12 - இயற்பியல் - அலகு 3.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12physi
P
Padasalai12physi
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 16,235
Questions: 13 | Attempts: 1,619

SettingsSettingsSettings
12 - - 3. - Quiz

( மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் ) Prepared By Mr. B.Elangovan, PG Teacher, Pachaiyappa's HSS, Kanchipuram.              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  ஜூலின் வெப்ப விதி (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (4)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (1)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 2. 

  சூடேற்றும் இழையாக நிக்ரோம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் அது

  • A.

   அதிக மின்தடை எண் கொண்டது

  • B.

   குறைந்த மின்தடை எண் கொண்டது

  • C.

   குறைந்த உருகுநிலை கொண்டது

  • D.

   அதிக கடத்தும் எண் கொண்டது

  Correct Answer
  A. அதிக மின்தடை எண் கொண்டது
  Explanation
  The given answer states that the reason why chrome is used as a coating is because it has a high melting point. This implies that chrome is able to withstand high temperatures without melting or degrading, making it an ideal choice for applications that require resistance to heat.

  Rate this question:

 • 3. 

  வெப்ப மின்னிரட்டையின் சந்தியில் பெல்டியர் குணகம் எதனைச் சார்ந்தது?

  • A.

   சந்தியின் வெப்பநிலை

  • B.

   மின்னிரட்டையில் உள்ள மின்னோட்டம்

  • C.

   மின்னோட்டம் பாயும் நேரம்

  • D.

   மின்னிரட்டையின் வழியே பாயும் மின்னூட்டம்

  Correct Answer
  A. சந்தியின் வெப்பநிலை
  Explanation
  The correct answer is "சந்தியின் வெப்பநிலை" which means "Temperature of the atmosphere". This answer is supported by the fact that the question is asking about the characteristic related to the "வெப்ப மின்னிரட்டை" (atmosphere) and the given options are all related to different aspects of the atmosphere. The term "வெப்பநிலை" specifically refers to the temperature of the atmosphere, making it the correct answer choice.

  Rate this question:

 • 4. 

  ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையில் குளிர்ச் சந்தியின் வெப்பநிலை . திருப்பு வெப்பநிலை எனில், புரட்டு வெப்பநிலையானது (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (2)

  • B.

   (1)

  • C.

   (4)

  • D.

   (3)

  Correct Answer
  B. (1)
 • 5. 

  பயட்-சாவர்ட் விதியின் சமன்பாடு (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 6. 

  உட்புகுதிறன் கொண்ட ஊடகத்தில், ஈறில்லா நேர்க்கடத்தி ஒன்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது ஒரு புள்ளியில் காந்தப் பாய அடர்த்தி (1) (2) (3) (4)

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 7. 

  டேன்ஜென்ட் கால்வனாமீட்டரில், குறிப்பிட்ட மின்னோட்டத்திற்கு விலகல் 300 . கம்பிச் சுருளின் தளத்தினை 900திருப்பிய பின், அதே மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படும் விலகல் (1) 300 (2) 600 (3) 900 (4)   00

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
  Explanation
  After rotating the compass needle by 900, it will be facing in the opposite direction. Therefore, the angle between the indicated direction and the magnetic north will be 0 degrees.

  Rate this question:

 • 8. 

  சைக்ளோட்ரானில் முடுக்கப்படும் மின்னூட்டம் பெற்ற துகளின் மீது செயல்படும் சுற்றியக்கக் காலம் எதனைச் சார்ந்ததல்ல?

  • A.

   காந்தத் தூண்டல்

  • B.

   துகளின் மின்னோட்டம்

  • C.

   துகளின் திசைவேகம்

  • D.

   துகளின் நிறை

  Correct Answer
  C. துகளின் திசைவேகம்
 • 9. 

  சீரான காந்தப் புலத்தில் வைக்கப்பட்ட செவ்வகக் கம்பிச் சுருளின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை பெருமமாக இருக்க

  • A.

   சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும்

  • B.

   சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்க வேண்டும்

  • C.

   சுருளின் தளம் காந்தப் புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும்

  • D.

   சுருளின் பரப்பு குறைவாக இருக்க வேண்டும்

  Correct Answer
  A. சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும்
  Explanation
  The correct answer is "சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும்" which means "The number of circles should be more". This is because the question is asking for the characteristic or feature that should be present on the செவ்வகக் கம்பிச் சுருள் (red triangular flag) that is placed on top of the காந்தப் புலம் (Gandhi pole). Out of the given options, the only one that describes a characteristic that should be present is the one stating that the number of circles should be more.

  Rate this question:

 • 10. 

  இயங்கு சுருள் கால்வனாமீட்டரில் கம்பிச் சுருளை தொங்கவிட பாஸ்பர்-வெண்கலக் கலவைக் கம்பியைப் பயன்படுத்தக் காரணம்

  • A.

   கடத்தும் திறன் அதிகம்

  • B.

   மின் தடை எண் அதிகம்

  • C.

   ஓரலகு கோண விலகலுக்கான திருப்பு விசை அதிகம்

  • D.

   ஓரலகு கோண விலகலுக்கான திருப்பு விசை குறைவு

  Correct Answer
  D. ஓரலகு கோண விலகலுக்கான திருப்பு விசை குறைவு
  Explanation
  The reason for using a low torque wrench for removing the bolt from a small screw gauge in a pendulum clock is that a high torque wrench can cause damage to the delicate parts of the clock mechanism. Using a low torque wrench reduces the risk of applying excessive force and potentially breaking or misaligning the components.

  Rate this question:

 • 11. 

  பின்வரும் சாதனங்களில் ஒன்றின் மின்தடை மிகக் குறைவு

  • A.

   இயங்கு சுருள் கால்வனாமீட்டர்

  • B.

   0 - 1 A அம்மீட்டர்

  • C.

   0 - 10 A அம்மீட்டர்

  • D.

   வோல்ட் மீட்டர்

  Correct Answer
  C. 0 - 10 A அம்மீட்டர்
  Explanation
  The given question asks for the instrument that has the least sensitivity. The options include a current meter and a volt meter. The correct answer is "0 - 10 A ammeter" because it measures current and has a range of 0-10 A, which means it can measure a wider range of currents compared to the other options. Therefore, it has a lower sensitivity as it can measure larger currents without being as precise.

  Rate this question:

 • 12. 

  G மின்தடை கொண்ட கால்வனாமீட்டருடன்  S மின்தடை கொண்ட இணைத்தடம் இணைக்கப்படுகிறது. இவ்வமைப்பின் பயனுறு மின்தடை எனில், பின்வரும் கூற்றில் எது சரியானது? (1) G ஆனது S விடக் குறைவு (2)  S ஆனது - ஐ விடக் குறைவு. ஆனால் G விட அதிகம் (3) - ஆனது, G , S - ஐ விடக் குறைவு. (4)  S - ஆனது, G , - ஐ விடக் குறைவு.

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
  Explanation
  The given statement states that G is connected to a voltmeter with a higher potential difference than S. This means that the voltage at G is higher than the voltage at S. Option (3) correctly states that the potential difference is lower at G compared to S. Therefore, option (3) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 13. 

  சிறந்த வோல்ட் மீட்டரின் பண்பு

  • A.

   சுழி மின்தடை

  • B.

   சுழி மதிப்பிற்கும், G -க்கும் இடையே குறிப்பிட்ட மின்தடை

  • C.

   G -ஐ விட அதிகமாக, ஆனால் ஈறிலா மதிப்பினை விட குறைந்த மின்தடை

  • D.

   ஈறிலா மின்தடை

  Correct Answer
  D. ஈறிலா மின்தடை
  Explanation
  The given statement states that the best volt meter measures fluctuating voltage. It also mentions that the fluctuating voltage is less than G, but higher than the reference voltage. Therefore, the correct answer is "fluctuating voltage."

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 30, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai12physi
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.