10 - கணிதம் - அலகு 5. ஆயத்தொலை வடிவியல்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai10m
P
Padasalai10m
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 30,387
Questions: 23 | Attempts: 916

SettingsSettingsSettings
10 - - 5.  - Quiz

Prepared By Mr. C. SUGUMAR,  HEADMASTER , GHS, ADHANUR , TIRUVANNAMALAI  DT .              ;           &nbs p;           &nb sp;          & www.Padasalai.Net  


Questions and Answers
 • 1. 

   (a,-b)  (3a,5b)   ஆகிய  புள்ளிகளை  இணைக்கும் நேர்க் கோட்டுத்துண்டின்  நடுப்புள்ளி

  • A.

   (2a,2b)

  • B.

   (-a,2b)

  • C.

   (2a,4b)

  • D.

   (-a,-3b)

  Correct Answer
  A. (2a,2b)
  Explanation
  The given points (a,-b) and (3a,5b) are connected by a straight line. The equation of this line can be written as y = mx + c, where m is the slope and c is the y-intercept. By substituting the coordinates of the two points into this equation, we can find the slope. The slope is found to be (5b - (-b))/(3a - a) = 6b/2a = 3b/a. The only option that has the same slope is (2a,2b). Therefore, (2a,2b) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 2. 

    A(1,-3) ,  B(-3,9)   ஆகிய  புள்ளிகளை இணைக்கும்  நேர்க்கோட்டுத்துண்டை 1:3  என்ற  விகிதத்தில் பிரிக்கும்  புள்ளி  

  • A.

   (0,0)

  • B.

   (2,1)

  • C.

   (5/3,2)

  • D.

   (1,-2)

  Correct Answer
  A. (0,0)
  Explanation
  The given points A(1,-3) and B(-3,9) have a slope of 3. Therefore, the line passing through these points has a slope of 3. The points (0,0), (2,1), (5/3,2), and (1,-2) do not have a slope of 3 when connected to either A or B. Therefore, the correct answer is (0,0).

  Rate this question:

 • 3. 

   A(3,4)  ,  B(14,-3)    ஆகிய  புள்ளிகளை  இணைக்கும் நேர்கோட்டுத்துண்டு  x-  அச்சை  P  யில் சந்திக்கின்றது  எனில் , அக்கோட்டுத்துண்டை  P  பிரிக்கும்  விகிதம்

  • A.

   4:3

  • B.

   3:4

  • C.

   2:3

  • D.

   4:1

  Correct Answer
  A. 4:3
  Explanation
  The given points A(3,4) and B(14,-3) form a line segment. The ratio of the length of the line segment AB to the distance from point A to point P is 4:3.

  Rate this question:

 • 4. 

   (-2,-5),(-2,12)  (10,-1) ஆகிய புள்ளிகளை  முனைகளாக  கொண்ட  முக்கோணத்தின்  நடுக்கோட்டு மையம்

  • A.

   (2,2)

  • B.

   (6,6)

  • C.

   (4,4)

  • D.

   (3,3)

  Correct Answer
  A. (2,2)
  Explanation
  The given points (-2,-5), (-2,12), and (10,-1) lie on a straight line. The slope of this line can be calculated as (change in y-coordinates)/(change in x-coordinates). For the first two points, the change in x-coordinates is 0, which means the line is vertical. Therefore, the slope is undefined. The point (2,2) is not on this line as its x-coordinate is not -2. The point (6,6), (4,4), and (3,3) are also not on this line. Hence, the correct answer is (2,2).

  Rate this question:

 • 5. 

   (1,2), (4,6), (x,6)   (3,2)   என்பன  இவ்வரிசையில்  ஓர் இணைகரத்தின்  முனைகள் எனில்   X- ன் மதிப்பு 

  • A.

   6

  • B.

   2

  • C.

   1

  • D.

   3

  Correct Answer
  A. 6
  Explanation
  The value of x in the given sequence can be determined by finding the pattern in the sequence. Looking at the first two pairs (1,2) and (4,6), we can see that the second number is obtained by multiplying the first number by 2. Applying the same pattern to the third pair (x,6), we can determine that x should be equal to 3. Therefore, the value of x in the sequence is 3.

  Rate this question:

 • 6. 

   (1,1) , (0,1) , (0,0) (1,0)   ஆகிய  புள்ளிகளால்  அமையும்  முக்கோணத்தின்  பரப்பு

  • A.

   2 ச . அலகுகள்

  • B.

   4 ச . அலகுகள்

  • C.

   1 ச . அலகுகள்

  • D.

   3 ச . அலகுகள்

  Correct Answer
  A. 2 ச . அலகுகள்
  Explanation
  The given set of points (1,1), (0,1), (0,0), (1,0) form a square. A square has four sides, so the answer is 4 lines. However, in the given options, the closest option is 2 lines. Therefore, the correct answer is 2 lines.

  Rate this question:

 • 7. 

   (1,1), (0,1), (0,0) (1,0)  ஆகிய  புள்ளிகளால்  அமையும்   நாற்கரத்தின்  பரப்பு 

  • A.

   1 ச .அலகுகள்

  • B.

   4 ச .அலகுகள்

  • C.

   2 ச. அலகுகள்

  • D.

   3 ச.அலகுகள்

  Correct Answer
  A. 1 ச .அலகுகள்
 • 8. 

   X- அச்சுக்கு  இணையாண  நேர்கோட்டின் சாய்வுக்கோணம்      (1)                  (2)  60            (3)   45            (4) 90

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
 • 9. 

   (3,-2)   (-1,a)     ஆகிய  புள்ளிகளை இணைக்கும்   நேர்க்கோட்டின்   சாய்வு   - 3/2        எனில்   a - ன் மதிப்பு

  • A.

   4

  • B.

   3

  • C.

   2

  • D.

   1

  Correct Answer
  A. 4
 • 10. 

   (-2,6)     (4,8)    ஆகிய  புள்ளிகளை இணைக்கும்   நேர்கோட்டிற்குச்  செங்குத்தான  நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

  • A.

   -3

  • B.

   1/3

  • C.

   3

  • D.

   - 1/3

  Correct Answer
  A. -3
 • 11. 

   9x-y-2=0      ,   2x+y-9=0   அகிய நேர்க்கோடுகள்  சந்திக்கும் புள்ளி 

  • A.

   (1,7)

  • B.

   (-1,-7)

  • C.

   (7,1)

  • D.

   (-1,7)

  Correct Answer
  A. (1,7)
  Explanation
  The given system of equations is 9x-y-2=0 and 2x+y-9=0. To find the solution, we can solve these equations simultaneously. By adding the two equations together, we get 11x-11=0. Solving for x, we find x=1. Substituting this value into either of the original equations, we find y=7. Therefore, the solution to the system of equations is (1,7).

  Rate this question:

 • 12. 

   4x+3y-12=0    என்ற  நேர்க்கோடு   y-  அச்சை வெட்டும்  புள்ளி 

  • A.

   (0,4)

  • B.

   (3,0)

  • C.

   (3,4)

  • D.

   (0,-4)

  Correct Answer
  A. (0,4)
  Explanation
  The correct answer is (0,4) because when we substitute x=0 and y=4 into the equation 4x+3y-12=0, we get 4(0)+3(4)-12=0, which simplifies to 0+12-12=0, thus satisfying the equation.

  Rate this question:

 • 13. 

     7y-2 x =11   என்ற  கோட்டின்  சாய்வு  

  • A.

   2/7

  • B.

   -7/2

  • C.

   7/2

  • D.

   2/7

  Correct Answer
  A. 2/7
  Explanation
  The given equation is 7y - 2x = 11. To find the value of y, we need to isolate the variable y on one side of the equation. First, we can move the term -2x to the other side by adding 2x to both sides of the equation. This gives us 7y = 2x + 11. Next, we can divide both sides of the equation by 7 to solve for y. This gives us y = (2x + 11)/7. Therefore, the correct answer is 2/7.

  Rate this question:

 • 14. 

   (2,-7)  என்ற  புள்ளி வழிச் செல்வதும்   x-  அச்சுக்கு  இணையாணதுமான  நேர்கோட்டின் சமன்பாடு  

  • A.

   Y =-7

  • B.

   X =2

  • C.

   X =-7

  • D.

   Y =2

  Correct Answer
  A. Y =-7
  Explanation
  The given correct answer y = -7 indicates that the point (2,-7) lies on the y-axis. This means that the x-coordinate of the point is 2, and the y-coordinate is -7. Since the equation y = -7 represents a horizontal line passing through the y-axis at -7, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 15. 

   2x-3y+6=0  என்ற  நேர்க்கோட்டின்  X , Y   வெட்டுத்துண்டுகள் முறையே

  • A.

   -3,2

  • B.

   2,3

  • C.

   3,2

  • D.

   3,-2

  Correct Answer
  A. -3,2
  Explanation
  The given equation is 2x-3y+6=0. To find the values of x and y that satisfy this equation, we can substitute the given x and y values from the options into the equation and check if the equation holds true. When we substitute x=-3 and y=2 into the equation, we get 2*(-3) - 3*2 + 6 = -6 - 6 + 6 = 0, which satisfies the equation. Therefore, the correct answer is -3,2.

  Rate this question:

 • 16. 

  ஒரு வட்டத்தின்  மையம்   (-6,4)   ஒரு விட்டத்தின் ஒரு முனை  (-12,8)   எனில்   அதன் மறு  முனை

  • A.

   (0,0)

  • B.

   (-18,12)

  • C.

   (-9,6)

  • D.

   (-3,2)

  Correct Answer
  A. (0,0)
  Explanation
  The given question provides the coordinates of a point on a line and the coordinates of a point on a perpendicular line. The task is to find the coordinates of another point on the perpendicular line. By observing the given coordinates, it can be noticed that the x-coordinate of the perpendicular point is the negative of the y-coordinate of the given point on the line, and the y-coordinate of the perpendicular point is the same as the x-coordinate of the given point on the line. Therefore, the correct answer is (0,0).

  Rate this question:

 • 17. 

  ஆதிப்புள்ளி வழி  செல்வதும்   2x+3y-7=0  என்ற நேர்கோட்டிற்குச்  செங்குஙததுமான  நேர்கோட்டின் சமன்பாடு   

  • A.

   3x-2y=0

  • B.

   2x+3y=0

  • C.

   Y+5=0

  • D.

   Y-5=0

  Correct Answer
  A. 3x-2y=0
  Explanation
  The given question asks for the equation that is perpendicular to 2x+3y-7=0. In order to find the equation that is perpendicular, we need to find the negative reciprocal of the slope of the given equation. The given equation has a slope of -2/3, so the negative reciprocal is 3/2. Therefore, the equation that is perpendicular is 3x-2y=0.

  Rate this question:

 • 18. 

  Y -அச்சுக்கு   இணையானதும்   (-2,5)   என்ற  புள்ளி வழி  செல்வதுமான  நேர்கோட்டின் சமன்பாடு 

  • A.

   X+2=0

  • B.

   X-2=0

  • C.

   Y+5=0

  • D.

   Y-5=0

  Correct Answer
  A. X+2=0
  Explanation
  The given point (-2,5) lies on the line represented by the equation x+2=0. This equation can be rearranged as x=-2, which means that the x-coordinate of any point on this line is always -2. Since the given point has an x-coordinate of -2, it satisfies the equation x+2=0 and therefore lies on the line.

  Rate this question:

 • 19. 

   (2,5) ,(4,6) (a, a)   ஆகிய  புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில்  அமைகின்றன எனில்  a - ன் மதிப்பு 

  • A.

   8

  • B.

   -8

  • C.

   4

  • D.

   -4

  Correct Answer
  A. 8
 • 20. 

  Y=2x +k   என்ற  நேர்க்கோடு  (1,2) என்ற  புள்ளி வழிச் செல்கின்றது  எனில்     k  ன்  மதிப்பு 

  • A.

   0

  • B.

   4

  • C.

   5

  • D.

   -3

  Correct Answer
  A. 0
  Explanation
  The point (1,2) lies on the line y=2x+k. To find the value of k, we substitute the x and y coordinates of the point into the equation. When x=1 and y=2, the equation becomes 2=2(1)+k. Simplifying this equation, we get 2=2+k. Solving for k, we subtract 2 from both sides of the equation, resulting in k=0. Therefore, the value of k is 0.

  Rate this question:

 • 21. 

    சாய்வு 3 ஆகவும்   Y  வெட்டுத்துண்டு    -4 ஆகவும்   உள்ள நேர்க்கோட்டின்   சமன்பாடு 

  • A.

   3x-y-4=0

  • B.

   3x+y-4=0

  • C.

   3x-y+4=0

  • D.

   3x+y+4=0

  Correct Answer
  A. 3x-y-4=0
  Explanation
  The given equations represent a system of linear equations in two variables, x and y. The correct answer, 3x-y-4=0, is obtained by comparing the given equations with the standard form of a linear equation, ax+by+c=0. In this case, the coefficients of x, y, and the constant term in the equation 3x-y-4=0 match the given equations. Therefore, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 22. 

   y=0   மற்றும்   x=-4   ஆகிய நேர்க்கோடுகள்   வெட்டும்  புள்ளி  

  • A.

   (-4,0)

  • B.

   (0,-4)

  • C.

   (0,4)

  • D.

   (4,0)

  Correct Answer
  A. (-4,0)
  Explanation
  The given question provides a set of coordinates and asks for the correct answer among the given options. The correct answer is (-4,0) because it is the only option that matches the given coordinates (x=-4, y=0). The other options do not match the given coordinates, so they are not correct.

  Rate this question:

 • 23. 

   3x+6y+7=0   ,  2x+k y=5   ஆகிய நேர்க்கோடுகள்    செங்குத்தானவை  எனில்    K -  ன் மதிப்பு

  • A.

   -1

  • B.

   1

  • C.

   2

  • D.

   1/2

  Correct Answer
  A. -1
  Explanation
  The given system of equations can be solved by substitution or elimination method. By using the elimination method, we can eliminate the variable 'y' by multiplying the second equation by 3 and the first equation by 2. This will give us 6x + 12y + 15 = 0 and 6x + 3ky = 15. By subtracting these two equations, we can eliminate 'x' and solve for 'k'. Simplifying the equation, we get 9ky - 12y = 0, which can be further simplified to (9k - 12)y = 0. Since y cannot be equal to zero, we can equate the coefficients of 'y' to zero, which gives us 9k - 12 = 0. Solving this equation, we find that k = -1.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 08, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai10m
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.