10 - அறிவியல் - இயற்பியல் - 17.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10S
P
Padasalai10S
Community Contributor
Quizzes Created: 19 | Total Attempts: 59,849
Questions: 20 | Attempts: 1,343

SettingsSettingsSettings
10 - - - 17. - Quiz

மின்னோட்டதின் காந்தவிளைவும்  ஒளியியலும் Prepared By Mr. S. Ravikumar, B.T.Asst., GHS, Arangaldhurgam, Vellore District.              ;           &nbs p;     &  www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  ஆடியில் உருவாகும் உருவப்பெருக்கம் 1/3 எனில் அந்த ஆடியின் வகை __________

  • A. 

   குழி

  • B. 

   குவி

  • C. 

   சமதளம்

  Correct Answer
  B. குவி
  Explanation
  The correct answer is "குவி". The question asks for the type of movement that occurs in a circle, with the given information that the circumference is divided into thirds. "குவி" is the Tamil word for "rotation" or "revolution", which accurately describes the movement in a circle.

  Rate this question:

 • 2. 

  ஒரு கம்பிச் சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் அச்சுற்றில் மின்னியக்கு விசை உருவாகும் நிகழ்வு ________

  • A. 

   மின்காந்தத் தூண்டல்

  • B. 

   மின்னோட்டம் உருவாதல்

  • C. 

   மின்னழுத்தம் உருவாதல்

  • D. 

   மின்னோட்டம் மாற்றப்படுதல்

  Correct Answer
  A. மின்காந்தத் தூண்டல்
  Explanation
  When a magnetic field is passed through a coil, it induces an electric current in the coil. This phenomenon is known as electromagnetic induction. In this case, when a compass needle is brought close to a current-carrying wire, the magnetic field produced by the current causes the needle to deflect. This deflection of the compass needle is called "மின்காந்தத் தூண்டல்" or "magnetic deflection". Therefore, the correct answer is "மின்காந்தத் தூண்டல்".

  Rate this question:

 • 3. 

  உலோகக் கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் அதனைச் சுற்றி ___________ ஐ உருவாக்கும்.

  • A. 

   வெப்பம்

  • B. 

   ஒளி

  • C. 

   காந்தப்புலம்

  • D. 

   எந்திர விசை

  Correct Answer
  C. காந்தப்புலம்
  Explanation
  The rotating magnet in the electric motor creates a magnetic field that interacts with the stationary coil of wire, inducing a current in the coil. This current then generates a magnetic field that opposes the original magnetic field, causing the coil to rotate. Therefore, the correct answer is "காந்தப்புலம்" which means "magnet" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  பார்வைப்புலம் பெரும அளவாக அமைவது ________

  • A. 

   சமதள ஆடியில்

  • B. 

   குழி ஆடியில்

  • C. 

   குவி ஆடியில்

  Correct Answer
  C. குவி ஆடியில்
 • 5. 

  10 செ.மீ. குவியத்தூரமுள்ள குவி லென்சிலிருந்து 25 செ.மீ. தொலைவில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது. பிம்பத்தின் தொலைவு _______

  • A. 

   540 செ.மீ.

  • B. 

   6.66 செ.மீ.

  • C. 

   16.66 செ.மீ.

  • D. 

   10 செ.மீ.

  Correct Answer
  C. 16.66 செ.மீ.
  Explanation
  The question states that there is a lens located at a distance of 10 cm from a screen, and the image formed by the lens is at a distance of 25 cm from the screen. The focal length of the lens can be calculated using the lens formula: 1/f = 1/v - 1/u, where f is the focal length, v is the distance of the image from the lens, and u is the distance of the object from the lens. By substituting the given values into the formula, we can find that the focal length is 16.66 cm. Therefore, the correct answer is 16.66 cm.

  Rate this question:

 • 6. 

  பின்வரும் கூற்றில் மின்னோட்டத் திசை மாற்றிக்குப் பொருந்துவது _______

  • A. 

   கால்வனா மீட்டர் அதன் அலைவிலா நிலைக்குத் திசைமாற்றியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்.

  • B. 

   மின்மாற்றி மின்னழுத்ததை உயர்த்துவதற்கு திசைமாற்றியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்.

  • C. 

   மின்மோட்டார் மின்னோட்டத்திசையை மாற்றி திசைமாற்றியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்.

  Correct Answer
  C. மின்மோட்டார் மின்னோட்டத்திசையை மாற்றி திசைமாற்றியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்.
  Explanation
  The correct answer states that the electric motor changes the direction of rotation by changing the direction of the magnetic field. This is a common method used in electric motors to control the direction of rotation.

  Rate this question:

 • 7. 

  நிரப்புக: மோட்டார் : நிலைகாந்தம் வாணிப முறையிலான மோட்டார் : _________

  • A. 

   நிலைகாந்தம்

  • B. 

   சட்ட காந்தம்

  • C. 

   மின்காந்தம்

  Correct Answer
  A. நிலைகாந்தம்
  Explanation
  The given question is in Tamil language and it is asking for the appropriate term for "வாணிப முறையிலான மோட்டார்" (Motor in the form of commerce). The correct term for this is "வாணிப முறையிலான மோட்டார்" and it is given as the answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  நிரப்புக: குவியத்தொலைவு: மீட்டர் திறன்: __________

  • A. 

   செ.மீ.

  • B. 

   காய்டர்

  • C. 

   டயாப்டர்

  Correct Answer
  C. டயாப்டர்
  Explanation
  The given question is asking for a word that is related to "குவியத்தொலைவு" (headphones) similar to how "மீட்டர்" (meter) is related to "நிரப்புக" (measure). Among the given options, "டயாப்டர்" (adapter) is the most suitable answer as it is a device used to connect different types of audio equipment, just like headphones are a type of audio equipment.

  Rate this question:

 • 9. 

  சரியான கூற்று எது?

  • A. 

   காந்தப்புலம் எண்மதிப்பு மட்டும் கொண்ட அளவு.

  • B. 

   காந்தப்புலம் திசை மட்டும் கொண்ட அளவு.

  • C. 

   காந்தப்புலம் எண்மதிப்பும், திசையும் கொண்ட அளவு.

  Correct Answer
  C. காந்தப்புலம் எண்மதிப்பும், திசையும் கொண்ட அளவு.
  Explanation
  The correct answer is "காந்தப்புலம் எண்மதிப்பும், திசையும் கொண்ட அளவு." This answer states that the correct measurement of a vector includes both magnitude and direction. The other options only consider either the magnitude or the direction, but not both.

  Rate this question:

 • 10. 

  சரியான கூற்று எது?

  • A. 

   காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த தென் முனையில் தொடங்கி வடமுனையில் முடியும்.

  • B. 

   காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த வட முனையில் தொடங்கி தென்முனையில் முடியும்.

  • C. 

   காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த வட முனையில் தொடங்கி வடமுனையில் முடியும்.

  • D. 

   காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த தென் முனையில் தொடங்கி தென்முனையில் முடியும்.

  Correct Answer
  B. காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த வட முனையில் தொடங்கி தென்முனையில் முடியும்.
  Explanation
  The correct answer is "காந்தவிசைக்கோடுகள் காந்த வட முனையில் தொடங்கி தென்முனையில் முடியும்." This is because the sentence states that the musical notes start from the north side of the staff and end in the south side.

  Rate this question:

 • 11. 

  தொலைதூரத்திற்கு மின்திறன் அனுப்புவதில் குறைந்த ஆற்றல் இழப்பில் அனுப்ப முக்கிய பங்கு வகிப்பது ______

  • A. 

   AC

  • B. 

   DC

  • C. 

   AC மற்றும் DC

  • D. 

   எதுவுமில்லை

  Correct Answer
  A. AC
  Explanation
  The correct answer is AC. The reason for this is that AC (Alternating Current) is the type of current that is used in most household electrical systems. It is the type of current that is supplied by power companies and is used to run appliances and devices in our homes. DC (Direct Current) is another type of current, but it is not commonly used in household electrical systems. Therefore, when it comes to transmitting electricity to remote areas, it is important to use AC as it is more suitable for long-distance transmission.

  Rate this question:

 • 12. 

  ஹப்புள் தொலைநோக்கியில் உள்ள ஆடி _____

  • A. 

   சமதள ஆடி

  • B. 

   நீள் வளைய ஆடி

  • C. 

   குவி ஆடி

  • D. 

   குழி ஆடி

  Correct Answer
  B. நீள் வளைய ஆடி
  Explanation
  The correct answer is "நீள் வளைய ஆடி" which means "Long jump dance" in English.

  Rate this question:

 • 13. 

  காந்தப்புலம் என்பது ______ கொண்ட அளவாகும்.

  • A. 

   எண் மதிப்பு

  • B. 

   திசை

  • C. 

   எண் மதிப்பும் திசையும்

  Correct Answer
  C. எண் மதிப்பும் திசையும்
  Explanation
  The blank in the sentence is filled by the phrase "எண் மதிப்பும் திசையும்" which means "both the numerical value and the direction". Therefore, the complete sentence translates to "Momentum is measured by both the numerical value and the direction."

  Rate this question:

 • 14. 

  பிளெமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி ஆள்காட்டி விரல் _____ இன் திசையைக் காட்டுகிறது.

  • A. 

   காந்தப்புல திசை

  • B. 

   மின்சாரம்

  • C. 

   கடத்தியின் இயக்கம்

  • D. 

   மின்புலதிசை

  Correct Answer
  A. காந்தப்புல திசை
  Explanation
  The given question is asking about the direction in which the needle of a compass points when placed near a magnetic field. The correct answer, "காந்தப்புல திசை" (Kaanthappula dishai), translates to "north direction" in English. This means that the needle of a compass points towards the north when placed near a magnetic field.

  Rate this question:

 • 15. 

  கண் லென்ஸ் என்பது __________

  • A. 

   இரு குவிய லென்ஸ்

  • B. 

   குவி லென்ஸ்

  • C. 

   சமதள குவி லென்ஸ்

  • D. 

   குழி லென்ஸ்

  Correct Answer
  A. இரு குவிய லென்ஸ்
  Explanation
  The correct answer is "இரு குவிய லென்ஸ்" which means "Bifocal lens" in English. This type of lens is designed with two distinct optical powers, allowing the wearer to see clearly at both near and far distances. It is commonly used by individuals with presbyopia, a condition that affects the ability to focus on close objects.

  Rate this question:

 • 16. 

  விண்மீன்கள் மின்னுதல் பெரிய அளவிலான ______ ஆல் தோன்றுவதாகும்.

  • A. 

   வளி மண்டல ஒளிவிலகல்

  • B. 

   நிறப்பிரிகை

  • C. 

   ஒளிபிரதிபலிப்பு

  • D. 

   அனைத்தும்

  Correct Answer
  A. வளி மண்டல ஒளிவிலகல்
  Explanation
  விண்மீன்கள் மின்னுதல் பெரிய அளவிலான வளி மண்டல ஒளிவிலகல் ஆல் தோன்றுவதாகும். This means that fish are attracted to the reflection of light on the water surface. Therefore, the correct answer is "வளி மண்டல ஒளிவிலகல்" which translates to "reflection of light on the water surface".

  Rate this question:

 • 17. 

  ஒரு குவிலென்ஸின் குவியத்தூரம் 2 மீ எனில் லென்ஸின் திறன் _______

  • A. 

   0.2 D

  • B. 

   - 0.2 D

  • C. 

   0.5 D

  • D. 

   - 0.5 D

  Correct Answer
  D. - 0.5 D
  Explanation
  The focal length of a lens is the distance at which parallel rays of light converge or diverge after passing through the lens. In this case, the given information states that the distance between the lens and the image formed is 2 meters. The negative sign in front of the answer indicates that the image formed is virtual and on the same side as the object. Therefore, the correct answer of -0.5 D suggests that the lens has a focal length of -0.5 diopters, meaning it is a diverging lens.

  Rate this question:

 • 18. 

  மின்னாற்றலை எந்திர ஆற்றலாக மாற்றும் சாதனம் ____

  • A. 

   மின்னியற்றி

  • B. 

   மின்மோட்டார்

  • C. 

   மின்மாற்றி

  • D. 

   திறன் வழங்கி

  Correct Answer
  B. மின்மோட்டார்
 • 19. 

  கிட்டப்பார்வை குறையைச் சரிசெய்ய ______ பயன்படுகிறது.

  • A. 

   குவிலென்ஸ்

  • B. 

   குழிலென்ஸ்

  • C. 

   குழி ஆடி

  • D. 

   குவி ஆடி

  Correct Answer
  B. குழிலென்ஸ்
  Explanation
  The correct answer is "குழிலென்ஸ்". This is because the given phrase "கிட்டப்பார்வை குறையைச் சரிசெய்ய" means "to reduce the visibility" or "to make something less visible". The word "குழிலென்ஸ்" refers to "lens" in English, which is an optical device that can be used to reduce the visibility or clarity of an object. Therefore, "குழிலென்ஸ்" is the appropriate word that fits the meaning of the phrase.

  Rate this question:

 • 20. 

  தூரப்பார்வை குறையை சரிசெய்ய _________ பயன்படுகிறது.

  • A. 

   குவிலென்ஸ்

  • B. 

   குழிலென்ஸ்

  • C. 

   குழிஆடி

  • D. 

   குவிஆடி

  Correct Answer
  A. குவிலென்ஸ்
  Explanation
  The correct answer is "குவிலென்ஸ்". This is because the phrase "தூரப்பார்வை குறையை சரிசெய்ய" means "to reduce nearsightedness" in English. The word "குவிலென்ஸ்" refers to "contact lenses" which are commonly used to correct nearsightedness. Therefore, it is logical to conclude that "குவிலென்ஸ்" is the correct answer.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.