12 வேதியியல் அலகு-4 D - தொகுதி தனிமங்கள்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by KUPPUSWAMY G
K
KUPPUSWAMY G
Community Contributor
Quizzes Created: 19 | Total Attempts: 30,441
Questions: 26 | Attempts: 737

SettingsSettingsSettings
12 -4 D -  - Quiz

Prepared by: G. KUPPUSWAMY, P.G.Asst., Pachaiyapp's HSS, Kanchipuram.              ;                                     & www.Padasalai.Net              ;           &nbs p;      


Questions and Answers
 • 1. 

  D- தொகுதி தனிமங்களின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு

  • A. 

   ( n-1 )d1-10ns0 - 2

  • B. 

   ( n-1 )d1-5ns2

  • C. 

   ( n-1 )d0 ns1

  • D. 

   இவற்றில் எதுவுமில்லை

  Correct Answer
  D. இவற்றில் எதுவுமில்லை
 • 2. 

  சேர்மங்கள் எதைக் கொண்டிருக்கும் பொழுது  நிறமுள்ள அயனிகளை உருவாக்குகின்றன.

  • A. 

   இரட்டை எலக்ட்ரான்கள்

  • B. 

   தனித்த எலக்ட்ரான்கள்

  • C. 

   தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்

  • D. 

   இவற்றில் எதுவுமில்லை

  Correct Answer
  B. தனித்த எலக்ட்ரான்கள்
  Explanation
  The correct answer is "தனித்த எலக்ட்ரான்கள்" which translates to "individual electrons" in English. The question asks what ions are formed when compounds are dissolved in water. The options provided are "double electrons," "individual electrons," and "individual pair of electrons." However, the last option states that there are no ions formed, which is incorrect. Therefore, the correct answer is "individual electrons," indicating that compounds form individual ions when dissolved in water.

  Rate this question:

 • 3. 

  எத்தொகுதி தனிமங்கள் பாராகாந்தத்தன்மையை பொதுவாக கொண்டுள்ளன.

  • A. 

   P- தொகுதி தனிமங்கள்

  • B. 

   D- தொகுதி தனிமங்கள்

  • C. 

   S- தொகுதி தனிமங்கள்

  • D. 

   F- தொகுதி தனிமங்கள்

  Correct Answer
  B. D- தொகுதி தனிமங்கள்
  Explanation
  The correct answer is d- தொகுதி தனிமங்கள். This answer is correct because it matches the given statement in the question, which states that "தொகுதி தனிமங்கள்" (District Forests) have a general characteristic of biodiversity. Therefore, option d is the correct answer as it directly corresponds to the statement provided in the question.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ti(H2O)63+ அயனியின் நிறத்திற்குக் காரணம்

  • A. 

   D-d இடப்பெயர்ச்சி

  • B. 

   நீர்மூலக்கூறுகளைப் பெற்றிருப்பதால்

  • C. 

   அணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட எலக்ட்ரான் பெயர்ச்சி

  • D. 

   மேற்கூறியவற்றில் எதுவுமில்லை

  Correct Answer
  A. D-d இடப்பெயர்ச்சி
  Explanation
  The correct answer is "d-d இடப்பெயர்ச்சி" (d-d transition). This refers to the absorption or emission of light by a transition metal ion due to the rearrangement of electrons within its d orbitals. In the case of Ti(H2O)63+, the d-d transition occurs when an electron in one of the d orbitals of the Ti3+ ion absorbs energy and jumps to a higher energy level. This transition results in the absorption of light in the visible region of the electromagnetic spectrum, giving rise to the characteristic color of the complex ion.

  Rate this question:

 • 5. 

  குரோமியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

  • A. 

   3d64s0

  • B. 

   3d54s1

  • C. 

   3d44s2

  • D. 

   3d34s24p1

  Correct Answer
  B. 3d54s1
 • 6. 

  பாரா காந்தத்தன்மை பண்பு ஏற்படக் காரணம்

  • A. 

   ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்

  • B. 

   முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான் உள்கூடுகள்

  • C. 

   தனித்த எலக்ட்ரான்

  • D. 

   முழுமையாக காலியாக உள் எலக்ட்ரான் உள்கூடுகள்

  Correct Answer
  C. தனித்த எலக்ட்ரான்
  Explanation
  The correct answer is "தனித்த எலக்ட்ரான்" (Isolated electrons). This is because the passage mentions "பாரா காந்தத்தன்மை பண்பு ஏற்படக் காரணம்" (the property of paramagnetism) and provides two reasons for it - "ஜோடி எலக்ட்ரான்கள்" (bonded electrons) and "முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான் உள்கூடுகள்" (completely filled electron shells). Therefore, the correct answer must be the opposite of these two reasons, which is "தனித்த எலக்ட்ரான்" (isolated electrons).

  Rate this question:

 • 7. 

  D- தொகுதி தனிமங்கள் நிறமுள்ள அயனிகளை உருவாக்கக் காரணம்

  • A. 

   D-sஇடபெயர்ச்சிக்கு ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்

  • B. 

   P-dஇடபெயர்ச்சிக்கு ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்

  • C. 

   D-dஇடபெயர்ச்சிக்கு ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்

  • D. 

   எந்த ஆற்றலையும் உறிங்சுவதில்லை

  Correct Answer
  C. D-dஇடபெயர்ச்சிக்கு ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்
  Explanation
  The correct answer is "d-dஇடபெயர்ச்சிக்கு ஆற்றலை உறிஞ்சுதல்". This is because it states that the reason for the formation of regional languages is the desire to preserve and promote cultural identity. It suggests that people have a sense of attachment and pride towards their language and want to ensure its survival and recognition.

  Rate this question:

 • 8. 

  காப்பர் அணுவின் சரியான எலக்ட்ரான் அமைப்பு

  • A. 

   3d104s1

  • B. 

   3d104s2

  • C. 

   3d94s2

  • D. 

   3d54s24p4

  Correct Answer
  A. 3d104s1
 • 9. 

  காப்பர் எதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?

  • A. 

   குப்ரைட்

  • B. 

   காப்பர் கிளான்ஸ்

  • C. 

   மாலகைட்

  • D. 

   காப்பர் பைரைட்டுகள்

  Correct Answer
  D. காப்பர் பைரைட்டுகள்
  Explanation
  The correct answer is "காப்பர் பைரைட்டுகள்" which means "Copper wires" in English. This is the correct answer because the question asks where copper is obtained from, and copper wires are made from copper.

  Rate this question:

 • 10. 

  எந்த சில்வர் உப்பு புகைப்படத் தொழிலில் பயன்படுகிறது ?

  • A. 

   AgCl

  • B. 

   AgNO3

  • C. 

   AgF

  • D. 

   AgBr

  Correct Answer
  D. AgBr
  Explanation
  AgBr is used in photography as a light-sensitive material. It is commonly used in black and white film and paper photography to capture and develop images. When exposed to light, AgBr undergoes a chemical reaction that forms a latent image, which can be developed to produce a visible image. Therefore, AgBr is the silver salt that is used in photography.

  Rate this question:

 • 11. 

  சோடியம் தயோ சல்பேட் புகைப்படத்தொழிலில் பயன்படத்தப் படு வதற்குக் காரணம் அதனுடைய

  • A. 

   ஆகஸிஜனேற்றும் தன்மை

  • B. 

   ஓடுக்கும் தன்மை

  • C. 

   அணைவுச்சேர்மம் உருவாகும் தன்மை

  • D. 

   ஒளிவேதி தன்மை

  Correct Answer
  C. அணைவுச்சேர்மம் உருவாகும் தன்மை
  Explanation
  The correct answer is "அணைவுச்சேர்மம் உருவாகும் தன்மை" which means "It promotes team building skills". This answer suggests that the use of Sodium Thiosulphate in photography helps in developing teamwork skills.

  Rate this question:

 • 12. 

  உபரி சோடியம் ைஹட்ராக்ஸைட ஜிங்குடன் வினைபுரிந்து கீழ்கண்டவற்றுள் அகனை உருவாக்குகிறது ?

  • A. 

   ZnH2

  • B. 

   Na2ZnO2

  • C. 

   ZnO

  • D. 

   Zn(OH)2

  Correct Answer
  B. Na2ZnO2
  Explanation
  Na2ZnO2 is the correct answer because it is the compound formed when sodium reacts with zinc oxide (ZnO). The reaction between sodium and zinc oxide results in the formation of Na2ZnO2.

  Rate this question:

 • 13. 

  கீழ்கண்ட ச்சேர்மங்களில் எச்சேர்மம் குரோமைல் குளோரைடு சோதனைக்கு உட்படாது ?

  • A. 

   CuCl2

  • B. 

   HgCl2

  • C. 

   ZnCl2

  • D. 

   C6H5Cl

  Correct Answer
  D. C6H5Cl
 • 14. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த அயனி நிறமற்ற நீர்மக்கரைசலைத் கருகிறது ?

  • A. 

   Ni2+

  • B. 

   Fe2+

  • C. 

   Cu2+

  • D. 

   Cu+

  Correct Answer
  D. Cu+
 • 15. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் எது நிறமற்ற சேர்மங்கள்

  • A. 

   Na2CuCl4

  • B. 

   Na2CdI4

  • C. 

   K4[Fe(CN)5]

  • D. 

   K3[Fe(CN)5]

  Correct Answer
  B. Na2CdI4
  Explanation
  The correct answer is Na2CdI4. This is because Na2CdI4 is the only compound listed that does not have any color. The other compounds, Na2CuCl4 and K4[Fe(CN)5], would have color due to the presence of transition metal ions (Cu and Fe) in their structures.

  Rate this question:

 • 16. 

  Cu பிரித்தெடுத்தலின் போது பெசிமர் மாற்றியில் நடக்கும் வினை

  • A. 

   2CuFeS2 + O2 → Cu2S + FeS + SO2

  • B. 

   2Cu2S +3O2 → 2 Cu2O + 2SO2

  • C. 

   2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

  • D. 

   2FeS + 3O2 → 2FeO + 2SO2

  Correct Answer
  A. 2CuFeS2 + O2 → Cu2S + FeS + SO2
 • 17. 

  தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடுத்த எழுதக.

  • A. 

   அனைத்து குப்ரஸ் உப்புகளும் நீலநிறமாக உள்ளளன.

  • B. 

   இடைநிலைத் தனிமங்கள் அதிக வினைபுரியும் திறன் கொண்டுள்ளது

  • C. 

   அனைத்து குப்ரஸ் உப்புகளும் வெள்ளை நிறமாக உள்ளளன.

  • D. 

   மெர்குரி ஓர் நீர்ம உலோகம்

  Correct Answer
  A. அனைத்து குப்ரஸ் உப்புகளும் நீலநிறமாக உள்ளளன.
  Explanation
  All types of copper salts are blue in color. The given statement states that all types of copper salts are blue in color. Therefore, the statement is correct.

  Rate this question:

 • 18. 

  K2Cr2O7-ஐ பொறுத்தமட்டில் தவறான கூற்றுரையை தேர்வு செய்து எழுதுக.

  • A. 

   இது ஒர சிறந்த ஆக்ஸிஜ னேற்றும் கரணி

  • B. 

   இது தோல்பதனிடும் தொழிற்சாலையில் பயன்கடுத்தப்படுகிறது.

  • C. 

   இது நீரில் கரையக்கூடியது.

  • D. 

   இது ஃபெரிக் சல்பேட்டை ஃபெரஸ் சல்பேட்டாக குறைக்கிறது

  Correct Answer
  D. இது ஃபெரிக் சல்பேட்டை ஃபெரஸ் சல்பேட்டாக குறைக்கிறது
  Explanation
  This answer states that K2Cr2O7 reduces ferric sulfate to ferrous sulfate.

  Rate this question:

 • 19. 

  இடைநிலை உலோக அயனியின் வலிமைமிக்க காந்தத் திருப்புக்திறன் வாய்ப்பாட்டை BM-ல் கூறுக.

  • A. 

   √n(n-1)

  • B. 

   √n(n+1)

  • C. 

   √n(n+2)

  • D. 

   √n(n+1)(n+2)

  Correct Answer
  C. √n(n+2)
  Explanation
  The given options represent different expressions involving a variable 'n'. The expression that represents the maximum power of n is √n(n+2). This can be determined by analyzing the exponents of n in each option. In √n(n+2), the exponent of n is 1, which is the highest among all the options. Therefore, √n(n+2) is the expression that represents the maximum power of n.

  Rate this question:

 • 20. 

  D- தொகுதி தனிமங்களைப் பொறுத்த சரியான கூற்றுரை

  • A. 

   அவை அனைத்தும் உலோகங்கள்

  • B. 

   அவை வேறுபட்ட இணைகிறன்களைக் கொண்டுள்ளன

  • C. 

   அவை நிறமள்ள அயனிகளையும், அணைவுச் சேர்மங்களையும் உருவாக்குகின்றன.

  • D. 

   னேற்கூறிய அனைத்தும் சரியானவை.

  Correct Answer
  D. னேற்கூறிய அனைத்தும் சரியானவை.
  Explanation
  The passage states that the given statements are all correct. It mentions that they apply to all universes, different dimensions, colored ions, and combined particles. Therefore, the correct answer is that all the given statements are correct.

  Rate this question:

 • 21. 

  காப்பர் ல்பேட்டின் நீர்மக் கரைசலுடன் அதிக உபரி அளவு  KCN ஐ சேர்க்கும் பொழுது உருவாகும் சேர்மம்

  • A. 

   Cu(CN)2

  • B. 

   K2[Cu(CN)6]

  • C. 

   K[Cu(CN)2]

  • D. 

   Cu2(CN)2 +(CN)2

  Correct Answer
  D. Cu2(CN)2 +(CN)2
  Explanation
  When copper(II) ions react with cyanide ions in the presence of excess alkali, they form a complex compound called copper(II) cyanide. The formula for copper(II) cyanide is Cu(CN)2. However, when potassium cyanide (KCN) is added to copper(II) cyanide, it forms a different complex compound called potassium hexacyanocuprate(II). The formula for potassium hexacyanocuprate(II) is K2[Cu(CN)6]. Therefore, the correct answer is K2[Cu(CN)6]. The other options, Cu(CN)2, K[Cu(CN)2], and Cu2(CN)2 +(CN)2, are not the correct formulas for the compound formed in this reaction.

  Rate this question:

 • 22. 

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது அதிக எண்ளிக்கையிலான தனித்த எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது.

  • A. 

   Mn2+

  • B. 

   Ti3+

  • C. 

   V3+

  • D. 

   Fe2+

  Correct Answer
  A. Mn2+
  Explanation
  Mn2+ has the highest number of unpaired electrons among the given options. Unpaired electrons are those that are not paired with another electron, and they contribute to the overall magnetic properties of an atom or ion. In this case, Mn2+ has five unpaired electrons, while the other options have fewer unpaired electrons. Therefore, Mn2+ has the highest number of unpaired electrons, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 23. 

  கீழே குறித்திட்ட கூற்றுகளில் கவறான ஒன்று எது ?

  • A. 

   காலமைனும, சிடரைட்டும் கார்பனேட்டுகள்

  • B. 

   அர்ஜன்டைட்டும், குப்ரைட்டும் ஆக்ஸைடுகள்

  • C. 

   ஜிங்க் பிளெண்டும், பைரைட்டுகளும் சல்பைடுகள்

  • D. 

   மாலகைட்டும், அசுரைட்டும் காப்பரின் தாதுக்கள்

  Correct Answer
  B. அர்ஜன்டைட்டும், குப்ரைட்டும் ஆக்ஸைடுகள்
  Explanation
  The correct answer is "அர்ஜன்டைட்டும், குப்ரைட்டும் ஆக்ஸைடுகள்" which means "Argon and Krypton are gases". This is the correct answer because the other options do not make sense or are not related to the given question. The question asks for the incorrect statement, and the incorrect statement is that Argon and Krypton are oxides.

  Rate this question:

 • 24. 

  காப்பரை உருக்கிப் கிரித்தெடுத்தலின் போது உருவாகும் கசடின் வாய்ப்பாடு

  • A. 

   Cu2S + FeS

  • B. 

   FeSiO3

  • C. 

   CuFeS2

  • D. 

   Cu2O + FeS

  Correct Answer
  B. FeSiO3
  Explanation
  When copper ore is heated with carbon, it undergoes a process called smelting. During this process, copper sulfide (Cu2S) reacts with iron sulfide (FeS) to form iron silicate (FeSiO3). Therefore, FeSiO3 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 25. 

  மிகக்குறைந்த அணு எண்ணைக் கொண்ட இடைநிலைத் தனிமம்

  • A. 

   ஸ்கேன்டியம்

  • B. 

   டைட்டேனியம்

  • C. 

   ஜிங்க்

  • D. 

   லாந்தனம்

  Correct Answer
  A. ஸ்கேன்டியம்
 • 26. 

  எந்த இடைநிலைத் தனிமம் அதிகபட்ச ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையைக் காட்டுகிறது?

  • A. 

   Sc

  • B. 

   Ti

  • C. 

   Os

  • D. 

   Zn

  Correct Answer
  C. Os
  Explanation
  The element with the highest electronegativity value will have the maximum tendency to attract electrons towards itself, resulting in a high electronegativity. In this case, Os (Osmium) has the highest electronegativity value among the given elements, indicating that it has the maximum tendency to attract electrons and achieve a high oxidation state.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.