แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน Start With Science Project 22201

30 Questions | Total Attempts: 7350

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน Start With Science Project 22201 - Quiz

เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุ


Questions and Answers
 • 1. 
  การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงานครอบคลุมข้อใด
  • A. 

   จะทำอะไร

  • B. 

   ทำไมต้องทำ

  • C. 

   ทำอย่างไร

  • D. 

   เสนอผลอย่างไร

 • 2. 
  สุนันท์เดินทางขึ้นไปส ารวจสัตว์ป่าในบริเวณเทือกเขาภูพานจัดว่าการท างานดังกล่าว เป็นโครงงาน วิทยาศาสตร์แบบใด
  • A. 

   แบบทฤษฎี

  • B. 

   แบบสำรวจ

  • C. 

   แบบทดลอง

  • D. 

   แบบประดิษฐ์

 • 3. 
  ให้เรียงลำดับประเด็นที่สำคัญในการจัดทำเค้าโครงของโครงงานต่อไปนี้ 1) ชื่อโครงงานชื่อผู้จัดทำโครงงาน 2) ผลที่คาดว่าจะได้รับเอกสารอ้างอิง 3) วัสดุอุปกรณ์วิธีดำเนินการแผนปฏิบัติการ 4) ที่มาจุดมุ่งหมาย
  • A. 

   1, 2, 3, 4

  • B. 

   1, 4, 3, 2

  • C. 

   1, 2, 4, 3

  • D. 

   1, 4, 2, 3

 • 4. 
  วันชัยได้จัดทำ โครงการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตัดโฟมระบบดิจิตอลวันชัยได้จัดทำโครงงานประเภทใด
  • A. 

   แบบทฤษฎี

  • B. 

   แบบสำรวจ

  • C. 

   แบบทดลอง

  • D. 

   แบบประดิษฐ์

 • 5. 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทำงานเป็นขั้นตอนตามลำดับของแผนที่กำหนดไว้

  • B. 

   การทดสอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นจริงนิรันดร์กาล

  • C. 

   การรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาวิเคราะห์และรายงาน

  • D. 

   การนำความคิดย่อยๆมาสรุปรวมเป็นหลักการแล้วทดสอบหลักการ

 • 6. 
  ผู้ศึกษา สามารถนำข้อมูลจากการสังเกตวัดทดลองมาจัดระบบใหม่โดยเรียงลำดับแยกประเภทให้ง่าย ต่อ การแปลความหมายข้อมูลเป็นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้านใด
  • A. 

   การคำนวณ

  • B. 

   การแยกประเภท

  • C. 

   การสื่อความหมายของข้อมูล

  • D. 

   การกำหนดและการควบคุมตัวแปร

 • 7. 
  โครงงานเรื่อง “การศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาทอง”ข้อใดไม่เป็นตัวแปรควบคุม
  • A. 

   เวลาในการให้อาหาร

  • B. 

   คุณภาพของน้ำที่ใช้อนุบาล

  • C. 

   ขนาดและอายุของลูกปลาทอง

  • D. 

   ชนิดของอาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลา

 • 8. 
  สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดผลต่างๆที่ต้องการศึกษาในขณะที่ทำการทดลองหมายถึงตัวแปรประเภทใด
  • A. 

   ตัวแปรต้น

  • B. 

   ตัวแปรตาม

  • C. 

   ตัวแปรควบคุม

  • D. 

   ตัวแปรแทรกสอด

 • 9. 
  การแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ควรเป็นรูปแบบใด
  • A. 

   โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ

  • B. 

   การถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่ชนบท

  • C. 

   การบรรยายในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

  • D. 

   การลอกเลียนแบบเพื่อนำไปเป็นผลงานของตน

 • 10. 
  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางพารา เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำยางสูงสุด” เป็นโครงงานประเภทใด
  • A. 

   สำรวจ

  • B. 

   ทฤษฎี

  • C. 

   ทดลอง

  • D. 

   สิ่งประดิษฐ์์

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ให้เกิดความรู้และประสบการณ์

  • B. 

   ให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

  • C. 

   เพื่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินการ

  • D. 

   ให้แข่งขันกันเพื่อหำโครงงานวิทยาศาสตร์

 • 12. 
  ผลการทดลองที่พบในโครงงานวิทยาศาสตร์จะเป็นรูปแบบใด
  • A. 

   กราฟ

  • B. 

   รูปภาพ

  • C. 

   ตารางบันทึกผลการทดลอง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  การประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาเป็นการทำโครงงานประเภทใด
  • A. 

   แบบทฤษฎี

  • B. 

   แบบสำรวจ

  • C. 

   แบบทดลอง

  • D. 

   แบบประดิษฐ์

 • 14. 
  การสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณเกาะยอเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์แบบใด
  • A. 

   แบบทฤษฎี

  • B. 

   แบบสำรวจ

  • C. 

   แบบทดลอง

  • D. 

   แบบประดิษฐ์

 • 15. 
  ข้อใดหมายถึงการสรุปผลการทดลอง
  • A. 

   การแสดงด้วยกราฟ

  • B. 

   การเขียนทฤษฎีอย่างย่อ

  • C. 

   การวิเคราะห์ผลแปลผล

  • D. 

   การแปลงข้อมูลเป็นตาราง

 • 16. 
  สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดผลต่างๆที่ต้องการศึกษาในขณะที่ทำการทดลองหมายถึงตัวแปรประเภทใด
  • A. 

   ตัวแปรต้น

  • B. 

   ตัวแปรตาม

  • C. 

   ตัวแปรควบคุม

  • D. 

   ตัวแปรแทรกสอด

 • 17. 
  อุปกรณ์ใดนำไปใช้ในการหาน้ำหนักสารในห้องปฏิบัติการได้ดีที่สุด
  • A. 

   นาย ก หาน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งขนาด 210 กิโลกรัม

  • B. 

   นางสาว ข ไปซื้อทองที่ชั่งหาน้ำหนักจากเครื่องชั่งได้เป็น 15.2 กรัม

  • C. 

   นาย ค ต้องการชั่งน้ำตาลทรายน้ำหนัก 1 กิโลกรัม

  • D. 

   นางสาว ง ต้องการเตรียมสารเคมีตัวหนึ่งที่มีน้ำหนัก0.1256 กรัม

 • 18. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของเค้าโครงย่อของโครงงานวิทยาศาสตร์
  • A. 

   ชื่อผู้ทำโครงงาน

  • B. 

   งบประมาณที่ใช้

  • C. 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • D. 

   ชื่อโครงงาน

 • 19. 
  "ปุ๋ยบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติมโตของผักบุ้งจีน" ตัวแปรอิสระคืออะไร
  • A. 

   ผักบุ้งจีน

  • B. 

   การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

  • C. 

   ปุ๋ย

  • D. 

   แสงแดด

 • 20. 
  หัวข้อใดทีบอกให้ทราบว่าผู้ทําโครงงานศึกษาค้นคว้าในเรืองใดมาบ้าง
  • A. 

   ที่มาและความสําคัญ

  • B. 

   ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

  • C. 

   เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

  • D. 

   นิยามศัพท์

 • 21. 
  การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต้องบอกรายละเอียดอะไรบ้าง 
  • A. 

   ชื่อเรื่อง และ ชื่อผู้เขียน

  • B. 

   เว็บไซต์

  • C. 

   วัน เดือน ปี ทีสืบค้น

  • D. 

   ทุกข้อทีกล่าวมา

 • 22. 
  ข้อใดเป็นกรอบการทําโครงงานอย่างคร่าวๆ
  • A. 

   เค้าโครงย่อ

  • B. 

   นิยามศัพท์

  • C. 

   สมมติฐาน

  • D. 

   กิตติกรรมประกาศ

 • 23. 
  .  ขั้นตอนใดที่สำคัญที่สุดในการทำโครงงาน
  • A. 

   การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

  • B. 

   การทดลอง

  • C. 

   ตั้งสมมติฐาน

  • D. 

   เลือกหัวข้อโครงงาน

 • 24. 
  โครงงานจากข้อใดควรทำมากที่สุด
  • A. 

   จากการบอกเล่าของผู้รู้

  • B. 

   จากการท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ

  • C. 

   จากงานอดิเรกที่ทำในยามว่าง

  • D. 

   จากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

 • 25. 
  หัวข้อใดให้รายละเอียดหรือแนวทางในการทำโครงงาน
  • A. 

   นิยามศัพท์

  • B. 

   เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   ที่มาและความสำคัญ

  • D. 

   ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.