12- உயிரி தாவரவியல் - அலகு -2

17 Questions | Attempts: 674
Share

SettingsSettingsSettings
12-  - -2 - Quiz

தாவர உள்ளமைப்பியல் Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  ஆக்குத்திசுவானது நிலைத்ததிசுவாக மாற்றம் அடைவது ------- என அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   வேறுபாடடைதல்

  • B. 

   தொடர்ந்து பகுப்படைதல்

  • C. 

   ஒளிச்சேர்க்கை

  • D. 

   செல்பகுப்பு

 • 2. 
  தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளிலும் பொதுவாக காணப்படும் திசு
  • A. 

   பாரன்கைமா

  • B. 

   கோலன்கைமா

  • C. 

   குளோரன்கைமா

  • D. 

   ஸ்கிளிரன்கைமா

 • 3. 
  எந்த தாவரத்தின்  ்ஹைப்போடெர்மிஸ் அடுக்கு கோலன்கைமாவால் ஆனது.
  • A. 

   ஹீலியாந்தஸ்

  • B. 

   டாட்டுரா

  • C. 

   ஐப்போமியா

  • D. 

   நிக்கோட்டியானா

 • 4. 
  வாழை. கல்வாழை ஆகிய தாவரங்களின் இலைகாம்பில் நட்சத்திர வடிவ பாரன்கைமா செல்கள் காணப்படுகின்றன. அவை --------- பாரன்கைமா எனப்படுகிறது.
  • A. 

   ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா

  • B. 

   புரேசன்கைமா

  • C. 

   ஏரன்கைமா

  • D. 

   குளோரன்கைமா

 • 5. 
  ஆஸ்டியோஸ்கிளீரைடுகள் காணப்படும் பகுதி
  • A. 

   பட்டாணியின் விதையுறை

  • B. 

   குரோட்டலேரியா விதையுறை

  • C. 

   பேரிக்காயின் தளத்திசு

  • D. 

   வாழையிலையின் விதையுறை

 • 6. 
  வேர்தூவிகளை உற்பத்தி செய்பவை
  • A. 

   டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்

  • B. 

   ரைசோடெர்மிஸ்

  • C. 

   துணைகருவிச்செல்கள்

  • D. 

   டிரைக்கோம்கள்

 • 7. 
  இருபக்க ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றைகள் காணப்படும் தாவரக் குடும்பம்
  • A. 

   குக்கர்பிட்டேசி

  • B. 

   சொலனேசி

  • C. 

   மியுசேசி

  • D. 

   மால்வேசி

 • 8. 
  காஸ்பாரியன் பட்டைகள் -------ன் அகத்தோலில் காணப்படுகின்றன.
  • A. 

   இருவித்திலைத்தாவர வேர்

  • B. 

   இருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • C. 

   ஒருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • D. 

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

 • 9. 
  வேர்தூவிகள் ------------- லிருந்து தோன்றுகின்றன.
  • A. 

   டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்

  • B. 

   அகத்தோல்

  • C. 

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D. 

   பெரிசைக்கிள்

 • 10. 
  பலமுனை சைலம் ------------ காணப்படுகிறது
  • A. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • B. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர இலை

  • C. 

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D. 

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

 • 11. 
  புறணியின் கடைசி அடுக்கு
  • A. 

   அகத்தோல்

  • B. 

   புறத்தோல்

  • C. 

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D. 

   பெரிசைக்கிள்

 • 12. 
  சைலம் ஃபுளோயம் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருக்கும் வாஸ்குலார் கற்றைகள் ---- எனப்படும். 
  • A. 

   கன்ஜாயிண்ட்

  • B. 

   ஆரப்போக்கு

  • C. 

   திறந்தவை

  • D. 

   மூடியவை

 • 13. 
  புரோட்டோசைலம் தண்டின் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ள வாஸ்குலார் கற்றை --------- எனப்படும்
  • A. 

   உள்நோக்கு சைலம்

  • B. 

   வெளிநோக்கு சைலம்

  • C. 

   நான்கு முனை சைலம்

  • D. 

   பலமுனை சைலம்

 • 14. 
  மனித மண்டைஓடு வடிவ வாஸ்குலார் கற்றைகள் இதில் காணப்படுகிறது.
  • A. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B. 

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D. 

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

 • 15. 
  இலையில் காணப்படுகின்ற வாஸ்குலார் கற்றைகள்
  • A. 

   ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை

  • B. 

   ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • C. 

   இருபக்க ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • D. 

   ஒருங்கமைந்தவை. எக்ஸார்க்

 • 16. 
  புரோட்டோசைல இடைவெளி கொண்டுள்ள வாஸ்குலார் கற்றை-------ல் காணப்படுகின்றது.
  • A. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B. 

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C. 

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D. 

   இருவித்திலைத் தாரவ வேர்

 • 17. 
  இருபக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை ---- இல் காணப்படுகிறது.
  • A. 

   புல்

  • B. 

   குக்கர்பிட்டா

  • C. 

   சூரியகாந்தி

  • D. 

   அவரை

Back to Top Back to top