10 - அறிவியல் - வேதியியல் - 12. தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10S
P
Padasalai10S
Community Contributor
Quizzes Created: 19 | Total Attempts: 59,849
Questions: 25 | Attempts: 1,165

SettingsSettingsSettings
10 - - - 12.  - Quiz

Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.              ;           &nbs p;     &  www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் தொடர்களும், தொகுதிகளும் உள்ளன. வரிசைகளும், தொகுதிகளும் முறையே _________ , __________

  • A. 

   கிடைமட்டத் தொடர்கள், செங்குத்து வரிசைகள் (தொகுதிகள்)

  • B. 

   செங்குத்து வரிசைகள் (தொகுதிகள்), கிடைமட்டத் தொடர்கள்

  Correct Answer
  A. கிடைமட்டத் தொடர்கள், செங்குத்து வரிசைகள் (தொகுதிகள்)
  Explanation
  The given answer states that the sequence of elements in a modern arithmetic series is "கிடைமட்டத் தொடர்கள், செங்குத்து வரிசைகள் (தொகுதிகள்)". This means that the sequence starts with "கிடைமட்டத் தொடர்கள்" and then follows with "செங்குத்து வரிசைகள் (தொகுதிகள்)". This answer accurately describes the pattern of the elements in a modern arithmetic series.

  Rate this question:

 • 2. 

  மூன்றாவது வரிசையில் 8 தனிமங்கள் உள்ளன. அவற்றில் எத்தனை அலோகங்கள் உள்ளன?

  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  Correct Answer
  C. 5
  Explanation
  In the given question, it is stated that there are 8 atoms in the third row. The question asks how many electrons are there in those atoms. The number of electrons in an atom is determined by its atomic number. The atomic number of an element corresponds to the number of protons in its nucleus, and since atoms are electrically neutral, it also corresponds to the number of electrons. Therefore, the correct answer is 5, as there are 5 electrons in the atoms present in the third row.

  Rate this question:

 • 3. 

  அனைத்து கரிமச் சேர்மங்களுக்கும் அடிப்படையான தனிமம் _____ தொகுதியில் உள்ளது.

  • A. 

   13

  • B. 

   14

  • C. 

   15

  • D. 

   16

  Correct Answer
  B. 14
  Explanation
  The given statement states that all the odd numbers are included in the basic set. Since 14 is an even number, it is not included in the basic set. Therefore, the correct answer is 14.

  Rate this question:

 • 4. 

  தாதுவிலிருந்து உலோகமானது லாபகரமானதாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. அலுமினியமானது பாக்சைட்டிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இது _____ என அழைக்கப்படுகிறது.

  • A. 

   தாது

  • B. 

   கனிமம்

  Correct Answer
  A. தாது
  Explanation
  The given statement mentions that aluminum is extracted from bauxite. Therefore, the blank should be filled with the word "பாக்சைட்" which means bauxite in Tamil.

  Rate this question:

 • 5. 

  தங்கம் என்ற தனிமமானது சேர்மமாகக் கிடைப்பதில்லை. இது காற்று அல்லது நீருடன் வினைபுரிவது இல்லை. இது _______ நிலையில் உள்ளது.

  • A. 

   சேர்ந்த

  • B. 

   தனித்த

  Correct Answer
  B. தனித்த
  Explanation
  The given statement states that gold is not found in its pure form. It does not occur naturally with air or water. Therefore, it is in a separate state. The word "தனித்த" in Tamil means separate or distinct. Hence, the correct answer is "தனித்த".

  Rate this question:

 • 6. 

  உறுதிப்படுத்துதல்: காப்பர் பாத்திரங்களை தூய்மைபடுத்தவில்லை எனில் பச்சை நிறப் படிமம் தோன்றுகிறது. காரணம்: இந்தப் படிமத்திற்கான காரணம் கார தாமிர கார்பனேட்.

  • A. 

   உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரி.

  • B. 

   உறுதிப்படுத்துதல் சரி, காரணம் சரியல்ல.

  • C. 

   உறுதிப்படுத்துதல் சரியல்ல, காரணம் சரி.

  • D. 

   உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரியல்ல.

  Correct Answer
  A. உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரி.
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that both the statement "உறுதிப்படுத்துதல்" (certainty) and the statement "காரணம் இரண்டும் சரி" (both reasons are correct) are true. This implies that the certainty of not cleaning the copper vessels is the reason for the appearance of green color on them.

  Rate this question:

 • 7. 

  சல்பைடு தாதுவை அடர்ப்பிக்கப்பயன்படும் முறை ______

  • A. 

   நுரைமிதப்பு முறை

  • B. 

   புவியீர்ப்பு முறை

  Correct Answer
  A. நுரைமிதப்பு முறை
  Explanation
  சல்பைடு தாதுவை அடர்ப்பிக்கப்பயன்படும் முறை refers to the method of using a slide to illustrate a concept or idea. The correct answer, நுரைமிதப்பு முறை, translates to "explanatory method" which implies that using slides is an effective way to explain or present information. Therefore, the correct answer aligns with the given question.

  Rate this question:

 • 8. 

  இரும்பு உலோகப் பரப்பின் மீது வேறு உலோகத்தைப் பூசுவதால் துருப்பிடித்தலில் இருந்து தடுக்கலாம். இந்த இரும்பின் மீது துத்தநாகத் துகளை மெல்லியதாகப் பூசினால் அதற்கு ________ என்று பெயர்.

  • A. 

   துத்தநாக முலாம் பூசுதல்

  • B. 

   வண்ணப்பூச்சு அடித்தல்

  • C. 

   எதிர் முனை பாதுகாத்தல்

  Correct Answer
  A. துத்தநாக முலாம் பூசுதல்
  Explanation
  By worshiping the elephant, we can protect ourselves from the negative effects of the elephant's anger. Therefore, the act of worshiping the elephant's tusks can be referred to as "துத்தநாக முலாம் பூசுதல்" which means "worshiping the elephant's tusks".

  Rate this question:

 • 9. 

  எந்த உலோகம் பாதரசத்துடன் சேர்ந்தாலும் அதற்கு இரசக்கலவை என்று பெயர். பற்குழிகளை அடைப்பதற்கு பய்ன்படும் இரசக்கலவை _______

  • A. 

   Ag-Sn இரசக்கலவை

  • B. 

   Cu-Sn இரசக்கலவை

  • C. 

   Cu-Ag இரசக்கலவை

  Correct Answer
  A. Ag-Sn இரசக்கலவை
 • 10. 

  உறுதிப்படுத்துதல்: தெர்மைட் பற்ற வைப்பானில் அலுமினியத்துடன் Fe2O3 பயன்படுகிறது. காரணம்: அலுமினியத்தூள் ஒரு வலிமையான ஒடுக்கும் காரணி.

  • A. 

   உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரி.

  • B. 

   உறுதிப்படுத்துதல் சரி, காரணம் சரியல்ல.

  • C. 

   உறுதிப்படுத்துதல் சரியல்ல, காரணம் சரி.

  • D. 

   உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரியல்ல.

  Correct Answer
  A. உறுதிப்படுத்துதல், காரணம் இரண்டும் சரி.
  Explanation
  The answer states that the statement is correct because aluminum powder is a strong reducing agent. This means that it has the ability to donate electrons to other substances, causing them to be reduced. In this case, aluminum reacts with Fe2O3 (iron oxide) to produce aluminum oxide and iron. Since aluminum is able to reduce iron oxide, it can be used in thermite reactions.

  Rate this question:

 • 11. 

  நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை _________

  • A. 

   7

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   8

  Correct Answer
  C. 18
 • 12. 

  ரசக் கலவை என்பது உலோகமும், _________ ம் கலந்த கலவை.

  • A. 

   கார்பன்

  • B. 

   பாதரசம்

  • C. 

   ஹைட்ரஜன்

  • D. 

   தங்கம்

  Correct Answer
  B. பாதரசம்
  Explanation
  ரசக் கலவை என்பது உலோகமும், பாதரசம் ம் கலந்த கலவை.

  Rate this question:

 • 13. 

  இரண்டாம் தொகுதித் தனிமங்கள் _________ உலோகங்கள் எனப்படும்.

  • A. 

   கார

  • B. 

   காரமண்

  • C. 

   இடைநிலை

  • D. 

   உள் இடை

  Correct Answer
  B. காரமண்
 • 14. 

  இரும்பின் அணு எண் 26. அதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு _______

  • A. 

   2, 8, 8, 2

  • B. 

   2, 8, 8, 4

  • C. 

   2, 8, 14, 2

  • D. 

   2, 8, 14, 24

  Correct Answer
  C. 2, 8, 14, 2
  Explanation
  The atomic number of iron is 26, which means it has 26 protons. The electron configuration of an element represents the arrangement of electrons in its atomic orbitals. The electron configuration of iron is 2, 8, 14, 2, which means it has 2 electrons in the first energy level, 8 electrons in the second energy level, 14 electrons in the third energy level, and 2 electrons in the fourth energy level. Therefore, the correct answer is 2, 8, 14, 2.

  Rate this question:

 • 15. 

  அணிகலன்களின் தூய்மையைக் கணக்கிடப் பயன்படும் வாய்ப்பாடு _________ (1) 24 / 22 x 100 (2) 22 / 24 x 100 (3) 20 / 24 x 100 (4) 18 / 24 x 100

  • A. 

   24 / 22 x 100

  • B. 

   22 / 24 x 100

  • C. 

   20 / 24 x 100

  • D. 

   18 / 24 x 100

  Correct Answer
  B. 22 / 24 x 100
  Explanation
  The given expression can be simplified by performing the division first, followed by multiplication. Therefore, the correct answer is obtained by dividing 22 by 24 and then multiplying the result by 100.

  Rate this question:

 • 16. 

  தனிம வரிசை அட்டவணையில் தொகுதி 3 லிருந்து 12 வரை உள்ள தனிமங்களை இவ்வாறு அழைக்கிறோம்.

  • A. 

   பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள்

  • B. 

   இடைநிலைத் தனிமங்கள்

  • C. 

   உள் இடைநிலைத் தனிமங்கள்

  • D. 

   மந்த வாயுக்கள்

  Correct Answer
  B. இடைநிலைத் தனிமங்கள்
  Explanation
  The given answer "இடைநிலைத் தனிமங்கள்" (intermediate numbers) is correct because the question states that we are calling the numbers from 3 to 12 in the arithmetic sequence as "தனிம வரிசை அட்டவணையில்" (arithmetic sequence). In an arithmetic sequence, the intermediate numbers between two given numbers are called intermediate terms or intermediate numbers. Therefore, "இடைநிலைத் தனிமங்கள்" is the appropriate term to describe the numbers between 3 and 12 in the given arithmetic sequence.

  Rate this question:

 • 17. 

  ________ உலோகக்கலவை வானூர்தியின் பாகங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

  • A. 

   இரும்பு

  • B. 

   தங்கம்

  • C. 

   வெள்ளி

  • D. 

   அலுமினியம்

  Correct Answer
  A. இரும்பு
  Explanation
  The given question asks about the material used in the construction of the world's tallest building. The options provided are iron, gold, silver, and aluminum. The correct answer is "இரும்பு" which translates to "iron" in English. Therefore, the correct answer is iron because it is the material used in the construction of the world's tallest building.

  Rate this question:

 • 18. 

  நவீன ஆவர்த்தன விடியின் படி தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அத்தனிமங்களின் ______ க்கு ஏற்ப ஆவர்த்தன முறையில் மாறுகின்றன.

  • A. 

   அணு எடை

  • B. 

   நிறை எண்

  • C. 

   அணு எண்

  • D. 

   நியூட்ரான் எண்ணிக்கை

  Correct Answer
  C. அணு எண்
  Explanation
  According to the given statement, the physical and chemical properties of atoms change periodically in accordance with the modern periodic table. Therefore, the atomic number of elements is the characteristic that changes periodically in the periodic table.

  Rate this question:

 • 19. 

  நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள தொடர்களின் எண்ணிக்கை _________

  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   17

  • D. 

   18

  Correct Answer
  A. 7
  Explanation
  The given question is in Tamil language and it asks for the number of series in a modern periodic table. The correct answer is 7 because there are 7 periods or series in a modern periodic table.

  Rate this question:

 • 20. 

  அலுமினியத்தின் தாது __________

  • A. 

   ஹேமடைட்

  • B. 

   மேக்னடைட்

  • C. 

   பாக்சைட்

  • D. 

   சிட்ரைட்

  Correct Answer
  C. பாக்சைட்
 • 21. 

  முதல் தொடரில் இடம் பெற்றுள்ள இரண்டு தனிமங்களில் ஒன்று ஹைட்ரஜன். மற்றொன்று _________

  • A. 

   நைட்ரஜன்

  • B. 

   ஆக்ஸிஜன்

  • C. 

   ஹீலியம்

  • D. 

   நியான்

  Correct Answer
  C. ஹீலியம்
  Explanation
  The first sentence states that one of the two elements in the first series is hydrogen. Therefore, the second element in the series must be helium, as it is the only option given that is not hydrogen.

  Rate this question:

 • 22. 

  ’பாக்சைட்’ எந்த உலோகத்தின் தாது _______

  • A. 

   அலுமினியம்

  • B. 

   சோடியம்

  • C. 

   காப்பர்

  • D. 

   இரும்பு

  Correct Answer
  A. அலுமினியம்
  Explanation
  The word "பாக்சைட்" is transliterated as "paaksait" in English, which is similar to the word "Bauxite". Bauxite is a type of rock that is the main source of aluminum. Therefore, the correct answer is "அலுமினியம்" (aluminum).

  Rate this question:

 • 23. 

  _______ முதலானவை நாணய உலோகங்கள் எனப்படும்.

  • A. 

   தாமிரம், வெள்ளி மற்றும் தங்கம்

  • B. 

   தாமிரம், பித்தளை மற்றும் தங்கம்

  • C. 

   தாமிரம், பித்தளை மற்றும் வெள்ளி

  • D. 

   தாமிரம், வெள்ளி மற்றும் அலுமினியம்

  Correct Answer
  A. தாமிரம், வெள்ளி மற்றும் தங்கம்
  Explanation
  The given options are combinations of three elements: copper (தாமிரம்), silver (வெள்ளி), and gold (தங்கம்). The correct answer is the combination that includes all three elements, which is "தாமிரம், வெள்ளி மற்றும் தங்கம்" (copper, silver, and gold).

  Rate this question:

 • 24. 

  ’பாக்சைட்’ தாதுவின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு _______ (1) Al­2­O3 (2) Al­2­O3 5H2O (3) Al­2­O3 2H2O (4) Al­2­O3 10H2O)

  • A. 

   (1)

  • B. 

   (2)

  • C. 

   (3)

  • D. 

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
  Explanation
  The correct answer is (3) Al­2­O3 2H2O. This is because the compound "பாக்சைட்" is a hydrate of aluminum oxide, which means it contains water molecules. The number 2 in the formula indicates that there are 2 water molecules associated with each molecule of Al­2­O3.

  Rate this question:

 • 25. 

  மின்னாற்பகுப்புக் கலனில் ஆனோடில் வெளியாவது ____

  • A. 

   நைட்ரஜன்

  • B. 

   ஆக்ஸிஜன்

  • C. 

   ஹைட்ரஜன்

  • D. 

   நியான்

  Correct Answer
  B. ஆக்ஸிஜன்
  Explanation
  In an electrolytic cell, the positive electrode is called the anode, and the negative electrode is called the cathode. During the electrolysis of water, oxygen gas is produced at the anode, while hydrogen gas is produced at the cathode. Therefore, in the given question, the correct answer is "ஆக்ஸிஜன்" (oxygen).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.