บทสนทนา วอร์มอัพ ตอนเที่ยงวัน ประมาณ 10 ข้อ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Japanathome
J
Japanathome
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 287
Questions: 10 | Attempts: 287

SettingsSettingsSettings
บทสนทนา วอร์มอัพ ตอนเที่ยงวัน ประมาณ 10 ข้อ - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 

  Situation: May sees Pond at the bus station after school. May: Hello, Pond. _______________ Pond: Hello, May. I’m not so good.

  • A.

   1. How have you been?

  • B.

   2. How’s your father?

  • C.

   3. How’s your work?

  • D.

   4. How do you do?

  Correct Answer
  A. 1. How have you been?
  Explanation
  The correct answer is "How have you been?" because May is asking about Pond's overall well-being and how things have been going for him recently. This is a common greeting used to inquire about someone's general state and can be used to start a conversation or show concern for the other person.

  Rate this question:

 • 2. 

  Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone. Tom: I dropped your mobile phone. Jim: Let me have a look. I don’t think it’s broken. Tom: _______________ Jim: It’s all right.

  • A.

   I think it’s too old.

  • B.

   I’m sorry about that

  • C.

   I dropped it on the carpet.

  • D.

   Can you buy a new one?

  Correct Answer
  B. I’m sorry about that
  Explanation
  ตอบข้อ 2 I’m sorry about that. เพราะ Tom ทำโทรศัพท์ของ Jim ตก จึงกล่าวขอโทษ
  ข้อ 1 I think it’s too old. ฉันคิดว่ามันเก่าไป
  ข้อ 3 I dropped it on the carpet. ฉันทำหล่นบนพรม
  ข้อ 4 Can you buy a new one? คุณซื้ออันใหม่ได้ไหม ?

  Rate this question:

 • 3. 

  Situation: At the Department Store James: _______________ Where’s the toilet? Bob: It’s on the third floor.

  • A.

   Oop!

  • B.

   I’m sorry.

  • C.

   Excuse me.

  • D.

   Good morning.

  Correct Answer
  C. Excuse me.
  Explanation
  ตอบข้อ 3 Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมื่อต้องการรบกวน ขอความช่วยเหลือ หรือขัดจังหวะ
  ข้อ 1 Oop! เป็นคำอุทาน
  ข้อ 2 I’m sorry. มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ทำผิดพลาด
  ข้อ 4 Good morning. เป็นการทักทาย

  Rate this question:

 • 4. 

  Situation: A woman asks a man for the time. Woman: Excuse me. _______________ Man: Yes, it’s 2.37. Woman: Thank you.

  • A.

   What does it say?

  • B.

   What does the clock say?

  • C.

   Do you have the time, please?

  • D.

   Do you have a watch, please?

  Correct Answer
  C. Do you have the time, please?
  Explanation
  ตอบข้อ 3 Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it?
  คำตอบของผู้ชาย เป็นการบอกเวลา และหัวข้อสถานการณ์บอกว่า ผู้หญิงถามเวลาผู้ชาย

  Rate this question:

 • 5. 

  Situation: At the party Sally: It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later. Kim: _______________

  • A.

   Take care.

  • B.

   No problem.

  • C.

   Don’t mention it.

  • D.

   That’s all right.

  Correct Answer
  A. Take care.
  Explanation
  ตอบข้อ 1 Take care. แปลว่า รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เป็นสำนวนที่สามารถใช้ในการกล่าวลา
  Kim พูดตอบการกล่าวลาของ Sally
  ข้อ 2 No problem. แปลว่า ไม่มีปัญหา ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได้
  ข้อ 3 Don’t mention it. แปลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดถึง ใช้พูดตอบการขอบคุณ
  ข้อ 4 That’s all right. แปลว่า ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอโทษ

  Rate this question:

 • 6. 

  Situation: At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye. Dang: It’s nearly five. I’ve got to run. Dam: Me too. _______________ Dang: See you.

  • A.

   You too.

  • B.

   Be careful!.

  • C.

   See you tomorrow.

  • D.

   Don’t run too fast.

  Correct Answer
  C. See you tomorrow.
  Explanation
  ตอบข้อ 3 See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้นะ เป็นสำนวนการกล่าวลา
  Dam กล่าวลา Dang และ Dang กล่าวตอบ
  ข้อ 1 You too. คุณด้วยเช่นกัน
  ข้อ 2 Be careful! ระมัดระวังนะ
  ข้อ 4 Don’t run too fast. อย่าวิ่งเร็วเกินไปนะ

  Rate this question:

 • 7. 

  Situation: After work on Friday Suda: Have a good weekend. Ann: _______________

  • A.

   Thanks, you too.

  • B.

   Take your time.

  • C.

   Good morning.

  • D.

   It’s getting late.

  Correct Answer
  A. Thanks, you too.
  Explanation
  ตอบข้อ 1 Thanks, you too. เพราะ Ann กล่าวขอบคุณ Suda ที่กล่าวว่า Have a good weekend.
  (ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะ) พร้อมกับอวยพรกลับคืนว่า you too
  ข้อ 2 Take your time. ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน
  ข้อ 4 It’s getting late. มันจะสายแล้ว

  Rate this question:

 • 8. 

  Situation: Sakda is talking to Salinee about her blouse. Sakda: What a beautiful blouse! I like it very much. Salinee: _______________ I’m glad you like it.

  • A.

   Thanks.

  • B.

   If you say so.

  • C.

   You’re welcome.

  • D.

   I don’t believe you.

  Correct Answer
  A. Thanks.
  Explanation
  ตอบข้อ 1 Thanks. Salinee กล่าวขอบคุณที่ Sakda ชมเสื้อของเธอ

  Rate this question:

 • 9. 

  Situation: Susan stays at Alice’s house for one week. Susan: Thank you very much for everything. Alice: _______________

  • A.

   Not at all. It’s been a pleasure.

  • B.

   Pleased to meet you.

  • C.

   Congratulations!

  • D.

   Never mind.

  Correct Answer
  A. Not at all. It’s been a pleasure.
  Explanation
  ตอบข้อ 1 Not at all. It’s been a pleasure. Alice กล่าวตอบคำขอบคุณของ Susan

  Rate this question:

 • 10. 

  Situation: At home, a son is talking to his mother. Son: I’m sorry mom. I forgot to send your letter. Mother: _______________ You can do it tomorrow.

  • A.

   Too bad.

  • B.

   I don’t believe it.

  • C.

   You are so stupid

  • D.

   Never mind, dear.

  Correct Answer
  D. Never mind, dear.
  Explanation
  ตอบข้อ 4 Never mind, dear. แม่กล่าวตอบการขอโทษของลูกชาย (ส่วนตัวลวงทั้งสามข้อเป็นการตำหนิ)

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 19, 2013
  Quiz Created by
  Japanathome
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.