Online Quiz For Filipino IV (Nat Review)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mikosalen
M
Mikosalen
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 5,240
Questions: 20 | Attempts: 4,427

SettingsSettingsSettings
Online Quiz For Filipino IV (Nat Review) - Quiz

CSWIP 3.1 Revision Questions


Questions and Answers
 • 1. 

  Sobra pa sa ordinaryong hepe ng baryo.  Ano ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit?

  • A.

   Kakaiba

  • B.

   Sobrenatural

  • C.

   Ispesyal

  • D.

   Pang-araw-araw

  Correct Answer
  D. Pang-araw-araw
  Explanation
  The word "nakasalungguhit" means "everyday" or "ordinary." In the given sentence, it is used to describe the village chief as being even more than just an ordinary village chief. Therefore, the correct answer is "pang-araw-araw" which means "everyday" or "ordinary."

  Rate this question:

 • 2. 

  Ayaw lumabas ng bahay ni Fak, kaapg naglalakad at nakarinig ng ihip ng hangin sa mga puno, lulundag ang puso at bibilis ang kaba..  Anong damdamin ang nangingibabaw sa pahayag?

  • A.

   Nakikiusap

  • B.

   Naiinis

  • C.

   Nangungulila

  • D.

   Natatakot

  Correct Answer
  D. Natatakot
  Explanation
  The given statement describes the feeling of fear. It mentions that Fak's heart jumps and anxiety increases when he hears the sound of the wind on the trees while walking. This indicates that the dominant emotion in the statement is fear.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ayusin ang mga salita mula sa may pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim na kahulugan: 1- nalisya   2- nalihis  3- nagkamali 4-naligaw  5- nagkasala

  • A.

   4-2-1-3-5

  • B.

   3-5-4-2-1

  • C.

   4-1-2-3-5

  • D.

   4-2-1-5-3

  Correct Answer
  B. 3-5-4-2-1
 • 4. 

  Isalin sa Filipino ang fall in line

  • A.

   Hulog sa linya

  • B.

   Pumila ng maayos

  • C.

   Mahulog sa linya

  • D.

   Ihulog sa linya

  Correct Answer
  B. Pumila ng maayos
  Explanation
  The correct answer is "pumila ng maayos" because it translates to "line up properly" in English. The phrase "fall in line" does not accurately convey the meaning of the original phrase in Filipino, which is about queuing or standing in line in an orderly manner.

  Rate this question:

 • 5. 

  Napansin kaagad ni Miss Sanchez ang kakatwang kilos at alingasngas ng kaniyang mga kanayon laban kina Kabo Lontoc na ibinunga ng bintang ni Aling Ambrosia na benggansa lamang ang dahilan ng pagdakip kay Lino.

  • A.

   Tulong

  • B.

   Paghihiganti

  • C.

   Pagmamalupit

  • D.

   Paghihinala

  Correct Answer
  B. Paghihiganti
  Explanation
  Miss Sanchez immediately noticed the strange behavior and murmurs of her colleagues against Kabo Lontoc, which were caused by the accusation of Aling Ambrosia that revenge was the only reason for arresting Lino.

  Rate this question:

 • 6. 

  Aling bahagi ang mali sa pangungusap:  Marami ding Pilipino ang nalungkot sa sinapit ng mga dayuhan sa kamay ng isang Pilipinong naghostage sa kanila.

  • A.

   Marami ding

  • B.

   Ang nalungkot

  • C.

   Isang Pilipinong

  • D.

   Walang Mali

  Correct Answer
  A. Marami ding
  Explanation
  The correct answer is "Marami ding". The correct phrase should be "Maraming" instead of "Marami ding". "Maraming" is the correct form of the adjective "marami" when used before a noun.

  Rate this question:

 • 7. 

  EL FILIBUSTERISMO:  Sino ang nagsabi: "Binungkal ko't tinamnan ang lupang ito. Di ko maibibigay ito, kundi sa sinumang didilig muna rito ng kaniyang dugo at maglilibing muna ng kaniyang asawa't anak. "

  • A.

   Prayle

  • B.

   Tata Selo

  • C.

   Basilio

  • D.

   Kabesang Tales

  Correct Answer
  B. Tata Selo
  Explanation
  Tata Selo is the correct answer because in the novel "El Filibusterismo," he is the one who said the quote mentioned. He expresses his strong attachment to the land, stating that he had tilled and cultivated it. He believes that the land should only be given to someone who is willing to shed blood and sacrifice their family for it. This quote reflects Tata Selo's deep connection to the land and his willingness to fight for it.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ayusin ang salita mula sa pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim:  1. kariktan  2-kagandahan  3-karilagan  4- kaningningan

  • A.

   2-3-1-4

  • B.

   2-1-3-4

  • C.

   4-1-3-2

  • D.

   2-4-3-1

  Correct Answer
  D. 2-4-3-1
  Explanation
  The correct order of the words from shallowest to deepest is: kagandahan (beauty), kaningningan (radiance), karilagan (loveliness), and kariktan (sublimity). Therefore, the correct answer is 2-4-3-1.

  Rate this question:

 • 9. 

  Aling bahagi ng pangungusap ang may mali:  Hihintayin kita kahapon sa liwasan ngunit hindi ka naman dumating

  • A.

   Hihintayin kita

  • B.

   Sa liwasan

  • C.

   Ka naman

  • D.

   Walang mali

  Correct Answer
  A. Hihintayin kita
  Explanation
  The correct answer is "Hihintayin kita" because it is in the future tense, while the word "kahapon" indicates the past. The correct phrase should be "Hinihintay kita" to match the past tense indicated by "kahapon".

  Rate this question:

 • 10. 

  Maralitang tao, batong itinapon Sa lusak ng palad ay palaboy-laboy Nag-aaral at aba... noong makaahon Sa mahirap pala naroon ang marunong. (Anong uri ng taludturan ang saknong na binasa?

  • A.

   Malaya

  • B.

   Tradisyunal

  • C.

   Blangkong berso

  • D.

   A at b

  Correct Answer
  B. Tradisyunal
  Explanation
  The given stanza is an example of a traditional Filipino poem called "tulang tradisyunal." It follows a specific format and rhyme scheme, with each line having a fixed number of syllables and a consistent rhyme pattern. The poem also reflects traditional Filipino values and themes, such as the importance of education and the recognition of the wisdom and resilience of the poor. Therefore, the correct answer is "tradisyunal."

  Rate this question:

 • 11. 

  Huwag mo akong ibibitin Baka ako kalawangin Parang pakong binasa't iniwan ng hangin.

  • A.

   Personipikasyon

  • B.

   Hyperbole

  • C.

   Metapora

  • D.

   Simile

  Correct Answer
  D. Simile
  Explanation
  The given lines compare the speaker to a rusty nail that has been left out in the wind, using the phrase "Parang pakong binasa't iniwan ng hangin." This comparison uses the word "parang" which means "like" or "as" in English, indicating a simile. The simile suggests that the speaker feels neglected or abandoned, like a forgotten object that has been exposed to the elements and left to rust.

  Rate this question:

 • 12. 

  Ang ama ang haligi ng tahanan.

  • A.

   Personipikasyon

  • B.

   Hyperbole

  • C.

   Metapora

  • D.

   Simile

  Correct Answer
  C. Metapora
  Explanation
  The given statement "Ang ama ang haligi ng tahanan" is a metaphor. It is comparing the father (ama) to a pillar or foundation (haligi) of the home. This metaphorical statement emphasizes the importance and stability that the father brings to the household.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ang salitang yamang-dagat ay___

  • A.

   Payak

  • B.

   Maylapi

  • C.

   Inuulit

  • D.

   Tambalan

  Correct Answer
  D. Tambalan
  Explanation
  The correct answer is "tambalan" because the word "yamang-dagat" is composed of two root words, "yaman" meaning wealth and "dagat" meaning sea. When these two words are combined, they form a compound word.

  Rate this question:

 • 14. 

  Analohiya: Simoun: Maria Clara= Basilio:_________

  • A.

   Sinang

  • B.

   Andeng

  • C.

   Huli

  • D.

   Paulita

  Correct Answer
  C. Huli
  Explanation
  The correct answer is "Huli" because the analogy is comparing Simoun to Maria Clara and Basilio to Huli. Just like Simoun is associated with Maria Clara, Basilio is associated with Huli.

  Rate this question:

 • 15. 

  Analohiya: ____________:Tiya Isabel= Paulita:Donya Victorina

  • A.

   Huli

  • B.

   Pepay

  • C.

   Maria Clara

  • D.

   Andeng

  Correct Answer
  C. Maria Clara
  Explanation
  The given analogy states that "Tiya Isabel is to Paulita as Donya Victorina is to Maria Clara." This means that there is a similar relationship between Tiya Isabel and Paulita as there is between Donya Victorina and Maria Clara. Since the options given are Huli, Pepay, Maria Clara, and Andeng, the correct answer would be Maria Clara, as it completes the analogy in the same way that Donya Victorina completes the relationship with Maria Clara.

  Rate this question:

 • 16. 

  "Lahat na paraan ay gawin ninyo upang makapagpatuloy tayo sa paghihintay sa ating katubusan."

  • A.

   Imahismo

  • B.

   Eksistensiyalismo

  • C.

   Naturalismo

  • D.

   Realismo

  Correct Answer
  B. Eksistensiyalismo
  Explanation
  The given statement, "Lahat na paraan ay gawin ninyo upang makapagpatuloy tayo sa paghihintay sa ating katubusan," reflects the principles of Eksistensiyalismo. Eksistensiyalismo emphasizes individual freedom and responsibility, as well as the idea that existence precedes essence. The statement suggests that individuals should take all possible actions to continue waiting for their salvation, which aligns with the existentialist belief in personal agency and the importance of individual choices in creating meaning and purpose in life.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pagsunud-sunurin ang mga ideya o pangyayari:  A, "Wow!" Talagang sikat na ngayon si Charice," paghangang bigkas ni Fae kay Rae. B. Hindi mo ba napanood sa TV? Siya ang pinakamagaling sa awdisyon. C. "Bakit, ano ang ginawa niya? tanong ni Kae D. At, dagdag pa ni Fae, "Si Charice ang gaganap na Sunshine Corazon (Aling pangungusap ang dapat mauna?)

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  A. A
  Explanation
  The correct answer is A because it is the first statement in the given dialogue. The other options (B, C, D) are all responses or reactions to the statement made in option A.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sa palagay ko'y napakahalaga nito kung paano namumuhay ang isang tao. Ang isang bahay o tahanan, gaya ng buhay ay nababatay sa kung paano mo inaayos. Ganoon ang dapat maging pakiramdam natin para maayos pati ang sariling buhay natin. Sa eskwela, ito ang  pinipilit kong ituro sa aking mga estudyante.

  • A.

   Romantisismo

  • B.

   Humanismo

  • C.

   Feminismo

  • D.

   Dekonstruksyon

  Correct Answer
  B. Humanismo
  Explanation
  The given passage suggests that the importance of how a person lives their life is emphasized. The passage talks about how a house or home, like life, is based on how it is organized. This implies that the passage is discussing the values and principles that guide one's life. Out of the given options, Humanismo aligns with the idea of valuing and prioritizing human beings and their well-being, which fits well with the overall theme of the passage.

  Rate this question:

 • 19. 

  Bibliograpiya: Javier, Concepcion D. Sandigan IV, _________,2012

  • A.

   UST Publishing House, Manila

  • B.

   UST Publishing House

  • C.

   Manila

  • D.

   Manila: UST Publishing House

  Correct Answer
  A. UST Publishing House, Manila
  Explanation
  The given correct answer is "UST Publishing House, Manila". This answer is derived from the information provided in the bibliographic citation. The citation mentions the author's name, the title of the book, and the year of publication. It also mentions "UST Publishing House" and "Manila" multiple times. Therefore, it can be inferred that "UST Publishing House, Manila" is the correct answer as it corresponds to the information given in the citation.

  Rate this question:

 • 20. 

  Bibliyograpiya: Otanes, Fe T. at Alfonso O. Santiago,______________Philippine Journal of Education. VII:55

  • A.

   "Translation Preferences of Educators."

  • B.

   Translation Preferences of Educators.

  • C.

   Translation Preferences of Educators

  • D.

   "Translation Preferences of Educators"

  Correct Answer
  A. "Translation Preferences of Educators."
  Explanation
  The given correct answer "Translation Preferences of Educators" is the title of an article or research paper published in the "Philippine Journal of Education." This article discusses the preferences that educators have when it comes to translation. It is likely a study that explores how educators prefer certain translation methods or approaches in their teaching practices.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 11, 2013
  Quiz Created by
  Mikosalen
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.