Trắc Nghiệm Sinh 10

44 Questions | Total Attempts: 524

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Sinh 10

Questions and Answers
 • 1. 
  Cho một đoạn phân tử ADN dài 4080Ao thì số nuclêôtit có trong đoạn đó là ...
  • A. 

   2400

  • B. 

   4800

  • C. 

   2000

  • D. 

   1200

 • 2. 
  Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật là ...
  • A. 

   Gônghi

  • B. 

   Ribôxôm

  • C. 

   Lục lạp

  • D. 

   Ti thể

 • 3. 
  Lục lạp là bào quan chỉ có ở ...
  • A. 

   Tế bào động vật

  • B. 

   Tế bào thực vật

  • C. 

   Tế bào nấm

  • D. 

   Sinh vật sống

 • 4. 
  Tập hợp các phản ứng sinh hoá trong tế bào được gọi là ..
  • A. 

   Chuyển hoá vật chất

  • B. 

   Quá trình dị hoá

  • C. 

   Chuyển hoá năng lượng

  • D. 

   Quá trình đồng hoá

 • 5. 
  Các chất tan vận chuyển qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là hình thức ...
  • A. 

   Vận chuyển chủ động

  • B. 

   Nhập bào

  • C. 

   Vận chuyển thụ động

  • D. 

   Xuất bào

 • 6. 
  Trong ATP hai nhóm phốt phát ngoài cùng chứa liên kết ...
  • A. 

   Công năng

  • B. 

   Cao năng

  • C. 

   Anpha

  • D. 

   Hoá trị

 • 7. 
  Tế bào của người có nhiều ti thể nhất là ...
  • A. 

   Tế bào cơ tim

  • B. 

   Tế bào hồng cầu

  • C. 

   Tế bào xương

  • D. 

   Tế bào biểu bì

 • 8. 
  ATP được tổng hợp từ ADP và năng lượng lấy từ quá trình ...
  • A. 

   Sinh trưởng

  • B. 

   đồng hoá

  • C. 

   ăn uống

  • D. 

   Dị hoá

 • 9. 
  Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa ...
  • A. 

   Một phân tử ADN liên kết với prôtêin

  • B. 

   Nhiều phân tử ADN liên kết với prôtêin

  • C. 

   Một phân tử ADN dạng vòng

  • D. 

   Nhiều phân tử ADN dạng vòng

 • 10. 
  Một đoạn phân tử ADN có tổng số nuclêôtit là 4500, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 15%. Số nuclêôtit loại X là
  • A. 

   1250

  • B. 

   3825

  • C. 

   2500

  • D. 

   1575

 • 11. 
  Quá trình diễn ra không cần hao tốn năng lượng là ...
  • A. 

   Vận chuyển ôxi từ phế nang của phổi vào máu

  • B. 

   Vận chuyển thụ động

  • C. 

   Vận chuyển urê từ máu vào nước tiểu

  • D. 

   Vận chuyển chủ động

 • 12. 
  Nhà máy năng lượng của tế bào là ...
  • A. 

   Ribôxôm

  • B. 

   Lizôxôm

  • C. 

   Ti thể

  • D. 

   Bộ máy gôngi

 • 13. 
  Bào quan giữ chức năng phân huỷ tế bào già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng hồi phục là :
  • A. 

   lizôxôm

  • B. 

   Không bào

  • C. 

   Lục lạp

  • D. 

   Ti thể

 • 14. 
  Trạng thái tiềm ẩn của năng lượng được gọi là ...
  • A. 

   Hoạt năng

  • B. 

   Thế năng

  • C. 

   Tiềm năng

  • D. 

   động năng

 • 15. 
   Quá trình quang hợp diễn ra tại ...
  • A. 

   Màng sinh chất

  • B. 

   Ti thể

  • C. 

   Bộ máy gôngi

  • D. 

   Lục lạp

 • 16. 
  Khi muốn ăn các tế bào như vi khuẩn hay mảnh vỡ tế bào thì tế bào động vật phải dùng phương thức ...
  • A. 

   ẩm bào

  • B. 

   Xuất bào

  • C. 

   thực bào

  • D. 

   Nhập bào

 • 17. 
   Nhập bào và xuất bào là dựa trên cơ sở ...
  • A. 

   Biến dạng của màng sinh chất

  • B. 

   Thẩm thấu

  • C. 

   Khuếch tan

  • D. 

   Dòng nồng độ

 • 18. 
  Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho ...
  • A. 

   khả năng lao động của con người

  • B. 

   Khả năng sinh nhiệt

  • C. 

   Khả năng sinh công

  • D. 

   Khả năng sống của sinh vật

 • 19. 
  Sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác được gọi là ...
  • A. 

   chuyển hoá công năng

  • B. 

   Chuyển hoá vật chất

  • C. 

   Chuyển hoá năng lượng

  • D. 

   Sinh công

 • 20. 
  Chất diệp lục nằm ở ...
  • A. 

   Trên màng của tế bào động vật

  • B. 

   Trên màng của tế bào thực vật

  • C. 

   Trên màng của đĩa tilacôit

  • D. 

   Trên màng của lục lạp

 • 21. 
  Cho một đoạn phân tử ADN có chiều dài tương ứng với 200 vòng xoắn. Tổng nuclêôtit có trong đoạn đó là ...
  • A. 

   6000 nu

  • B. 

   2000 nu

  • C. 

   4000 nu

  • D. 

   3000 nu

 • 22. 
  Phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp và không hao tốn năng lượng là phương thức ...
  • A. 

   Vận chuyển thụ động

  • B. 

   Xuất bào

  • C. 

   Vận chuyển chủ động

  • D. 

   Nhập bào

 • 23. 
  Phương thức tế bào động vật dùng để "ăn" các vật chất không hoà tan có kích thước lớn là ...
  • A. 

   Thực bào

  • B. 

   Xuất bào

  • C. 

   Nhập bào

  • D. 

   ẩm bào

 • 24. 
  Chức năng của ribôxôm là ...
  • A. 

   Chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào

  • B. 

   Phân huỷ các chất độc hại cho cơ thể

  • C. 

   Tổng hợp lipit

  • D. 

   Chuyển hoá đường

 • 25. 
  Bào quan duy nhất có ở tế bào nhân sơ là ...
  • A. 

   Ribôxôm

  • B. 

   ti thể

  • C. 

   Mạng lưới nội chất

  • D. 

   Gônghi

Back to Top Back to top