. 

   172.32.0.0/16

  • G. 

   224.0.0.0/24

  • H. 

   192.168.0.0/16

 • 4. 
  Kakva se komunikacija može ostvariti ako se radne stanice povežu na komutator (switch)?
  • A. 

   Simplex

  • B. 

   Full-duplex

  • C. 

   Half-duplex

  • D. 

   Komunikacija se ne može ostvariti preko koncentratora

 • 5. 
  Ruter je moguće podesiti da radi kao zaštitna barijera (firewall)?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 6. 
  Koja agencija vodi evidenciju o registrovanim portovima kod TCP I UDP protokola?
  • A. 

   IEEE

  • B. 

   ITU

  • C. 

   RNIDS

  • D. 

   IANA

 • 7. 
  Fin fleg se koristi prilikom
  • A. 

   Uspostavljanja veze

  • B. 

   Prenos Podataka

  • C. 

   Zahteva za retransmisiju

  • D. 

   Raskidanje veze

 • 8. 
  Kojom komandom, u okviru komandne linije Windows radne stanice je dobijen odgovor prikazan na slici. Samo komandu upisati u polje za odgovor bez ikakvih argumenata.
 • 9. 
  U slučaju da je DHCP server instaliran na Windows Server 2008 operativnom sistemu koji nije clan domena, neophodno je izvršiti autorizaciju server, izborom opcije Authorize?
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 10. 
  Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da je na slici prikazan segment kojim se zahteva uspostava veze I to sa veb serverom. Koje informacije potkrepljuju ovu tvrdnju?
  • A. 

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinaciona IP adresa je 74.125.87.103

  • B. 

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinacioni broj porta je 80

  • C. 

   Bit SYN je postavljen na jedan, a destinacioni broj porta je 54185

 • 11. 
  Koju masku podmreže moramo da upotrebimo kako bi podmrežavanjem mrežne adrese 89.0.0.0 dobili 400 podmreža?
  • A. 

   /15

  • B. 

   /17

  • C. 

   /18

  • D. 

   /16

 • 12. 
  Koji protokol se koristi kada želimo da saznamo fizičku adresu računara na osnovu IP adrese?
  • A. 

   DNS

  • B. 

   IP

  • C. 

   ARP

  • D. 

   TCP

 • 13. 
  Šta od navedenog definišemo pri konfiguraciji DHCP server? (pitanje sa vise odgovora)
  • A. 

   Vreme na koje se iznajmljuje IP adresa

  • B. 

   Adresu server na kome je instaliran Aktivni direktorijum

  • C. 

   Opseg adresa za iznajmljivanje radnim stanicama

  • D. 

   Adresu DHCP root servera

  • E. 

   Brzinu protoka podataka za svaku stanicu

  • F. 

   Adresu ili opseg adrese koje server ne treba da dodeljuje

 • 14. 
  Na raspolaganju nam je adresa mreže 168.18.0.0. Treba da napravimo 120 podmreža. Koju masku podmreže bi trebalo da upotrebimo?
  • A. 

   255.255.192.0

  • B. 

   255.255.254.0

  • C. 

   255.255.252. 0

  • D. 

   25.5.255.128.0

 • 15. 
  Koren DNS stable se označava?
  • A. 

   Označava se sa “Top Level”

  • B. 

   Nema oznaku

  • C. 

   Oznacava se sa “.com”

  • D. 

   Oznacava se sa tackom "."

 • 16. 
  Šta je prikazano na slici?
  • A. 

   Host tabela

  • B. 

   ARP tabela

  • C. 

   Tabela rutiranja

  • D. 

   DNS tabela

 • 17. 
  Ukoliko vise hostova iz lokalne računarske mreže (koja ima jednu javnu IP adresu) istovremeno želimo da pristupimo Internetu:
  • A. 

   Neophodno je kosititi Network Address Translation

  • B. 

   Neophodno je kosititi MAC Address Translation

  • C. 

   Neophodno je koristiti Application Address Translation

  • D. 

   Neophodno je koristiti Port Address Translation

 • 18. 
  Odrediti koja će se maska podmreže koristiti ako treba da mrežu 166.99.0.0 podmrežimo tako da u svakoj podmreži možete adresirati 300 računara, uz minimalno rasipanje IP adresa.
  • A. 

   /22

  • B. 

   /25

  • C. 

   /24

  • D. 

   /23

 • 19. 
  Šta će uraditi DNS server ako dobije zadatak da razreši upit za koji nije autoritativan?
  • A. 

   Kontaktirace druge DNS servere

  • B. 

   Odbaciće upit

  • C. 

   Odbaciće upit I poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

  • D. 

   Poslaće obaveštenje korisniku da lokacija nije dostupna

 • 20. 
  Spisak svih registrovanih portova se nalazi u fajlu?
  • A. 

   Ports

  • B. 

   Reg_ports

  • C. 

   Service_ports

  • D. 

   Services

 • 21. 
  Šta predstavlja adresa 127.0.0.1
  • A. 

   Upotrebljivu adresu iz klase A

  • B. 

   Adresu loklane petlje (loopback)

  • C. 

   Adresu jednog od 13 root DNS servera

  • D. 

   Upotrebljivu adresu iz klase B

 • 22. 
  Kada računare povežemo na komutator (switch), oni se vise ne nalaze u istom brodkast domenu.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 23. 
  Koju komandu koristimo za pregled tabele rutiranja na Windows radnoj stanici?
  • A. 

   Ipconfig /route

  • B. 

   Route print

  • C. 

   Print table

  • D. 

   Show route/print

 • 24. 
  DNS baza predstavlja?
  • A. 

   Distribuiran sistem

  • B. 

   Centralizovan sistem

 • 25. 
  Jedinice podataka na četvrtom sloju nazivaju se?
  • A. 

   Paketi

  • B. 

   Okviri

  • C. 

   Segmenti

  • D. 

   Ramovi

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.