12- உயிரி தாவரவியல் - அலகு -2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12bot
P
Padasalai12bot
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 13,066
Questions: 17 | Attempts: 675

SettingsSettingsSettings
12-  - -2 - Quiz

தாவர உள்ளமைப்பியல் Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  ஆக்குத்திசுவானது நிலைத்ததிசுவாக மாற்றம் அடைவது ------- என அழைக்கப்படுகிறது

  • A.

   வேறுபாடடைதல்

  • B.

   தொடர்ந்து பகுப்படைதல்

  • C.

   ஒளிச்சேர்க்கை

  • D.

   செல்பகுப்பு

  Correct Answer
  A. வேறுபாடடைதல்
  Explanation
  The correct answer is "வேறுபாடடைதல்" which means "diversification". This is the process of introducing new products or services into new markets or expanding the range of products or services offered in existing markets. It involves taking risks and exploring new opportunities to grow and expand the business.

  Rate this question:

 • 2. 

  தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளிலும் பொதுவாக காணப்படும் திசு

  • A.

   பாரன்கைமா

  • B.

   கோலன்கைமா

  • C.

   குளோரன்கைமா

  • D.

   ஸ்கிளிரன்கைமா

  Correct Answer
  A. பாரன்கைமா
 • 3. 

  எந்த தாவரத்தின்  ்ஹைப்போடெர்மிஸ் அடுக்கு கோலன்கைமாவால் ஆனது.

  • A.

   ஹீலியாந்தஸ்

  • B.

   டாட்டுரா

  • C.

   ஐப்போமியா

  • D.

   நிக்கோட்டியானா

  Correct Answer
  A. ஹீலியாந்தஸ்
  Explanation
  Helianthus is the correct answer because it is the only plant mentioned in the options that is commonly known as sunflower. Sunflowers have a unique characteristic of heliotropism, which means they follow the movement of the sun throughout the day. This is why their flower heads face the sun during the day and track its movement.

  Rate this question:

 • 4. 

  வாழை. கல்வாழை ஆகிய தாவரங்களின் இலைகாம்பில் நட்சத்திர வடிவ பாரன்கைமா செல்கள் காணப்படுகின்றன. அவை --------- பாரன்கைமா எனப்படுகிறது.

  • A.

   ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா

  • B.

   புரேசன்கைமா

  • C.

   ஏரன்கைமா

  • D.

   குளோரன்கைமா

  Correct Answer
  A. ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா
  Explanation
  The passage states that the leaves of the banana tree have star-shaped veins, which is a characteristic of the Stellar Banana. Therefore, the correct answer is "ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா" (Stellar Banana).

  Rate this question:

 • 5. 

  ஆஸ்டியோஸ்கிளீரைடுகள் காணப்படும் பகுதி

  • A.

   பட்டாணியின் விதையுறை

  • B.

   குரோட்டலேரியா விதையுறை

  • C.

   பேரிக்காயின் தளத்திசு

  • D.

   வாழையிலையின் விதையுறை

  Correct Answer
  A. பட்டாணியின் விதையுறை
  Explanation
  The correct answer is "பட்டாணியின் விதையுறை" which translates to "Seed structure of a banana". This answer suggests that the given set of options is related to different parts or characteristics of various plants. Out of the given options, "பட்டாணியின் விதையுறை" is the only one that refers to the seed structure of a specific plant, which is the banana.

  Rate this question:

 • 6. 

  வேர்தூவிகளை உற்பத்தி செய்பவை

  • A.

   டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்

  • B.

   ரைசோடெர்மிஸ்

  • C.

   துணைகருவிச்செல்கள்

  • D.

   டிரைக்கோம்கள்

  Correct Answer
  A. டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்
  Explanation
  The correct answer is "டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்" which translates to "Trikoplasts" in English. The other options mentioned in the question, "ரைசோடெர்மிஸ்" (Rhizoderms), "துணைகருவிச்செல்கள்" (Companion cells), and "டிரைக்கோம்கள்" (Trikomes) are incorrect.

  Rate this question:

 • 7. 

  இருபக்க ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றைகள் காணப்படும் தாவரக் குடும்பம்

  • A.

   குக்கர்பிட்டேசி

  • B.

   சொலனேசி

  • C.

   மியுசேசி

  • D.

   மால்வேசி

  Correct Answer
  A. குக்கர்பிட்டேசி
  Explanation
  The correct answer is "குக்கர்பிட்டேசி". This is because the question is asking for the plant family that includes perennial violets. Among the given options, "குக்கர்பிட்டேசி" is the correct answer as it refers to the family "Gesneriaceae", which includes perennial violets. The other options mentioned, "சொலனேசி" (Solanales), "மியுசேசி" (Myrtales), and "மால்வேசி" (Malvales), do not include perennial violets in their respective plant families.

  Rate this question:

 • 8. 

  காஸ்பாரியன் பட்டைகள் -------ன் அகத்தோலில் காணப்படுகின்றன.

  • A.

   இருவித்திலைத்தாவர வேர்

  • B.

   இருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • D.

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

  Correct Answer
  A. இருவித்திலைத்தாவர வேர்
  Explanation
  The correct answer is "இருவித்திலைத்தாவர வேர்" because the sentence states that "காஸ்பாரியன் பட்டைகள் அகத்தோலில் காணப்படுகின்றன" which translates to "Casperian leaves are found in the backyard." Therefore, the correct option is the one that mentions leaves, which is "இருவித்திலைத்தாவர வேர்."

  Rate this question:

 • 9. 

  வேர்தூவிகள் ------------- லிருந்து தோன்றுகின்றன.

  • A.

   டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்

  • B.

   அகத்தோல்

  • C.

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D.

   பெரிசைக்கிள்

  Correct Answer
  A. டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்
  Explanation
  The given question is asking for the correct answer among the options provided. The correct answer is "டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்" which means "Mitochondria" in English.

  Rate this question:

 • 10. 

  பலமுனை சைலம் ------------ காணப்படுகிறது

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • B.

   ஒருவித்திலைத் தாவர இலை

  • C.

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்
  Explanation
  The given answer, "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்" (a single leaf of a plant) is the correct answer because it matches the pattern of the other examples provided in the question. The question presents a pattern where the first line describes a certain type of object, and the second line describes a specific example of that object. Following this pattern, the third line should describe a type of object with two parts, and the fourth line should provide a specific example of that object. Therefore, "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்" fits the pattern correctly.

  Rate this question:

 • 11. 

  புறணியின் கடைசி அடுக்கு

  • A.

   அகத்தோல்

  • B.

   புறத்தோல்

  • C.

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D.

   பெரிசைக்கிள்

  Correct Answer
  A. அகத்தோல்
  Explanation
  The word "அகத்தோல்" means "inside" or "interior" in Tamil. In the given options, "அகத்தோல்" is the only word that relates to the concept of being inside or within something. The other options do not have any relevance to the given question. Therefore, "அகத்தோல்" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 12. 

  சைலம் ஃபுளோயம் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருக்கும் வாஸ்குலார் கற்றைகள் ---- எனப்படும். 

  • A.

   கன்ஜாயிண்ட்

  • B.

   ஆரப்போக்கு

  • C.

   திறந்தவை

  • D.

   மூடியவை

  Correct Answer
  A. கன்ஜாயிண்ட்
  Explanation
  The question is asking for the correct term that can be used to describe the silk clothes worn by the people of Salem. The options provided are "Kanjayanth", "Arappokku", "Thirandhavai", and "Moodiyavai". Out of these options, "Kanjayanth" is the correct term that can be used to describe silk clothes. Therefore, the correct answer is "Kanjayanth".

  Rate this question:

 • 13. 

  புரோட்டோசைலம் தண்டின் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ள வாஸ்குலார் கற்றை --------- எனப்படும்

  • A.

   உள்நோக்கு சைலம்

  • B.

   வெளிநோக்கு சைலம்

  • C.

   நான்கு முனை சைலம்

  • D.

   பலமுனை சைலம்

  Correct Answer
  A. உள்நோக்கு சைலம்
 • 14. 

  மனித மண்டைஓடு வடிவ வாஸ்குலார் கற்றைகள் இதில் காணப்படுகிறது.

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B.

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு
  Explanation
  The given answer "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" is correct because the pattern in the given options is that the first line describes a single leaf and the second line describes a double leaf. Following this pattern, the third line should describe a single leaf and the fourth line should describe a double leaf. Among the given options, only "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" fits this pattern, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 15. 

  இலையில் காணப்படுகின்ற வாஸ்குலார் கற்றைகள்

  • A.

   ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை

  • B.

   ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • C.

   இருபக்க ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • D.

   ஒருங்கமைந்தவை. எக்ஸார்க்

  Correct Answer
  A. ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை
  Explanation
  The correct answer is "ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை" which means "Uniforms made of vascula leaves". This answer is correct because it matches the description given in the question, stating that the uniforms are made of vascula leaves and are closed.

  Rate this question:

 • 16. 

  புரோட்டோசைல இடைவெளி கொண்டுள்ள வாஸ்குலார் கற்றை-------ல் காணப்படுகின்றது.

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B.

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத் தாரவ வேர்

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு
  Explanation
  The given options are all different parts of a plant. "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" (single leaf stem) is the correct answer as it matches the description of the plant part that has a single leaf attached to it. The other options, "இருவித்திலைத் தாவர தண்டு" (two leaf stem), "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்" (single leaf branch), and "இருவித்திலைத் தாரவ வேர்" (two leaf branch), do not match the given description.

  Rate this question:

 • 17. 

  இருபக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை ---- இல் காணப்படுகிறது.

  • A.

   புல்

  • B.

   குக்கர்பிட்டா

  • C.

   சூரியகாந்தி

  • D.

   அவரை

  Correct Answer
  A. புல்
  Explanation
  The correct answer is "புல்". The question is asking for the leaf that has a bilateral symmetry. Among the given options, "புல்" is the only one that has bilateral symmetry.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement