Thi Thử

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Catherinehalcomb
C
Catherinehalcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1509 | Total Attempts: 5,237,716
Questions: 100 | Attempts: 706

SettingsSettingsSettings
Thi Th - Quiz

Người tạo: Nguyễn Ngọc Thịnh Đã đến lúc thi thật, quyền hạn của bạn bị giới hạn để được phép làm tiếp bài thi thử


Questions and Answers
 • 1. 

  Tính chất nào sau đây là không phải là của use case:

  • A. 

   Phụ thuộc vào việc thực thi hệ thống ( implementation- independent)

  • B. 

   Thể hiện chức năng của hệ thống theo quan điểm của người dùng

  • C. 

   Cho xem hệ thống ở mức cao ( high-level view of the system)

  • D. 

   Chỉ tập trung vào nhu cầu mong đợi của user, không quan tâm đến các bước phải thực hiệ

  Correct Answer
  A. Phụ thuộc vào việc thực thi hệ thống ( implementation- independent)
  Explanation
  A use case is a description of a specific interaction between a user (or actor) and a system, focusing on the functionality that the system provides from the user's perspective. It is independent of the implementation details of the system, meaning that it does not depend on how the system is actually built or executed. Use cases are used to represent the high-level view of the system and capture the expected user needs and requirements, without getting into the specific steps or processes required for implementation.

  Rate this question:

 • 2. 

  Các sơ đồ nào thể hiện khía cạnh động của hệ thống: 

  • A. 

   Use case(bđ ca sử dụng), class(bđ lớp), object(bđ đối tượng), component(bđ thành phần), deployment(bđ triển khai)

  • B. 

   Class(bđ lớp), object(bđ đối tượng), component(bđ thành phần), deployment(bđ triển khai)

  • C. 

   Sequence(bđ trình tự), use case(bđ ca sử dụng), class(bđ lớp), statechart(biểu đồ trạng thái), activit(bđ hoạt động)

  • D. 

   Sequence(bđ trình tự), collaboration(bđ cộng tác), statechart(bđ trạng thái), activity(bđ hoạt động)

  Correct Answer
  D. Sequence(bđ trình tự), collaboration(bđ cộng tác), statechart(bđ trạng thái), activity(bđ hoạt động)
  Explanation
  The correct answer for this question is sequence (bđ trình tự), collaboration (bđ cộng tác), statechart (bđ trạng thái), and activity (bđ hoạt động). These are the types of diagrams that can represent the dynamic aspects of a system. Sequence diagrams show the interactions between objects in a particular sequence, collaboration diagrams show the relationships and interactions between objects, statechart diagrams depict the different states and transitions of an object, and activity diagrams represent the flow of activities within a system.

  Rate this question:

 • 3. 

  UML là gì?

  • A. 

   Là một ngôn ngữ lập trình gần giống với Java

  • B. 

   Là một ngôn ngữ đặc biệt dùng để tạo mã tự động cho các project

  • C. 

   Là công cụ dùng để kiểm tra sự đồng nhất giữa mô hình và mã nguồn

  • D. 

   Cả 3 đều sai

  Correct Answer
  D. Cả 3 đều sai
  Explanation
  The correct answer is "Cả 3 đều sai" which means "All 3 are incorrect". This means that UML is not a programming language similar to Java, it is not a special language used for generating code automatically, and it is not a tool used to check the consistency between the model and source code.

  Rate this question:

 • 4. 

  Việc dấu thơng tin trong lập trình hướng đối tượng (OOP) được thực hiện trong khái niệm của:

  • A. 

   Encapsulation(đóng gói)

  • B. 

   Polymorphism(đa hình)

  • C. 

   Abstraction(trừu tượng)

  • D. 

   Inheritance (kế thừa)

  Correct Answer
  A. Encapsulation(đóng gói)
  Explanation
  Encapsulation in object-oriented programming refers to the practice of hiding the internal details and implementation of an object and only exposing a limited set of methods and properties to the outside world. This allows for better control over how the object is used and prevents direct access to its internal state, promoting data integrity and security. Encapsulation ensures that the object's data is accessed and modified only through its defined interfaces, making the code more modular, maintainable, and reusable. Therefore, encapsulation is the concept that involves hiding information in object-oriented programming.

  Rate this question:

 • 5. 

  Xem xét mô hình Activity sau. Hãy xác định những họat động nào có thể xảy ra đồng thời?

  • A. 

   Request product, Receive order, Pay bill

  • B. 

   Receive order, Bill customer

  • C. 

   Process order, Pull materials, Ship order, Bill customer, Pay bill

  • D. 

   Tất cả các hoạt động trên có thể xuất hiện đồng thời

  Correct Answer
  B. Receive order, Bill customer
  Explanation
  The activities "Receive order" and "Bill customer" can occur simultaneously because receiving an order does not necessarily require immediate billing, and billing a customer can be done independently of receiving an order.

  Rate this question:

 • 6. 

  Chọn câu mô tả về tác nhân đúng nhất trong mô hình use case: 

  • A. 

   Tác nhân bị giới hạn đối với người dùng tương tác với hệ thống đang được thiết kế

  • B. 

   Tác nhân là bất kì thực thể nào bên ngòai hệ thống đang được thiết kế mà tương tác với hệ thống

  • C. 

   Tác nhân bị giới hạn đối với các hệ thống mà tương tác với hệ thống đang được thiết kế

  • D. 

   Tác nhân cung cấp dữ liệu cho hệ thống

  Correct Answer
  B. Tác nhân là bất kì thực thể nào bên ngòai hệ thống đang được thiết kế mà tương tác với hệ thống
  Explanation
  The correct answer is "Tác nhân là bất kì thực thể nào bên ngoài hệ thống đang được thiết kế mà tương tác với hệ thống". This means that the actor can be any external entity that interacts with the system being designed. It could be a user, another system, or any other entity outside of the system. The actor is not limited to a specific role or type of entity, but rather encompasses any external entity that interacts with the system.

  Rate this question:

 • 7. 

  Dòng đời họat động (life line):

  • A. 

   Hình chữ nhật hẹp đứng để nhấn mạnh rằng một đối tượng chỉ họat động trong suốt phần kịch bản trong mô hình sequence

  • B. 

   Thông điệp

  • C. 

   Đường thẳng đứng dưới một đối tượng trong mô hình sequence chỉ rõ khỏang thời gian trôi qua của đối tượng

  • D. 

   Thời gian sống của đối tượng

  Correct Answer
  C. Đường thẳng đứng dưới một đối tượng trong mô hình sequence chỉ rõ khỏang thời gian trôi qua của đối tượng
  Explanation
  The correct answer explains that the vertical line beneath an object in a sequence diagram represents the duration of time that the object exists or is active.

  Rate this question:

 • 8. 

  Câu nào đúng (một hoặc nhiều) khi nói về trạng thái và sự chuyển trạng thái trong UML 

  • A. 

   Mô hình đồ thị trạng thái chỉ đựơc tạo cho các lớp có hành vi động quan trọng

  • B. 

   Mô hình đồ thị phải được tạo cho tất cả các lớp đã được xác định cho vấn đề tài nguyên

  • C. 

   Những sự kiện gây ra sự chuyển trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái khác đựơc thể hiện trong mô hình đồ thị trạng thái

  • D. 

   Những hành động do việc thay đổi trạng thái gây ra cũng được thể hiệnt trong mô hình đồ thị trạng thái

  Correct Answer
  C. Những sự kiện gây ra sự chuyển trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái khác đựơc thể hiện trong mô hình đồ thị trạng thái
  Explanation
  The correct answer is that events causing state transitions are represented in the state transition diagram. This means that when a certain event occurs, the system will transition from one state to another. The state transition diagram visually represents these transitions and helps to understand the behavior of the system.

  Rate this question:

 • 9. 

  Trong hình (i)  là 

  • A. 

   Mở rộng

  • B. 

   Bao gồm

  • C. 

   Liên kết

  • D. 

   Sự tổng quát hóa

  Correct Answer
  C. Liên kết
  Explanation
  The given options in the question are "Mở rộng", "Bao gồm", "Liên kết", and "Sự tổng quát hóa". The correct answer is "Liên kết". Without the complete question, it is not possible to provide a specific explanation for why "Liên kết" is the correct answer. However, based on the options provided, "Liên kết" seems to be the most relevant term that could fit in the given context. It could possibly refer to a connection or link between different elements or concepts.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sự khác nhau giữa các actor và các object cùng tên là

  • A. 

   Actor bên ngoài còn object bên trong hệ thống

  • B. 

   Object bên ngoài còn actor bên trong hệ thống

  • C. 

   Object có hành vi còn actor thì không có

  • D. 

   Actor có hành vi còn object thì không có

  Correct Answer
  A. Actor bên ngoài còn object bên trong hệ thống
  Explanation
  The correct answer is "Actor bên ngoài còn object bên trong hệ thống." This means that actors are external to the system, while objects are internal to the system. Actors interact with the system by sending messages to objects and receiving responses. Objects, on the other hand, have behavior and state and are responsible for carrying out the actions requested by the actors.

  Rate this question:

 • 11. 

  Dưới đây là lớp Circle được vẽ bằng UML cho biết “isVisible (hành vi)) là

  • A. 

   Protected(bảo vệ)

  • B. 

   Private(riêng tư)

  • C. 

   Public(công khai)

  • D. 

   Inherit(kế thừa)

  Correct Answer
  C. Public(công khai)
  Explanation
  The correct answer is "public". In UML, the visibility of a behavior or method can be specified using access modifiers. "public" means that the behavior or method can be accessed and used by any other class.

  Rate this question:

 • 12. 

  Một mối quan hệ „has a‟ là mô tả tốt nhất cho:

  • A. 

   Polymorphism (đa hình)

  • B. 

   Composition (thành phần)

  • C. 

   Aggregation(tập hợp)

  • D. 

   Inheritance(thừa kế)

  Correct Answer
  C. Aggregation(tập hợp)
  Explanation
  Aggregation (tập hợp) is the best description for a "has a" relationship. In aggregation, one object is composed of multiple other objects, but the objects can exist independently of each other. This means that the aggregated objects can be shared among multiple instances of the main object and can be removed without affecting the existence of the main object. This relationship is often represented by a "part-of" or "contains" relationship, where the main object contains or has a collection of other objects.

  Rate this question:

 • 13. 

  Việc đo “sức mạnh” của sự kết nối giữa hai thành phần hệ thống được biết như là:

  • A. 

   Coupling(khớp nối)

  • B. 

   Cohesion(gắn kết)

  • C. 

   Aggregation(cộng gộp)

  • D. 

   Bonding(liên kết)

  Correct Answer
  A. Coupling(khớp nối)
  Explanation
  The correct answer is Coupling (khớp nối). Coupling refers to the degree of interdependence between two system components. It measures how closely the components are connected or how much one component relies on another. A high level of coupling indicates strong interdependence, while a low level of coupling indicates loose interdependence. Therefore, measuring the "strength" of the connection between two system components is known as coupling.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mối quan hệ (relationship) giữa class 10 và class 11 là:

  • A. 

   Dependency(phụ thuộc)

  • B. 

   Aggregation(kết tập)

  • C. 

   Composition(cộng gộp)

  • D. 

   Genaralize(khái quát hóa)

  Correct Answer
  D. Genaralize(khái quát hóa)
  Explanation
  The relationship between class 10 and class 11 is generalized, which means that class 11 is a more specific version of class 10. Class 11 inherits the properties and behaviors of class 10 but may also have additional features or modifications. This relationship allows for code reuse and helps to organize and structure the classes in a hierarchical manner.

  Rate this question:

 • 15. 

  Mối quan hệ (relationship) giữa class 12 và class 13 là

  • A. 

   Dependency(phụ thuộc)

  • B. 

   Realization (hiện thực hóa)

  • C. 

   Composition (cộng gộp)

  • D. 

   Aggregation(kết tập)

  Correct Answer
  A. Dependency(phụ thuộc)
  Explanation
  Dependency (phụ thuộc) is a relationship between two classes where one class depends on the other class. In this relationship, changes in one class may affect the other class. Class 12 is dependent on Class 13, meaning that Class 12 relies on Class 13 for its functionality or implementation. If there are any changes in Class 13, it may impact the behavior or functionality of Class 12.

  Rate this question:

 • 16. 

  Sự khác nhau trong mô hình hoá use case nghiệp vụ và mô hình hoá use case hệ thống:

  • A. 

   Không có sự phân biệt

  • B. 

   Có thể thực hiện một trong hai

  • C. 

   Các tác nhân (actor) trong hai mô hình được xác định khác nhau

  • D. 

   Các thừa tác viên (worker) trong hai mô hình được xác định khác nhau

  Correct Answer
  C. Các tác nhân (actor) trong hai mô hình được xác định khác nhau
  Explanation
  The correct answer is that the actors in the two models are identified differently. This means that in the business use case model and the system use case model, the actors are defined and categorized differently based on their roles and interactions with the system. This distinction allows for a clearer understanding of the different stakeholders and their involvement in the use case scenarios.

  Rate this question:

 • 17. 

  Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ của UML:

  • A. 

   Component diagram (sơ đồ thành phần)

  • B. 

   State-chart diagram (sơ đồ trạng thái)

  • C. 

   Deployment diagram (sơ đồ triển khai)

  • D. 

   Relationship diagram (sơ đồ quan hệ)

  Correct Answer
  D. Relationship diagram (sơ đồ quan hệ)
 • 18. 

  Loại nào sau đây là không phải là actor:

  • A. 

   Khách hành

  • B. 

   Hệ thống tín dụng

  • C. 

   Đồng hồ hệ thống

  • D. 

   Tất cả đều sai

  Correct Answer
  D. Tất cả đều sai
  Explanation
  The correct answer is "Tất cả đều sai" which means "All are incorrect" in English. This answer suggests that all of the options listed (Khách hành, Hệ thống tín dụng, Đồng hồ hệ thống) are not actors.

  Rate this question:

 • 19. 

  Mỗi message trong lược đồ sequence(trình tự) sẽ được ánh xạ thành:

  • A. 

   Một thuộc tính (attribute)

  • B. 

   Một quan hệ phụ thuộc (dependency relationship)

  • C. 

   Một hoạt động (operation)

  • D. 

   Tất cả đều sai

  Correct Answer
  C. Một hoạt động (operation)
  Explanation
  Each message in the sequence diagram is mapped to an operation. This means that when a message is sent between objects, it represents a specific operation or method that is being called. This is different from attributes, which represent the state or properties of an object, and dependency relationships, which represent the relationships between objects. Therefore, the correct answer is that each message in the sequence diagram is mapped to an operation.

  Rate this question:

 • 20. 

  Sự kết hợp giữa tên của một thao tác (operation) và các tham số (parameter) của nó được xem là _____________ của thao tác đó.

  • A. 

   Arguments (một số)

  • B. 

   Signature (chữ ký)

  • C. 

   Responsibilities (trách nhiệm)

  • D. 

   Attributes (thuộc tính)

  Correct Answer
  B. Signature (chữ ký)
  Explanation
  The combination of a name of an operation and its parameters is referred to as the signature of the operation.

  Rate this question:

 • 21. 

  Cái nào không phải là mô hình

  • A. 

   Concorde

  • B. 

   Mô hình thu nhỏ của Concorde dùng trong đường hầm

  • C. 

   Bản vẽ cắt lớp phần thân của Concorde

  • D. 

   Cả 3 đều là mô hình

  Correct Answer
  D. Cả 3 đều là mô hình
  Explanation
  The correct answer is "Cả 3 đều là mô hình" because the question is asking which one is not a model, and all three options mentioned (Concorde, mô hình thu nhỏ của Concorde dùng trong đường hầm, and bản vẽ cắt lớp phần thân của Concorde) are models.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ký hiệu này là: 

  • A. 

   Generalization (khái quát hóa)

  • B. 

   Aggregation (kết tập)

  • C. 

   Composite (cộng gộp)

  • D. 

   Association (liên kết)

  Correct Answer
  B. Aggregation (kết tập)
  Explanation
  Aggregation (kết tập) is a relationship between two classes where one class is a part of another class. It represents a whole-part relationship, where the whole object can exist without the part object. In this case, the given symbol represents aggregation because it shows a diamond shape on the side of the class that represents the whole, indicating that it has a part object associated with it.

  Rate this question:

 • 23. 

  Mối quan hệ giữa Class và Interface là mối quan hệ 

  • A. 

   Unidirectional Association (liên kết một chiều)

  • B. 

   Association (liên kết)

  • C. 

   Realize (thực hiện)

  • D. 

   Dependency (phụ thuộc)

  Correct Answer
  C. Realize (thực hiện)
  Explanation
  The relationship between a class and an interface is a "Realize" relationship. This means that a class can implement an interface and provide the implementation for its methods. The class "realizes" the interface by fulfilling the contract defined by the interface. This allows the class to have the same behavior as the interface and be used interchangeably with other classes that also implement the same interface.

  Rate this question:

 • 24. 

  Trong RationalRose, để kiểm tra lại tính tương thích của toàn bộ mô hình, dùng lệnh: 

  • A. 

   Tool/Check Model

  • B. 

   Tool/Check Syntax

  • C. 

   Tool/Option/Check Model

  • D. 

   Tool/Customize

  Correct Answer
  A. Tool/Check Model
  Explanation
  In RationalRose, to check the consistency of the entire model, you would use the command "Tool/Check Model". This command allows you to verify that all the elements in the model are correctly defined and connected. It helps to ensure that there are no errors or inconsistencies in the model, which is important for maintaining the integrity and reliability of the software design.

  Rate this question:

 • 25. 

  Các mẫu thiết kế phân thành mấy loại mẫu dựa vào mục đích sử dụng

  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  Correct Answer
  D. 5
 • 26. 

  Đoạn mã sau là mã sinh từ mô hình nào?   public class Class1{              public Class2 theClass2;                  public Class1() {                  } }   public class Class2{                  public Class2(){                  } }  

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
  Explanation
  The given code snippet is an example of a composition relationship between two classes, Class1 and Class2. In this relationship, Class1 has a reference to an object of Class2. This is evident from the declaration of theClass2 variable in Class1. The composition relationship is established by creating an instance of Class2 within Class1 and assigning it to the theClass2 variable. This allows Class1 to access and use the functionality provided by Class2.

  Rate this question:

 • 27. 

  Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ của UML:

  • A. 

   Component diagram (sđ thành phần)

  • B. 

   State-chart diagram (sđ trạng thái)

  • C. 

   Deployment diagram (sđ triển khai)

  • D. 

   Relationship diagram (sơ đồ quan hệ)

  Correct Answer
  D. Relationship diagram (sơ đồ quan hệ)
  Explanation
  The given question asks to identify the diagram that is not a part of UML. UML stands for Unified Modeling Language, which is a standardized modeling language used in software engineering. The component diagram, state-chart diagram, and deployment diagram are all commonly used diagrams in UML. However, the relationship diagram is not a recognized diagram in UML. Therefore, the correct answer is Relationship diagram (sơ đồ quan hệ).

  Rate this question:

 • 28. 

  Thành phần nào sau đây không là đặc tính của một đối tượng

  • A. 

   Identity (định danh)

  • B. 

   Behaviour (hành vi)

  • C. 

   Action (hành động)

  • D. 

   State (trạng thái)

  Correct Answer
  C. Action (hành động)
  Explanation
  The given question asks which of the following is not a characteristic of an object. The options provided are Identity, Behaviour, Action, and State. Identity refers to the unique identifier of an object, Behaviour refers to the actions or operations an object can perform, State refers to the current condition or data of an object. Therefore, the correct answer is Action (hành động) as it is not a characteristic of an object but rather a result of its behaviour or operations.

  Rate this question:

 • 29. 

  Sự đóng gói được hiểu là:

  • A. 

   Sự che dấu thông tin

  • B. 

   Sự tổ chức các thành phần của một sơ đồ vào trong một gói (package)

  • C. 

   Việc xây dựng một lớp cha dựa trên các thuộc tính và các hành vi chung của các lớp con

  • D. 

   Việc xây dựng giao diện gồm tập các hành vi mà ta muốn sử dụng lại nhiều lần trên mô hình

  Correct Answer
  A. Sự che dấu thông tin
  Explanation
  The correct answer is "Sự che dấu thông tin". This is because "sự đóng gói" refers to the concept of encapsulation in object-oriented programming, which involves hiding the internal details of an object and only exposing the necessary information. This ensures that the implementation details are not accessible to other parts of the program, promoting code reusability, maintainability, and security. Therefore, "sự che dấu thông tin" is the most appropriate explanation for the given answer.

  Rate this question:

 • 30. 

  Một lớp được mô tả là tập các đối tượng chia xẻ cùng các

  • A. 

   Attributes (thuộc tính), behaviour (hành vi) and operations (hành động)

  • B. 

   Identity(đặc tính), behaviour (hành vi) and state (trạng thái)

  • C. 

   Attributes (thuộc tính), operations (hành động) and relationships (mối quan hệ)

  • D. 

   Relationships(mối quan hệ), operations (hành động) and multiplicity (bản số)

  Correct Answer
  C. Attributes (thuộc tính), operations (hành động) and relationships (mối quan hệ)
  Explanation
  The correct answer is "Attributes (thuộc tính), operations (hành động) and relationships (mối quan hệ)". This answer is correct because it accurately describes the components of a class. Attributes refer to the characteristics or properties of an object, operations refer to the actions or behaviors that the object can perform, and relationships refer to the connections or associations between objects. These three components are fundamental in defining and understanding the structure and behavior of a class.

  Rate this question:

 • 31. 

  Các use-cases nghiệp vụ (Business use-cases) và các tác nhân (actors) cùng mô tả :

  • A. 

   Các phần tử tĩnh (static elements) của công việc (work) trong tiến trình (process)

  • B. 

   Các phần tử động (dynamic elements) của công việc (work) trong tiến trình (process)

  • C. 

   Khung nhìn luận lý (logical view) của công việc (work) trong tiến trình (process)

  • D. 

   Các tiến trình nghiệp vụ (business processes) mà tổ chức hỗ trợ

  Correct Answer
  D. Các tiến trình nghiệp vụ (business processes) mà tổ chức hỗ trợ
  Explanation
  The given correct answer states that the use-cases and actors describe the business processes that the organization supports. This means that the use-cases and actors are used to identify and define the various tasks and roles within the organization's business processes. By understanding and documenting these processes, the organization can effectively support and optimize its operations.

  Rate this question:

 • 32. 

  Câu phát biểu nào sau đây không đúng :

  • A. 

   Mỗi use case nghiệp vụ (business use case) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành một hệ thống con trong mô hình phân tích (analysis model)

  • B. 

   Mỗi business worker trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành một tác nhân hệ thống (system actor) trong mô hình phân tích (analysis model)

  • C. 

   Mỗi thực thể nghiệp vụ (business entity) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành 1 lớp trong mô hình phân tích. (analysis model)

  • D. 

   Mỗi mô hình đối tượng (object model) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành sơ đồ tương tác (interaction diagram) trong mô hình phân tích (analysis model)

  Correct Answer
  D. Mỗi mô hình đối tượng (object model) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành sơ đồ tương tác (interaction diagram) trong mô hình phân tích (analysis model)
  Explanation
  The statement "Mỗi mô hình đối tượng (object model) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành sơ đồ tương tác (interaction diagram) trong mô hình phân tích (analysis model)" is incorrect. In the analysis model, the object model is not transformed into an interaction diagram. Instead, the object model represents the structure and behavior of the system, while the interaction diagram illustrates the dynamic interactions between objects.

  Rate this question:

 • 33. 

  Câu phát biểu nào sau đây đúng  : 

  • A. 

   Một lớp là sự đóng gói của một đối tượng

  • B. 

   Một lớo biểu diễn sự phân cấp cũa một đối tượng

  • C. 

   Một lớp là một thể hiện của một đối tượng

  • D. 

   Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng

  Correct Answer
  D. Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng
  Explanation
  The correct answer states that a class is an abstract definition of an object. This means that a class represents the characteristics and behaviors that an object of that class should have, without actually creating an instance of the object itself. This definition aligns with the concept of abstraction in object-oriented programming, where classes provide a blueprint for creating objects with specific attributes and methods.

  Rate this question:

 • 34. 

  Tính đa hình có thể được mô tả như là : 

  • A. 

   Che dấu nhiều cài đặt khác nhau dựa trên cùng một giao diện

  • B. 

   Các thuộc tính và phương thức khác nhau của các lớp con có cùng lớp cha

  • C. 

   Các lớp kết hợp (association class) vời ràng buộc {or}

  • D. 

   Sự tổng quát hoá (Generalization) các lớp con thứa kế

  Correct Answer
  A. Che dấu nhiều cài đặt khác nhau dựa trên cùng một giao diện
  Explanation
  The correct answer is "Che dấu nhiều cài đặt khác nhau dựa trên cùng một giao diện" which translates to "Hiding multiple different implementations based on the same interface." This is a description of polymorphism, which refers to the ability of objects of different classes to be treated as objects of a common superclass or interface. Polymorphism allows for different implementations of methods in different subclasses, while still being able to access and use them through a common interface.

  Rate this question:

 • 35. 

  Cụm từ tốt nhất để biểu diễn mới quan hệ tổng quát hoá là :

  • A. 

   “Is a part of”

  • B. 

   “Is a kind of”

  • C. 

   “Is a replica of”

  • D. 

   “Is composed of”

  Correct Answer
  B. “Is a kind of”
  Explanation
  "Is a kind of" is the best phrase to represent generalization because it implies that the subject belongs to a broader category or group. It suggests that the subject shares similar characteristics or traits with other members of that category, but it is not an exact replica or composition of them. This phrase allows for a broader interpretation and understanding of the subject's relationship to the larger category.

  Rate this question:

 • 36. 

  Một lớp con thừa kế từ lớp cha các :

  • A. 

   Attributes(thuộc tính), links(liên kết)

  • B. 

   Attributes(thuộc tính), operations(hoạt động)

  • C. 

   Attributes(thuộc tính), operations(hoạt động), relationships (quan hệ)

  • D. 

   Relationships(quan hệ), operations(hành động), links(liên kết)

  Correct Answer
  C. Attributes(thuộc tính), operations(hoạt động), relationships (quan hệ)
  Explanation
  The correct answer is "Attributes(thuộc tính), operations(hoạt động), relationships (quan hệ)". In object-oriented programming, a child class inherits the attributes, operations, and relationships from its parent class. This means that the child class can access and use the same attributes, operations, and relationships as the parent class without having to redefine them. This allows for code reuse and promotes modularity in the program.

  Rate this question:

 • 37. 

  Để tổ chức các phần tử (elements) vào bên trong các nhóm (groups) ta sử dụng : 

  • A. 

   Package (gói)

  • B. 

   Class (lớp)

  • C. 

   Class (lớp) và Interface (giao diện)

  • D. 

   Component (thành phần)

  Correct Answer
  A. Package (gói)
  Explanation
  To organize elements into groups in programming, one can use packages. Packages are a way to group related classes and interfaces together. They provide a means to organize and manage large codebases by creating a hierarchical structure. By placing related elements in the same package, it becomes easier to locate and manage them. Therefore, using packages is a suitable method for organizing elements into groups.

  Rate this question:

 • 38. 

  Các sơ đồ nào sau đây mô tả các hành vi động (dynamic behaviour) của hệ thống phần mềm?  

  • A. 

   Sơ đồ lớp và sơ đồ đối tượng

  • B. 

   Sơ đồ Use-case và sơ đố lớp

  • C. 

   Sơ đồ cộng tác và sơ đồ triển khai

  • D. 

   Sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác

  Correct Answer
  C. Sơ đồ cộng tác và sơ đồ triển khai
  Explanation
  The correct answer is "Sơ đồ cộng tác và sơ đồ triển khai". These diagrams, also known as collaboration diagrams and deployment diagrams, respectively, depict the dynamic behavior of a software system. Collaboration diagrams illustrate how objects interact with each other to achieve a specific functionality, while deployment diagrams show the physical arrangement of hardware and software components in the system. Both diagrams provide a visual representation of the system's dynamic behavior and help in understanding its functioning and communication between different elements.

  Rate this question:

 • 39. 

  Vòng đời của 1 lớp (Life cycle of a class) được trình bày bởi : 

  • A. 

   Sơ đồ cộng tác(collaboration diagram)

  • B. 

   Sơ đồ trạng thái (state diagram)

  • C. 

   Sơ đồ lớp (class diagram)

  • D. 

   Sơ đồ triển khai ()deployment diagram)

  Correct Answer
  B. Sơ đồ trạng thái (state diagram)
  Explanation
  The correct answer is "Sơ đồ trạng thái (state diagram)". A state diagram is used to represent the different states that an object or a class can be in during its lifetime. It shows the transitions between these states and the events that trigger these transitions. In the context of the life cycle of a class, a state diagram would be the most appropriate choice as it visually represents the different states that a class can go through and how it transitions between them. Collaboration diagrams, class diagrams, and deployment diagrams are used for different purposes and would not provide the same level of detail in representing the life cycle of a class.

  Rate this question:

 • 40. 

  Trong sơ đồ use-case, một tác nhận được trình bày bởi :

  • A. 

   Một vai trò là 1 người, 1 thiết bị phần cứng hoặc hệ thống khác

  • B. 

   Cùng một người dung thực hiện nhiều hành đống khác nhau.

  • C. 

   Một người dung, khách hàng và không quan tâm đến vai trò của họ

  • D. 

   Một hệ thống vật lý hoặc 1 thiết bị phần cứng cùng với các giao diện của nó

  Correct Answer
  A. Một vai trò là 1 người, 1 thiết bị phần cứng hoặc hệ thống khác
  Explanation
  In a use-case diagram, an actor represents a role that can be played by a person, a hardware device, or another system. The actor is an external entity that interacts with the system being modeled. Actors can initiate use cases and receive information or results from them.

  Rate this question:

 • 41. 

  Công việc đầu tiên để xác định các phần của hệ thống và những quan hệ giữa chúng, tổ chức các phần vào trong các tầng với các phụ thuộc xác định được gọi là : 

  • A. 

   Use-case analysis (phân tích ca sử dụng)

  • B. 

   Architectural analysis (phân tích kiến trúc)

  • C. 

   Structural analysis (phân tích cấu trúc)

  • D. 

   Dependency analysis (phân tích theo quan hệ phụ thuộc)

  Correct Answer
  B. Architectural analysis (phân tích kiến trúc)
  Explanation
  The correct answer is "Architectural analysis (phân tích kiến trúc)". This is because the question is asking about the first step in determining the parts of a system and their relationships, and organizing them into layers with defined dependencies. Architectural analysis involves analyzing the overall structure and design of a system, including its components, interfaces, and relationships, to ensure that it meets the desired requirements and functions effectively.

  Rate this question:

 • 42. 

  Stereotype package có thể biểu diễn cho :

  • A. 

   Một giao diện

  • B. 

   Một sơ đồ trạng thái

  • C. 

   Một tầng kiến trúc

  • D. 

   Một sơ đồ use-case

  Correct Answer
  C. Một tầng kiến trúc
  Explanation
  The stereotype package can represent a layer of architecture.

  Rate this question:

 • 43. 

  Đường sinh tồn (lifeline) của 1 đối tượng được trình bày trong sơ đồ : 

  • A. 

   Sơ đồ đối tượng

  • B. 

   Sơ đồ trạng thá

  • C. 

   Sơ đồ tuần tự

  • D. 

   Sơ đồ triển khai

  Correct Answer
  C. Sơ đồ tuần tự
  Explanation
  The correct answer is "Sơ đồ tuần tự" because the term "lifeline" refers to the representation of the lifespan of an object in a sequence diagram. A sequence diagram is used to show the interactions between objects and the order in which they occur. Therefore, the "Sơ đồ tuần tự" or "sequence diagram" is the most appropriate diagram to represent the lifeline of an object.

  Rate this question:

 • 44. 

  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  • A. 

   Sự mô tả của các use-cases đủ để tìm và phân tích các lớp cùng các đối tượng của nó

  • B. 

   Có ít nhất một boundary object cho mỗi actor hay use-case pair

  • C. 

   Có một lớp điều khiển (control class) ứng với mỗi use-case

  • D. 

   Các đối tượng thực thể được nhận diện bởi việc xem xét các danh từ và cụm danh từ trong use- cases

  Correct Answer
  A. Sự mô tả của các use-cases đủ để tìm và phân tích các lớp cùng các đối tượng của nó
  Explanation
  The statement "Sự mô tả của các use-cases đủ để tìm và phân tích các lớp cùng các đối tượng của nó" is not correct. Use case descriptions alone are not sufficient to identify and analyze classes and objects. Additional analysis techniques, such as class diagrams and object diagrams, are needed to identify the classes and objects associated with each use case.

  Rate this question:

 • 45. 

  Phát biểu nào sau đây đúng ? 

  • A. 

   Không có sự hạn chế nào trên nhiều mối kết hợp (multiple associations) giữa cùng 2 lớp

  • B. 

   Có thể có nhiều mối kết hợp giữa cùng 2 lớp, nhưng chúng phải mang các ý nghĩa khác nhau

  • C. 

   Không cho phép biểu diễn nhiều mối kết hợp trên cùng 2 lớp

  • D. 

   Các mối kết hợp giữa cùng 2 lớp phải được tập hợp lại thành 1 mối kết hợp

  Correct Answer
  B. Có thể có nhiều mối kết hợp giữa cùng 2 lớp, nhưng chúng phải mang các ý nghĩa khác nhau
  Explanation
  There can be multiple associations between the same two classes, but they must have different meanings.

  Rate this question:

 • 46. 

    Phát biểu nào sau đây không đúng : 

  • A. 

   Chỉ những public classes mới có thể được truy xuất từ những phần bên ngoài của package.chứa nó

  • B. 

   Không tồn tại lớp của các hệ thống con (classes of a subsystem)

  • C. 

   Các gói (Packages) ở tầng (layer) thấp hơn có thể phụ thuộc vào các gói ờ tầng cao hơn.

  • D. 

   Giai đoạn thiết kế là sự tinh chế của giai đoạn phân tích. Nó thêm vào những chi tiết cụ thể được nhận thức trong giai đoạn thiết kế

  Correct Answer
  C. Các gói (Packages) ở tầng (layer) thấp hơn có thể phụ thuộc vào các gói ờ tầng cao hơn.
  Explanation
  This statement is incorrect because in a layered architecture, higher-level layers should not depend on lower-level layers. The dependencies should always flow from higher-level layers to lower-level layers. This ensures that the higher-level layers remain independent and can be easily modified without affecting the lower-level layers. Therefore, the correct statement would be that higher-level packages can depend on lower-level packages, not the other way around.

  Rate this question:

 • 47. 

  Nếu ta muốn tổ chức các phần tử vào trong các nhóm được sử dụng lại với sự che dấu thông tin đầy đủ, ta có thể sử dụng một trong các cấu trúc nào của UML ? 

  • A. 

   Package (gói)

  • B. 

   Class(lớp)

  • C. 

   Class (lớp) và interface (giao diện)

  • D. 

   Subsystem (hệ thống con) hoặc Component (thành phần)

  Correct Answer
  D. Subsystem (hệ thống con) hoặc Component (thành phần)
  Explanation
  To organize elements into reusable groups with encapsulated information, we can use the subsystem or component structures in UML. These structures allow us to group related elements together and hide the internal details, providing a higher level of abstraction and reusability in the system design. The package structure is used to organize classes and other elements at a higher level, while the class and interface structures define the structure and behavior of individual elements. Therefore, the correct answer is Subsystem (hệ thống con) hoặc Component (thành phần).

  Rate this question:

 • 48. 

  Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta xác định chi phí và thời gian của dự án, xác định các rủi ro và môi trường hệ thống 

  • A. 

   Khởi tạo (Inception)

  • B. 

   Tinh chế (Elaboration)

  • C. 

   Xây dựng (construction)

  • D. 

   Chuyển giao (transition)

  Correct Answer
  A. Khởi tạo (Inception)
  Explanation
  The correct answer is "Khởi tạo (Inception)". Inception is the initial phase of the software development process where the project's cost and time are determined, risks are identified, and the system environment is defined. This phase involves gathering requirements, analyzing the feasibility of the project, and creating a high-level plan. It sets the foundation for the rest of the development process.

  Rate this question:

 • 49. 

  Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta đánh giá độ rủi ro, các thành phần sử dụng

  • A. 

   Khởi tạo (Inception)

  • B. 

   Tinh chế (Elaboration)

  • C. 

   Xây dựng (construction)

  • D. 

   Chuyển giao (transition)

  Correct Answer
  B. Tinh chế (Elaboration)
  Explanation
  The correct answer is "Tinh chế (Elaboration)" because during this phase of the software development process, risk assessment and user requirements are analyzed and refined. This phase involves gathering more detailed information about the project and refining the project plan. It is an important phase where the project scope and requirements are clarified, and the architecture and design of the software system are developed. This phase sets the foundation for the construction phase where the actual coding and development of the software takes place.

  Rate this question:

 • 50. 

  Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta xây dựng hệ thống qua quá trình gồm nhiều vòng lặp theo quy trình xoắn ốc, mỗi vòng lặp là một dự án nhỏ. Bạn sẽ quản lý tài nguyên, kiểm soát và thực hiện tối ưu hoá, hoàn thành việc phát triển các sản phẩm và các thành phần của sản phẩm, đánh giá sản phẩm cài đặt từ các tiêu chuẩn đã được thỏa thuận. 

  • A. 

   Khởi tạo (Inception)

  • B. 

   Tinh chế (Elaboration)

  • C. 

   Xây dựng (construction)

  • D. 

   Chuyển giao (transition)

  Correct Answer
  C. Xây dựng (construction)
  Explanation
  The given answer "Xây dựng (construction)" is the correct answer because it refers to the phase in the software development process where the system is built through iterative cycles following the spiral model. Each iteration is a small project within itself. During this phase, resources are managed, control is maintained, and optimization is performed to develop the products and components of the system. The answer aligns with the information provided in the question, which states that the system is built through iterative cycles.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.