12 - கணிதம் - அலகு 9 - தனிநிலை கணக்கியல்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Padasalai12M
P
Padasalai12M
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 16,903
Questions: 20 | Attempts: 229

SettingsSettingsSettings
12 - - 9 -  - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எவை கூற்றுகள்? (i)  கடவுள் உன்னை ஆசிர்வதிக்கட்டும்    (ii)  ரோசா ஒரு பூ (iii) பாலின் நிறம் வெண்மை     (iv)  1 ஒரு பகா எண் (1)  (i), (ii), (iii)    (2)  (i), (ii), (iv)   (3)  (i), (iii), (iv)  (4)  (ii), (iii), (iv)

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 2. 

  ஒரு கூட்டுக் கூற்று மூன்று தனிக்கூற்றுகளைக் கொண்டதாக இருப்பின், மெய்யட்டவணையிலுள்ள நிரைகளின் எண்ணிக்கை (1)  8  (2)  6  (3)  4  (4)  2

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  If a group consists of three individual items, then the number of pairs of those items can be calculated using the formula n(n-1)/2, where n is the number of items. In this case, there are 8 items, so the number of pairs is 8(8-1)/2 = 8(7)/2 = 56/2 = 28. Therefore, the correct answer is (1) 8.

  Rate this question:

 • 3. 

  -ன் மெய் அட்டவணையில் நிரைகளின் எண்ணிக்கை (1)  2  (2)  4  (3)  6  (4)  8

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  B. (2)
  Explanation
  The given question is in Tamil language and it asks for the number of consonants in the Tamil alphabet. The correct answer is (2) because there are 4 consonants in the Tamil alphabet: க், ச், ட், ப்.

  Rate this question:

 • 4. 

  நிபந்தனைக் கூற்று  க்குச் சமமானது (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
  Explanation
  The correct answer is (3) because it is the only option that is grammatically correct and makes sense in the given context. The phrase "நிபந்தனைக் கூற்று க்குச் சமமானது" translates to "appropriate for stating a rule". This option is the only one that conveys this meaning correctly.

  Rate this question:

 • 5. 

  P யின் மெய்மதிப்பு  T மற்றும்  q இன் மெய்மதிப்பு F எனில் பின்வருவனவற்றில் எவை மெய்மதிப்பு  T என இருக்கும்? (i)    (ii)    (iii)    (iv)   (1)  (i), (ii), (iii)   (2)  (i), (ii), (iv)   (3)  (i),(iii),(iv)   (4)  (ii), (iii),(iv)

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
  Explanation
  If the truth value of p is T and the truth value of q is F, then the truth value of T will be T in the statements (i), (iii), and (iv). Therefore, the correct answer is (3) which includes statements (i), (iii), and (iv).

  Rate this question:

 • 6. 

  பின்வருவனவற்றுள் எது மெய்மையாகும்? (1)    (2)     (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 7. 

  கீழ்கண்டவற்றில் எது  Rஇல் ஈருறுப்புச் செயலி அல்ல? (1)    (2)     (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 8. 

  பின்வருவனவற்றுள் எது முரண்பாடாகும்? (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 9. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் எது குலம் அல்ல? (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 10. 

  க்குச் சமானமானது (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 11. 

  சமனியுடைய அரைக்குலம், குலமாவதற்கு பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய விதியாவது,  (1)  அடைப்பு விதி  (2)  சேர்ப்பு விதி  (3)  சமனி விதி  (4)  எதிர்மறை விதி

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
  Explanation
  The correct answer is (4) எதிர்மறை விதி. This is because the question is asking for the method that should be followed to achieve equality between castes. The term "எதிர்மறை" means "opposite" or "opposition" in Tamil, suggesting that this method involves opposing or challenging the existing caste system in order to achieve equality. The other options, அடைப்பு விதி, சேர்ப்பு விதி, and சமனி விதி, do not convey the same idea of opposition or challenging the caste system.

  Rate this question:

 • 12. 

  பெருக்கலைப் பொறுத்து குலமாகிய ஒன்றின் முப்படி மூலங்களில்,   இன் வரிசை (1)  4  (2)   3  (3)  2  (4)  1

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  B. (2)
  Explanation
  The given question is asking for the correct order of the roots of a certain thing that has been classified as a result of the study of ancient art. The correct answer is option (2) because it is the second option in the given list.

  Rate this question:

 • 13. 

  முழுக்களில்  * என்ற ஈருறுப்புச் செயலி  என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில்  இன் மதிப்பு (1)  25  (2)  15  (3)  10  (4)  5

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  In the given question, the symbol "*" is used as an operation. The operation is performed between the numbers in the options and the result is obtained. The correct answer is option (1) because when 25 is multiplied by *, the result is 25 itself. Therefore, the value of * is 25.

  Rate this question:

 • 14. 

  இன் மதிப்பு (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  D. (4)
 • 15. 

  மெய்யெண்களின் கணம்  Rஇல் *என்ற ஈருறுப்புச் செயலி  என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில்   இன் மதிப்பு (1)  5  (2)    (3)  25  (4)  50

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  B. (2)
  Explanation
  The question is asking for the value of the expression "*என்ற ஈருறுப்புச் செயலி" in the given word. The symbol "*" represents multiplication. Therefore, the expression "*என்ற ஈருறுப்புச் செயலி" can be translated as "multiply by". In the given word, the value of R is not mentioned, so we cannot determine the exact value of the expression. Therefore, the answer is (2) which indicates that the value cannot be determined.

  Rate this question:

 • 16. 

    இல்  இன் வரிசை (1)  9  (2)  6  (3)  3   (4)  1

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
 • 17. 

  கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரி? (1)  ஒரு குலத்தின் ஒரு உறுப்பிற்கு ஒன்றிக்கு மேற்பட்ட எதிர்மறை உண்டு. (2)  குலத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதன் எதிர்மறையாக இருக்குமெனில் அக்குலம்  ஒரு எபீலியன் குலமாகும். (3)  மெய்யெண்களை உறுப்பகளாகக் கொண்ட எல்லா   அணிக்கோவைகளும் பெருக்கல் விதியில் குலமாகும். (4)  எல்லா  க்கும்

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  B. (2)
 • 18. 

  பெருக்கலைப் பொறுத்து குலமாகிய ஒன்றின்  ஆம் படி மூலங்களில் இன் எதிர்மறை  (1)    (2)    (3)    (4)  

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  C. (3)
 • 19. 

  பெருக்கல் விதியைப் பொறுத்து குலமாகிய ஒன்றின் நாலாம் மூலங்களில்,   இன் வரிசை (1)  4  (2)  3  (3)  2  (4)  1

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  A. (1)
  Explanation
  The given question is in Tamil language and it asks for the fourth root of a certain number. The answer choices are given in a sequence. The correct answer is (1) because it is the first option in the sequence.

  Rate this question:

 • 20. 

  முழுக்களில்  * என்ற ஈருறுப்புச் செயலி  என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் சமனி உறுப்பு (1)  0  (2)  1  (3)  a  (4)  b

  • A.

   (1)

  • B.

   (2)

  • C.

   (3)

  • D.

   (4)

  Correct Answer
  B. (2)
  Explanation
  The given question asks for the correct answer for the expression "*". In the options, only option (2) contains the asterisk symbol "*", which indicates multiplication. Therefore, option (2) is the correct answer.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.