12-தாவரவியல்- அலகு - 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12bot
P
Padasalai12bot
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 13,206
Questions: 21 | Attempts: 687

SettingsSettingsSettings
12-- - 2 - Quiz

தாவரஉள்ளமைப்பியல் Prepared by Mr.D.Rajamani, M.Sc.,M.Ed., P.G. Asst Botany A.C.S Mat.Hr Sec.School, Arni. Tiruvannamalai Dist              ;           &nbs p;      &              ;  www.Padasalai.Net              ;           


Questions and Answers
 • 1. 

  ஆக்குத்திசுவானது நிலைத்ததிசுவாக மாற்றம் அடைவது ------- என அழைக்கப்படுகிறது

  • A.

   வேறுபாடடைதல்

  • B.

   தொடர்ந்து பகுப்படைதல்

  • C.

   ஒளிச்சேர்க்கை

  • D.

   செல்பகுப்பு

  Correct Answer
  A. வேறுபாடடைதல்
  Explanation
  The correct answer is "வேறுபாடடைதல்" which means "deviation". This is evident from the given question where it states that "ஆக்குத்திசுவானது" (adaptation) changes to "நிலைத்ததிசுவாக மாற்றம் அடைவது" (changes to a stationary state). Therefore, the word that describes this change or transformation is "வேறுபாடடைதல்" (deviation).

  Rate this question:

 • 2. 

  வாழை. கல்வாழை ஆகிய தாவரங்களின் இலைகாம்பில் நட்சத்திர வடிவ பாரன்கைமா செல்கள் காணப்படுகின்றன. அவை --------- பாரன்கைமா எனப்படுகிறது.

  • A.

   ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா

  • B.

   புரேசன்கைமா

  • C.

   ஏரன்கைமா

  • D.

   குளோரன்கைமா

  Correct Answer
  A. ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா
  Explanation
  The passage states that the leaves of the banana plant are shaped like stars. The question asks to identify the type of plant based on this description. The correct answer is "ஸ்டெல்லேட் பாரன்கைமா" which translates to "Stellate banana" in English. This answer aligns with the given information about the shape of the leaves.

  Rate this question:

 • 3. 

  தாவரத்தின் அனைத்து உறுப்புகளிலும் பொதுவாக காணப்படும் திசு

  • A.

   பாரன்கைமா

  • B.

   கோலன்கைமா

  • C.

   குளோரன்கைமா

  • D.

   ஸ்கிளிரன்கைமா

  Correct Answer
  A. பாரன்கைமா
  Explanation
  The correct answer is "பாரன்கைமா" because it is the only option that is commonly seen in all parts of a plant. The other options, "கோலன்கைமா", "குளோரன்கைமா", and "ஸ்கிளிரன்கைமா", are not commonly observed in all parts of a plant.

  Rate this question:

 • 4. 

  இருபக்க ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலார் கற்றைகள் காணப்படும் தாவரக் குடும்பம்

  • A.

   குக்கர்பிட்டேசி

  • B.

   சொலனேசி

  • C.

   மியுசேசி

  • D.

   மால்வேசி

  Correct Answer
  A. குக்கர்பிட்டேசி
  Explanation
  The correct answer is "குக்கர்பிட்டேசி". This is because the question is asking for the botanical family of a type of flowering plant called "குக்கர்பிட்டேசி". The other options listed are unrelated to the given question.

  Rate this question:

 • 5. 

  எந்த தாவரத்தின்  ்ஹைப்போடெர்மிஸ் அடுக்கு கோலன்கைமாவால் ஆனது.

  • A.

   ஹீலியாந்தஸ்

  • B.

   டாட்டுரா

  • C.

   ஐப்போமியா

  • D.

   நிக்கோட்டியானா

  Correct Answer
  A. ஹீலியாந்தஸ்
 • 6. 

  வேர்தூவிகள் ------------- லிருந்து தோன்றுகின்றன.

  • A.

   டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்

  • B.

   அகத்தோல்

  • C.

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D.

   பெரிசைக்கிள்

  Correct Answer
  A. டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்
  Explanation
  The given question is asking for the term that is missing in the sentence. The sentence states that "வேர்தூவிகள் ------------- லிருந்து தோன்றுகின்றன" which translates to "Mitochondria ------------- are visible." Among the given options, "டிரைக்கோபிளாஸ்டுகள்" (Mitochondria) is the correct answer as it completes the sentence and matches the given context.

  Rate this question:

 • 7. 

  வேர்தூவிகளை உற்பத்தி செய்பவை

  • A.

   டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்

  • B.

   ரைசோடெர்மிஸ்

  • C.

   துணைகருவிச்செல்கள்

  • D.

   டிரைக்கோம்கள்

  Correct Answer
  A. டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்
  Explanation
  The given answer "டிரைக்கோபிளாஸ்ட்டுகள்" (Translation: "Trichomes") is the correct answer because it is the only option among the given choices that refers to "plant hairs" or "plant outgrowths". The other options, "ரைசோடெர்மிஸ்" (Translation: "Rhizomes"), "துணைகருவிச்செல்கள்" (Translation: "Accessory Cells"), and "டிரைக்கோம்கள்" (Translation: "Trichomes"), do not match the description provided in the question.

  Rate this question:

 • 8. 

  ஆஸ்டியோஸ்கிளீரைடுகள் காணப்படும் பகுதி

  • A.

   பட்டாணியின் விதையுறை

  • B.

   குரோட்டலேரியா விதையுறை

  • C.

   பேரிக்காயின் தளத்திசு

  • D.

   வாழையிலையின் விதையுறை

  Correct Answer
  A. பட்டாணியின் விதையுறை
  Explanation
  The correct answer is "பட்டாணியின் விதையுறை" which means "The seed structure of the banana". This answer explains that the given options are different parts of a plant and the correct answer specifically refers to the seed structure of a banana.

  Rate this question:

 • 9. 

  காஸ்பாரியன் பட்டைகள் -------ன் அகத்தோலில் காணப்படுகின்றன.

  • A.

   இருவித்திலைத்தாவர வேர்

  • B.

   இருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத்தாவர தண்டு

  • D.

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

  Correct Answer
  A. இருவித்திலைத்தாவர வேர்
  Explanation
  The given answer "இருவித்திலைத்தாவர வேர்" is correct because the sentence states that "காஸ்பாரியன் பட்டைகள்" (Kasparian's shoes) are seen in the "அகத்தோலி" (garden). The term "இருவித்திலைத்தாவர" refers to a type of plant or tree with two leaves, and "வேர்" means a blade or a stalk. Therefore, the correct translation is "Kasparian's shoes are seen among the blades of a plant with two leaves."

  Rate this question:

 • 10. 

  பலமுனை சைலம் ------------ காணப்படுகிறது

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • B.

   ஒருவித்திலைத் தாவர இலை

  • C.

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத்தாவர இலை

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்
  Explanation
  The given answer, "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்" (a single leaf of a plant) is the correct answer because it matches the pattern of the given phrase "பலமுனை சைலம்" (a variety of rock). The phrase "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்" refers to a single type of leaf, just like "பலமுனை சைலம்" refers to a variety of rock. Therefore, the correct answer is "ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்".

  Rate this question:

 • 11. 

  புரோட்டோசைலம் தண்டின் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ள வாஸ்குலார் கற்றை --------- எனப்படும்

  • A.

   உள்நோக்கு சைலம்

  • B.

   வெளிநோக்கு சைலம்

  • C.

   நான்கு முனை சைலம்

  • D.

   பலமுனை சைலம்

  Correct Answer
  A. உள்நோக்கு சைலம்
  Explanation
  The correct answer is "உள்நோக்கு சைலம்" which means "Interior style" in English. This is because the question mentions "புரோட்டோசைலம் தண்டின் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ள", which translates to "Based on the design of the Protostyle column". The word "உள்நோக்கு" means "interior" and "சைலம்" means "style". Therefore, the correct answer is "உள்நோக்கு சைலம்" or "Interior style".

  Rate this question:

 • 12. 

  சைலம் ஃபுளோயம் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருக்கும் வாஸ்குலார் கற்றைகள் ---- எனப்படும். 

  • A.

   கன்ஜாயிண்ட்

  • B.

   ஆரப்போக்கு

  • C.

   திறந்தவை

  • D.

   மூடியவை

  Correct Answer
  A. கன்ஜாயிண்ட்
  Explanation
  The correct answer is "கன்ஜாயிண்ட்". This is because the question states that "சைலம் ஃபுளோயம் ஒரே ஆரத்தில் அமைந்திருக்கும் வாஸ்குலார் கற்றைகள்" which translates to "Vascular plants that reproduce in the same ritual are called". Among the given options, "கன்ஜாயிண்ட்" is the correct term for "vascular plants".

  Rate this question:

 • 13. 

  மனித மண்டைஓடு வடிவ வாஸ்குலார் கற்றைகள் இதில் காணப்படுகிறது.

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B.

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத் தாவர வேர்

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு
  Explanation
  The given answer "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" means "a single leafed plant stem" in English. This answer is correct because the given options describe different types of plant stems and "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" is the correct term for a single leafed plant stem.

  Rate this question:

 • 14. 

  புறணியின் கடைசி அடுக்கு

  • A.

   அகத்தோல்

  • B.

   புறத்தோல்

  • C.

   ஹைப்போடெர்மிஸ்

  • D.

   பெரிசைக்கிள்

  Correct Answer
  A. அகத்தோல்
  Explanation
  The given options are all types of insects. "அகத்தோல்" refers to a type of insect called "cockroach" in English. Therefore, the correct answer is "அகத்தோல்".

  Rate this question:

 • 15. 

  புரோட்டோசைல இடைவெளி கொண்டுள்ள வாஸ்குலார் கற்றை-------ல் காணப்படுகின்றது.

  • A.

   ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • B.

   இருவித்திலைத் தாவர தண்டு

  • C.

   ஒருவித்திலைத் தாவர வேர்

  • D.

   இருவித்திலைத் தாரவ வேர்

  Correct Answer
  A. ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு
  Explanation
  The given answer, "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு", is the correct answer because it matches the description given in the question. The question states that a particular type of plant stem can be seen in "புரோட்டோசைல இடைவெளி" (prostrate internode) and the stem mentioned in the answer, "ஒருவித்திலைத் தாவர தண்டு" (unbranched plant stem), fits this description.

  Rate this question:

 • 16. 

  இலையில் காணப்படுகின்ற வாஸ்குலார் கற்றைகள்

  • A.

   ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை

  • B.

   ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • C.

   இருபக்க ஒருங்கமைந்தவை. திறந்தவை

  • D.

   ஒருங்கமைந்தவை. எக்ஸார்க்

  Correct Answer
  A. ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை
  Explanation
  The correct answer is "ஒருங்கமைந்தவை. மூடியவை" which translates to "Uniform. Closed". This answer is chosen because it describes the characteristics of the vasculature in the given context. The term "மூடியவை" means closed, indicating that the vasculature in the leaf is closed and does not have any openings or breaks. The term "ஒருங்கமைந்தவை" means uniform or consistent, suggesting that the vasculature has a consistent pattern or arrangement throughout the leaf.

  Rate this question:

 • 17. 

  வாஸ்குலார் கேம்பியம்  ஒரு

  • A.

   பக்க ஆக்குதிசு

  • B.

   இடையாக்குத் திசு

  • C.

   நுனியாக்கு திசு

  • D.

   புரோமெரிஸ்டம்

  Correct Answer
  A. பக்க ஆக்குதிசு
  Explanation
  The correct answer is "பக்க ஆக்குதிசு" which translates to "side angle side" in English. This is a term used in geometry to describe a congruence condition for triangles. It states that if two sides and the included angle of one triangle are congruent to two sides and the included angle of another triangle, then the two triangles are congruent.

  Rate this question:

 • 18. 

  இருபக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை ---- இல் காணப்படுகிறது.

  • A.

   புல்

  • B.

   குக்கர்பிட்டா

  • C.

   சூரியகாந்தி

  • D.

   அவரை

  Correct Answer
  A. புல்
  Explanation
  The correct answer is "புல்". The given statement states that a leaf with two sides is seen in "புல்".

  Rate this question:

 • 19. 

  வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலத்திற்கும் புளோயத்திற்கும் இடையில் காணப்படும் கேம்பியம்-----------

  • A.

   கற்றைக்கேம்பியம்

  • B.

   கற்றையிடைக்கேம்பியம்

  • C.

   கார்க்கேம்பியம்

  • D.

   பெல்லம்

  Correct Answer
  A. கற்றைக்கேம்பியம்
  Explanation
  The given correct answer for this question is "கற்றைக்கேம்பியம்". This is because the question asks about the type of metal found in Vasculaar's sword, which is "கற்றைக்கேம்பியம்" or steel.

  Rate this question:

 • 20. 

  வாஸ்குலார் கேம்பிய வளையத்தின் செல்கள் வெளிப்புறமாக தோற்றுவிக்கும் செல்கள் ----- ஆக வேறுபாடு அடைகிறது.

  • A.

   இரண்டாம் நிலை புளோயம்

  • B.

   முதல்நிலை சைலம்

  • C.

   இரண்டாம் நிலை சைலம்

  • D.

   முதல் நிலை புளோயம்

  Correct Answer
  A. இரண்டாம் நிலை புளோயம்
  Explanation
  The correct answer is "இரண்டாம் நிலை புளோயம்" because it is the only option that is different from the others. The other options are all combinations of the words "முதல் நிலை" and "சைலம்", whereas "இரண்டாம் நிலை புளோயம்" is a different combination of words.

  Rate this question:

 • 21. 

  தண்டின் இரண்டாம்நிலை வளர்ச்சியின் போது உருவாக்கப்படும் பாதுகாப்பு அடுக்கின் பெயர் என்ன?

  • A.

   பெரிடெர்ம்

  • B.

   புறத்தோல்

  • C.

   ரைசோடெர்மிஸ்

  • D.

   பெல்லோஜன்

  Correct Answer
  A. பெரிடெர்ம்
  Explanation
  The correct answer is "பெரிடெர்ம்." In Tamil, "பெரிடெர்ம்" refers to the protective layer that forms during the second stage of the menstrual cycle. It is responsible for protecting the developing egg and preparing the uterus for potential implantation.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 14, 2013
  Quiz Created by
  Padasalai12bot
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.