Srm - Odbrana

40 Questions | Total Attempts: 1116

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Srm - Odbrana

Questions and Answers
 • 1. 
    Sertifikat služi:
  • A. 

   Za razmenu kljuceva

  • B. 

   Za povrdu necije privatnog kljuca

  • C. 

   Za potvrdu necijeg javnog kljuca

  • D. 

   Za brze pronalazenja korisnika

  • E. 

   Za cuvanje kljuceva

 • 2. 
  1.      Na Vijata ruteru su unete sledeće komande: set firewall name LAN_FW rule 10 set firewall name LAN_FW rule 10 action drop set firewall name LAN_FW rule 10 protocol tcp set firewall name LAN_FW rule 10 destination port ssh set firewall name LAN_FW rule 10 state new enable set firewall name LAN_FW rule 10 recent count 3 set firewall name LAN_FW rule 10 recent time 30 set firewall name LAN_FW rule 20 set firewall name LAN_FW rule 20 action permit set firewall name LAN_FW rule 20 protocol tcp set firewall name LAN_FW destination port 22 set interfaces ethernet eth2 firewall local LAN_FW
  • A. 

   Zbog pogrešnog redosleda, efektivno su zabranjene sve konekcije ka portu 22 (SSH) ka lokalnoj mreži.

  • B. 

   Zabranjeno je učestano uspostavljanje konekcija ka portu 22 (SSH) na samom ruteru

  • C. 

   Zbog pogrešnog redosleda, efektivno su zabranjene sve konekcije ka poru 22 (SSH) na samom ruteru.

 • 3. 
  Ako se koristi WPA ili WPA2, ključevi koji se koriste za šifrovanje saobraćaja:
  • A. 

   Koristi se PSK koga je podesio administrator.

  • B. 

   Dogovore se u toku četvorostrukog dogovora između klijenta i radne stanice.

  • C. 

   Koristi se javni ključ RADIUS servera.

 • 4. 
  1.      Topologija je kao na slici:Administrator je uneo sledeći niz poruka: set firewall name IZ_LAN rule 10 set firewall name IZ_LAN rule 10 action accept set firewall name IZ_LAN rule 10 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 10 destinacion address 192.168.1.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 10 protocol tcp set firewall name IZ_LAN rule 10 destination port ssh,www   set firewall name IZ_LAN rule 20 set firewall name IZ_LAN rule 20 action reject set firewall name IZ_LAN rule 20 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 20 destination address 192.168.1.0/24   set firewall name IZ_LAN rule 30 set firewall name IZ_LAN rule 30 action accept set firewall name IZ_LAN rule 30 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 30 protocol tcp set firewall name IZ_LAN rule 30 destination port http,ftp,ftp-data Administrator je uneo sledeći niz poruka: set firewall name IZ_LAN rule 10 set firewall name IZ_LAN rule 10 action accept set firewall name IZ_LAN rule 10 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 10 destinacion address 192.168.1.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 10 protocol tcp set firewall name IZ_LAN rule 10 destination port ssh,www   set firewall name IZ_LAN rule 20 set firewall name IZ_LAN rule 20 action reject set firewall name IZ_LAN rule 20 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 20 destination address 192.168.1.0/24   set firewall name IZ_LAN rule 30 set firewall name IZ_LAN rule 30 action accept set firewall name IZ_LAN rule 30 source address 10.10.10.0/24 set firewall name IZ_LAN rule 30 protocol tcp set firewall name IZ_LAN rule 30 destination port http,ftp,ftp-data
  • A. 

   A) Odbačen zbog pravila 20.

  • B. 

   B) Odbačen jer ne odgovara ni jednop opisu.

  • C. 

   C) Propušten zbog pravila 30.

  • D. 

   D) Propušten jer ne odgovra ni jednom opisu

 • 5. 
  1.      Slabost WPA-WPA2 zaštite su: (izabrati dva odgovora)
  • A. 

   A) poruke o asocijaciji i disasocijaciji nisu zaštićene niti potvrđeno autntične.

  • B. 

   B) ukoliko se uhvati četvorostruki dogovor moguć je rečnički napad na jednostavni PSK.

  • C. 

   C) inicijalizacioni vektor je samo 24 bita i nije zaštićen.

  • D. 

   D) koristi se samo RC4 šifrovanje i CRC za proveru autentičnosti poruka.

 • 6. 
   Od EAP metoda koji se koriste u bežičnim mrežama se očekuje: (više dva odgovora)
  • A. 

   A) obostrana autentifikacija.

  • B. 

   B) izvođenje glavnog ključa (Master Key).

  • C. 

   C) šifrovanje saobraćaja.

  • D. 

   C) šifrovanje saobraćaja.

 • 7. 
  Šta nije deo sertifikata? (izabrati 5 stavki)
  • A. 

   A) Korisničko ime i lozinka.

  • B. 

   B) Javni ključ (modulus i eksponent) predmeta sertifikovanja.

  • C. 

   C) IP adresa i ime hosta sertifikacionog autoriteta.

  • D. 

   D) Period validnosti sertifikata.

  • E. 

   E) Potpis svih navedenih informacija (SHA1 izvod šifrovan RSA javnim ključem sertifikacionog

  • F. 

   F) ograničenja i namena sertifikata.

  • G. 

   G) IP adresa i ime hosta predmeta sertifikata.

  • H. 

   H) Izdavač (Issuer) i predmet sertifikata (Subject).

  • I. 

   I) Verzija i serijski broj.

 • 8. 
  Topologija je kao na slici: Administrator želi da dozvoli da samo paketi, koji su deo uspostavljenih http konekcija, mogu da sa interneta dođu do klijenta u lokalnoj mreži. Kreira skup pravila pod nazivom SA_INTERNETA koji će biti vezan za „in“ smer interfejsa eth0. Potrebno je uneti pravila:
  • A. 

   A) set firewall name SA_INTERNETA rule 10 action accept set firewall name SA_INTERNETA rule 10 protocol tcp set firewall name SA_INTERNETA rule 10 destination port 80

  • B. 

   B) set firewall name SA_INTERNETA rule 10 set firewall name SA_INTERNETA rule 10 action accept set firewall name SA_INTERNETA rule 10 state established enable set firewall name SA_INTERNETA rule 10 state related enable

  • C. 

   C) set firewall name SA_INTERNETA rule 10 action accept set firewall name SA_INTERNETA rule 10 destinacion address 10.10.10.0/24 set firewall name SA_INTERNETA rule 10 protocol tcp set firewall name SA_INTERNETA rule 10 destinacion port http

 • 9. 
   Alisa želi da potpiše poruku kako bi Bob moga da proveri njenu autentičnost pri čemu tajnost nije problem. Alisa treba da:
  • A. 

   A) kreira izvod poruke i šifruje ga sopstvenim javnim ključem.

  • B. 

   B) kreira izvod poruke i šifruje ga Bobovim javnim ključem

  • C. 

   C) kreira izvod poruke i šifruje ga Bobovim privatnim ključem.

  • D. 

   D) kreira izvod poruke i šifruje ga sopstvenim privatnim ključem

 • 10. 
  Ukoliko Bob želi da verifikuje digitalni potpis poruke koju je primio od Alise, potrebno mu je da 
  • A. 

   A) sopstveni privatni ključ.

  • B. 

   B) sopstveni javni ključ.

  • C. 

   C) Alisin privatni ključ.

  • D. 

   D) Alisin javni ključ.

 • 11. 
  Na Vijata ruteru konfigurisanom kao zaštitna barijera, pojedinačna pravila za filtriranje saobraćaja sadrže:
  • A. 

   A) DNS ime i adresu servera iklijenata

  • B. 

   B) smer saobraćaja i naziv interfejsa.

  • C. 

   C) opis saobraćaja i akciju nad njim.

 • 12. 
  Na Vijata zaštitnoj barijeri kreiran je skup pravila za filtriranje saobraćaja. U okviru skupa postoje nekoliko ptavila koja opisuju paket koji se ispituje. Koje pravilo će odrediti kletu  sudbinu paketa?
  • A. 

   A) Prvo se IP adrese, pa zatim TCP i UDP portovi.

  • B. 

   B) Nije dozvoljeno da više od jednog pravila opisuje isti paket.

  • C. 

   C) Gleda se isključivo redosled pravila u skupu. Prvo pravilo koje opiše paket odredi mu i sudbinu.

  • D. 

   D) Gleda se pre svega preciznost poklapanja. Pravilo koje poklopi i adresu i port ima prioritet u odnosu na pravilo koje poklapa samo adresu

 • 13. 
   Kada radi kao sistem za detekciju upada (IDS):
  • A. 

   A) Snort se poveže na glavni ruter i funkcioniše kao zaštitna barijera.

  • B. 

   B) Snort se poveže na glavni server i prati napade na sve klijente.

  • C. 

   C) Snort se poveže na ogledni (mirrored) port sviča i prati napade na čitav segment mreže.

 • 14. 
  Osnovne informacije koje digitalni sertifikat u sebi sadrži su:
  • A. 

   A) javni i privatni ključ, informacije o identitetu vlasnika javnog ključa, digitalni potpisa navedenih informacija kreiran javnim ključem autoriteta kome se veruje.

  • B. 

   B) javni ključ, informacije o identitetu vlasnika ključa, digitalni potpisa navedenih informacija kreiran javnim ključem autoriteta kome se veruje

  • C. 

   C) javni i privatni ključ, informacije o identitetu vlasnika javnog ključa, digitalni potpisa navedenih informacija kreiran privatnim ključem autoriteta kome se veruje.

  • D. 

   D) javni ključ, informacije o identitetu vlasnika ključa, digitalni potpisa navedenih informacija kreiran privatnim ključem autoriteta kome se veruje.

 • 15. 
    Da li je i kako moguće da na istom Apache serveru postoje i sajtovi koji koriste TLS sajtovi koji ne koriste TLS?
  • A. 

   A) Moguće je jer ne koriste istu IP adresu

  • B. 

   B) Moguće je jer ne koriste isti port.

  • C. 

   C) Nije moguće je jer se radi o istoj IP adrresi.

  • D. 

   D) Nije moguće je jer se koristi isti koreni direktorijum sajta (/var/www).

 • 16. 
  Da li se i na koji način u toku uspostave TLS sesije može prevariti i autentičnost klijneta?
  • A. 

   A) U poruci “CertificateVerify” klijent digitalno potpiše sve razmenjene poruke i time pokaže da poseduje privatni ključ.

  • B. 

   B) Klijent pošalje privatni ključ na verifikaciju.

  • C. 

   C) Ukoliko klijent poseduje javni sertifikat, server može biti siguran da je kljient autentičan.

  • D. 

   D) Klijent se ne može autentifikovati u toku TLS sesije sem ako se ne koriste korisnička imena i lozinke.

 • 17. 
  Koliko je imenovanih skupova pravila moguće imati za Vijata zaštitnoj barijeri?
  • A. 

   A) Po jedan za svaki segment mreže.

  • B. 

   B) Jedan za smer ka internetu i jedan za smer sa interneta.

  • C. 

   C) Po tri na svakom interfejsu (in, out, local).

  • D. 

   D) Po jedan na svakom interfejsu.

 • 18. 
     U okviru konfiguracije virtuelnog host veb servera se nalazi: <Directory “/var/www/poverljivo2”> SSLVerifyClient require SSLVerifyDepth 1 </Directory> Šta je efekat ovih direktiva?
  • A. 

   A) Server će prihvatiti prvi zahtev za šifrovanje koji klijent predloži.

  • B. 

   B) Zahteva se verifikacija klijentovog sertifikata, odnosno autentifikacija klijenta. Taj sertifikat mora biti direktno potpisan od strane korenog sertifikacionog autoriteta.

  • C. 

   C) Kada korisnik pokuša da pristupi direktorijumu “poverljivo 2”, prikazaće mu se prozor za prijavu. Moguć je samo jedan pokušaj unosa korisničkog imena i lozinke.

  • D. 

   D) Klijent će morati da verifikuje server sertifikata iz prvog pokušaja.

 • 19. 
   Snort je:
  • A. 

   A) sistem za vođenje dnevnika i nadziranje.

  • B. 

   B) sistem za detekciju i sprečavanje upada.

  • C. 

   C) sistem za zaštitne barijere.

 • 20. 
   U podrazumevanom stanju na Vindouz OS:
  • A. 

   A) nadziranje je uključeno ako se prijavi korisnik iz domena

  • B. 

   B) nadziranje nije uključeno.

  • C. 

   C) nadziranje je uključeno ako je radna stanica u domenu.

 • 21. 
  Kada se digitalni sertifikat izda korisniku, može se upotrebljavati:
  • A. 

   A) do isteka lozinke korisnika, samo za asimetrično šifrovanje.

  • B. 

   B) do isteka roka validnosti, i za namene koje su navedene kao „baseConstrains", „Extended Key Usage".

  • C. 

   C) do isteka lozinke korisnika, i za namene koje su licencirane od komercijalnih sertifikacionih autoriteta.

  • D. 

   D) do isteka roka validnosti, i za namene koje su moguće klijentskim ili serverskim programom za koje se koristi serifikat (TLS, SSL, SSH).

 • 22. 
   Ako je mrežna barijera sa uspostavom stanja veze (statefull firewall):
  • A. 

   A) paket se može tretirati drugačije ako je deo već uspostavljene veze.

  • B. 

   B) barijera zapisuje u dnevnik događaja sve uspostavljene veze.

  • C. 

   C) klijent mora da uspostavi TCP vezu sa barijerom pre slanja paketa.

 • 23. 
   Kako bi Apache server moga da autentifikuje klijente u toku uspostave TLS sesije, potrebno je:
  • A. 

   A) u konfiguraciju servera uključiti lokaciju forme za autentifikaciju tokom TLS (HTMLFotmFile).

  • B. 

   B) u konfiguraciju servera uključiti lokaciju sertifikata sertifikacionog autoriteta koji potpisuje sertifikate. klijenata (SSLCertificateFile).

  • C. 

   C) u konfiguraciju servera uključiti lokaciju fajla sa korisničkim imenima (UserNameFile).

 • 24. 
  Na Vijata ruteru, koraci u kreiranju zaštitne barijere su: (izabrati tri odgovora)
  • A. 

   A) kreirani skup poavila poimeniti na odrećeni smer intrfejsa.

  • B. 

   B) određivanje interfejsa koji šalju ICMP unreachable poruke.

  • C. 

   C) podesiti nadziranje saobraćaja i zapisivanje u dnevnik događaja.

  • D. 

   D) kreirati skup pravila sa razumljivim imenom.

  • E. 

   E) unutar skupa pravila kreirati pojedninačna pravila za filtriranje saobraćaja.

  • F. 

   F) određivanje interfejsa koji propuštaju sav saobraćaj i niterfejsa koji ga blokira.

 • 25. 
    Kompromitovani sertifikat se može povući iz upotrebe:
  • A. 

   A) javnim objavljivanjem liste opozvanih sertifikata potpisane od strane sertifikacionog autoriteta.

  • B. 

   B) promenom lozinke korisničkog naloga kome je izdat sertifikat.

  • C. 

   C) brisanjem sertifikata iz LDAP baze sertifikata sertifikaciog autoriteta,

  • D. 

   D) brisanjem privatnog ključa iz baze sertifikata sertifikacionog autoriteta.

  • E. 

   E) brisanjem korisničkog naloga kome je izdat sertifikat.

Back to Top Back to top