10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 3

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10SS
P
Padasalai10SS
Community Contributor
Quizzes Created: 31 | Total Attempts: 59,226
Questions: 6 | Attempts: 1,141

SettingsSettingsSettings
10 - - 3 - Quiz

இரு உலக போர்களுக்கிடையே உலக நிலை 1919 - 1939 பொருளாதார பெருமந்தம் Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  பொருளாதார பெருமந்தம் தோன்றிய நாடு

  • A. 

   இங்கிலாந்து

  • B. 

   அமெரிக்கா

  • C. 

   பிரான்சு

  • D. 

   ஜொ்மனி

  Correct Answer
  B. அமெரிக்கா
  Explanation
  The given options represent different countries. The question asks for the country where the concept of "பொருளாதார பெருமந்தம்" (meaning "welfare state") emerged. Among the options, the correct answer is "அமெரிக்கா" (America) because the concept of a welfare state originated in the United States during the New Deal era in the 1930s.

  Rate this question:

 • 2. 

  1929இல் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தவா்

  • A. 

   தியோடா் ரூஸ்வெல்ட்

  • B. 

   உட்ரோ வில்சன்

  • C. 

   ஹொ்பா்ட் ஹூவா்

  • D. 

   எப்.டி.ரூஸ்வெல்ட்

  Correct Answer
  C. ஹொ்பா்ட் ஹூவா்
  Explanation
  In 1929, the person who served as the President of the United States was Herbert Hoover.

  Rate this question:

 • 3. 

  அமெரிக்கா்கள் பேரார்வத்துடன் ஈடுபட்ட துறை

  • A. 

   வணிகம்

  • B. 

   சூதாட்டம்

  • C. 

   சினிமா

  • D. 

   பங்கு வணிகச் சந்தை

  Correct Answer
  D. பங்கு வணிகச் சந்தை
  Explanation
  The given question is asking for a department that is associated with America. The options given are "Commerce", "Banking", "Cinema", and "Stock Exchange". Among these options, "Stock Exchange" is the correct answer as it refers to a marketplace where buyers and sellers trade stocks, bonds, and other securities. This is a department that is commonly associated with America, particularly with Wall Street in New York City.

  Rate this question:

 • 4. 

  எப்.டி.ரூஸ்வெல்ட் பதவியேற்ற நாள்

  • A. 

   மார்ச் 4, 1933

  • B. 

   மார்ச் 4, 1993

  • C. 

   ஏப்ரல் 6, 1933

  • D. 

   ஏப்ரல் 6, 1943

  Correct Answer
  A. மார்ச் 4, 1933
 • 5. 

  அமெரிக்கப் பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது

  • A. 

   1930

  • B. 

   1940

  • C. 

   1950

  • D. 

   1945

  Correct Answer
  B. 1940
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.