Soal Basa Sunda Kelas 8

10 Questions | Attempts: 1534

SettingsSettingsSettings
Soal Basa Sunda Kelas 8 - Quiz

Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 
      “Matak jadi budak tong kurung batok!” Kecap kurung batok kaasup kana salah sahiji babasan anu hartina….
  • A. 

   loba kanyaho sabab resep maca

  • B. 

   Euweuh kanyaho sabab tara kamana-mana

  • C. 

   Sagala nyaho sabab babarengan waé jeung nu pinter

  • D. 

   . teu nyaho sabab teu aya nu ngabéjaan

 • 2. 
  Kalimah di handap nu diwangun ku kecap rajékan dwipurwa nya éta...
  • A. 

   Ulah sok curat-corét kana bangku di kelas!

  • B. 

   Barudak SMPN 7 nuju beberesih di buruan sakola.

  • C. 

   Sapeupeuting kuring teu bisa saré lantaran loba reungit.

  • D. 

   Barudak kelas dalapan isuk-isuk geus daratang ka sakola.

 • 3. 
  Kalimah di handap nu diwangun ku kecap rajékan dwimurni nya éta...
  • A. 

   Basa malem takbiran sora petasan di Situ Buleud pating dar-dér-dor

  • B. 

   Ku naon luak-lieuk waé manéh téh?

  • C. 

   Subuh-subuh nu dagang di Pasar Dian Anyar geus paciweuh ngaladangan

  • D. 

   Siswa nu kagiliran pikét, keur sasapu di jero kelas

 • 4. 
          Kakulah nyiar kapiting        Kanu bala ngala suluh        Ulah sok liar ti peuting        Disakola matak tunduh          Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...    
  • A. 

   rarakitan

  • B. 

   Paparikan

  • C. 

   Wawangsalan

  • D. 

   Kakawihan

 • 5. 
         lamun hayang ulin beurang       Ulah maké kaos kutang       Lamun hayang hirup senang       Ulah daek loba hutang         Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...    
  • A. 

   Wawangsalan

  • B. 

   Kakawihan

  • C. 

   Rarakitan

  • D. 

   paparikan

 • 6. 
         Komputer leutik dijingjing       Ulah hilap topi abdi         Wangun sisindiran di luhur kaasup kana...   
  • A. 

   Rarakitan

  • B. 

   Kakawihan

  • C. 

   Paparikan

  • D. 

   Wawangsalan

 • 7. 
  Dina sawér aya  barang-barang nu sok diawurkeun ku juru sawér, di antarana...    
  • A. 

   Béas, konéng, peremen, duit

  • B. 

   Béas, konéng, payung, duit

  • C. 

   Menyan, konéng, kembang, duit

  • D. 

   Béas, seureuh, peremén, kembang

 • 8. 
  Debat téh dina seuhseuhanana silihasongkeun pamadegan pikeun neangan bebeneran. Tah porum debat dina basa Sunda sok di sebut..
  • A. 

   Gempungan

  • B. 

   Ngobro

  • C. 

   gotrasawala

  • D. 

   Adu renyom

 • 9. 
  Sim kuring kirang panuju kana pendapat saderek!”  Kecap serepan dina kalimah di luhur aya dina kecap...    
  • A. 

   Pendapat

  • B. 

   Sim kuring

  • C. 

   Kirang

  • D. 

   Saderek

 • 10. 
  Kecap anu ngandung rarangkén tukang -an, katitén dina kalimah ieu:
  • A. 

   Iraha Reza badé amengan ka Purwakarta?

  • B. 

   Duh, Eza, sonona mah kalangkung.

  • C. 

   Ramé geura, engké di dieu urang jalan-jalan.

  • D. 

   . Lumayan wé kanggo pibekeleun hirup.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.