Thi Thử

20 Questions | Total Attempts: 445

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thi Th

Người tạo: Nguyễn Ngọc Thịnh Đã đến lúc thi thật, quyền hạn của bạn bị giới hạn để được phép làm tiếp bài thi thử


Questions and Answers
 • 1. 
  Tính chất nào sau đây là không phải là của use case:
  • A. 

   Phụ thuộc vào việc thực thi hệ thống ( implementation- independent)

  • B. 

   Thể hiện chức năng của hệ thống theo quan điểm của người dùng

  • C. 

   Cho xem hệ thống ở mức cao ( high-level view of the system)

  • D. 

   Chỉ tập trung vào nhu cầu mong đợi của user, không quan tâm đến các bước phải thực hiệ

 • 2. 
  Các sơ đồ nào thể hiện khía cạnh động của hệ thống: 
  • A. 

   Use case(bđ ca sử dụng), class(bđ lớp), object(bđ đối tượng), component(bđ thành phần), deployment(bđ triển khai)

  • B. 

   Class(bđ lớp), object(bđ đối tượng), component(bđ thành phần), deployment(bđ triển khai)

  • C. 

   Sequence(bđ trình tự), use case(bđ ca sử dụng), class(bđ lớp), statechart(biểu đồ trạng thái), activit(bđ hoạt động)

  • D. 

   Sequence(bđ trình tự), collaboration(bđ cộng tác), statechart(bđ trạng thái), activity(bđ hoạt động)

 • 3. 
  UML là gì?
  • A. 

   Là một ngôn ngữ lập trình gần giống với Java

  • B. 

   Là một ngôn ngữ đặc biệt dùng để tạo mã tự động cho các project

  • C. 

   Là công cụ dùng để kiểm tra sự đồng nhất giữa mô hình và mã nguồn

  • D. 

   Cả 3 đều sai

 • 4. 
  Việc dấu thơng tin trong lập trình hướng đối tượng (OOP) được thực hiện trong khái niệm của:
  • A. 

   Encapsulation(đóng gói)

  • B. 

   Polymorphism(đa hình)

  • C. 

   Abstraction(trừu tượng)

  • D. 

   Inheritance (kế thừa)

 • 5. 
  Xem xét mô hình Activity sau. Hãy xác định những họat động nào có thể xảy ra đồng thời?
  • A. 

   Request product, Receive order, Pay bill

  • B. 

   Receive order, Bill customer

  • C. 

   Process order, Pull materials, Ship order, Bill customer, Pay bill

  • D. 

   Tất cả các hoạt động trên có thể xuất hiện đồng thời

 • 6. 
  Chọn câu mô tả về tác nhân đúng nhất trong mô hình use case: 
  • A. 

   Tác nhân bị giới hạn đối với người dùng tương tác với hệ thống đang được thiết kế

  • B. 

   Tác nhân là bất kì thực thể nào bên ngòai hệ thống đang được thiết kế mà tương tác với hệ thống

  • C. 

   Tác nhân bị giới hạn đối với các hệ thống mà tương tác với hệ thống đang được thiết kế

  • D. 

   Tác nhân cung cấp dữ liệu cho hệ thống

 • 7. 
  Dòng đời họat động (life line):
  • A. 

   Hình chữ nhật hẹp đứng để nhấn mạnh rằng một đối tượng chỉ họat động trong suốt phần kịch bản trong mô hình sequence

  • B. 

   Thông điệp

  • C. 

   Đường thẳng đứng dưới một đối tượng trong mô hình sequence chỉ rõ khỏang thời gian trôi qua của đối tượng

  • D. 

   Thời gian sống của đối tượng

 • 8. 
  Câu nào đúng (một hoặc nhiều) khi nói về trạng thái và sự chuyển trạng thái trong UML 
  • A. 

   Mô hình đồ thị trạng thái chỉ đựơc tạo cho các lớp có hành vi động quan trọng

  • B. 

   Mô hình đồ thị phải được tạo cho tất cả các lớp đã được xác định cho vấn đề tài nguyên

  • C. 

   Những sự kiện gây ra sự chuyển trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái khác đựơc thể hiện trong mô hình đồ thị trạng thái

  • D. 

   Những hành động do việc thay đổi trạng thái gây ra cũng được thể hiệnt trong mô hình đồ thị trạng thái

 • 9. 
  Trong hình (i)  là 
  • A. 

   Mở rộng

  • B. 

   Bao gồm

  • C. 

   Liên kết

  • D. 

   Sự tổng quát hóa

 • 10. 
  Sự khác nhau giữa các actor và các object cùng tên là
  • A. 

   Actor bên ngoài còn object bên trong hệ thống

  • B. 

   Object bên ngoài còn actor bên trong hệ thống

  • C. 

   Object có hành vi còn actor thì không có

  • D. 

   Actor có hành vi còn object thì không có

 • 11. 
  Dưới đây là lớp Circle được vẽ bằng UML cho biết “isVisible (hành vi)) là
  • A. 

   Protected(bảo vệ)

  • B. 

   Private(riêng tư)

  • C. 

   Public(công khai)

  • D. 

   Inherit(kế thừa)

 • 12. 
  Một mối quan hệ „has a‟ là mô tả tốt nhất cho:
  • A. 

   Polymorphism (đa hình)

  • B. 

   Composition (thành phần)

  • C. 

   Aggregation(tập hợp)

  • D. 

   Inheritance(thừa kế)

 • 13. 
  Việc đo “sức mạnh” của sự kết nối giữa hai thành phần hệ thống được biết như là:
  • A. 

   Coupling(khớp nối)

  • B. 

   Cohesion(gắn kết)

  • C. 

   Aggregation(cộng gộp)

  • D. 

   Bonding(liên kết)

 • 14. 
  Mối quan hệ (relationship) giữa class 10 và class 11 là:
  • A. 

   Dependency(phụ thuộc)

  • B. 

   Aggregation(kết tập)

  • C. 

   Composition(cộng gộp)

  • D. 

   Genaralize(khái quát hóa)

 • 15. 
  Mối quan hệ (relationship) giữa class 12 và class 13 là
  • A. 

   Dependency(phụ thuộc)

  • B. 

   Realization (hiện thực hóa)

  • C. 

   Composition (cộng gộp)

  • D. 

   Aggregation(kết tập)

 • 16. 
  Sự khác nhau trong mô hình hoá use case nghiệp vụ và mô hình hoá use case hệ thống:
  • A. 

   Không có sự phân biệt

  • B. 

   Có thể thực hiện một trong hai

  • C. 

   Các tác nhân (actor) trong hai mô hình được xác định khác nhau

  • D. 

   Các thừa tác viên (worker) trong hai mô hình được xác định khác nhau

 • 17. 
  Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ của UML:
  • A. 

   Component diagram (sơ đồ thành phần)

  • B. 

   State-chart diagram (sơ đồ trạng thái)

  • C. 

   Deployment diagram (sơ đồ triển khai)

  • D. 

   Relationship diagram (sơ đồ quan hệ)

 • 18. 
  Loại nào sau đây là không phải là actor:
  • A. 

   Khách hành

  • B. 

   Hệ thống tín dụng

  • C. 

   Đồng hồ hệ thống

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 19. 
  Mỗi message trong lược đồ sequence(trình tự) sẽ được ánh xạ thành:
  • A. 

   Một thuộc tính (attribute)

  • B. 

   Một quan hệ phụ thuộc (dependency relationship)

  • C. 

   Một hoạt động (operation)

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 20. 
  Sự kết hợp giữa tên của một thao tác (operation) và các tham số (parameter) của nó được xem là _____________ của thao tác đó.
  • A. 

   Arguments (một số)

  • B. 

   Signature (chữ ký)

  • C. 

   Responsibilities (trách nhiệm)

  • D. 

   Attributes (thuộc tính)

Back to Top Back to top