12 வேதியியல் அலகு-3 P- பிரிவு தனிமங்கள் - II

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By KUPPUSWAMY G
K
KUPPUSWAMY G
Community Contributor
Quizzes Created: 18 | Total Attempts: 25,794
Questions: 15 | Attempts: 399

SettingsSettingsSettings
12 வேதியியல் அலகு-3 P- பிரிவு தனிமங்கள் - II - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  பின்வருவனவற்றுள் எத்தனிமம் 13 வது தொகுதியை சேர்ந்தது அல்ல ?

  • A.

   B

  • B.

   Al

  • C.

   Ge

  • D.

   In

  Correct Answer
  C. Ge
  Explanation
  The given question is asking for the 13th term in a series. The options provided are B, Al, Ge, and In. The correct answer is Ge, which is the 13th term in the series.

  Rate this question:

 • 2. 

  பின்வருவனவற்றுள் எவை அதிகமாக புவியில் கிடைக்கின்றது ?

  • A.

   C

  • B.

   Si

  • C.

   Ge

  • D.

   Sn

  Correct Answer
  B. Si
 • 3. 

  ஒரு தனிமம் அளந்தறியப்பட்ட ஆக்ஸினுடன் எரிந்து A என்ற ஆக்சைடைத் தருகிறது. A நீருடன் வினைபுரிந்து B என்ற அமிலத்தை தருகிறது. B யை வெப்பப்படுத்தினால் C என்ற அமிலத்தை தருகிறது. C சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தருகிறது A என்பது

  • A.

   SO2

  • B.

   NO2

  • C.

   P2O3

  • D.

   SO3

  Correct Answer
  C. P2O3
 • 4. 

  உள்ளிப் பூண்டின் மணமுடைய சேர்மம் எது ?

  • A.

   P2O3

  • B.

   P2O5

  • C.

   H3PO3

  • D.

   H3PO4

  Correct Answer
  A. P2O3
  Explanation
  The correct answer is P2O3. P2O3 is a compound that contains two atoms of phosphorus and three atoms of oxygen. The prefix "di" in the formula indicates that there are two atoms of phosphorus. The subscript "3" indicates that there are three atoms of oxygen. This compound is formed by the combination of phosphorus and oxygen atoms.

  Rate this question:

 • 5. 

  PCl5 ன் வடிவம் யாது ?

  • A.

   பிரமிடு

  • B.

   முக்கோண இரு பிரமிடு

  • C.

   நேர்கோட்டு வடிவம்

  • D.

   நான்முகி

  Correct Answer
  B. முக்கோண இரு பிரமிடு
  Explanation
  The correct answer is "முக்கோண இரு பிரமிடு" which translates to "Two-dimensional pyramid" in English. This suggests that PCl5 has a trigonal bipyramidal molecular geometry, where the central phosphorus atom is surrounded by five chlorine atoms. The trigonal bipyramidal geometry consists of two triangular faces and three axial positions, giving it the shape of a pyramid with a triangular base.

  Rate this question:

 • 6. 

  புகைத்திரையில் பயன்படுத்தப்படும் சேர்மம் எது ?

  • A.

   PCl3

  • B.

   PCl5

  • C.

   PH3

  • D.

   H3PO3

  Correct Answer
  C. PH3
  Explanation
  The correct answer is PH3. In the given question, we are asked to identify the compound commonly used in photography. Among the options provided, PH3 (phosphine) is the compound that is commonly used in photography. PCl3 and PCl5 are not commonly used in photography but are used in other chemical reactions. H3PO3 (phosphorous acid) is not commonly used in photography either. Therefore, the correct answer is PH3.

  Rate this question:

 • 7. 

  எது -1 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையில் மட்டும் உள்ளது ?

  • A.

   F

  • B.

   Br

  • C.

   Cl

  • D.

   I

  Correct Answer
  A. F
  Explanation
  The element F (fluorine) is the only element that exists as a gas at room temperature and atmospheric pressure. All the other elements listed (Br, Cl, I) exist as liquids or solids at room temperature and atmospheric pressure.

  Rate this question:

 • 8. 

  ஒரு வரைபடத்தை கண்ளாடியில் எதன் உதவியுடன் வரைய முடியும் ?

  • A.

   HI

  • B.

   HF

  • C.

   HBr

  • D.

   HCl

  Correct Answer
  B. HF
 • 9. 

  ஹேலஜன் அமிலத்ததில் வலிமை குறைந்து எது ?

  • A.

   HF

  • B.

   HCl

  • C.

   HBr

  • D.

   HI

  Correct Answer
  A. HF
  Explanation
  HF has the least strength among the given options in terms of acidity. This is because HF is a weak acid compared to the other options. The strength of an acid is determined by its ability to donate a proton (H+) in a solution. HF is a weak acid because it only partially dissociates in water, resulting in fewer H+ ions being released compared to the other options. Therefore, HF has the least acidity or strength among the given options.

  Rate this question:

 • 10. 

  ஹேலஜன்களின் தொகுதி என்ன?

  • A.

   14

  • B.

   15

  • C.

   17

  • D.

   18

  Correct Answer
  C. 17
  Explanation
  The given question is asking for the group or category that "ஹேலஜன்கள்" belongs to. Since the options provided are numbers, it can be inferred that the question is asking for a numerical value. Among the given options, the number 17 is the only one that matches this criteria. Therefore, the correct answer is 17.

  Rate this question:

 • 11. 

  உயரிய வாயுக்களுக்கு வினைபுரியும் திறன் குறைவு,, ஏனெனில்

  • A.

   ஒரே எண்ணிக்கையுள்ள எலக்ட்ரான்களை கொண்டுள்ளது

  • B.

   அணுக்கட்டு எண் ஒன்று

  • C.

   குறைந்த அடர்த்தி உடைய வாயுக்கள்

  • D.

   நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ள

  Correct Answer
  D. நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ள
  Explanation
  The explanation for the correct answer is that the given statement states that the electrons in high energy levels have the ability to obtain a stable electron configuration by gaining or losing electrons. This implies that the electrons in higher energy levels are more likely to be involved in chemical reactions and bonding, as they have the capability to form stable electron arrangements by either gaining or losing electrons.

  Rate this question:

 • 12. 

  XeF4 – வடிவம்

  • A.

   நான்முகி

  • B.

   எண்முகி

  • C.

   தள சதுரம்

  • D.

   பிரமிடு

  Correct Answer
  C. தள சதுரம்
 • 13. 

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சாத்தியமற்றது ?

  • A.

   XeF6

  • B.

   XeF4

  • C.

   XeO3

  • D.

   ArF6

  Correct Answer
  D. ArF6
 • 14. 

  மிகவும் லேசான, எரியாத தனிமம் எது?

  • A.

   He

  • B.

   H2

  • C.

   N2

  • D.

   Ar

  Correct Answer
  A. He
 • 15. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் எது மிக அதிக முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளது ?

  • A.

   He

  • B.

   Ne

  • C.

   Ar

  • D.

   Kr

  Correct Answer
  A. He

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 27, 2013
  Quiz Created by
  KUPPUSWAMY G
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.