12- உயிரி - தாவரவியல் - அலகு - 1

25 Questions | Total Attempts: 1022

SettingsSettingsSettings
Please wait...
12- - - - 1

ஆஞ்சி்யோஸ்பெர்ம்களின் வகைப்பாடு Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist              ;           &nbs p;      & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  செயற்கைமுறை தாவர வகைப்பாட்டினை நிறுவியவர்
  • A. 

   ஸ்வீடன் தாவரவியலார்

  • B. 

   இங்கிலாந்து தாவரவியலார்

  • C. 

   ஜெர்மனி தாவரவியலார்

  • D. 

   இந்தியத் தாவரவியலார்

 • 2. 
  எந்த வகைப்பாடு இனப்பபெருக்க வகைப்பாடு என அழைக்கப்படுகிறது?
  • A. 

   செயற்கைமுறை வகைப்பாடு

  • B. 

   இயற்கைமுறை வகைப்பாடு

  • C. 

   மரபுவழிமுறை வகைப்பாடு

  • D. 

   இயற்கைத் தேர்வு

 • 3. 
  இருசொற்பெயரிடுமுறையை அறிமுகப்படுத்தியவர்
  • A. 

   காஸ்பரடு பாஹின்

  • B. 

   கரோலயஸ் லின்னேயஸ்

  • C. 

   சர் ஜேசப் டால்டன் ஹீக்கர்

  • D. 

   அடால்ப் எங்களர்

 • 4. 
  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் வெளிட்ட ஜெனிரா பிளாண்டாராம்
  • A. 

   மூன்று தொகுதியுடையது

  • B. 

   ஒரு தொகுதியுடையது

  • C. 

   இரண்டு தொகுதியுடையது

  • D. 

   நான்கு தொகுதியுடையது

 • 5. 
  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் வகைப்பாட்டில் தற்கால துறைகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   கோஹார்ட்டுகள்

  • B. 

   வரிசைகள்

  • C. 

   துறைகள்

  • D. 

   குடும்பங்கள்

 • 6. 
  இன்பெர்ரே வரிசையிலுள்ள துறைகள் மற்றும் குடும்பங்களின் என்னிக்கை முறையே
  • A. 

   3 மற்றும் 9

  • B. 

   6 மற்றும் 34

  • C. 

   4 மற்றும் 23

  • D. 

   5 மற்றும் 27

 • 7. 
  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் தங்கள் வகைப்பாட்டில் எத்தனை குடும்பங்களை விவரித்துள்ளனர்
  • A. 

   202

  • B. 

   204

  • C. 

   212

  • D. 

   102

 • 8. 
  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் தங்கள் வகைப்பாடடில் தற்கால குடும்பங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படிருந்தன.
  • A. 

   துறைகள்

  • B. 

   குடும்பங்கள்

  • C. 

   கோஹார்ட்டுகள்

  • D. 

   வரிசைகள்

 • 9. 
  தலாமி ஃபுளோராவில் எத்தனை துறைகள். குடும்பங்கள் உள்ளன?
  • A. 

   6 துறைகள். 34 குடும்பங்கள்

  • B. 

   4 துறைகள் 23 குடும்பங்கள்

  • C. 

   5 துறைகள் 27 குடும்பங்கள்

  • D. 

   3 துறைகள் 12 குடும்பங்கள்

 • 10. 
  யுனிசெக்சுவேல்ஸ் என்ற வரிசையில் உள்ள குடும்பம்
  • A. 

   யூஃபோர்பியேசி

  • B. 

   சொலனேசி

  • C. 

   மியூசேசி

  • D. 

   மால்வேஸி

 • 11. 
  தெஸ்பிஸியா பாப்புலினியா இடம் பெற்றறுள்ள குடும்பம்
  • A. 

   மால்வேஸி

  • B. 

   சொலனேசி

  • C. 

   யூப்பர்பியேசி

  • D. 

   மியூசேசி

 • 12. 
  மால்வேஸி இடம் பெற்றுள்ள வரிசை
  • A. 

   தாலாமிஃபுளோரோ

  • B. 

   இன்பெர்ரே

  • C. 

   ஹெட்டிரோமிரே

  • D. 

   டிஸ்கிக்பெர்ரே

 • 13. 
  ஏபல்மாஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ் தாவரத்தின் கனி
  • A. 

   சூலக அறைவெடிகனி

  • B. 

   ட்ரூப்

  • C. 

   பிளவுக்கனி

  • D. 

   ரெக்மா

 • 14. 
  பின்வரும் எந்த வரிசையில் சூலக கீ்ழ்மலர்கள் கொண்ட தாவரங்கள் உள்ளன?
  • A. 

   இன்ஃபெர்ரே

  • B. 

   டிஸ்கி்க்புளோரே

  • C. 

   தாலாமிஃபுளோரே

  • D. 

   ஹெட்டிரோமிரே

 • 15. 
  வெண்டை தாவரத்தின் இரு சொற்பெயர்
  • A. 

   ஏபல்மாஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ்

  • B. 

   ஹைபிஸ்கஸ் ரோசாசைனென்சிஸ்

  • C. 

   காஸிபியம் பார்படன்ஸ்

  • D. 

   தெஸ்பிஸியா பா்ப்புலினியா

 • 16. 
  சொலனேஸி இடம் பெற்றுள்ள துறை
  • A. 

   பாலிமேனியேல்ஸ்

  • B. 

   மால்வேல்ஸ்

  • C. 

   யூனிசெக்சுவேல்ஸ்

  • D. 

   ரானேல்ஸ்

 • 17. 
  சூலிலைகள்  நேர்க்கோட்டில் அமையாமல் சற்று சாய்வாக அமைந்துள்ள மலர்களையுடைய குடும்பம்
  • A. 

   சொலனேசி

  • B. 

   மால்வேஸி

  • C. 

   யூஃபர்பியேசி

  • D. 

   மியூசேசி

 • 18. 
  நடுநரம்பு மற்றும் பக்க நரம்புகளின் மீது மஞ்சள் நிற முட்கள் காணப்படும் தாவரம்
  • A. 

   சொலானம் சாந்தோகார்ப்பம்

  • B. 

   சொலானம் மெலாஞ்சினா

  • C. 

   டாட்டுரா மெட்டல்

  • D. 

   பெட்டுனியா ஹைபிரிடா

 • 19. 
  யூஃபர்பியேசி குடும்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பேரினங்கள்
  • A. 

   300

  • B. 

   82

  • C. 

   90

  • D. 

   254

 • 20. 
  கிளோடுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு
  • A. 

   யூஃபோர்பியா திருக்கள்ளி

  • B. 

   ரிஸினஸ் கம்யூனிஸ்

  • C. 

   பில்லாந்தஸ் எம்பிளிக்கா

  • D. 

   ஜட்ரோபா குர்க்கஸ்

 • 21. 
  ஹீவியா பிரேசிலியன்ஸிஸ் தாவரத்தின் இலைகள்
  • A. 

   மூன்று சிற்றிலைகளையுடைய கூட்டிலை

  • B. 

   தனித்தது

  • C. 

   காப்பற்றது

  • D. 

   அங்கை வடிவ கூட்டிலை

 • 22. 
  பறவைகளின் சொர்க மலர் என்று அழைக்கபடுவது
  • A. 

   ஸ்டெர்லிசியா ரெஜினோ

  • B. 

   மியூசா பாரடைசியாக்கா

  • C. 

   ராவனெல்லா மடகாஸ்கரியன்ஸ்

  • D. 

   ஹெலிக்கோனியா சிற்றினம்

 • 23. 
  ராவனெலா மடகாஸ்கரியன்ஸ் தாவரத்தின் மஞ்சரி
  • A. 

   கூட்டு சைம்

  • B. 

   கூட்டு ரெஸும்

  • C. 

   கிளைத்த ஸ்பாடிக்ஸ்

  • D. 

   தனித்த ரெசீம்

 • 24. 
  ராவனெல்லா மடாகாஸ்கரியன்ஸ் காணப்படும் வளமான மகரந்ததாட்களைின் எண்ணிக்கை
  • A. 

   ஆறு

  • B. 

   மூன்று

  • C. 

   ஐந்து

  • D. 

   நான்கு

 • 25. 
  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் வகைப்பாட்டில் தற்கால துறைகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது
  • A. 

   கோஹார்ட்டுகள்

  • B. 

   வரிசைகள்

  • C. 

   துறைகள்

  • D. 

   குடும்பங்கள்

Back to Top Back to top