10 - கணிதம் - அலகு 3. இயற்கணிதம்

25 Questions | Total Attempts: 609

SettingsSettingsSettings
10 - - 3.  - Quiz

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 
  6x -2y  = 3 , kx-y =2  என்ற தொகுப்பிற்கு  ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு எனில்   (1 ) k = 3   (2)  k # 3   (3)  k = 4   (4)   k  # 4
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 2. 
   இரு மாறிலிகளில் உள்ள  நேரிய சமன்பாடுகளின்  தொகுப்பு  ஒருங்கமையாதது எனில் ,  அவற்றின் வரைபடங்கள்    (1)  ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தும்     (2)   ஒரு புள்ளியில்  வெட்டிக்கொள்ளும்   (3)   எந்த புள்ளியிலும்  வெட்டிக்கொள்ளாது  (4)     x - அச்சை வெட்டும் 
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (4)

 • 3. 
  X-4y  = 8 ,   3x -12y  = 24    என்னும்  சமன்பாடுகளின்  தொகுப்பிற்கு         (1)   முடிவிலி எண்ணிக்கையில்  தீர்வுகள்  உள்ளள           (2)  தீர்வு இல்லை       (3)   ஒரே  ஒரு தீர்வு மட்டும்  உண்டு             (4)   ஒரு தீர்வு இருக்கலாம்  அல்லது  இல்லாமலும்   இருக்கலாம் 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 4. 
  P (x)  =  (k+4 )  + 13x  +3k   என்னும்  பல்லுறுப்புக்கோவையின்  ஒரு பூஜ்ஜியம்  மற்றொன்றின்  தலைகீழி ஆனால்        k - ன்  மதிப்பு   (1)  2     (2)    3    (3 )    4     (4)    5  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 5. 
  F(x) =  2 +( p +3 )x + 5   என்னும் பல்லுறுப்புக்கோவையின்  இரு பூஜ்ஜியங்களின் கூடுதல்  பூஜ்ஜியமெனில்    -  p - ன் மதிப்பு காண்க .  (1 )  3   (2)  4  (3)  -3   (4)  -4
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 6. 
    என்பதை   (x+4)   ஆல்  வகுக்கும் போது  கிடைக்கும் மீதி   (1 )  28              (2)  29                 (3)   30                   (4)  31
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 7. 
      என்பதை  (x-1) ஆல்  வகுக்கும் போது  கிடைக்கும்  ஈவு   (1)      (2)    (3)       (4)    
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 8. 
  மற்றும்   ஆகியவற்றின்   மி.பொ.வ    (1)        (2)         (3)      x+1          (4 )    x   - 1 
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 9. 
    மற்றும்  ஆகியவற்றின்   மீ.பொ.வ (1)  1    (2)   x+y   (3)  x-y   (4)  
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 10. 
  மற்றும்         ஆகியவற்றின்   மீ.பொ,ம              
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (4)

 • 11. 
  K  எனும்  போது    ஆகியவற்றின்   மீ. பொ.ம     (1)  
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 12. 
    என்னும்   விகிதமுறு  கோவையின்  மிக சுருக்கிய  வடிவம்    (1)    (2)  (3)    (4) 
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (1)

 • 13. 
   மற்றும்  ஆகிய இரு  விகிதமுறு கோவைகள்  எனில் , அவற்றின்  பெருக்கற்பலன்      (1)   (2)  (3)  (4) 
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 14. 
  என்பதை   ஆல் வகுக்கும் போது  கிடைக்கும்  ஈவு  (1)   (x-5) (x-3)                (2)   (x-5) (x+3)                 (3)    (x+5) (x-3)                   (4 ) (x+5) (x+3)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 15. 
   உடன்  ஐக்  கூட்ட , கிடைக்கும்  புதிய கோவை  (1)     (2)       (3)     (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 16. 
  49  - ன் வர்க்கமூலம்   
  1. (1) 7  (2 ) 7 (x+y) (x-Y)  (3)    (4)   
  • A. 

   1/3

  • B. 

   1/5

  • C. 

   1

  • D. 

   5

 • 17. 
   ன் வர்க்கமூலம்  (1)     (2)      (3)     (4) 
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 18. 
  121    - ன் வர்க்கமூலம்  (1)   (2)    (3)     (4) 
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (2)

 • 19. 
   என்ற  சமன்பாட்டின்   மூலங்கள் சமம் எனில் ,  c - ன் மதிப்பு  (1)      (2)      (3)      (4)   
  • A. 

   (2)

  • B. 

   (1)

  • C. 

   (4)

  • D. 

   (3)

 • 20. 
    என்ற சமன்பாட்டிற்கு   மெய்யெண் மூலங்கள்  இல்லை எனில் ,  (1)   (2)        (3)        (4)  
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 21. 
    -3 ஐ   மூலமாக க்    கொண்ட   இருபடிச்சமன்பாடு      (1)         (2)    (3)     (4)   
  • A. 

   (4)

  • B. 

   (3)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 22. 
    மற்றும்   ஆகிய சமன்பாடுகளின்  பொதுவான மூலம்  (1)   (2)    (3)   (4)  
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

 • 23. 
  A # 0    என  அமைந்த  சமன்பாடு    - ன் மூலங்கள்    மற்றும்    எனில்   , பின்வருவனவற்றுள்   எது மெய்யல்ல் ? (1)             (2)       (3)     (4)  
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (2)

  • D. 

   (1)

 • 24. 
    என்ற  இருபடி சமன்பாட்டின்  முலங்கள்    மற்றும்    எனில் , மற்றும்  ஆகியனவற்றை முலங்களாக  கொண்ட  இருபடிச்சமன்பாடு  (1)    (2)   (3)  (4) 
  • A. 

   (3)

  • B. 

   (4)

  • C. 

   (1)

  • D. 

   (2)

 • 25. 
   என்க .  என்ற சமன்பாட்டின்  மூலங்கள்  சமம்  எனில்   (1)     a = c     (2)  a = -c     (3)  a = 2c    (4)  a =  -2c
  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

Back to Top Back to top