Soal Basa Sunda Kelas 8

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Basasunda
B
Basasunda
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 2,951
Questions: 10 | Attempts: 1,586

SettingsSettingsSettings
Soal Basa Sunda Kelas 8 - Quiz

Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 

      “Matak jadi budak tong kurung batok!” Kecap kurung batok kaasup kana salah sahiji babasan anu hartina….

  • A.

   loba kanyaho sabab resep maca

  • B.

   Euweuh kanyaho sabab tara kamana-mana

  • C.

   Sagala nyaho sabab babarengan waé jeung nu pinter

  • D.

   . teu nyaho sabab teu aya nu ngabéjaan

  Correct Answer
  B. Euweuh kanyaho sabab tara kamana-mana
  Explanation
  The correct answer is "euweuh kanyaho sabab tara kamana-mana" which means "there is no answer because it is not clear". This suggests that the question is incomplete or not readable, making it impossible to generate a proper explanation.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kalimah di handap nu diwangun ku kecap rajékan dwipurwa nya éta...

  • A.

   Ulah sok curat-corét kana bangku di kelas!

  • B.

   Barudak SMPN 7 nuju beberesih di buruan sakola.

  • C.

   Sapeupeuting kuring teu bisa saré lantaran loba reungit.

  • D.

   Barudak kelas dalapan isuk-isuk geus daratang ka sakola.

  Correct Answer
  B. Barudak SMPN 7 nuju beberesih di buruan sakola.
  Explanation
  The correct answer is "Barudak SMPN 7 nuju beberesih di buruan sakola." This is because it is the only sentence that is grammatically correct and makes sense. The other sentences contain errors such as misspelled words, incorrect verb usage, and incomplete thoughts.

  Rate this question:

 • 3. 

  Kalimah di handap nu diwangun ku kecap rajékan dwimurni nya éta...

  • A.

   Basa malem takbiran sora petasan di Situ Buleud pating dar-dér-dor

  • B.

   Ku naon luak-lieuk waé manéh téh?

  • C.

   Subuh-subuh nu dagang di Pasar Dian Anyar geus paciweuh ngaladangan

  • D.

   Siswa nu kagiliran pikét, keur sasapu di jero kelas

  Correct Answer
  C. Subuh-subuh nu dagang di Pasar Dian Anyar geus paciweuh ngaladangan
 • 4. 

          Kakulah nyiar kapiting        Kanu bala ngala suluh        Ulah sok liar ti peuting        Disakola matak tunduh          Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...    

  • A.

   rarakitan

  • B.

   Paparikan

  • C.

   Wawangsalan

  • D.

   Kakawihan

  Correct Answer
  B. Paparikan
  Explanation
  The given text is a traditional Sundanese poem called sisindiran. Sisindiran is a form of poetry in Sundanese culture that uses rhymes and metaphors to convey messages or emotions. The lines in the poem describe the beauty and uniqueness of nature. The word "paparikan" is a Sundanese term that means "to describe" or "to depict." It fits well with the context of the poem as it suggests that the lines are describing the beauty of nature. Therefore, "paparikan" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

         lamun hayang ulin beurang       Ulah maké kaos kutang       Lamun hayang hirup senang       Ulah daek loba hutang         Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...    

  • A.

   Wawangsalan

  • B.

   Kakawihan

  • C.

   Rarakitan

  • D.

   paparikan

  Correct Answer
  C. Rarakitan
  Explanation
  The given text is a traditional Sundanese poem called sisindiran, which is known for its playful and rhyming style. The poem talks about the importance of not accumulating debts and being content with what one has. The word "rarakitan" means "to accumulate" or "to gather" in Sundanese. Therefore, the correct answer "rarakitan" fits well with the theme of the poem, as it emphasizes the idea of not accumulating debts.

  Rate this question:

 • 6. 

         Komputer leutik dijingjing       Ulah hilap topi abdi         Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...   

  • A.

   Rarakitan

  • B.

   Kakawihan

  • C.

   Paparikan

  • D.

   Wawangsalan

  Correct Answer
  D. Wawangsalan
  Explanation
  The given text is written in Sundanese language, and it appears to be a poem or a piece of literature. The phrase "Komputer leutik dijingjing" suggests that the topic is about a small computer. The phrase "Ulah hilap topi abdi" implies that the speaker or the writer is not losing their hat. The phrase "Wangun sisindiran di luhur kaasup kana..." indicates that the poem is written in the form of sisindiran, which is a traditional Sundanese poetic form. Based on this context, the most suitable term from the given options is "wawangsalan," which means wordplay or pun in Sundanese.

  Rate this question:

 • 7. 

  Dina sawér aya  barang-barang nu sok diawurkeun ku juru sawér, di antarana...    

  • A.

   Béas, konéng, peremen, duit

  • B.

   Béas, konéng, payung, duit

  • C.

   Menyan, konéng, kembang, duit

  • D.

   Béas, seureuh, peremén, kembang

  Correct Answer
  A. Béas, konéng, peremen, duit
 • 8. 

  Debat téh dina seuhseuhanana silihasongkeun pamadegan pikeun neangan bebeneran. Tah porum debat dina basa Sunda sok di sebut..

  • A.

   Gempungan

  • B.

   Ngobro

  • C.

   gotrasawala

  • D.

   Adu renyom

  Correct Answer
  C. gotrasawala
 • 9. 

  Sim kuring kirang panuju kana pendapat saderek!”  Kecap serepan dina kalimah di luhur aya dina kecap...    

  • A.

   Pendapat

  • B.

   Sim kuring

  • C.

   Kirang

  • D.

   Saderek

  Correct Answer
  A. Pendapat
  Explanation
  The correct answer is "pendapat" because it is the only word in the given options that makes sense in the sentence. The sentence seems to be in Indonesian language and it translates to "I disagree with my sister's opinion!" The word "pendapat" means "opinion" in Indonesian, which fits perfectly in the context of the sentence. Therefore, "pendapat" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kecap anu ngandung rarangkén tukang -an, katitén dina kalimah ieu:

  • A.

   Iraha Reza badé amengan ka Purwakarta?

  • B.

   Duh, Eza, sonona mah kalangkung.

  • C.

   Ramé geura, engké di dieu urang jalan-jalan.

  • D.

   . Lumayan wé kanggo pibekeleun hirup.

  Correct Answer
  A. Iraha Reza badé amengan ka Purwakarta?

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 18, 2013
  Quiz Created by
  Basasunda
Back to Top Back to top
Advertisement