Gjuha Latine Grupi A

10 Questions | Attempts: 383

SettingsSettingsSettings
Gjuha Latine Grupi A - Quiz

Loyola Gymnasium


Questions and Answers
 • 1. 
  Përkthe fjalën ,, Monumentum'' në shqip :
  • A. 

   Gjygj

  • B. 

   Statujë

  • C. 

   Dyqan

  • D. 

   Senat

 • 2. 
  Folja ,, esse'' në kohen e tashme,  veta e parë njëjës :
  • A. 

   Est

  • B. 

   Sumus

  • C. 

   Estis

  • D. 

   Sum

 • 3. 
  Shtresa më e lartë në Romë ishin :
  • A. 

   Dominus et domina

  • B. 

   Servus et serva

 • 4. 
  Mirëdita (përshëndetje) në latinisht :
  • A. 

   Vale!

  • B. 

   Vale!

  • C. 

   Salve!

  • D. 

   Sede!

 • 5. 
  A ka gjuha latine mënyrë urdhërore ?
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

 • 6. 
  Në gjuhën latine ,, Hic'' i bie :
  • A. 

   Atje

  • B. 

   Aty

  • C. 

   Këtej

  • D. 

   Këtu

 • 7. 
  Gjuha latine ka një rasë më shumë se gjuha shqipe . Cila është ajo rasë ?
  • A. 

   Emërore

  • B. 

   Gjinore

  • C. 

   Thirrmore

  • D. 

   Rrjedhore

 • 8. 
  Si quhen rasat në latinisht ?
  • A. 

   Casus

  • B. 

   Numerus

  • C. 

   Nominativus

  • D. 

   Genus

 • 9. 
  Lidhëza  ,, dhe '' në latinisht :
  • A. 

   Et..et

  • B. 

   Et

  • C. 

   Tam

  • D. 

   Neque

 • 10. 
   A e shkatërroi Vezufi  qytetin e Romës ?
  • A. 

   Po

  • B. 

   Jo

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.